مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) | سال:1391 | دوره:22 | شماره:90

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  316
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه علی رغم وجود تمام داروهای موثر و وسایل مجهز تشخیصی، ابتلا به سل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر انسان ها در طول تاریخ، کماکان رو به گسترش است. در سال های اخیر میزان بروز این بیماری افزایش یافته است. این مطالعه، با هدف بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سل ریوی طی سال های 1381 تا 1389 در استان قم صورت گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی می باشد، که بر روی بیماران مبتلا به سل ریوی تشخیص داده شده طی سال های 1381 تا 1389 در استان قم انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از پرونده های بیماران استخراج گردید. داده ها با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تعداد 1035 نفر بیمار مبتلا به سل ریوی، طی این مدت شناسایی شدند. از این تعداد 744 مورد (71.9 درصد) سل ریوی اسمیر مثبت بوده و 291 (28.1 درصد) نفر از بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر منفی بودند. کمترین میزان بروز در سال 81 (9.5 درصد هزار نفر) و بیشترین میزان بروز در سال 87 (13.6 درصد هزار نفر) مشاهده شد. میانگین سنی بیماران مبتلا به سل ریوی 47.43±20.92 می باشد. روند زمانی افزایشی یا کاهشی معنی داری طی سال های مورد مطالعه مشاهده نشد (p>0.05).استنتاج: بر اساس یافته های به دست آمده، لزوم توجه بیشتر به بیماریابی در گروه سنی 65 ساله و بالاتر و مهاجرین خارجی (افغانی) توصیه می شود. برگزاری کارگاه های آموزشی برای پزشکان عمومی در مورد بیماریابی، شناسایی به موقع بیماران و اطلاع رسانی به مردم با استفاده از رسانه های گروهی ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 172 استناد 316 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

سابقه و هدف: برای حفظ محیط زیست، بهداشت عمومی و کنترل آلودگی باید اطلاع دقیقی از میزان آلاینده ها به خصوص فلزات سنگین در محیط های آبی داشته باشیم. فلزات سنگین پایداری بالایی داشته و توانایی ایجاد خطر در موجودات زنده را دارند. لذا این تحقیق به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین و مقایسه نتایج آن با استانداردهای ملی و جهانی صورت گرفت.مواد و روش ها: این تحقیق به روش توصیفی مقطعی در بهار 1389 انجام شد. در طول مدت تحقیق، تعداد 48 نمونه از 16 ایستگاه (7 ایستگاه چاه نیمه 1، 5 ایستگاه چاه نیمه 2 و 4 ایستگاه چاه نیمه 3) برداشت و غلظت فلزات سنگین (آهن، مس، سرب، بر، نیکل، وانادیوم، کادمیوم، سلنیوم، کروم، آرسنیک و جیوه) با دستگاه ICP-OES اندازه گیری گردید.یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها و مقایسه آن ها با استانداردها نشان داد که میانگین غلظت کروم در چاه نیمه شماره 1 فراتر از استاندارد ملی و سازمان بهداشت جهانی (WHO) و میانگین غلظت کادمیوم، نیکل، سرب در چاه نیمه شماره 1 و کادمیوم، سرب در چاه نیمه شماره 2 و 3 فراتر از استاندارد سازمان بهداشت جهانی بود.استنتاج: در سال های اخیر تحقیقات متعدد نشان داده است مواد آلوده کننده مختلف مانند عناصر فلزی از راه های گوناگون طبیعی و مصنوعی (فعالیت های انسانی) به سوی آب ها منتقل گردیده که پایش زیستی می تواند روش مطلوب و رضایت مندی برای اندازه گیری میزان فلزات سنگین و در دسترس بودن زیستی آن ها باشد. لذا برنامه ریزی جهت پایش مستمر منابع آب ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 137 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

سابقه و هدف: شیوع بدخیمی در گره تیروئید بین 10-1 درصد گزارش شده است و مطالعات همه گیرشناسی حاکی از آن است که شیوع سرطان تیروئید طی 20 سال اخیر رو به افزایش است. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج آسپیراسیون سوزنی ظریف ندول های تیروئید در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی امام خمینی (ره) شهر ساری در بین سال های 89- 82 بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه cross sectional و رتروسپکتیو است که پرونده بیمارانی که جهت نمونه برداری ندول تیروئید بین سال های 89-82 به بیمارستان امام خمینی مراجعه داشتند مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی انواع سیتولوژی محاسبه شد و با استفاده از نتایج پاتولوژی، حساسیت و اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی آسپیراسیون سوزنی ظریف در پیشگویی بدخیمی تیروئید ارزیابی گردید.یافته ها: جمعیت مورد مطالعه شامل 2002 بیمار با ندول تیروئید بود که 210 مورد مرد (10.5 درصد) و 1792 مورد زن (89.5 درصد) بودند. نتایج سیتولوژی 1598 مورد (79.8 درصد) خوش خیم، 205 مورد ناکافی (10.2 درصد)، 53 مورد مشکوک (2.6 درصد) و 146 مورد (7.3 درصد) بدخیم گزارش شد. از کل بیماران بررسی شده در 217 مورد نمونه تیروئیدکتومی آن ها جهت بررسی هیستوپاتولوژی در دسترس بود که از این تعداد، 153 مورد (70.5 درصد) خوش خیم و 64 مورد (29.5 درصد) بدخیم گزارش گردید. میزان حساسیت نمونه برداری سوزنی ظریف در یافتن گره های بدخیم تیروئید 81.2 درصد و میزان ویژگی یا اختصاصی بودن آن 75.1 درصد محاسبه شد. ارزش اخباری مثبت 63.4 درصد و ارزش اخباری منفی 93.5 درصد به دست آمد.استنتاج: با توجه به نتایج به دست آمده، نمونه برداری تیروئید همچنان به عنوان روش مناسبی جهت پیش بینی بدخیمی تیروئید است و در بیماران ما شیوع بدخیمی تیروئید در طی سال های 89- 82 افزایش نیافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 159 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  114
 • صفحه پایان: 

  122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

سابقه و هدف: فرمالدئید ترکیب زیان آور شیمیایی است که به طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت پارامترهای آنتی اکسیدانی و لیپید پراکسیدانی بافت کبد در اثر مواجهه با فرمالدئید گازی انجام گرفت.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، تعداد 21 سر موش صحرایی نرآلبینو ویستار در سه گروه مورد استفاده قرار گرفت. که به ترتیب: 1) مواجهه با فرمالدئید 6 ppm (14 روز و روزانه 8 ساعت)، 2) مواجهه با فرمالدئید  12 ppm(14 روز و روزانه 8 ساعت) و 3) گروه کنترل هیچ مواجهی با فرمالدئید نداشت. در پایان دوره 14 روزه آزمایش، پس از جراحی موش ها، نمونه های کبد هموژن شده به منظور بررسی تاثیر فرمالدئید بر مقدار گلوتاتیون (GSH) و مالن دی آلدئید (MDA) به کمک دستگاه اسپکتوفتومتر مورد استفاده قرار گرفتند. و داده ها توسط آزمون ناپارامتری و در سطح معنی داری کمتر از 0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر کاهش معنی دار آماری وزن نمونه ها را در گروه مواجهه یافته با فرمالدئید 12 ppm نسبت به گروه کنترل و همچنین فرمالدئید 6 ppm نشان داد. کاهش نسبت وزن کبد به بدن در گروه های مداخله نسبت به کنترل از نظر آماری به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.05). به علاوه نتایج پارامترهای مورد اندازه گیری نشان دهنده کاهش معنی دار مقدار GSH بافت کبد و افزایش مقدار MDA بافت کبد گروه های مواجهه یافته با فرمالدئید نسبت به گروه کنترل بود (p<0.05). شایان ذکر است که افزایش مقدار MDA و کاهش مقدار GSH در گروه های تماس یافته با فرمالدئید وابسته به دوز بودن را نشان نداد.استنتاج: یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که مواجهه با فرمالدئید می تواند منجر به بروز سمیت در بافت کبد گردد. در ضمن به منظور بررسی سمیت فرمالدئید در جوامعی که به صورت شغلی در معرض مواجهه با این عامل می باشند، انجام تحقیقات بیشتر پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

آدنوکارسینوم لوله فالوپ یکی از بدخیمی های نادر ژنیکولوژیک است ولی در صورت بروز می تواند عوارض زیادی به همراه داشته باشد. در بیماری که به هر دلیلی تحت عمل جراحی هیسترکتومی قرار می گیرد ولی جهت جلوگیری از عوارض یائسگی تخمدان هایش حفظ می شود ضرورتی به حفظ لوله های فالوپ نمی باشد و نگه داشتن لوله می تواند در هر زمانی خطر ایجاد تومور را برای فرد داشته باشد. در بیمار ما باقی گذاشتن لوله ها، چند سال بعد از جراحی هیسترکتومی با تومور لوله فالوپ همراه با یک تظاهر نادر یعنی چسبیدن لوله به کاف واژن و توده گل کلمی واژینال تظاهر کرده و با تشخیص اولیه کانسر کاف واژن تحت جراحی قرار گرفته و بعد از جراحی تشخیص قطعی کانسر لوله فالوپ داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

سابقه و هدف: زایمان زودرس به زایمان قبل از 37 هفته کامل حاملگی اطلاق می گردد و عامل مهمی در بروز مورتالیتی و موربیدیتی نوزادان محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در مادران باردار با وقوع زایمان زودرس انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه طولی آینده نگر می باشد که بر روی 1033 نفر از زنان باردار 20-14 هفته مراجعه کننده به درمانگاه های پره ناتال بیمارستان های دولتی شهر تهران طی مدت اردیبهشت سال 89 تا شهریور سال 90 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای و ابزار مطالعه شامل پرسشنامه دموگرافیک - بارداری بود که از طریق مصاحبه در فاصله 20 - 14 هفته بارداری تکمیل شد. در همین فاصله زمانی نمونه خون وریدی برای اندازه گیری سطح سرب خون جمع آوری گردید. آنالیز سرب به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی انجام شد.یافته ها: میانگین سن مادران تحت مطالعه 26.7 سال، اغلب نخست زا (53.3 درصد) و دارای شاخص توده بدنی (BMI) نرمال (51.1 درصد) بودند. بروز زایمان زودرس 7 درصد و میانگین سطح سرب خون در مادران 4.7±4.9 mg/dl برآورد گردید. ارتباط آماری معنی دار میان سطح سرب خون و زایمان زودرس مشاهده نشد (p=0.7).استنتاج: میانگین سطح سرب خون در پژوهش حاضر در محدوده قابل قبول (کمتر از 10 mg/dl) می باشد. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که سطح سرب خون در محدوده قابل قبول اثری بر زایمان زودرس ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

سابقه و هدف: کارسینومای هپاتوسلولار انسانی (HCC) یکی از علت های رایج مرگ و میر در دنیاست. دارورسانی هدفمند در سطح سلول، بافت یا گیرنده های اختصاصی سلولی یکی از فن آوری های بالقوه برای درمان HCC می باشد. هدف از این مطالعه بررسی خواص سیتوتوکسیسیته نانو ذرات  (DTX) Docetaxelمی باشد. که توسط روش رادیکال پلیمریزاسیون تهیه شده اند.مواد و روش ها: تعداد 1´104 عدد سلول در هر چاهک پلیت 96 خانه کاشته شدند و سپس مقادیر 50 - 0.01 میکروگرم بر میلی لیتراز نانو دارو و داروی اصلی پس از یک روز از زمان کاشت سلول به آن ها اضافه گردید. سپس تعداد سلول های زنده و فعالیت آنزیم دهیدروژناز میتو کندریایی سلول های مذبور با استفاده از روش MTT assay طی زمان های 24، 48 و 72 ساعت مشخص گردید.یافته ها: نتایج حاصل از تست MTT، مهار قوی و وابسته به غلظت تکثیر سلول های سرطانی HepG2 را توسط نانو دارو نسبت به داروی اصلی نشان می دهد. غلظت های مهاری (IC 50) که با آنالیز آماری به دست آمد برای نانو دارو و داروی اصلی در طی زمان های انکوباسیون 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب شامل 1.02±0.68، 0.39±0.86، 0.20±0.93 و 10.39±1.34، 8.87±0.97 و 5.99±0.76 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد.استنتاج: شواهد موجود حاکی از سمیت سلولی بالاتر نانو ذرات داروی  DTXنسبت به داروی آزاد بر روی سلول های سرطانی کبد می باشد بنابراین فرمولاسیون نانو ذرات داروی حاصل از این مطالعه می تواند به عنوان یک داروی انتخابی مناسب جهت مطالعات تکمیلی آینده در محیط درون تن پیشنهاد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 209 استناد 704 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

سابقه و هدف: CGRP یک اتساع دهنده قوی عروق مغزی است که رهایش آن از اعصاب ترژمینال نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی میگرن دارد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و قدرتی بر محتوای CGRP عصب ترژمینال در موش های صحرایی بود.مواد و روش ها: بدین منظور، 21 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی در چهار گروه کنترل، تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی و تمرین قدرتی قرار گرفتند. برنامه تمرین استقامتی دویدن روی تردمیل در این تحقیق 5 روز در هفته، حداکثر 60 دقیقه در روز و با سرعت حداکثر 30 متر در دقیقه، برنامه تمرین گروه مقاومتی بالارفتن از فنس توری به ارتفاع 2 متر و برنامه تمرین قدرتی شامل بالا رفتن از نردبانی به طول یک متر بود. برنامه های تمرینی بین 10 تا 12 هفته به طول انجامید. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی حیوانات بیهوش شدند و با شکافتن جمجمه، عصب ترژمینال خارج و در نیتروژن مایع منجمد شد. برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از روش تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمرین قدرتی در مقایسه با گروه کنترل موجب افزایش معنی دار CGRP شد (p=0.03). سایر گروه های تمرینی استقامتی و مقاومتی موجب افزایش معنی دار این نورپپتید در مقایسه با گروه کنترل نشدند (به ترتیب (p=0.35) و (p=0.57)).استنتاج: به نظر می رسد شدت تمرین از عوامل کلیدی است که در افزایش محتوای CGRP می تواند نقش داشته باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود که فعالیت بدنی با شدت متوسط به پایین، احتمالا به رهایش کمتر CGRP در عروق مغزی منجر و موجب کاهش رهایش CGRP در این ناحیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

سابقه و هدف: کیفیت زندگی وابسته به سلامت (HRQOL) یکی از مهم ترین پیامدهای بیماری در سندروم روده تحریک پذیر(IBS)  است. عوامل روان شناختی متعددی در تعیین کیفیت زندگی بیماران با سندرم روده تحریک پذیر مد نظر قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ادراک بیماری و کیفیت زندگی در مبتلایان به IBS است.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 160 بیمار از مراجعه کنندگان به درمانگاه روان - تنی وابسته به بیمارستان نور اصفهان انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس ادراک بیماری (Brief-IPQ) و مقیاس کیفیت زندگی ویژه مبتلایان به  IBS (IBS-QOL-34)مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با روش های آماری تو تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج پژوهش با استفاده از مدل همبستگی متعارف نشان دادکه رابطه معنی داری بین ادراک بیماری و HRQOL در مبتلایان به IBS وجود دارد (همبستگی متعارف: 0.84 و p<0.001). از میان خرده مقیاس های ادراک بیماری، به ترتیب، عواطف نسبت به بیماری (r=0.69 و p<0.001)، ادراک از پیامدها (r=0.67 و p<0.001)، شناخت علایم (r=0.52 و p<0.001)، نگرانی در مورد بیماری (r=0.51 و p<0.001)، طول مدت بیماری (r=0.49 و p<0.001) و کنترل شخصی (r=0.19 و p<0.05) بیشترین همبستگی را با HRQOL داشتند. همچنین رابطه معنی داری بین قابلیت درک و فهم بیماری و کنترل از طریق درمان با HRQOL مشاهده نشد.استنتاج: به نظر می رسد ادراک بیماری در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در تعیین HRQOL نقش دارد. بنابراین طراحی مداخلات روان شناختی بر پایه ادراک بیماری برای این بیماران پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 185 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

سابقه و هدف: تشنج ناشی از تب، یکی از شایع ترین انواع تشنج در کودکان می باشد و عوامل مختلفی به عنوان عامل وقوع آن شناسایی شده است. این مطالعه به تعیین و مقایسه سطح سرمی عنصر منیزیم در سه گروه کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب، کودکان تبدار بدون وقوع تشنج و کودکان سالم پرداخته و ارتباط سطح سرمی این عنصر را با شدت تب، مورد بررسی قرار داده است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد - شاهدی بوده و جمعیت مورد مطالعه شامل 94 کودک مبتلا به تشنج ناشی از تب، 93 کودک از گروه تب دار بدون وقوع تشنج و 40 کودک سالم بوده اند. محدوده سنی کودکان مورد مطالعه نیز از 6 ماه تا 6 سال بود. سطوح سرمی عنصر مذکور، با روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه گیری شد و نتایج توسط آزمون آماری t- test و ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: میانگین تب (دمای آگزیلاری) در گروه تشنج ناشی از تب 38.8±0.4 و در گروه تبدار بدون تشنج 38.4±0.44 درجه سانتی گراد بود. میانگین سطح سرمی منیزیم در سه گروه به ترتیب 15.66±2.85، 14.61±1.97 و 19.44±1.86 mg/L گزارش شد. سطح سرمی منیزیم در کودکان مبتلا به تب تشنج در مقایسه با گروه سالم (p<0.001) و همچنین در گروه تبدار بدون تشنج در مقایسه با گروه سالم کاهش معنی داری نشان داد (p<0.005) علاوه بر این، سطح سرمی منیزیم در گروه تشنج ناشی از تب ارتباط معنی دار معکوسی با شدت تب داشت (r=-0.312 و p<0.005).استنتاج: به نظر می رسد که منیزیم، نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی تشنج ناشی از تب ایفا می کند و افزایش تب در کودکان تب دار با کاهش منیزم ارتباط معنی داری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  397
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

سابقه و هدف: اختلال دوقطبی یک بیماری شدید است که تاثیر جدی بر زندگی افراد مبتلا و خانواده های آنان می گذارد. امروزه خانواده های بیماران با اختلالات دوقطبی نقش فعالی در مراقبت از بیمار خود دارند و اداره موفقیت آمیز این بیماران در جامعه به طور معنی داری به سلامت اعضای مراقبت کننده در خانواده بستگی دارد. هدف از این مطالعه تبیین معنی سلامتی از دیدگاه اعضای خانواده مراقبت کننده از بیمار بزرگسال با اختلال دوقطبی است.مواد و روش ها: در یک مطالعه کیفی با روش پدیده شناسی، اعضاء مراقبت کننده در خانواده از بیماران با اختلال دوقطبی در بیمارستان روان پزشکی فرشچیان شهر همدان با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. به منظور اشباع اطلاعات، تعداد شرکت کنندگان در مطالعه به 12 نفر رسید. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق انجام گرفت و به روش ون مانن تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در تحلیل داده ها 6 موضوع اصلی شامل زندگی جهنمی، فرسودگی روحی - روانی، غفلت از خود، نیاز به حمایت، محکوم به انزوا و شرمساری با 14 موضوع فرعی استخراج گردید.استنتاج: این مطالعه بر اهمیت حمایت همه جانبه از اعضای خانواده مراقبت کننده از بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی تاکید می کند. حمایت و مداخلات مربوط به سلامت برای مراقبت کنندگان در خانواده ها باید توسعه یافته و توسط تمام کارکنان خدمات مراقبت از سلامت روانی مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 397

دانلود 199 استناد 704 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

سابقه و هدف: ژیاردیا لامبلیا از تک یاخته های مهم تاژک دار روده ای است که از نظر انگل شناسی پزشکی و بهداشت عمومی در کشور ما و بسیاری از کشورها دارای اهمیت است. با توجه به اهمیت درمان ژیاردیازیس در مبتلایان به ویژه با استفاده از گیاهان دارویی و وجود مقاومت انگل به داروهای شیمیایی، مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا (Artemisia annua) بر روی مرحله کیستی انگل ژیاردیا لامبلیا در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه که به روش تجربی انجام شد، عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا در غلظت های 1، 10، 50 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر استخراج و بر روی کیست ژیاردیا که با استفاده از محلول ساکارز 0.85 مولار از نمونه های مثبت تهیه شده بود پس از رقیق کردن تاثیر داده شد. نتایج حاصل پس از ثبت با گروه کنترل مقایسه گردید.یافته ها: نتایج حاصل از تاثیر غلظت های 1، 10، 50 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا  (Artemisia annua)در زمان های مختلف نشان می دهد که غلظت 50 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا (Artemisia annua) پس از 3 و 24 ساعت بیشترین تاثیر کشندگی را بر روی کیست ژیاردیا در شرایط آزمایشگاهی داشته است.استنتاج: بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا در غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر در مدت 24 ساعت به عنوان یک ترکیب موثر جهت از بین بردن کیست های انگل ژیاردیا مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مطالعات دیگر بر روی حیوانات آزمایشگاهی (In vivo) جهت تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 194 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  88
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

سابقه و هدف: عفونت محل جراحی به عفونت بافت ها، فضاها و ارگان های در معرض جراحی گفته می شود و ایجاد آن به فاکتورهای متعددی از جمله درجه آلودگی میکروبیال زخم حین جراحی، مدت پروسیجر و فاکتورهای میزبان دارد. هرنیوپلاستی اینگواینال یکی از شایع ترین اعمال جراحی است. به کارگیری آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در هرنیوپلاستی لیختن اشتاین (Lichtenstein Hermioplasty) مورد بحث است. از این رو این مطالعه جهت ارزیابی اثر آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در پیشگیری عفونت زخم پس از عمل در هرنیوپلاستی لیختن اشتاین انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی مداخله ای دو سویه کور تصادفی شده روی 282 بیمار است که تحت هرنیوپلاستی اینگوینال الکتیو اولیه یک طرفه به روش لیختن اشتاین و با به کارگیری مش پلی پروپیلن قرار گرفتند. بیماران از نظر دریافت 1gr کفلین وریدی یا حجم برابر از پلاسبو 30 دقیقه قبل از انسیزیون به طور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. بیماران 1 هفته، 2 هفته و 12 هفته پس از جراحی توسط یک جراح یا رزیدنت غیروابسته ارزیابی می شوند. عفونت زخم بر اساس کریتریای مرکز کنترل و ثبت بیماری ها تعریف می شود. نتایج با به کارگیری آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: ما در این مطالعه 282 بیمار را بین فروردین 89 و مهر 90 بررسی کردیم. تعداد کل موارد عفونت زخم 13 مورد (4.7 درصد) و در گروه آنتی بیوتیک 4 (2.8 درصد) و در گروه پلاسبو 9 (6.4 درصد) بود. یک مورد عفونت عمقی زخم تنها در گروه پلاسبو وجود داشت. بررسی های آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود ندارد (p=0.29).استنتاج: نتایج نشان داد که در هرنیوپلاستی لیختن اشتاین، به کارگیری روتین آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، اندیکاسیون ندارد زیرا کاهش چشمگیری در میزان عفونت پس از عمل محل جراحی مشاهده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  90
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

سابقه و هدف: آسیب های شانه جزء آسیب های رایج در والیبالیست ها می باشد و وجود ناتوانی عملکردی شانه یکی از دلایل مهم غیبت از تمرین و مسابقه این ورزشکاران است. هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع درد و ناتوانی عملکردی در میان والیبالیست های لیگ برتری ایران و همچنین بررسی رابطه شیوع درد و ناتوانی عملکردی با برخی متغیرها مانند سن، جنس، تیپ بدنی و میزان فعالیت آن ها می باشد.مواد و روش ها: پس از تایید کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یک مطالعه مقطعی بر روی 103 والیبالیست لیگ برتری ایران (55 مرد با میانگین سن 23.21±3.80 سال، قد 190.69±8.77 سانتی متر و وزن 84.60±10.04 و 48 زن میانگین سن 24.02±7.63 سال، قد 170.94±4.72 و وزن 61.42±6.58) انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و ورزشی از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته، میزان درد از طریق مقیاس دیداری درد  (Visual Analogue Scale)و میزان ناتوانی عملکردی شانه از طریق پرسشنامه سنجش ناتوانی بازو، شانه و دست (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand; DASH) تعیین و برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که 22 درصد نمونه های تحقیق دارای درد همان لحظه، 29 درصد دارای درد در شش ماه گذشته، 36 درصد دارای درد در یک سال گذشته و 38 درصد دارای سابقه درد در طول عمر خود بوده اند. همچنین 70 درصد از والیبالیست ها دارای درجاتی از ناتوانی عملکردی شانه با میانگین نمره 12.7±9.2 DASH بودند. بین میزان درد در دوره های زمانی مختلف و همچنین میزان ناتوانی عملکردی زنان و مردان والیبالیست اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). نتایج تحقیق رابطه معنی داری را بین شیوع درد با BMI، سطح ورزشی (ملی/ باشگاهی)، تعداد روزهای تمرین در هفته، تعداد جلسات تمرین در هفته و تعداد جلسات تمرین در روز نشان دادند (p<0.05).استنتاج: نتایج تحقیق حاضر حاکی از میزان بالای شیوع درد و ناتوانی عملکردی شانه در میان والیبالیست های لیگ برتری ایران می باشند. با توجه به این عوامل خطرزا توصیه می شود اقدامات لازم در جهت پیشگیری از بروز اختلالات شانه در والیبالیست های ایران صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 214 استناد 2 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID