نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  233
 • صفحه پایان: 

  243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

مقدمه: علت و شیوع شکستگی های مگزیلوفیشیال، برحسب مکانسیم ایجاد آسیب و فاکتورهای دموگرافیک تغییر می کند. یافتن روابط احتمالی بین علل وقوع حادثه با شایع ترین استخوانی که بر اثر آن سانحه، دچار آسیب می شود، می تواند در تشخیص سریع تر و آسان تر نوع آسیب وارده به بیمار ترومایی، کمک کننده باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین توزیع نواحی شکستگی در قسمت میانی صورت و مندیبل با علل حادثه و بررسی اپیدمیولوژیک این شکستگی ها بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی و گذشته نگر بوده است که با بررسی داده های تمامی پرونده های بیمارستانی مربوط به یکی از مراکز مهم ترومای شمال کشور به مدت دو سال به دست آمد. این مطالعه با آزمون های آماری کای اسکویر و فیشر در نرم افزار SPSS نسخه ی 16 (CL 95 درصد) مورد آنالیز قرار گرفت (0/005 < p value). یافته ها: این مطالعه بر روی 216 بیمار با مجموع 249 شکستگی قسمت میانی صورت و مندیبل انجام شد. نسبت مرد به زن 7/1، رنج سنی 5 تا 82 سال با میانگین 29 سال بود. بیشتر شکستگی ها در قسمت میانی صورت و در رده ی سنی 30-20 سال و تفاوت شکستگی ها در گروه های سنی (0/027 < p value)، تفاوت علل حادثه در دو گروه جنسی (0/001 < p value)، تفاوت علل حادثه به تفکیک قسمت میانی صورت از مندیبل در دو گروه جنسی (0/001 < p value، 0/002 < p value، 0/0001 < p value) و تفاوت روندهای درمانی به تفکیک قسمت میانی صورت از مندیبل، معنی دار بود (0/0001 < p value). تفاوت فراوانی علل حادثه در گروه های سنی بدون تفکیک، معنی دار بود (0/0001 < p value) و به تفکیک، تنها در قسمت میانی صورت معنی دار شد (0/015 < p value). بیشترین علت شکستگی ها در مردان، تصادف با موتور سیکلت و در زنان، تصادف با ماشین بود و نازال (46/25 درصد) از قسمت میانی صورت و تنه ی مندیبل (61/23 درصد) > پاراسمفیز (52/18 درصد) > زاویه ی مندیبل (16/2 درصد)، از مندیبل، بیشترین نواحی دچار شکستگی بودند. زاویه ی مندیبل و کمپلکس زایگوماتیکو مندیبولار zmc، بر اثر نزاع و پاراسمفیز، بیشتر بر اثر افتادن دچار شکستگی شده بودند و سایر علل، بیشتر سبب شکستگی بینی بودند. بیشتر شکستگی ها در بهار و تابستان (31 درصد) در افراد مجرد (56 درصد) و ساکن مناطق شهری (50 درصد) رخ داده بود. نتیجه گیری: اطلاع از نواحی که معمولا در هر نوع حادثه بیشتر دچار شکستگی می شوند، می تواند در تشخیص نواحی که پس از هر حادثه باید توجه بیشتری به آن ها مبذول داشت به کلینیسین کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 84 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  244
 • صفحه پایان: 

  253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مقدمه: از شایع ترین مشکلات پس از درمان ایمپلنت، Peri-implant disease می باشد که شناخت میزان فراوانی و شیوع آن نقش بسزایی در کاهش عوارض ناخواسته بعد از قرار دادن ایمپلنت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع Peri-implant disease در بیماران دریافت کننده ی ایمپلنت مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده ی دندان پزشکی یزد بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی، معاینات کلینیکی و بررسی پرونده برای 47 بیمار که در مجموع 164 ایمپلنت داشتند و بین سال های 1389 تا 1396 در بخش پریودنتکیس دانشکده ی دندان پزشکی، درمان ایمپلنت دریافت کرده بودند، انجام شد. در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 18 و آزمون آماری کای اسکویر تجزیه و تحلیل گردید (0/05 ≥ p value). یافته ها: در این مطالعه، پری ایمپلنتیتیس در گروه مردان بیش از زنان بود و این رابطه از نظر آماری معنی دار شد (0/047 = p value). این ارتباط از نظر آماری بین گروه های سنی معنی دار نبود (0/385 = p value). میان وجود بیماری سیستمیک (0/071 = p value)، عمق پروب (0/0001 = p value)، وجود مخاط کراتینیزه (0/01 = p value) و مصرف سیگار (0/036 = p value) با پری ایمپلنتیتیس، ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. این ارتباط در متغیر شاخص التهاب بافت نرم، معنی دار نبود (0/229 = p value). ارتباط آماری معنی داری در متغیر نوع ایمپلنت و شیوع پری ایمپلنتیتیس وجود داشت (0/030 = p value). ارتباط معنی داری میان سایر متغیرهای روش ایمپلنت گذاری (0/376 = p value)، محل ایمپلنت (0/872 = p value) و نوع پروتز (0/678 = p value) وجود نداشت. رابطه ی مستقیم میان پری ایمپلنتیتیس و تاریخ قرارگیری ایمپلنت (0/01 = p value)، تاریخ قرارگیری پروتز (0/064 = p value، قطر ایمپلنت (0/927 = p value) و رابطه ی معکوس با طول ایمپلنت (296/0 = p value) وجود داشت که تنها در متغیر تاریخ قرارگیری ایمپلنت، از لحاظ آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: در این مطالعه، فراوانی پری ایمپلنتیتیس در بین بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی، 84/9 درصد بود که با عوامل جنسیت، بیماری سیستمیک، عمق پروب، وجود مخاط کراتینیزه، مصرف سیگار، نوع ایمپلنت و تاریخ قرارگیری ایمپلنت ارتباط داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 91 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  254
 • صفحه پایان: 

  263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

مقدمه: خاصیت ضد عفونی کننده ی مواد پرکننده ی کانال ریشه در روش پالپکتومی، جهت حذف عوامل بیماری زای باقی مانده از کانال، بسیار مهم به نظر می رسد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر آنتی میکروبیال مخلوط زینک اکساید اوژنول و درصدهای مختلف نانو سیلور در برابر باکتری های شایع در کانال دندان های شیری با پالپ نکروز بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی-آزمایشگاهی، خاصیت ضد میکروبی ترکیب نانوسیلور با غلظت های مختلف (0، 0/5، 1، 2، 5 درصد) و ZOE با روش تست تماس مستقیم بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس موتانس و اشرشیاکولای مورد بررسی قرار گرفت. نانوسیلور با درصدهای مختلف در ترکیب با ZOE آماده شد، سپس در میکروپلیت قرار گرفت. سوسپانسیون استاندارد باکتری انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس موتانس و اشرشیا کولای در مجاورت نمونه ها قرار داده و محیط کشت بی اچ آی براث بر روی گروه ها افزوده شد. پس از 1 ساعت، 1 روز، 2 روز و 7 روز از هر چاهک، محیط کشت برداشته و به نرمال سالین افزوده گردید و رقت های مورد نظر به دست آمد و بر روی محیط کشت بی اچ آی آگار کشت داده شد. در نهایت تعداد کلنی های رشد یافته شمارش و داده های مطالعه با استفاده از آزمون های آماری واریانس دوطرفه و سه طرفه در نرم افزار SPSS نسخه ی22 تحلیل شد (0/05 = α ). یافته ها: میانگین تعداد کلنی ها در تمام غلظت های مخلوط زینک اکساید اوژنول و نانوسیلور در برابر باکتری ها کاهش پیدا کرده و اختلاف معنی داری بود (0/05 > p value). میانگین تعداد کلنی ها در تمام غلظت ها با گذشت زمان نیز کاهش معنی داری داشت (0/05 > p value). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افزودن نانوسیلور تا 5 درصد به زینک اکساید اوژنول، باعث افزایش اثر ضد باکتریایی این ماده در برابر انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس موتانس و اشرشیاکولای می شود و این خاصیت آنتی باکتریال در طول زمان حفظ می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 83 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  264
 • صفحه پایان: 

  271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقدمه: با پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و افزایش طول عمر افراد، تعداد افراد سالمند و مبتلایان به بیماری های قلبی که به مطب دندان پزشکی مراجعه می کنند بیشتر شده است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان عمومی شهر شیراز از ملاحظات دندان پزشکی در بیماران قلبی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، 217 دندان پزشک عمومی، که به روش تصادفی انتخاب شدند با تکمیل پرسش نامه ای شامل 11 سوال از نظر میزان آگاهی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده ها جمع آوری و کدگذاری شدند و جهت تحلیل آماری از آزمون تی و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS نسخه ی 18 با سطح خطای 0/05 استفاده شد. یافته ها: از تعداد کل 217 نفر شرکت کننده در مطالعه 52 درصد مرد و 48 درصد زن بودند. میانگین نمره ی کل آزمون 6/29 بود. میانگین میزان آگاهی در فارغ التحصیلان از دانشگاه های داخل کشور در مقایسه با فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور بالاتر بود. کاهش در میزان آگاهی با افزایش سن و سابقه ی کاری مشاهده شد. میزان آگاهی در 25 درصد افراد بالا، در 55 درصد متوسط و در20 درصد پایین بود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی دندان پزشکان عمومی شهر شیراز از ملاحظات دندان پزشکی در بیماران قلبی کافی نمی باشد و بنابراین برنامه های آموزشی مداوم جهت افزایش سطح آگاهی و به روز کردن اطلاعات لازم است.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 89 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  272
 • صفحه پایان: 

  277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

مقدمه: انجام پژوهش های مستمر در جهت شناسایی نیازها و اولویت ها، ایجاد انگیزه و مشارکت و افزایش بهره گیری شرکت کنندگان ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین نظرات نگرش دندان پزشکان در مورد هدف و محتوی کنگره و عوامل مرتبط به آن در کنگره ی پروستودونتیست ها در سال 1397 بود. مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی بر روی 270 دندان پزشک انجام گرفت. پرسش نامه ها حاوی مشخصات فردی و 12 گویه که 6 گویه به نفع شرکت در کنگره و 6 گویه بر علیه شرکت در کنگره بود که طبق طبقه بندی لیکرت انجام شد و پایایی آن از طریق آزمون تی انجام گرفت. میزان نگرش در نمونه ها تعیین و نقش عوامل به آزمون، در آنالیز رگرسیون مشخص گردید. یافته ها: دندان پزشکان دارای نگرش کاملا موافق نسبت به شرکت در کنگره (4 درصد)، نگرش موافق (73 درصد)، نگرش مخالف (22/6 درصد) و در نهایت، 0/4 درصد، کاملا مخالف بودند. مهم ترین انگیزه ی نگرش مثبت، گفتگو و مباحثه در کنگره به میزان 93 درصد و بعدی برای کسب درآمد بیشتر (71 درصد) و کم ترین انگیزه به میزان 6/6 درصد، آشنایی با متد و وسایل جدید بود نتیجه گیری: با اینکه نگرش مثبت به شرکت در برگزاری کنگره قابل قبول بود اما انگیزه ی آن ها مطلوب نبود و جای نگرانی دارد. اکثر دندان پزشکان با انگیزه های غیر علمی در برنامه های آموزش مداوم شرکت می کنند. اقدامات لازم برای اصلاح این انگیزه در شرکت به کنگره، توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  278
 • صفحه پایان: 

  283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

مقدمه: یکی از مشکلات دانشجویان دندان پزشکی، وجود استرس حین برگزاری امتحان عملی می باشد. با توجه به اینکه استرس، باعث افزایش کورتیزول در بزاق شده و همچنین موسیقی آرام بخش در کاهش استرس نقش به سزایی دارد، هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر شنیدن موسیقی آرام بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی مقطعی، تعداد 20 نفر از دانشجویان دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به دو گروه A و B تقسیم شدند. از این افراد امتحان عملی تراش دندان گرفته شد. ابتدا برای گروه A و بار دیگر برای اعضاء گروه B، موسیقی آرام بخش پخش شد. از همه ی افراد قبل و بعد از امتحان 5 و دقیقه پس از شستن دهان شان با آب، 1 سی سی از بزاق غیر تحریکی آن ها توسط ظرف مخصوص جمع آوری شد و جهت اندازه گیری میزان کورتیزول بزاق آن ها به آزمایشگاه فرستاده شد و میزان آن تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و تی در نرم افزار SPSS نسخه ی 22 انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج آزمون تی زوج، در گروهی که هفته ی اول هنگام امتحان موسیقی شنیده اند، تفاوت معنی داری در میزان کورتیزول آن ها قبل و بعد از امتحان اول به میزان 1/19 ± 1/07 وجود داشت (0/019 = p value). به طوری که در قبل از امتحان میزان کورتیزول بیشتر از بعد بوده است. در گروه هفته ی دوم، تفاوت معنی داری در میزان کورتیزول آن ها قبل و بعد از امتحان اول به میزان 0/29 ± 0/57 وجود داشت (0/0001 = p value). به طوری که در قبل از امتحان، میزان کورتیزول بیشتر از بعد از آن بوده است. نتیجه گیری: شنیدن موسقی آرام بخش، باعث کاهش هورمون کورتیزول در بزاق (کاهش استرس) شد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 104 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  284
 • صفحه پایان: 

  291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقدمه: با توجه به افزایش جمعیت افراد سالخورده و به دنبال آن افزایش نیاز به ارزیابی ایمپلنت های دندانی قبل از جراحی، گسترش یافته است که یافتن روشی با بهترین دقت تشخیصی، امری ضروری است. لذا هدف از مطالعه ی حاضر، مقایسه ی دقت نمای پانوراما در رادیوگرافی CBCT با کمک نرم افزار On demand در تعیین شاخص های مورد استفاده در طرح درمان ایمپلنت نواحی بی دندان خلف ماگزیلا بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی و مشاهده ای بر روی رادیوگرافی های CBCT موجود در آرشیو مرکز تصویربرداری خصوصی 43 بیمار (113 دندان) نیازمند ایمپلنت، انجام گرفت. دو نمای پانوراما و کراس سکشنال در هر رادیوگرافی CBCT با هدف مقایسه ی متغیرها شامل ارتفاع ریج، وجود پاتولوژی، وجود سپتا و نیاز به سینوس لیفت مقایسه شدند. از تست های McNemar و تی زوجی برای آنالیز داده ها استفاده شد. سطح معنی داری 0/05 = p value در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار ارتفاع ریج باقی مانده بر اساس دو روش نمای پانوراما و کراس سکشنال CBCT در هیچ یک از دندان های مورد بررسی تفاوت معنی داری نداشت (0/113 = p value). همچنین نتایج مطالعه ما نشان داد که فراوانی وجود سپتا در سینوس، نیاز به سینوس لیفت، وجود پاتولوژی احتمالی بر اساس دو نمای پانوراما و کراس سکشنال CBCT تفاوت معنی داری نداشت و مشابه با یکدیگر بود (0/99 = p value). نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر و با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش فعلی، می توان دریافت که هر دو نمای پانوراما و کراس سکشنال دارای دقت بالا در بررسی ارتفاع ریج، وجود سپتا، پاتولوژی و نیاز به سینوس لیفت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  292
 • صفحه پایان: 

  299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

مقدمه: با توجه به تغییرات ابعادی در قالب گیری ایمپلنت ها و عوارض شناخته شده آن ها و نیز مطرح شدن اسکنرهای داخل دهانی که احتمالا تغییرات ابعادی کم تری دارند، این مطالعه با هدف مقایسه ی انحراف ابعادی روش های قالب گیری دیجیتال و کانونشنال در ایمپلنت های دندانی انجام پذیرفت. مواد و روش ها: این مطالعه ی تجربی بر روی 20 نمونه انجام شد. ابتدا با استفاده از یک اسکنر لابراتواری (Amann Girbach, Austria) Ceramill، یک اسکن از مدل استیل تهیه شد. در گروه قالب گیری کانونشنال، قالب گیری با استفاده از تکنیک Open tray صورت گرفته و پس از ریختن کست، با استفاده از یک اسکنر لابراتواری مدل دیجیتال تهیه شد. در گروه قالب گیری دیجیتال با استفاده از اسکنر داخل دهانی (Dentsplay Sirona, USA)، 10 بار مدل استیل اسکن شد. هر یک از فایل های دیجیتال به دست آمده از گروه قالب گیری کانونشنال و دیجیتال در محیط نرم افزار (3D Systems, Rock Hill, SC, USA) Geomagic® Studio سوپرایمپوز شده و میزان تغییرات ابعادی آن ها نسبت به مدل مرجع محاسبه شد. جهت بررسی میزان تغییرات ابعادی گروه های مورد مطالعه از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (One-way-Anova) استفاده شد (0/05 > p value). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 25 انجام شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان انحراف ابعادی در گروه قالب گیری کانونشنال و دیجیتال به ترتیب، 0/057 ± 0/178 و 0/43 ± 0/110 بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود (0/05 > p value). نتیجه گیری: دقت قالب گیری برای پروتزهای ایمپلنت در زوایای مختلف، با استفاده از اسکنرهای داخل دهانی بالاتر از روش های معمول قالب گیری با استفاده از مواد قالب گیری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 90 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  300
 • صفحه پایان: 

  307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

مقدمه: مطالعه بر زیست سازگاری کامپوزیت ها و از جمله بررسی اجزای شسته شده از آن ها و تاثیر احتمالی این مواد بر بدن، حایز اهمیت فراوان هستند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شویش اجزای آلی کامپوزیت رزین متداول و اورموسر در محیط های مختلف بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی آزمایشگاهی، با استفاده از یک مولد تفلونی 32 نمونه از دو نوع کامپوزیت (کامپوزیت میکروهیبرید All purpose متاکریلات بیس و اورموسر (ادمیرافیوژن)) با قطر 6 میلی متر و ارتفاع 2 میلی متر آماده سازی شد. نمونه ها در آب مقطر و متانول غوطه ور شدند. پس از 24 ساعت و 7 روز میزان آزاد شدن تری اتیلن گلیکول دی متاکریلات (TEGDMA)، اورتان دی متاکریلات (UDMA) و کامفورکینون (CQ) توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری توکی، ANOVA در نرم افزار SPSS نسخه ی 23 مورد ارزیابی قرار گرفت (0/05 > α ). یافته ها: میزان شویش TEGDMA، UDMA، CQ به طور معنی داری کمتر از کامپوزیت میکروهیبرید است (0/009 > p value) و این اختلاف معنی دار با گذشت زمان یک هفته برای هر دو ماده وجود داشت (0/001 > p value). نتیجه گیری: کامپوزیت اورموسر کمترین میزان شویش اجزای TEGDMA، UDMA و CQ را نسبت به کامپوزیت میکروهیبرید داشت و میزان شویش کامپوزیت اورموسر در آب کمتر از متانول بود و میزان شویش CQ در کامپوزیت اورموسر در متانول بیشتر از سایر اجزا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 71 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  308
 • صفحه پایان: 

  313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: شکست بیس دنچر و ترمیم آن، یکی ازدغدغه های اصلی بیماران دارای بی دندانی کامل است که اغلب نتیجه ی بی دقتی بیمار در نگهداری دنچر یا کم بودن استحکام و مقاومت به شکست رزین آکریل می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه ی استحکام به شکست رزین آکریل گرماپخت، سرماپخت و تزریقی به روش تست خمش سه نقطه ای بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی-آزمایشگاهی، 30 بلوک به ابعاد 50×25×5/2 میلی متر رزین آکریلی با سه روش تهیه ی سرماپخت، گرماپخت و تزریقی آماده شدند. نمونه ها در یک دستگاه انکوباتور به مدت 24 ساعت به منظور مشابه سازی با شرایط دهانی نگهداری شدند. سپس توسط دستگاه آزمایش یونیورسال با روش تست خمش سه نقطه ای به آن نیرو وارد شد. نیروی حاصل برای شکست نمونه ها اندازه گیری شد و نتایج به کمک آزمون های آماری کروسکال-والیس و ویلکاکسون در نرم افزار SPSS نسخه ی 22 تجزیه تحلیل شدند (0/05 > p value). یافته ها: در بین سه نمونه ی مختلف مقاومت به شکست رزین آکریل سرماپخت، کم ترین حد بود و مقاومت به شکست رزین آکریل تزریقی، بیشترین میزان بود. تفاوت در نوع آکریل در مقاومت به شکست بین 3 گروه معنی دار بود (0/001 > p value). نتیجه گیری: با توجه به اینکه مقاومت به شکست رزین آکریل تزریقی بیشترین حد است، برای تهیه ی دنچرهای مقاوم در برابر شکست، مناسب تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  314
 • صفحه پایان: 

  327
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقدمه: در سال های اخیر، تصاویر CBCT به دلیل مزایای متعدد نظیر ایجاد تصاویر سه بعدی، راحتی تهیه ی تصاویر و امکان بازسازی داده ها، کاربردهای فراوانی در دندان پزشکی پیدا کرده است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش دندان پزشکان شاغل در شهر تهران درباره ی موارد تجویز تصاویر CBCT در سال 1397 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-مقطعی بر روی 199 نفر از دندان پزشکان شاغل در شهر تهران در سال 97-1396 انجام شد. پرسش نامه ی پژوهش بر اساس اصول استاندارد در 24 گزینه طراحی و نمرات آگاهی با اختصاص یک نمره به پاسخ های صحیح و صفر نمره به پاسخ های غلط به دست آمد. اثرات متغیرهای مختلف مانند سن، سابقه ی کار و غیره در نمرات آگاهی دندان پزشکان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 22 استفاده شد. ارتباط نمرات آگاهی با نحوه ی پاسخ دهی به برخی سوالات پرسش نامه با ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه گردید. یافته ها: میانگین آگاهی دندان پزشکان درباره ی CBCT برابر با 7/77 و انحراف معیار برابر با 2/02 برآورد گردید. محدوده ی نمرات آگاهی دندان پزشکان درباره ی موضوع برابر 3-15 بوده است. میانگین آگاهی دندان پزشکان درباره ی CBCT برحسب پارامترهای مختلف تقریبا در یک محدوده قرار داشته است. هیچ یک از متغیرهای مدت زمان اشتغال به حرفه ی دندان پزشکی، سن، تجویز یا عدم تجویز CBCT برای بیماران و تمایل یا عدم تمایل برای آموزش نرم افزارهای CBCT، اثرات آشکاری در پیش بینی آگاهی دندان پزشکان نداشته اند (0/19 = p value). نتیجه گیری: با وجود این که دندان پزشکان شهر تهران، آگاهی متوسطی درباره ی موارد تجویز CBCT داشتند، به دلیل مسوولیت آن ها در ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد و با در نظر گرفتن مزایای کاربرد CBCT در ارتقاء کیفیت درمان و بهبود سلامت دهان و دندان، به نظر می رسد این آگاهی باید از طرق مختلف ارتقاء یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 89 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  328
 • صفحه پایان: 

  334
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

مقدمه: دستیابی به روش های غیر تهاجمی جهت تشخیص مناسب پوسیدگی های ثانویه مجاور ترمیم های آمالگام از اهمیت بالایی برخوردار است و از آن جایی که در بسیاری اوقات با معاینه ی بالینی به تنهایی امکان تشخیص دقیق پوسیدگی های پروگزیمالی و ثانویه وجود ندارد، جهت تشخیص دقیق، استفاده از دیاگنودنت و رادیوگرافی مناسب مورد نیاز می باشد. امروزه استفاده از لیزر فلورسنت (دیاگنودنت) و رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی فسفرپلیت به دلیل حساسیت بالاتر نسبت به روش های معاینه ی چشمی و حس لامسه رو به افزایش است. با توجه به نتایج متفاوت مطالعات در مورد قدرت تشخیصی این دو دستگاه بر روی پوسیدگی های ثانویه، هدف از این مطالعه، مقایسه ی قدرت دو تکنیک دیاگنودنت و رادیوگرافی داخل دهانی فسفرپلیت در تشخیص پوسیدگی های ثانویه حفرات کلاس II آمالگام بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تشخیصی از 40 دندان پرمولر کشیده شده ی انسانی سالم استفاده شد. ابتدا 40 حفره ی کلاس II با تهیه شد و با آمالگام پر گردید. در مرحله ی اول، رادیوگرافی با سیستم رادیوگرافی داخل دهانی دیجیتال PSP تهیه و در سیستم ذخیره شد. سپس به منظور شبیه سازی پوسیدگی ثانویه در CEJ دندان ها پس از کدگذاری و سیل نواحی دیگر، در محلول اسید لاکتیک 0/1 مولار و pH 4، به مدت 3 هفته گذاشته شدند. در مرحله ی تشخیص بالینی از دیاگنودنت جهت تشخیص پوسیدگی ثانویه استفاده گردید. در مرحله ی آخر از دندان های دارای پوسیدگی توسط سنسور دیجتال رادیوگرافی تهیه شد. مجموعه ی 80 کلیشه توسط دو متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت مشاهده و بررسی شدند. تشخیص ناصحیح (F. P, F. N) دو روش نسبت به تشخیص های واقعی با آزمون تی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 مورد تحلیل آماری قرار گرفت. سطح معنی داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها: این مطالعه بر روی تعداد 40 نمونه ی دندان با دو روش دیاگنودنت و رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی PSP انجام گرفت: تشخیص ناصحیح (F. P, F. N) روش داخل دهانی برابر با 28/5 درصد و در روش دیاگنودنت برابر با 21/2 درصد بود (0/3 = p value). نتیجه گیری: در تشخیص پوسیدگی های ثانویه حفرات کلاس II آمالگام، دیاگنودنت و رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی دارای قدرت مشابه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 95 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  335
 • صفحه پایان: 

  344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: پیوند بافت نرم برای اهداف متعددی همراه با ایمپلنت به کار می رود. تکنیک های پیوند بافت نرم اتوژن، نتایج قابل قبولی را نشان داده اند. با این حال این تکنیک ها باعث افزایش طول مدت جراحی و عوارض بعد از آن می شوند. بافت های آلوژنیک و زنوژنیک مزایایی نسبت به پیوندهای اتوژن دارند. مطالعات متعددی نتایج درمانی موفقی را با ماتریکس پوستی بدون سلول ADM (Acellular dermal mat) به عنوان جایگزین بافت نرم اتوژن برای درمان نقایص موکوجینجیوال در ایمپلنت های دندانی را گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه، مروری بر تکنیک های مختلف پیوند بافت نرم اطراف ایمپلنت های دندانی بود. مواد و روش ها: این مطالعه ی مروری بر مبنای جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Cochrane و Web of Science تا ژانویه 2020 با استفاده از کلید واژه های «آگمنتاسیون بافت نرم، ایمپلنت دندانی، لثه ی کراتینیزه و ماتریکس پوستی بدون سلول» انجام شده است. یافته ها: استاندارد طلایی افزایش ضخامت بافت نرم اطراف ایمپلنت های دندانی، استفاده از پیوند بافت همبند اتوژن می باشد. استفاده از مواد آلوژنیک به عنوان جایگزین برای این بافت ها با مزایایی همراه است. نتیجه گیری: ماتریکس پوستی بدون سلول، جایگزین مناسبی برای پیوند بافت همبند اتوژن جهت افزایش ضخامت و عرض بافت کراتینیزه ی اطراف ایمپلنت های دندانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 86 استناد 0 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  345
 • صفحه پایان: 

  351
تعامل: 
 • استنادات: 

  118
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

مقدمه: اپکسیفیکاسیون با هیدروکسید کلسیم روش معمول ایجاد سد اپیکالی در دندان هایی با آپکس باز می باشد. امروزه اپکسیفیکاسیون یک جلسه ای با مواد مناسب که دارای حلالیت و سمیت کم، سازگاری زیستی مناسب و توانایی در القا تولید بافت کلسیفیه روی سمان و محرک ترمیم استخوان و لیگمان پریودنتال می باشند، مقبولیت بیشتری یافته است. سرامیک سرد که برای پر کردن انتهای کانال در جراحی ریشه معرفی شده بود خواص مطلوب جهت اپکسیفیکاسیون را در مطالعات قبلی نشان داده است. گزارش مورد: این گزارش مورد، اپکسیفیکاسیون موفق در دندان سانترال بالا سمت راست دختری 10ساله را با سرامیک سرد، توصیف می کند. در پی گیری یک و دو ساله بهبود ضایعه، عدم علایم بالینی در معاینه، تشکیل لیگمان پریودنتال جدید و بازسازی استخوان تحلیل رفته مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به این نتایج مطالعه، سرامیک سرد می تواند به عنوان یک ماده ی موثر برای اپکسیفیکاسیون در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 77 استناد 118 مرجع 2