مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علوم و فناوری دامپزشکی ایران | سال:1399 | دوره:12 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

Mustapha Muhammad | Goel Parveen

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13154
 • دانلود: 

  12018
کلیدواژه: 
چکیده: 

This research was performed on uropathogenic Escherichia coli (E. coli) isolates and established the genes of resistance to ciprofloxacin between the isolates. A total of one hundred and three urine samples were tested for uropathogenic E. coli which were obtained from dogs with urinary tract infections (UTIs) using cultural isolation, antimicrobial susceptibility test, and polymerase chain reaction (PCR). The results revealed that genes associated with ciprofloxacin resistance are 24. 3% positive for E. coli. The E. coli isolates were resistant to both ciprofloxacin and ampicillin (100%), highly susceptible to chloramphenicol (84. 0%), and less susceptible to gentamycin (44. 0%) and amikacin (40. 0%). The PCR tests showed the presence of the ParC (in 25 samples; 100%), GyrA (in 25 samples; 100%), and GyrB (in 4 samples; 16. 0%) genes. The findings of the present study showed an upsetting rate of ciprofloxacin and ampicillin resistance among the E. coli isolates from dogs with UTIs...

آمار یکساله:  

بازدید 13154

دانلود 12018 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

عفونتهای استافیلوکوکی باعث نگرانی رو به رشد درصنایع پزشکی وغذایی شده اند. ظهور سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک مانند استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA)در کنارتولید بیوفیلم های مقاوم در برابر ضدعفونی کننده ها، مقابله با این باکتریها را سختترمی کند. پوست انارمحصول ضایعات کارخانه های آبمیوه گیری، یک ماده ضد باکتری طبیعی است. عصاره آبی پوست انار(PPHE)، به عنوان یک ماده دوستدار حیات، از یک رقم انارایرانی، رباب، تهیه شد و ترکیبات فنلی و ویژگیهای آنتی اکسیدانی(توسط آزمونهای DPPH وFRAP) و ضداستافیلوکوکی آن(علیه سلولهای پلانکتونیک و بیوفیلم) ارزیابی شد. عصاره آبی پوست انار رباب سلولهای پلانکتونیک و تشکیل بیوفیلم توسط سه استافیلوکوکوس اورئوس را مهار کرد. عصاره آبی پوست انار رباب هاله های واضح و بزرگ مهار استافیلوکوک را تولید کرد بطوریکه قطرآن دررابطه با استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر بطور معنی داری وابسته به دوزبود (p<0/05). با وجود مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (ATCC 33591)در برابرآنتی بیوتیک بتا-لاکتام، حداقل غلظت مهارکننده عصاره علیه سلولهای پلانکتونیک تنها 3/75 میلی گرم درمیلی لیتربود. علاوه برآن، عصاره آبی پوست اناررباب تشکیل بیوفیلم های باکتریایی را بطور وابسته به دوز مهارکرد. حداقل غلظت مهارکننده عصاره آبی پوست اناررباب علیه سلولهای پلانکتونیک استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر، استافیلوکوکوس اورئوس(ATCC 29737) واستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین ازتشکیل بیوفیلم های آنها به ترتیب به میزان 47، 36 و 26% جلوگیری کرد. این مساله به تفاوتهای بین فعالیت ضدپلانکتونیک وضدبیوفیلمی عصاره آبی پوست اناررباب اشاره می کند. فعالیت ضدپلانکتونیک وبه میزان کمتری ضدبیوفیلمی این عصاره ی برپایه ی آب، باعث تصور کاربرد موثر آن در صنایع غذایی ودارویی می شود. . .

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

هدف از این مطالعه جداسازی باکتریوفاژهای اختصاصی STEC و جهت تولید یک مجموعه ی باکتریوفاژ علیه پاتوتایپ های اشریشیاکلای موجود در شمال شرق ایران بود. روشهای پلیت مستقیم و غنی سازی در حجم کم، در گروه A منجر به تشخیص فاژ نشد. در حالیکه غنی سازی کامل در گروه B، منجر به تشخیص فاژ در 5 نمونه از مجموع 7 نمونه شد. در 54% باکتری های اشریشیاکلای نسبت به فاژها حساس بودند. فاژ پلی والان Ecol-MHD1، علیه اشریشیاکلای و سالمونلا مؤثر بود. در نتیجه، این فاژها برای کنترل عفونت های ناشی از اشریشیاکلای مناسب هستند. . .

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

بسیاری از بیماری­ ها، از جمله اختلالات کلیوی در نشخوارکنندگان، به صورت تحت بالینی بوده و منجر به کاهش تولید می­ شوند. در این تحقیق، از تعداد 102 راس گاومیش به ظاهر سالم نمونه خون و بافت کلیه از کشتارگاه صنعتی اهواز اخذ و جهت انجام آزمایش­ های هورمونی و هیستوپاتولوژیک به آزمایشگاه ارسال گردید. پس از ارزیابی میکروسکپی، تعداد41 نمونه فاقد ضایعه بعنوان گروه شاهد و 61 نمونه دارای ضایعه به 4 زیرگروه: نفریت بینایبنی حاد، نفریت بینابینی مزمن، التهاب تولولهای ادراری و پرخونی تقسیم شدند. مقادیر سرمی هورمون­ های اریتروپویتین، پاراتورمون و همچنین ویتامینD3 به روش الیزا اندازه گیری شدند. آنالیز آماری نشان داده شد که مقادیر ویتامین D3 در گروههای مختلف ضایعه­ دار اگر چه کمتر از متوسط گروه شاهد است ولی این تفاوت معنی داری نبوده است. مقادیر هورمون اریتروپویتین و پاراتورمون(در گروه نفریت بینابینی مزمن) در گاومیش­ های با ضایعه کلیوی به میزان قابل توجهی بترتیب پایین­ تر و بالاتر از گروه شاهد بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر ضایعات کلیوی در گاومیش­ های مورد مطالعه از جمله موارد ذکر شده در بالا منجر به کاهش تولید هورمون اریتروپویتین در پی بروز این ضایعات و اثرات آن برعملکرد کلیه ها می­ شوند. همچنین افزایش پاراتورمون سرم بانگر وجود احتمالی هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه کلیوی است. از آنجائیکه ارتباط مستقیمی بین تولید اریتروپویتین و خونسازی وجود دارد می­ توان انتظار رخداد اختلالاتی همجون آنمی را با ضایعات کلیوی مرتبط دانست که این امر به نوبه خود عملکرد بسیاری از سیستم­ های بدن و به تبع آن تولید را تحت­ الشعاع قرار می­ دهد. . .

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

در مطالعه حاضر تأثیر عصاره پالپ موز زیاد رسیده، عصاره و پودر پوست موز نارس بر پارامترهای اکسیدان/ آنتی اکسیدان و برخی مواد معدنی در گوساله های شیری هلشتاین بررسی شد. 40 گوساله تازه متولد شده بصورت تصادفی به 4 گروه 10 تایی (کنترل، گروه 1، گروه 2 و 3) تقسیم شدند. گروه ها از نظر شکم زایش گاوها و زمان زایش مشابه بودند. طی 12-48 روز پس از تولد، گوساله ها در گروه درمانشان قرار گرفتند. در گروه کنترل، گوساله ها مکمل موز دریافت نکردند. در گروه یک، به گوساله ها 2 گرم (ماده خشک)/ کیلوگرم وزن بدن/ روز از عصاره پالپ موز زیاد رسیده به مدت 5 روز داده شد. به گوساله های گروه دو، 1گرم (ماده خشک) از عصاره پالپ موز زیاد رسیده/کیلوگرم وزن بدن/ روز و 1گرم (ماده خشک) از عصاره پوست موز نارس/کیلوگرم وزن بدن/ روز به مدت 5 روز خورانده شد. در گروه سه به گوساله ها پودر پوست موز نارس به میزان 2 گرم/ کیلوگرم وزن بدن/ روز بمدت 5 روز تجویز شد. نمونه های خون از ورید وداج و در روزهای 0، 7، 15 و 30 اخذ شد. سن (زمان نمونه گیری) تأثیری معنی دار روی میزان فسفر، پتاسیم، آهن و مس (p < 0/05) داشت. واکنش گروه × زمان برای میزان FRAP معنی دار بود (p < 0/05). یافته های حاضر نشان می دهد که افزودن مکمل موز به جیره ی گوساله شیری هلشتاین تأثیری سودمند بر مقادیر FRAP دارد. . .

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2019
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

نوع دستگاه اندازه گیری، نوع داروی بی حسی موضعی و گونه حیوانی، ممکن است فشار داخلی چشم(IOP) را تحت تاثیر قرار دهند. لذا جهت بررسی اثر این موارد، اثر چهار داروی بی حسی موضعی روی فشار داخلی چشم در خرگوش بوسیله دو نوع دستگاه اندازه گیری (تونومتر آی کر و تونوپن وت)مورد ارزیابی قرار گرفت. در چشم راست نیمی از خرگوش ها و در چشم چپ بقیه خرگوش ها، یک قطره تتراکائین چکانده شد. فشار داخلی چشم در هر خرگوش با دو نوع تونومتر، قبل و هر 5 دقیقه تا 40 دقیقه بعد از چکاندن دارو اندازه گیری شد. حداقل با فاصله یک هفته، اثرات داروهای دیگر نیز مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج تونومترICare، تتراکائین بطور معنی داری IOP را بلافاصله و 25 دقیقه پس از چکاندن دارو کاهش داد. تغییرات IOP پس از چکاندن بوپیواکائین، لیدوکایین و پروپاراکائین در هر زمان نسبت به مقادیر پایه معنی دار نبود (0/05 > P). بر اساس نتایج تونوپن وت، تمام داروها بلافاصله بعد از استفاده IOP را کاهش دادند؛ با این حال، اثرات بوپیواکائین و لیدوکایین بر IOP بسیار کمتر از تتراکائین و پروپاراکائین بود. میانگین مدت زمان بی حسی قرنیه به ترتیب 20، 15/5، 7/5 و 21 دقیقه برای تتراکائین، بوپیواکائین، لیدوکائین و پروپاراکائین بود. بنابراین نتیجه گیری می شود که کاهش IOP توسط داروهای بی حسی موضعی هنگام استفاده از تونوپن وت بسیار بیشتر از زمانی است که از تونومتر ICare استفاده می شود. همچنین کاهش IOP با هر دستگاه زمانی که تتراکائین یا پروپاراکائین استفاده می شود بیشتر از زمانی است که از بوپیواکائین یا لیدوکائین استفاده می شود. . .

آمار یکساله:  

بازدید 2019

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

امروزه انواع مواد بستر ساز براساس درجه سلامت، در دسترس بودن و هزینه برای دام و حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده است. در مطالعه حاضر، عملکرد حافظه و یادگیری و ترجیح به مواد بستر ساز در موش های صحرایی نگهداری شده تحت مواد بستر ساز مختلف بررسی شد. حیوانات در مواد بستر ساز در اندازه مشابه از چوب خاک اره، گردو، پسته، سمندر، بادام و ساقه و برگ یونجه برای دو هفته نگهداری شدند. حافظه و یادگیری با استفاده از تست ماز آبی موریس(MWM) و شاتل باکس بررسی شد. یک ماز شعاعی تغییر یافته برای سنجش ترجیح جنس مواد بسترساز استفاده شد. برای هر یک از مواد بسترساز سطح آمونیاک درون قفس طی یک هفته محاسبه و نتایج نشان داد حیواناتی که در چوب بادام و گردو نگهداری شدند توانایی حافظه و یادگیری بهتری در تست MWM و شاتل باکس دارند. ضعیف ترین حافظه و یادگیری در موش های صحرایی قرار گرفته در یونجه به عنوان ماده بستر ساز مشاهده شد. در تست ترجیح جنس، حیوانات زمان بیشتری را در بازوهای حاوی گردو و بادام و زمان کمتری را در ناحیه حاوی یونجه گذراندند. علاوه براین، مصرف آب و غذا و همچنین تعداد ورود به ناحیه حاوی ماده بستر ساز یونجه در مقایسه با دیگر مواد بستر ساز کاهش یافت. همچنین، در قفس حاوی یونجه بیشترین سطح آمونیاک مشاهده شد. در مجموع نتایج نشان داد، مواد بسترساز با جنس متفاوت و خواص شیمیایی معین اثرات متفاوتی بر عملکرد حافظه و یادگیری موش های صحرایی دارند. . .

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

عفونت های سودوموناس و قارچ های ساپروفیتیک از عوامل مهم مرگ و میر، به طور افزاینده ای به عنوان عوامل بیماری زای جدی در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی شناخته می شوند. این مطالعه به بررسی اثرات زیستی (کود بیولوژیک تجاری تهیه شده از سودوموناس فلورسنس، سودوموناس پوتیدا، سودوموناس آئروجینوزا و بیو قارچ کش های مبتنی بر تریکودرما) بربافت و فاکتورهای خونی پستانداران می پردازد. بدین منظور، دو آزمایش طراحی شده است: اولین مورد تغذیه موشهای نژاد بالبسی با کاهو تیمار شده با قارچ کش زیستی (جهش یافته و وحشی) و کود بیولوژیک تهیه شده از(سه گونه سودوموناس)، دوم استفاده از آب آشامیدنی حاوی اسپور تریکودرما (جهش یافته و وحشی) یا سوسپانسیون سه گونه سودوموناس بود. سپس فاکتورهای خون و التهاب بافت های حیاتی (کبد، کلیه، طحال و دستگاه گوارش) پس از دو ماه اندازه گیری شد. مطالعه تومورمارکر CEA در تمام تیمارها نشان داد که سویه های موجود باعث تحریک شاخص های سرطان زا نمی شوند. نتایج فاکتورهای خونی برای همه گونه ها طبیعی بود (داده ها نشان داده نشده است) فقط سودوموناس پوتیدا اثر منفی در افزایش ALP نشان نداد. همچنین نتایج اثر بیو قارچ کش بر بافت پستانداران (طحال و دستگاه گوارش) طبیعی بوده است. کمی نکروز خفیف کبد درتیمار با تریکودرما وحشی و نکروز متوسط کبد پس از تیمار با جدایه های جهش یافته تریکودرما مشاهده شد. این مطالعه نشان می دهد که برای تعیین تاثیرات عوامل زیستی بر بافت پستانداران قبل از تجارت باید تحقیقات بیشتری انجام شود. . .

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

کوئوروم سنسینگ مکانیسم وابسته به تراکم سلولی است که توسط بسیاری از باکتری­ های بیماری زا جهت تنظیم بیان ژن­ های حدت، مورد استفاده قرار می­ گیرد. مهار یا متوقف کردن این سیستم توسط داروهای گیاهی به عنوان یک استراتژی جدید برای مبارزه با باکتری­ های مقاوم به آنتی­ بیوتیک محسوب می­ شود. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مرزه سهندیکا بر روی نمونه­ های سالمونلا تایفی­ موریوم جدا شده از طیورو ارزیابی اثر این عصاره بر روی بیان ژن مرتبط با کوئوروم سنسینگ (sdiA) در این جدایه­ ها بود. عصاره هیدروالکلی مرزه سهندیکا با روش سوکسله تهیه وحداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) وحداقل غلظت کشندگی (MBC) آن با استفاده از روش ریز رقیق­ سازی در محیط مایع مشخص شد. برای آنالیز بیان ژن sdiA در جدایه­ های سالمونلا تایفی­ موریوم تیمار شده با غلظت تحت مهاری عصاره هیدروالکلی مرزه سهندیکا در مدت زمان 60 دقیقه، از روش real-time PCR کمی استفاده شد. مقدار MIC عصاره هیدروالکلی مرزه سهندیکا در برابر جدایه ­ ها در محدوده 68/4-29/0 میلی­ گرم بر میلی­ لیتر و میزان MBC در برابر جدایه ­ ها 75 تا 150 میلی­ گرم بر میلی­ لیتر بود. نتایج نشان داد بیان ژن sdiA در جدایه­ های سالمونلا تایفی­ موریوم تیمار شده با عصاره هیدروالکلی مرزه سهندیکا نسبت به جدایه­ های تیمار نشده به طورمعنی­ داری کاهش یافته است وبطورکلی عصاره هیدروالکلی مرزه سهندیکا دارای فعالیت ضدباکتریایی و ضدکوئوروم سنسینگی است و می­ تواند برای کنترل بیان ژن­ های حدت در باکتری­ های بیماری زا از جمله سالمونلا تایفی موریوم بکار رود. . .

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID