The process cannot access the file 'e:\log\f.14010710.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

دانشکده فنی دانشگاه تبریز | سال:1381 | دوره:28 | شماره:3 (پیاپی 30) ویژه عمران

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 30) ویژه عمران
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

در این مطالعه مدل لوله جریان برای شبیه سازی رودخانه های آبرفتی به منظور بررسی رسوبگذاری مخازن سدهای به کار گرفته شده و مطالعه موردی روی مخزن سد کارده انجام یافته است. نتایج حاصل از اجرای این مدل با هیدروگرافی انجام یافته در سال 1375 روی مخزن سد مزبور و مدل Hec-6 مقایسه گردیده و نشان داده شده است که این مدل ضمن دارا بودن خصوصیات و کارآیی مدلهای ریاضی یک بعدی به دلیل در نظر گرفتن شرایط جریان به صورت نیمه دو بعدی از دقت بالایی برخوردار می باشد. همچنین در کاربرد این مدل برای مخازن سدها به دلیل اهمیت تاخیر مکانی و زمانی، انتقال نامتعادل رسوبات مورد استفاده قرار گرفته و حساسیت بسیار شدید آن به ضریب بازیافت فرسایش و رسوبگذاری نشان داده شده است.کالیبراسیون مدل با هیدروگرافی انجام یافته در مخزن سد نشان می دهد که اگر روند رسوبگذاری به همین منوال ادامه یابد طی سی سال از بهره برداری سد حدود 70% حجم مخزن از رسوبات پر شده و عمر مفید آن عملا به پایان خواهد رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 124 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 30) ویژه عمران
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

در این مقاله مهمترین مشخصه اتصال خورجینی نیز به ستون که همان منحنی لنگر ـ دوران اتصال است بر اساس مشخصات نبشی های اتصال معین شده است. برای این منظور از یک مدل ریاضی برای نمایش منحنی فوق استفاده شده است که دارای سه پارامتر است. دو پارامتر اول به ترتیب سختی اولیه اتصال و ظرفیت نهایی لنگر اتصال است و پارامتر سوم یعنی پارامتر شکل اتصال خورجینی به روش حداقل مربعات و بر اساس یافته های تجربی معین شده است. در نهایت به کمک نتایج آزمای و معادلات ریاضی روشی عملی برای تعیین سختی خمشی اتصالات خورجینی معین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 30) ویژه عمران
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

اندرکنش دینامیکی خاک و سازه در هنگام وقوع زلزله مساله بسیار مهمی در آنالیز رفتار دینامیکی سازه های مهندسی عمران است. استفاده مشترک از المان های محدود و المان های نامحدود یک روش مناسب برای حل مسایل اندرکنش دینامیکی خاک و سازه می باشد. در این رو امواج زلزله منتشر شده از میدان دور (مرکز زلزله) به بارهای دینامیکی گره ای بر روی مرز مشترک المان های محدود و المان های نامحدود منتقل می شوند و از طریق این گره ها امواج منعکس شده از سطح پی و سازه می توانند توسط سیستم مشترک المان های محدود و المان های نامحدود به میدان دور منتقل گردند. در این مقاله چگونگی و نتایج حاصل از تحلیل روند خرابی سازه های بنایی ـ آجری در هنگام وقوع زلزله ارایه می شود در این بررسی تمامی پیکره یک ساختمان آجری به وسیله شبکه ای از المان های محدود المان بندی و مدل می شود. المان های فوق به همراه المان های نامحدود که برای المان بندی خاک بستر ساختمان که یک بهینه پیوسته تا بیکران می باشد استفاده می گردند. در تحلیل به کار می روند مثال های ارایه شده بر مفید بودن روش مورد استفاده در مسایل عملی مهندسی دلالت دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 30) ویژه عمران
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

شناخت و تحلیل شرایط انتقال رسوب و تغییراتی که در طول زمان از نظر رسوبی در سیستم های انتقال آب و کانال های آبرفتی به وجود می آید، از دیرباز مورد توجه محققین و طراحان سازه های هیدرولیکی بوده است.به همین منظور بسیاری از پدیده های رسوبی اعم از فرسایش، آبشستگی و رسوبگذاری همواره مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و اطلاعات، روابط و معادلات فراوانی به صورت تجربی و تئوری ارایه شده است. از جمله شبیه سازی ریاضی جریانهای انتقال رسوب از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در این تحقیق شبیه سازی و مدل ریاضی انتقال رسوب در جریانهای غیر دایمی در کانال های آبرفتی مورد توجه قرار گرفته است.از این رو ابتدا مدل ریاضی با حل معادلات جریان غیر دایمی (معادلات سن ـ ونان) و معادله پیوستگی رسوب به صورت مزدوج و با روش تفاضلات محدود صریح، بوسیله الگوی مک کورمک، با دقت از درجه دوم تهیه گردید. سپس با لحاظ کردن شرایط مرزی مناسب و اعمال داده های رودخانه آجی چای در ایستگاه و نیاز تحلیل و قابلیت و کارایی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با استفاده از این مدل می توان روند تغییرات بستر و مالا پروفیل سطح آب را به صورت تابعی از زمان و مکان و برای هر نوع معادله دبی رسوب، پیش بینی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 86 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 30) ویژه عمران
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

وقوع پدیده ضربه قوچ در اثر از کار افتادن ناگهانی پمپ و تغییر ناگهانی دبی و مالا سرعت جریان مایع، موجب تغییر ناگهانی فشار و ایجاد امواج فشاری منفی و مثبت در خط لوله رانش می گردد که اگر تغییرات فشار مزبور به نحو مقتضی کنترل و تعدیل نشود می تواند موجبات انهدام ایستگاه پمپاژ را فراهم نماید. در این مقاله معادلات حاکم بر پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش مشخصه در ایستگاه پمپاژ سد نهند تبریز به طور موردی به کمک رایانه تحلیل ابعاد محفظه هوایی لازم برای کنترل پدیده و تعدیل امواج فشاری محاسبه و ارایه گردیده و نشان داده شده است که در صورت عدم استفاده از این محفظه، احتمال بروز پدیده خلاءزایی در لوله رانش با توجه به مسیر وضعیت استقرار آن، بسیار محتمل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 30) ویژه عمران
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

پدیده رسوبگذاری در مخازن سدها و پیامدهای منفی آن در مقابل عملیات رسوب زدایی از مخازن و روشهای مختلف آن از جمله مسایل مهم در بهره برداری و افزایش عمر مفید سدها می باشند روش آبشویی رسوبات مخازن از جمله روشهای رسوب زدایی مخازن به حساب می آید. در این تحقیق یک مدل یک بعدی تهیه شده است که روش فوق را مدل می کند. مدل تهیه شده قادر به پیش بینی پروفیل بستر مخزن در هنگام آبشویی رسوبات می باشد. معادله دیفرانسیلی به دست آمده با استفاده از روش تفاضلهای محدود در حجم کنترل حل گردیده است. مدل مذکور با استفاده از نتایج آزمایشگاهی محققینی چند کالیبره شده و سپس مدل برای مخزن سد دشیدابرا در ژاپن اجرا و نتایج حاصل از مدل با نتایج اندازه گیری شده و مدل دیگری که توسط محققین دیگر تهیه شده مورد مقایسه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID