مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران) | سال:1399 | دوره:51 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

افزایش راندمان مصرف آب، راه کاری مؤثر جهت مصرف بهینه آب و رسیدنبهپایداریتولیددر شرایط بحران کمبود آب به شمار می-رود. در این راستا، اثر تنش خشکی از طریق چهار رژیم آبیاری پس از 80 (شاهد)، 110، 140 و 170 میلی متر تبخیر، روی چهار رقم سورگوم دانه ای (سپیده، کیمیا، پیام و KGS32) در تابستان سال های 1395 و 1396 در خرم آباد بررسی شد. نتایج نشان داد که خصوصیات مورفولوژیک گیاه همچون ارتفاع بوته و اجزای عملکرد دانه با افزایش شدت تنش خشکی کاهش یافت. حداکثر تعداد دانه در خوشه (9/2286 دانه) از رقم سپیده و حداکثر وزن هزار دانه (8/23 گرم) از رقم پیام در سال اول و در شرایط نرمال آبیاری به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه در شرایط نرمال آبیاری با متوسط 5/8230 کیلوگرم درهکتار و کمترین عملکرد دانه از رژیم آبیاری پس از 170 میلی متر تبخیر با متوسط 5/3917 کیلوگرم درهکتار تولید شد. بیشترین کارایی مصرف آب برای عملکرد دانه، از رقم سپیده در رژیم آبیاری پس از 110 میلی متر تبخیر به میزان 55/1 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد. در مجموع رقم سپیده با رژیم آبیاری پس از 110 میلی متر تبخیر، ضمن تولید عملکرد اقتصادی مطلوب، موجب صرفه جوئی در آب آبیاری ششدشد که برای منطقه معتدل خرم آباد و مناطق مشابه قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

تنش کمبود آب، از مشکلات جوامع کشاورزی امروزی و یکی از مهم ترین عوامل کاهش عملکرد در حبوبات از جمله لوبیا است. برای بررسی تأثیر کود نیتروژن بر کاهش اثرات مخرب کمبود آب ناشی از آبیاری منقطع در لوبیا چیتی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعه آموزشی-پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، در سال زراعی 97-1396 اجرا شد. چهار تیمار قطع آبیاری (کمبود آب) شامل شاهد (آبیاری کامل)، قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (V4)، قطع آبیاری در مرحله گلدهی (R1) و قطع آبیاری در مرحله دانه بندی (R5) به عنوان عامل اصلی و سه تیمار کود نیتروژن شامل بدون کود (شاهد)، 70 کیلوگرم و 140 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار از منبع اوره به عنوان عامل فرعی، تیمارهای آزمایش بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای قطع آبیاری، اثر معنی داری بر کاهش ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانهو شاخص برداشت داشتند. اثر مصرف کود نیتروژن نیز بر همه صفات به جز صفت تعداد دانه در غلاف، افزایشی و معنی داری بود. میانگین کاهش عملکرد لوبیاچیتی (رقم کوشا) در قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (V4)، 12 درصد، در مرحله گلدهی (R1)، 17 درصد و قطع آبیاری در مرحله دانه بندی (R5)، 49 درصد بود. بیشترین افزایش عملکرد لوبیاچیتی در تیمار 70 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، 17 درصد و در 140 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، نه درصد نسبت به شاهد بدون کود بود. به طور کلی و باتوجه به نتایج این آزمایش، جهت کاهش صدمات عملکرد دانه ناشی از قطع آبیاری در مراحل رشدی لوبیا چیتی، 70 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

گیاه Stipagrostis pennata برای تقویت پوشش گیاهی مناطق کویری و همچنین تثبیت شن های روان کاشته می شود و به دلیل مشکل تولید بذر در این گیاه، این پژوهش با هدف القا کالوس در این گیاه انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل دو نوع ریزنمونه (گره ساقه و بذر)، چهار سطح توفوردی کلروفنوکسی استیک اسید (2, 4-D) با غلظت های یک، دو، سه و چهار میلی-گرم در لیترو پنج سطح بنزیل آمینوپورین (BAP) با غلظت های صفر، 05/0، 1/0، 2/0 و 4/0 میلی گرم در لیتر بودند که در محیط کشت پایه موراشینگ و اسکوگ اعمال شدندند. این پژوهش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. ریزنمونه بذر در تیمارهای سه میلی گرم در لیتر توفوردی به همراه 4/0 و 2/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین، بیش ترین درصد القا کالوس (صد در صد) را نشان داد، درحالی که بالاترین درصد القا کالوس، در ریزنمونه گره ساقه (60 درصد) در تیمار سه میلی گرم در لیتر توفوردی به همراه 4/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین به دست آمد. در مورد صفات سطح و وزن تر کالوس برای هر دو ریزنمونه و حجم کالوس در ریزنمونه بذر نیز تیمار سه میلی گرم در لیتر توفوردی به همراه 4/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین، به عنوان تیمار بهینه شناخته شد. ریزنمونه گره ساقه در تیمار دو میلی گرم در لیتر توفوردی به همراه 1/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین، بیش ترین حجم کالوس را تولید کرد. به طورکلی می توان ریزنمونه بذر در ترکیب هورمونی غلظت های سه میلی گرم بر لیتر توفوردی به همراه 4/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین را به عنوان پروتکل بهینه سازی شده معرفی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

به منظور بررسی واکنش شش هیبرید زمستانه کلزا به تنش خشکی در تاریخ های مختلف کاشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در دو سال زراعی 94-1393 و 95-1394 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. عوامل آزمایش شامل آبیاری (معمول و قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد) و تاریخ کاشت (10 مهر و 10 آبان) در کرت های اصلی و شش هیبربد کلزا (Triangle، Brutus، Gabriella، Natali، Danob و Marathon) در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت، آبیاری و هیبریدهای مورد بررسی بر صفات ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. تاخیر در کاشت، باعث کاهش 40 درصدی عملکرد دانه و 54 درصدی تعداد دانه در خورجین شد. همچنین قطع آبیاری موجب کاهش 25، 30 و 24 درصدی، به ترتیب در تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه شد. هیبرید Natali در هر دو تاریخ کاشت، از عملکرد بیشتری نسبت به سایر هیبریدهای مورد بررسی برخوردار بود و به همین جهت، کشت آن در شرایط آب و هوایی کرج برای دستیابی به حداکثر عملکرد بپیشنهاد می شود. همچنین تاریخ کشت 10 مهر ماه، به عنوان بهترین تاریخ برای کشت در شرایط آب و هوایی کرج برای هیبرید های مورد بررسی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

پنیرک، علف هرزی رایج در مزارع گندم استان خوزستان می باشد که اغلب توسط علف کش های تری بنورون-متیل، و تو، فور-دی + ام سی پی آ، از گروه های بازدارنده استولاکتات سینتاز و اکسین مصنوعی، مهار می شود. اخیراً، گزارش هایی مبنی بر مهار ضعیف پنیرک با علف کش های ذکر شده، به ویژه در مزارع گندم مناطق جنوب خوزستان ارایه شده است. بنابراین، به دلیل فقدان تحقیق در خصوص بروز مقاومت پنیرک به این علف کش ها و به منظور برآورد سطح مقاومت در میان توده های پنیرک، بذور گونه پنیرک گل ریز از مزارع گندم مناطق جنوب خوزستان جمع آوری و بررسی های گیاه کامل در گلدان انجام شد. نتایج آزمایش دُز-پاسخ بر مبنای وزن تر نشان داد که توده های پنیرک گل ریز، با درجات مختلف مقاومت بین 05/2 تا 11/10 و 51/2 تا 09/3، به ترتیب نسبت به تری بنورون-متیل و تو، فور-دی+ام سی پی آ مقاومت نشان دادند. همچنین، نتایج آزمایش دُز-پاسخ بر مبنای تعداد بوته های زنده مانده، حاکی از مقاوم بودن توده ها با درجات مختلف مقاومت بین 62/6 تا 98/15 و 68/2 تا 91/2 به ترتیب نسبت به تری بنورون-متیل و تو، فور-دی+ ام سی پی آ بود.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

کشت مخلوط، یکی از مهم ترین مؤلفه های تولید پایدار محصولات کشاورزی است. به منظور بررسی تأثیر کشت مخلوط و کودهای زیستی و آلی بر عملکرد ذرت و لوبیاچیتی، آزمایشی در سال زراعی 97-1396 در مزرعه تحقیقاتی و آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل سیستم های مختلف کودی در چهار سطح شاهد (عدم کود دهی)، کود زیستی (Azotobacter chroococcum)، کود آلی (ورمی کمپوست)، کود تلفیقی (ازتوباکتر+ ورمی کمپوست) و کرت های فرعی دربرگیرنده پنج ترکیب کاشت شامل کشت خالص ذرت، کشت خالص لوبیاچیتی و نسبت های مخلوط سری جایگزینی 50 درصد ذرت: 50 درصد لوبیاچیتی و سری های افزایشی 60 درصد ذرت: 60 درصد لوبیاچیتی و 80 درصد ذرت: 80 درصد لوبیاچیتی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در بوته ذرت (8/245 گرم در بوته)، از ترکیب تیماری ورمی کمپوست و کشت مخلوط جایگزینی 50 درصد ذرت: 50 درصد لوبیاچیتی و بیشترین عملکرد دانه در بوته لوبیاچیتی (4/5 گرم تک بوته)، از ترکیب تیماری ورمی کمپوست و تک کشتی لوبیاچیتی به دست آمد. درمجموع، بیشترین نسبت برابری زمین از کشت مخلوط افزایشی 60 درصد ذرت: 60 درصد لوبیاچیتی با دریافت ورمی کمپوست (22/1) به دست آمد. با توجه به هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه مصرف نهاده های شیمیایی در کشاورزی پایدار، استفاده از کودهای آلی و زیستی برای ترکیب کشت مخلوط افزایشی، مناسب و قابل توجیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر با آب خالص و محلول پاشی با کیتوزان و اسید هیومیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گاوزبان اروپایی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی، گیاهان دارویی سامیان اردبیل در سال زراعی 96 اجرا شد. تیمار ها شامل پیش تیمار بذر در دو سطح (بدون پیش تیمار (شاهد) و پیش تیمار با آب به مدت 48 ساعت) و محلول پاشی در چهار سطح عدم مصرف، 5/0 گرم در لیتر اسید هیومیک، یک گرم در لیتر کیتوزان و کاربرد همزمان اسید هیومیک و کیتوزان بودند. نتایج نشان داد که پیش تیمار بذر، با افزایش میزان رنگیزه های کلروفیل، موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه نسبت به شاهد (23/1 برابر) و اجزای عملکرد شد. محلول پاشی (اسید هیومیک، کیتوزان و کاربرد همزمان اسید هیومیک و کیتوزان) در گیاهان حاصل از بذرهای پیش تیمار شده، موجب افزایش معنی دار عملکرد گل شد. اگرچه پیش تیمار به تنهایی موجب افزایش وزن هزاردانه و عملکرد دانه شد، محلول پاشی افزایش مضاعف این صفات را در پی داشت، به طوری که در گیاهان حاصل از بذرهای پیش تیمار شده، کاربرد اسیدهیومیک، سبب افزایش معنی دار وزن هزار دانه (22/1 برابر) و کاربرد همزمان اسیدهیومیک و کیتوزان، باعث افزایش 69/1 برابری عملکرد بیولوژیک نسبت به شاهد شد. این نتایج نشان دهنده وجود اثرات هم افزایی پیش تیمار بذر و کاربرد برگی اسیدهیومیک بر خصوصیات زراعی و عملکردی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی در شرایط مزرعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

فستوکای پابلند (Festuca arundinacea)، با قابلیت تحمل بالا در شرایط مختلف آب و هوایی و نقش مؤثر آن در تغذیه دام و احیاء مراتع، یکی از مهم ترین گیاهان زراعی و مرتعی محسوب می شود. در مطالعه حاضر، از 36 جمعیت فیستوکای پابلند که از بانک ژن منابع طبیعی ایران تهیه شده بود استفاده شد. مواد گیاهی در دو سال زراعی 1384تا 1386، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی خیرآباد شهرستان زنجان، در دو شرایط آبیاری و دیم ارزیابی شدند. نتایج حاصل از روش بای-پلات نشان داد که مؤلفه اول (معرف اثر اصلی ژنوتیپیا G) و دوم (معرف اثر متقابل ژنوتیپ در محیط یا GE)، به ترتیب 49 و 28 درصد و در مجموع، 77 درصد از کل تغیرات را توجیه نمودند و می توان این گونه استنباط نمود که نتایج به دست آمده از تجزیه بای پلات، دارای اعتبار نسبتاً خوبی در توجیه تغییراتG+GE است. نتایج روش گرافیکی نشان داد در کل محیط ها، جمعیت های G15 (توانکش)، G31 (استرالیا)، G11 (بروجن)، G25 (فلسطین اشغالی) و G35 (ایرلند)، دارای عملکرد نسبتاً بالا و پایداری بالا بودند و همچنین بر اساس گراف، ژنوتیپ ایده آل فرضی جمعیت هایG35 (ایرلند) و G25 (فلسطین اشغالی)، نزدیکترین جمعیت ها به ژنوتیپ ایده آل فرضی شناسایی شدند که سازگارترین جمعیت های پیشنهادی برای محیط های مورد مطالعه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

در سال های اخیر، مطالعة تنوع ژنوتیپی برای کارایی استفاده از عناصر غذایی، توجه محققین در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. در این راستا، تغییرات کارایی استفاده از نیتروژن، فسفر و پتاسیم در شش گونه زراعی و هرز (گندم دوروم، جو معمولی، جو لخت، چاودم، یولاف وحشی و علف خونی)، در سال زراعی 95-94 در آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان بررسی شد. آزمایش در دو شرایط عدم مصرف و مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم به مقدار مطلوبو اندازه گیری غلظت عناصر و ماده خشک در مراحل ساقه رفتن، گرده افشانی و رسیدگی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان دهندة تأثیر معنی دار فاکتورهای آزمایش بر شاخص کارآیی (نسبت ماده خشک به عنصر تجمع یافته در بوته)، نسبت کارآیی عناصر (نسبت ماده خشک در شاهد به ماده خشک در کوددهی) و شاخص برداشت عناصر (نسبت مقدار عنصر تجمع یافته در دانه به مقدار عنصر در کل ماده خشک) و عدم وجود اثرات متقابل معنی دار بین آن ها برای صفات مورد بررسی در هر سه مرحله بود. همچنین، نتایج حاکی از کاهش معنی دار صفات یاد شده در نتیجه مصرف کودهای شیمیایی بود. با توجه به نتایج این مطالعه، ارزیابی کارایی عناصر در مراحل اولیه رشد برای مقایسه یا غربال ژنوتیپ ها کافی نیست و باید در مراحل پیشرفته تر رشد، به ویژه رسیدگی انجام شود. همچنین، با توجه به تنوع چشمگیر بین ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر شاخص های کارایی عناصر، انجام مطالعات مفصل تر در زمینة تنوع ژنوتیپی برای شناسایی صفات مرتبط با کارایی عناصر معدنی مفید به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین صفات زراعی و عملکرد دانه، با استفاده از 132 ژنوتیپ گندم بهاره و در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار؛ در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس انجام شد. تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر همه صفات مورد نظر، تفاوت معنی داری داشتند. عملکرد دانه، همبستگی بسیار بالا و با سطح 01/0 با صفات زیست توده (71/0)، دوره پرشدن دانه (48/0)، سرعت پر شدن دانه (87/0)، وزن هزار دانه (66/0)، وزن سنبله (43/0)، وزن دانه در سنبله (43/0)، روز تا سنبله دهی (59/0-) و روز تا رسیدگی (57/0-) داشت. عملکرد دانه به عنوان صفت وابسته در نظر گرفته شد و صفات زیست توده، وزن هزار دانه و طول، تعداد و وزن سنبله، به ترتیب وارد مدل رگرسیونی شدند. تجزیه کلاستر با استفاده از صفات وارد شده به مدل رگرسیونی و صفاتی که همبستگی بالایی با عملکرد دانه داشتند، انجام گرفت. نتایج تجزیه خوشه ای نشان داد که ژنوتیپ های گروه چهار شامل ژنوتیپ های شماره 10، 12، 16، 20، 22، 25، 31، 38، 53، 54، 67، 70، 72، 87، 96، 97، 98، 112 و 123 از نظر میانگین صفات عملکرد دانه، طول دوره پر شدن دانه، وزن هزار دانه، وزن سنبله، وزن دانه در سنبله، روز تا سنبله دهی و سرعت پر شدن دانه، برتر از ژنوتیپ های سایر گروه ها بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

شناسایی ژنوتیپ های متحمل به شوری نخود به منظور حفظ و بهبود حاصلخیزی خاک در شرایط شور می تواند در ثبات عملکرد گیاهان زراعی مؤثر باشد. جهت بررسی تحمل به شوری 210 ژنوتیپ نخود کابلی در مرحله گیاهچه ای در تنش شوری 12 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم در شرایط هیدروپونیک، آزمایشی در سال 1396 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که 57 ژنوتیپ، از بقای بین 100-76 درصد برخوردار بودند و از بین آن ها، 26 ژنوتیپ قادر به رشد تا بعد از مرحله گلدهی بودند. با کاهش درصد بقا، میانگین ارتفاع بوته و تعداد شاخه های فرعی در بوته کاهش یافت ولی میانگین درصد برگ باقی مانده از 100 تا 51 درصد تحت تأثیر تنش شوری تغییری نداشت و با کاهش بقا از 50 درصد، میزان برگ باقی مانده کاهش و درصد برگ ریزش کرده افزایش یافت. شاخص پایداری غشا، از دامنه بقای بین 100-76 درصد تا دامنه بقا 75-51، 50-26 و 25-0 درصد، به ترتیب هشت، 19 و 26 درصد کاهش یافت. میانگین غلظت سدیم برگ تنها در دامنه بقای 25-0 درصد افزایش قابل توجهی پیدا کرد. غلظت پتاسیم برگ از دامنه بقای 25-0 درصد به 50-26، 75-51 و 100-76 درصد، به ترتیب 30، 65 درصد و 20/1 برابر افزایش یافت. میزان زیست توده از دامنه بقای 25-0 درصد به 50-26، 75-51 و 100-76 درصد، به ترتیب 47/0، 12/1 و 78/2 برابر افزایش پیدا کرد. به طور کلی، تنوع قابل توجهی بین ژنوتیپ های موردبررسی ازنظر تحمل به شوری وجود داشت که می توان از آن ها در اصلاح برای تحمل به تنش شوری بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

این آزمایش باهدف بررسی واکنش عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی کینوآ به تاریخ کاشت، تنش خشکی و محلول پاشی اسید سالیسیلیک (SA)، به صورت کرت های دوبار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی 97-1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت (15 فروردین، 15 اردیبهشت و 15 خرداد) به عنوان عامل اصلی، سطوح مختلف آبیاری (90، 60 و 30 درصد ظرفیت زراعی) به عنوان عامل فرعی و محلول پاشی (SA با غلظت یک میلی مولار و آب به عنوان شاهد) به عنوان فاکتور فرعی-فرعی بودند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه در تاریخ کاشت اردیبهشت (9/653 کیلوگرم در هکتار)، به طور معنی داری بیشتر از فروردین (7/578) و خرداد (8/460 کیلوگرم در هکتار) بود. کاهش آب مصرفی تا 60 درصد ظرفیت زراعی، تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت، ولی میزان این شاخص در 30 درصد ظرفیت زراعی، به ترتیب حدود 13 و 10 درصد کمتر از سطح اول و دوم آبیاری بود. محلول پاشی SA تنها در شرایط تنش شدید، باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه نسبت به محلول پاشی آب شد. بالاترین درصد روغن (08/4) و ویتامین C (93/3 میلی گرم در گرم) دانه، در تاریخ کاشت اردیبهشت و عدم تنش آبیاری تولید شد. خاصیت آنتی اکسیدانی و محتوای کربوهیدرات دانه، رابطه منفی با عملکرد دانه نشان دادند. میزان پرولین، مالون دی آلدهید (MDA) و آسکوربات پراکسیداز (APX) با افزایش شدت تنش خشکی افزایش یافت، ولی SA، منجر به کاهش معنی دار این شاخص ها شد. به طورکلی نتایج نشان داد که تاریخ کاشت اردیبهشت، مناسب ترین زمان کاشت کینوآ برای مناطق مشابه با بردسیر می باشد. باتوجه سیستم دفاع آنتی اکسیدانی کینوآ، این گیاه مقاومت بالایی به تنش خشکی دارد و استفاده از SA نیز می تواند در کاهش اثرات منفی تنش خشکی بر آن موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی نانواکسید آهن و کود های زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سیاهدانه(Nigella sativa L. )، آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال 1396 در مزرعه دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل سه سطح محلول پاشی نانواکسید آهن (شاهد، 5/1 و سه گرم در لیتر آب) به عنوان فاکتور اول و پنج سطح کود زیستی (قارچ های میکوریزی Glomus mosseaeو Glomus intraradices و دو نوع باکتری محرک رشد شامل ازتوباکتر و آزوسپریلیوم به همراه تیمار شاهد) به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تلقیح با قارچ میکوریزGlomus intraradices به دست آمد. اثر متقابل محلول پاشی نانواکسید آهن و کود های زیستی، تاثیر معنی داری بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز و همچنین مقادیر کلروفیل کل، a و b داشت. بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز در تیمار سه گرم نانواکسید آهن در یک لیتر آب و عدم مصرف کود زیستی به دست آمد. بیشترین مقدار کلروفیل a از تیمار سه گرم در یک لیتر آب به همراه قارچ میکوریزی Glomus intraradices و کلروفیل b از مصرف همزمان دو غلظت مصرفی نانواکسید آهن به همراه دو گونه قارچ میکوریزی به دست آمد. به نظر می رسد که در بین تیمار-های مورد بررسی، تلقیح گیاه با قارچ میکوریز Glomus intraradicesبیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه گیاه سیاهدانه داشت و محلول پاشی سه گرم نانواکسید آهن در لیتر، در افزایش رنگدانه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بسیار موثر واقع شد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر و بقولات، شاخص برداشت نیشکر و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط نیشکر با بقولات، آزمایشی در سال زراعی 96-1395 در دو محل (شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا و امام خمینی) در استان خوزستان، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 تیمار و چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمار ها شامل کشت خالص نیشکر (Saccharum officinarum L. )، خالص سویا (Glycine max L. )، خالص لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata)، سویا + تلقیح با باکتری رایزوبیوم، لوبیاچشم بلبلی + تلقیح با رایزوبیوم، نیشکر + تلقیح با قارچ میکوریزا، مخلوط نیشکر و لوبیاچشم بلبلی به صورت افزایشی، مخلوط نیشکر و سویا به صورت افزایشی، مخلوط نیشکر و لوبیاچشم بلبلی + تلقیح با رایزوبیوم، مخلوط نیشکر و سویا + تلقیح با رایزوبیوم، مخلوط نیشکر + تلقیح با میکوریزا و لوبیاچشم بلبلی، مخلوط نیشکر + تلقیح با میکوریزا و سویا، مخلوط نیشکر + تلقیح با میکوریزا و سویا + تلقیح با رایزوبیوم، مخلوط نیشکر + تلقیح با میکوریزا و لوبیا چشم بلبلی + تلقیح با رایزوبیوم بودند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که تیمارهای گوناگون، روی عملکرد و شاخص برداشت نیشکر، نسبت برابری زمین (LER)، عملکرد لوبیا چشم بلبلی، تعداد غلاف در لوبیا چشم بلبلی و سویا، وزن هزار دانه لوبیا چشم بلبلی، طول غلاف در لوبیا چشم بلبلی و سویا، تعداد و وزن خشک گره های ریشه لوبیا چشم بلبلی تأثیر معنی داری داشت. محلهای مختلف آزمایش نیز روی عملکرد و شاخص برداشت نیشکر، عملکرد لوبیاچشم بلبلی، تعداد غلاف در لوبیاچشم بلبلی، وزن هزار دانه لوبیاچشم بلبلی و سویا، طول غلاف لوبیاچشم بلبلی، تعداد و وزن خشک گره های ریشه لوبیاچشم بلبلی و شاخص برداشت سویا تأثیر معنیداری داشتند. مقدار LER در همه تیمارها بیش تر از یک شد که نشان دهنده سودمندی کشت مخلوط می باشد. بهترین نتایج در تیمار کشت مخلوط نیشکر (تلقیح با میکوریزا) و لوبیا چشم بلبلی (تلقیح با رایزوبیوم) به دست آمدند.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID