نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

سابقه و هدف: کارسینوم معده دومین علت مهم مرگ ناشی از سرطان در دنیا بوده و بروز آن تفاوت قابل توجهی از نظر جغرافیایی دارد. فاکتورهای اتیولوژیک متعددی از قبیل عفونت با ویروس اپشتن بار در پاتوژنز کانسر معده نقش دارند ولی هنوز اطلا عات کافی در مورد پاتوژنز و میزان ارتباط بافتی ویروس اپشتن بار با کانسر معده وجود ندارد. بنابراین شناسایی ژن های بیماری زا نقش بسزایی در بهبود پیش آگهی بیماران دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ویروس اپشتن بار و ژن BARF-1 کد شده توسط آن ویروس در پاتوژنز آدنوکارسینوم معده می باشد.مواد و روش ها: در یک مطالعه تحلیلی از نوع مورد-شاهدی تعداد 200 نمونه مربوط به بلوک های پارافینی بیماران مبتلا به کانسر معده همراه با بلوک های پارافینی مربوط به افراد غیر مبتلا انتخاب شدند. از بلوک های پارافینی پس از استخراج DNA، واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) جهت کشف ژنوم EBV و تعیین ژن BARF-1 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد. بعلاوه درجه تمایز (Grade) و مرحله (Stage) نمونه های کانسر معده هم بررسی شدند.یافته ها: نتایج حاصل از PCR نشان دهنده سه نمونه مثبت از نظر اپشتن بار در گروه مورد بوده و گروه کنترل همه منفی بودند. بنابراین ارتباط آماری معنی داری بین گروه مورد و شاهد از نظر این ویروس وجود نداشته است ((p>0.05. ژن BARF-1 نیز در هر سه نمونه مثبت، منفی بود. 41 درصد موارد سرطان ها در درجه یک، 52 درصد موارد در درجه دو و 7 درصد موارد در درجه سه بودند.استنتاج: نتایج حاصل نشان می دهد در منطقه جغرافیایی مورد مطالعه که کانسر معده از شیوع بالایی برخوردار است ویروس اپشتن بار در بروز آدنوکارسینوم معده نقش اندکی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

سابقه و هدف: اخیرا توجه زیادی به نقش گرلین در متابولیسم کربوهیدرات معطوف شده است. اختلال در عملکرد سلول های بتا نیز یک فاکتور مهم در شیوع دیابت است. در مطالعه حاضر، ارتباط گرلین با عملکرد سلول های بتا و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی نوع دو ارزیابی شد.مواد و روش ها: چهل و شش مرد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع دو با نمایه توده بدنی بالاتر از 29 به صورت نمونه گیری در دسترس جهت شرکت در مطالعه حاضر فرا خوانده شدند. بعد از یک گرسنگی شبانه، نمونه گیری خون ناشتا جهت اندازه گیری سطوح سرم گرلین، انسولین و گلوکز از همه بیماران به عمل آمد. ارتباط بین گرلین سرم با شاخص عملکرد سلول های بتا، مقاومت انسولین، انسولین و گلوکز در بیماران بوسیله آنالیز رگرسیون چند متغیره تعیین شد.یافته ها: آنالیز رگرسیون یک ارتباط معکوس و معنی داری بین سطوح گرلین سرم با عملکرد سلول هایبتا ( (p<0.05و گلوکز ناشتا ( (p<0.05را نشان داد. انسولین سرم دارای ارتباط منفی با سطوح گرلین بود ( .(p<0.05همچنین ارتباط معنی داری بین سطوح گرلین و مقاومت انسولین مشاهده نشد (.(p<0.05استنتاج: یافته های مطالعه از نقش گرلین در سطوح گلوکز خون بیماران دیابتی نوع دو حمایت می کند و این بیشتر به دلیل تاثیر گرلین روی عملکرد سلول های بتا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

سابقه و هدف: کارسینوم معده از فراوانترین و بدخیم ترین سرطان بوده و تشخیص زودرس بیماری در شیوه درمان و میزان بقای بیماران بسیار موثر است. در سال های اخیر ژن های متعددی بیان شده اند که احتمال ارتباط بروز آن ها با پیش آگهی و بقای بیمار مطرح شده می باشد. هدف این مطالعه، چگونگی بروز پروتئین های حاصل از ژن های p53 و HER2 در سلول های کارسینوم معده از طریق ایمونوهیستوشیمی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه بلوک های پارافینی 114 نمونه گاسترکتومی مبتلایان به کارسینوم معده انتخاب و نتایج حاصله از رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با یافته های هیستوپاتولوژیک مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و تست آماری Chi-square انجام شد.یافته ها: در این مطالعه نسبت مرد به زن 1.92، میانگین سنی 10.92±65.44 سال، شایعترین محل تومور آنتروم یا پیلور (54 مورد) و میانگین اندازه تومور 2.62±5.32 سانتیمتر بود. در طبقه بندی لورن نوع روده ای (101 مورد) و در طبقه بندی مینگ نوع ارتشاحی (74 مورد) فرم غالب بود. از نظر تمایز (Grade)، درجه 2 (58 مورد) و از نظر مرحله بیماری،T3 (76 مورد) از بیشترین فراوانی برخوردار بودند. متاستاز به غدد لنفی نیز در 70 مورد دیده شد. میزان بیان پروتئین های p53 و HER2 به ترتیب 52.6 درصد و24.6  درصد بوده و این دو ارتباط آماری بسیار خوبی با هم نشان دادند (p<0.05). همچنین بین بروز پروتئین p53 با اندازه تومور، محل تومور (فوندوس یا تنه و بیش از 1 ناحیه درگیر) و متاستاز به غدد لنفاوی ارتباط آماری معنی دار (p<0.05) دیده شد. بروز پروتئین HER2 نیز با سن، اندازه تومور و طبقه بندی لورن نوع روده ای ارتباط آماری معنی دار ((p<0.05 داشت.استنتاج: مطالعه حاضر نشان داد که بروز پروتئین p53 با اندازه بزرگتر تومور و متاستاز به غدد لنفاوی همراه است. پروتئین HER2 نیز با سن بیماران، اندازه تومور و طبقه بندی بودن ارتباط داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 161 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

سابقه و هدف: دو تا از مهمترین روش های تحلیل برای داده های همبسته عبارتند از استفاده از مدل حاشیه ای با اندازه گیری مکرر و دیگری بکارگیری مدل های شرطی با خوشه های تصادفی می باشد. با توجه به دو حالتی بودن متغیر پاسخ، هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارایی دو مدل لجستیک حاشیه ای با اندازه گیری مکرر و لجستیک شرطی با خوشه های تصادفی برای بررسی عوامل خطر موثر بر بیماری پرفشاری خون در استان مازندران می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی قسمتی از طرح بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیردار استان مازندران در سال 1386 با حجم نمونه 1000 نفر بود. روش نمونه گیری بصورت طبقه ای و در داخل طبقات بصورت تصادفی خوشه ای یک مرحله ای بود. در تمامی افراد فشار خون سه بار به روش استاندارد اندازه گیری شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون Chi-square و برازش مدل های لجستیک حاشیه ای و شرطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 1000 فرد (500 مرد و 500 زن) مورد مطالعه،  38درصد دارای بیماری پرفشاری خون بوده اند. در هر دو مدل، متغیرهای گروه سنی، فعالیت بدنی، نمایه توده بدنی و مصرف میوه و سبزی از عوامل تاثیرگذار بر پرفشاری خون شناخته شدند. اضافه بر این متغیرهای جنسیت و قند خون ناشتا فقط در مدل لجستیک حاشیه ای معنی دار آماری گردید. با استفاده از معیارهای نیکویی برازش، مقادیر تمامی آماره ها برای مدل لجستیک شرطی با اثر تصادفی افراد نسبت به مدل لجستیک حاشیه ای با اندازه گیری مکرر، کمتر بدست آمد.استنتاج: اگرچه نمی توان با قاطعیت مدل مشخصی را به عنوان مناسب ترین مدل معرفی کرد ولی از میان دو مدل مذکور، مدل لجستیک شرطی تا حدودی برازش بهتری داشته و می توان برای تحلیل چنین داده هایی از آن بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال های اخیر تمایل به تولید اسید لینولئیک کانژوگه (CLA) به عنوان یکی از لیپیدهای عملگر افزایش یافته است. مصرف CLA اثرات فیزیولوژیکی سودمند زیادی دارد. به دلیل متفاوت بودن اثرات فیزیولوژیکی ایزومرهای گوناگون CLA تولید ایزومرهای خاص و خالص اهمیت خواهد داشت. تولید CLA به روش های شیمیایی و آنزیمی امکان پذیر می باشد. مزیت روش آنزیمی، عمل ویژه آنزیم هاست که تولید فراورده های ویژه و خالص را ممکن می سازد. در این پژوهش، لینولئیک اسید ایزومراز ازPropionibacterium acnes ، در اشرشیا کلی (E. coli) کلون و امکان تولید CLA به وسیله آن ارزیابی شد.مواد و روش ها: از وکتور حاوی ژن لینولئیک اسید ایزومراز (pGEX-6P-PAI) در E. coli برای تراریخت کردن استفاده شد. غربالگری کلون های تراریخت شده بر پایه مقاومت به آمپی سیلین و آنالیز هضم وکتور انجام شد. القای کلون های تراریخت شده برای تولید آنزیم نوترکیب با افزودن ایزوپروپیل بتا- تیو-گالاکتوپیرانوزید (IPTG) انجام شد. آزمون های الکتروفورز ژل -SDS پلی اکریلامید و وسترن بلاتینگ با آنتی بادی آنتی لینولئیک اسید ایزومراز بیان نوترکیب لینولئیک اسید ایزومراز را تائید کردند. پس از تائید، امکان تولید CLA از اسید لینولئیک با استفاده از E. coli تراریخت بررسی شد.یافته ها: E. coli تراریخته شده، لینولئیک اسید ایزومراز نوترکیب را به شکل متصل شده به دنباله گلوتاتیون -S ترانسفراز (GST) تولید کرد. افزوده شدن دنباله GST به سر N آنزیم باعث افزایش وزن ملکولی آن از 49 به 75 کیلو دالتون شد. آنزیم دارای دنباله GST در سر N خود، فعالیت لینولئیک اسید ایزومرازی داشت و باکتری تراریخت توانست مقادیر قابل توجهی CLA از اسید لینولئیک تولید کند.استنتاج: بر اساس نتایج به دست آمده، از سلول های E. coli تراریخت شده می توان به طور مناسبی برای تولید CLA در فرآیندهای بیوکاتالیز استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

سابقه و هدف: نفرکتومی دهنده کلیه با لاپاراسکوپی، جایگزین مناسب برای عمل باز می باشد که دارای مزایای قابل توجهی همچون حفظ زیبایی ظاهری، نداشتن درد زیاد بعد از عمل، برگشت سریع افراد به فعالیت های عادی و اسکار کم جراحی می باشد. متاسفانه در ایران تاکنون مطالعه جامعی به منظور بررسی نتایج نفرکتومی دهنده کلیه با لاپاراسکوپی در مقایسه با لاپاراتومی انجام نشده است.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 121 مورد نفرکتومی دهنده در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران بررسی شدند که در 67 مورد به شیوه لاپاراتومی و در 54 مورد لاپاراسکوپی بود. کراتینین،GFR  و حجم ادراری بیماران در ادامه مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه زمان ایسکمیک گرم و مدت اقامت فرد دهنده در بیمارستان در بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری داشت (p<0.05) و هر دوی این فاکتورها در گروه لاپاراسکوپی طولانی تر بود. بعلاوه حجم ادرار نیز در گروه لاپاراتومی نسبت به گروه لاپاراسکوپی به میزان معنی داری بالاتر بود (p<0.05)   GFR در گروه لاپاراتومی در دو هفته اول پس از پیوند نسبت به گروه لاپاراسکوپی بالاتر بوده است..استنتاج: در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود که روش نفرکتومی لاپاراسکوپیک روش مفید و کم عارضه ای برای برداشتن کلیه فرد دهنده محسوب می گردد و استفاده از آن در بالین توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت مراقبت های بهداشتی و نقش سرپرستاران در تحقق این امر و لزوم توجه به آموزش سرپرستاران و مهیا ساختن آنها از جنبه فیزیکی و روانی (نگرشی و اعتقادی) برای پذیرش نقش جدید، این مقاله در پیمواد و روش ها: تحقیق حاضر، نوعی مطالعه مقطعی در میان سرپرستاران (زن و مرد) شاغل در بیمارستان های استان مازندارن در نمونه ای با تعداد 123 نفر (طبق جدول مورگان) می باشد که به روش انتخاب تصادفی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی Sperman جهت سنجش همبستگی متغیرها و از Regression برای تعیین متغیرهای مرتبط با تعهد نسبت به هویت بالینی پرستاری استفاده شد.یافته ها: خودباوری، دارای همبستگی مثبت معنی داری با نگرش درباره انتقال پرستاران به نقش سرپرستاری (r=0.438)، هنجارهای اجتماعی، دارای همبستگی مثبت معنی داری با نگرش درباره انتقال پرستاران به نقش سرپرستاری (r=0.627) و باورهای رفتاری، فاقد ارتباط معنی دار با نگرش درباره انتقال پرستاران به نقش سرپرستاری (r=0.437) می باشند. هم چنین نگرش درباره انتقال پرستاران به نقش سرپرستاری نیز بر خلاف انتظارات با تعهد به هویت بالینی دارای همبستگی مثبت (r=0.369) بود.استنتاج: با توجه به نتایج فوق، بایستی درباره مفید بودن نقش سرپرستی و مدیریت در بیمارستان و نقش آن ها در بهبود وضعیت بالینی بیماران، اطلاع رسانی لازم به پرستاران صورت گیرد و زمینه حمایت همکاران از سرپرستاران را فراهم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1056
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری دیابت شیرین یکی از رایج ترین بیماری های غدد درون ریز می باشد. امروزه مطالعه بر روی اثرات ضد دیابتی گیاهان دارویی روبه افزایش است. در مطالعات قبلی اثرات ضد دیابتی هندوانه ابوجهل ثابت شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت های مختلف میوه هندوانه ابوجهل روی تغییرات بافت شناسی در موش های سالم و دیابتی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، دیابت شیرین با تزریق زیر جلدی 50 mg/kg استرپتوزوتوسین القا شد. موش های سالم و دیابتی از پودر میوه هندوانه ابوجهل در غلظت های 1 درصد، 2 درصد و 5 درصد غذای پایه و معمول آن ها به طور روزانه برای مدت 4 هفته تغذیه کردند. بعد از گذشت این زمان موش ها بیهوش شده و با برش جراحی بافت های کلیه، معده، پانکراس و کبد برداشته شد و برای مطالعات بافت شناسی با روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند.یافته ها: اثرات مثبت قابل توجه ای در لام های تهیه شده از بافت های کبد، کلیه، معده و پانکراس در موش های دیابتی که از پودر میوه هندوانه ابوجهل در غلظت 5 درصد تغذیه می کردند مشاهده شد، به طوری که در قشر کلیه فضای گشادتر از حد معمول کپسول بومن، جدایی سلول های جداری و ارتشاح سلولی بهبود یافت، در کبد هم فضای گشاد سینوزوئیدهای بین هپاتوسیت ها از میان رفت، همچنین در مناطقی از مخاط معده که پرزهای اپیتلیوم ریزش کرده بودند به حالت طبیعی برگشتند، در لوزالمعده نیز هاله ای روشن در مرکز لوبول که ظاهرا نشان دهنده تخلیه آسینی هاست بعد از استفاده از پودر میوه هندوانه ابوجهل به حالت نرمال درآمد.استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد میوه هندوانه ابوجهل در حیوانات دیابتی که دوز 5 درصد هندوانه ابوجهل را دریافت می کردند اثرات مثبت درمانی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 154 استناد 1056 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

سابقه و هدف: کنترل وضعیت همودینامیک و علائم حیاتی بیماران یک عمل معمول و حیاتی در بخش مراقبت های ویژه بوده و استفاده از یک روش کم هزینه و آرام بخش جهت پایدار نگه داشتن شاخص های فیزیولوژیک ضروری می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر موسیقی بر علائم حیاتی و درصد اشباع اکسی هموگلوبین بیماران، بعد از عمل جراحی قلب باز انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده که بر روی 60 بیمار بستری در بخش ICU جراحی قلب باز مرکز قلب مازندران، در سال 1389 انجام شد، بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. در گروه مورد موسیقی انتخاب شده بوسیله بیماران، از طریق گوشی به مدت 30 دقیقه پخش گردید اما در گروه شاهد گوشی بدون پخش موسیقی برای بیماران استفاده گردید. علائم حیاتی و درصد اشباع اکسی هموگلوبین(SPO2)  بیماران در زمان های قبل از مداخله، بلافاصله، 30 و 60 دقیقه پس از اتمام مداخله ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری Chi-square،T-test  و Repeated measures مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد موسیقی سبب کاهش تعداد ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و فشار متوسط شریانی و افزایش میزان SPO2 گردیده است (p<0.05) اما بر روی تعداد تنفس و فشار خون دیاستولیک تاثیر معنی دار نداشت (p>0.05).استنتاج: موسیقی به عنوان یک روش غیر دارویی، ارزان، غیر تهاجمی و فاقد عوارض جانبی می تواند بر بهبود علائم حیاتی بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 182 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

سابقه و هدف: شناخت سبک های اسناد دانشجویان و سوق دادن آن ها به سمت مسوولیت پذیری و نگاه درست به خویش به منظور پایه گذاری موفقیت ها و خلاقیت های فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و نیز با توجه به اهمیت آن در پویایی، تحرک و یا انفعال و کم انگیزگی افراد، پژوهش حاضر به منظور بررسی سبک های اسناد دانشجویان علوم پزشکی مازندران انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش حدود 2582 نفر دانشجویان (دختر و پسر) شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 88-1387 می باشند که از بین آن ها تعداد 343 دانشجوی پسر و 428 دانشجوی دختر به طور تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد «سبک اسنادی راتر» صورت گرفت.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد 43.9 درصد از دانشجویان این دانشگاه سبک اسنادی درونی و 56.1 درصد سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کرده اند. دانشجویان دختر 42.3 درصد سبک اسنادی درونی و 57.7 درصد سبک اسنادی بیرونی، همچنین دانشجویان پسر 45.8 درصد سبک اسنادی درونی و 54.2 درصد سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کردند.استنتاج: با توجه به نتایج حاصله سبک اسنادی غالب دانشجویان سبک بیرونی است که این امر تاثیر سویی بر انگیزه تلاش و پیشرفت تحصیلی و نهایتا موفقیت آن ها خواهد گذاشت. بنابراین آموزش راهبردهای مقابله ای در کاهش سبک های اسنادی بیرونی دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحه شروع: 

  90
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

لیپوم کولون یک بیماری نادر بوده که اغلب به صورت تصادفی کشف شده و اکثرا آسیمپتوماتیک می باشد. بیمار مورد گزارش مرد 46 ساله با شکایت درد شکم از 2 ماه قبل همراه با تهوع و استفراغ گاه گاهی و ملنا از سه هفته قبل از مراجعه بوده که در بررسی های اولیه توده کولون در کولونوسکوپی و التهاب مزمن در گزارش پاتولوژی داشت در ادامه در باریم انما انسداد کامل مشاهده شد. بیمار در هنگام مراجعه به دلیل عدم دفع گاز و مدفوع و درد شدید شکم و نمای انسداد کامل در باریم انما تحت کولکتومی قرار گرفت که جواب پاتولوژی لیپوم کولون بود و بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0