مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

اسلام و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  328
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

سابقه و هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر بخشی شناخت رفتار درمانی مبتنی بر آموزش مفاهیم توحیدی آیات قران کریم بر وضعیت خلقی بیماران افسرده بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان هاجر (س) شهرکرد صورت گرفت.مواد و روش ها: تعداد 30 نفر بیمار افسرده بستری، بر اساس ملاک های تحقیق انتخاب شد و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفت. گروه آزمایش یک دوره 8 جلسه ای گروه درمانی مبتنی بر مفاهیم و آیات قرآن را طی کرد و گروه کنترل در معرض هیچ متغیر مستقلی قرار نگرفت، هر دو گروه در قبل و بعد درمان بوسیله آزمون افسردگی بک (1961) مورد سنجش قرار گرفتند.یافته ها: جهت تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد، نتایج نشان داد میانگین افسردگی گروه تحقیق بعد از اجرای گروه درمانی مبتنی بر آیات قرآن کریم، نسبت به قبل از اجرا کاهش معناداری یافت.نتیجه گیری: در مجموع می توان بیان نمود فراگیری تفسیر قرآن در خصوص مفاهیم توحیدی می تواند بهبود دهنده خلق افسرده بیماران باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 328

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اسلام و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

هدف: از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی با خوش بینی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است.مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان به تعداد 2200 نفر تشکیل می دهند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 327 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت-راس، پرسش نامه حمایت اجتماعی وکس و پرسش نامه جهت گیری زندگی (خوش بینی) شیر و کارور استفاده شد.یافته ها: جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد فراوانی، رسم نمودار، میانگین و انحراف معیار استفاده شده و در بخش آمار استنباطی از آزمون های رگرسیون چند متغیره، همبستگی پیرسون و t مستقل استفاده شده است.نتایج: نشان داد که بین اعتقادات مذهبی و خوش بینی و همچنین حمایت اجتماعی و خوش بینی در دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نهایتا اینکه بین اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی با خوش بینی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

ISLAM AND HEALTH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1456
 • دانلود: 

  394
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1456

دانلود 394 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اسلام و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4934
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

سابقه و هدف: خداوند در آیات مختلف، قرآن را به عنوان شفا و درمان معرفی کرده است. سابقه قرآن درمانی به زمان نزول وحی بر می گردد. این بدان معنا نیست که قرآن تنها شفای جان ها و دلها را موجب می شود و از بیماردلی رهایی می بخشد، بلکه به اعتبار اطلاقی که در آیه است، می توان گفت که قرآن شفای جسم و جان آدمی است با قرآن دردهای جسمی و بدنی را می توان درمان کرد. همان گونه که با قرآن، دردهای روحی و روانی و فکری را درمان کرد و از بیماری عافیت و سلامت بخشید، در دهه های اخیر مطالعات متعددی در حوزه های مختلف در زمینه تاثیر درمان قرآن برابعاد مختلف روحی، روانی و جسمی انسان انجام شده است. مطالعه حاضر مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر قرآن در درمان انواع بیماری ها و جمع بندی نتایج آن هامواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مرور در مورد تاثیر قرآن در درمان بیماری ها در ایران می باشد که با مراجعه به منبع حیات بخش بشری «قرآن» و نیز با استفاده از مقالات معتبر علمی و جستجو در بانک های اطلاعاتی SID (پایگاه جهاد دانشگاهی)، Magiran، Irandoc، Medlib، Google، google scholar، و نیز مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.یافته ها: نتایج حاصل از مطالعات، نشان دهنده تاثیر قرآن بر تقویت حافظه، افزایش سلامت روحی و روانی، کاهش پرخاشگری، اضطراب و افسردگی، درمان اختلالات روانی و خواب، بهبود علائم حیاتی، کاهش درد، افزایش خوش بینی و امید به زندگی، کمک به بیماران در مواجهه با مشکلات، ایجاد آرامش بیشتر و پایدار از طریق تغییر الگوی امواج مغزی و تاثیرات درمانی مختلف است.نتیجه گیری: روایات پر شماری در باره درمان بیماری ها با قرآن وجود دارد. به دلیل روایات فراوان و نیز تجربه عملی، درمان با قرآن مسلم و محرز است. با این وجود انجام تحقیقات بیشتر برای روشنتر شدن ابعاد مختلف توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4934

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

ISLAM AND HEALTH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4897
 • دانلود: 

  552
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4897

دانلود 552 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

زیوری اظهر محمدحسین

نشریه: 

اسلام و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1453
 • دانلود: 

  665
چکیده: 

ابزار عقل و هوش برای اندیشه، تفکر، یادگیری و... از الطاف بزرگ الهی به انسان است. مکاتب مختلف بشری کوشیده اند به تبیین جامعی از انسان بپردازند ولی همواره ناتوان بوده اند زیرا از علم لایتناهی و منبع لایزال وحی الهی بی نصیب مانده اند. اما دین اسلام به عنوان مکتبی کامل و ذوابعاد به انسان به عنوان موجودی چند بعدی و دارای کارکردهای مختلف اخلاقی، توجه ویژه ای دارد. اسلام برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی با ارائه راهکارهایی دقیق مانند خودآگاهی، خودسازی و تهذیب، مومنان را به کنترل رفتارها دعوت می کند. این کنترل رفتارهای درونی و بیرونی، همان مدیریت هوش هیجانی است. هوش هیجانی یکی از مسائلی می باشد که مدتی است بشر امروزی به آن توجه کرده، ولی اسلام از قرن ها پیش به زندگی بشر در ابعاد مختلف نگریسته است. هدف مقاله حاضر این است که با رویکردی علمی – دینی و به روش نظری، جایگاه هوش هیجانی را در آموزه های دینی، بررسی و مطالعه کند. برای فهم بهتر و غنای بیشتر بحث ابتدا معنا و مفهوم هوش، تاریخچه و انواع آن مطرح و سپس به روش توصیفی هوش هیجانی، به صورت مفصل بررسی شده است. در بخش پایانی نیز درباره جایگاه هوش هیجانی دراسلام، به روش تحلیل متون دینی و استنباط عقلی، بحث و بررسی صورت گرفته است. نتیجه نهایی این است که حتی اگر بپذیریم که هوش هیجانی در روان شناسی، موضوع تازه ای است، از دیدگاه اسلام چیز جدیدی شمرده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1453

دانلود 665 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ISLAM AND HEALTH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36772
 • دانلود: 

  24625
چکیده: 

Introduction: This study aimed to investigate the relationship between religious beliefs and social support and optimism in the students of Medical Sciences University of Golestan.Methods: The study is applied research and methodologically descriptive correlational.The population of the study included all of the students of University of Medical Sciences that were 2, 200 students. Participants of the study were selected by Krejcie and Morgan's (1970) table and stratified random sampling that were 103 cases. Alport's religious orientation, the social support questionnaire of Wax (1990), and the life orientation questionnaire (optimism) of Sheer and Carver (1985) were used to collect the required data.Findings: The results were statistically significant. Tables of frequency, percentage of frequency, diagrams, mean, and standard deviation were employed for descriptive statistics.Multivariate regression, Pearson correlation, independent-t were used for inferential statistics.Conclusion: The results showed that there was a significant positive relationship between religious beliefs and optimism. In addition, a significant positive relationship existed between social support and optimism. Finally, it was found that there was a significant positive relationship between religious beliefs, social support, and optimism in the students of Golestan University of Medical Sciences.

آمار یکساله:  

بازدید 36772

دانلود 24625 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ISLAM AND HEALTH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59154
 • دانلود: 

  26465
چکیده: 

Introduction: The present study was designed to investigate the impact of education the concepts and meanings of Monotheistic View and verses of the Qur' an based cognitive behavior therapy mood of patients depressed hospitalized in a psychiatric hospital Hajar Persian date the University has been.Methods: A total of 30 depressed patients were admitted on the basis of the study and were randomly assigned to experimental and control groups. An 8-session group therapy group based on the concepts of the Quran and the control group was not exposed to any independent variable. Both groups were tested before and after treatment by Beck (1961) were measured.Findings: Analysis of covariance was used to analyze the data, the results showed that the average depression research group after the group therapy based on Quran verses, had a significant decrease compared to the previous implementation.Conclusion: In general, it can be argued that learning the Quran' s interpretation of monotheistic concepts can improve the mood of depressed patients.

آمار یکساله:  

بازدید 59154

دانلود 26465 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اسلام و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  428
چکیده: 

سابقه و هدف: ترویج و توسعه طب سنتی در کنار طب رایج یا نوین در جوامع مختلف با دستاوردها و چالش های متفاوتی مواجه بوده است. این مطالعه به منظور بررسی دستاوردها و چالش های بهره مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانواده ایران از دیدگاه مدیران و مجریان انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی با برگزاری 16 پانل خبرگان در زمستان 1395 انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و مجریان اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در 28 شهرستان استان فارس بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS23 در سطح معناداری a<0.05 تحلیل شد.یافته ها: از 347 نفر مورد بررسی، 188 نفر (54.1درصد) مرد، 172 نفر (50.7درصد) دارای لیسانس بودند. افراد مورد بررسی در سرجمع 341 مورد دستاورد با تکرارپذیری و 41 مورد بدون تکرارپذیری، 415 مورد چالش با تکرارپذیری و 63 مورد بدون تکرارپذیری را مطرح کردند. فراوانی ترین دستاورد مطرح شده شامل کاهش هزینه های درمانی (65مورد)، کاهش مصرف داروهای صنعتی (52مورد)، کاهش عوارض دارویی (50مورد)، افزایش اعتماد و استقبال مردم (42مورد) و فراوانی ترین چالش های مطرح شده شامل: نبود زیرساخت های لازم (63مورد)، امکان سودجویی دلالان و افراد غیرحرفه ای (38 مورد)، پایین بودن سطح آگاهی پزشکان (38مورد)، عدم استقبال پزشکان (24مورد) بود. بین تعداد دستاوردها و چالش ها با بعضی از متغیرهای فردی ارتباط معنی دار وجود داشت (0.05>P).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مدیران ضمن امیدواری به دستاوردهای ترویج و توسعه بهره مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانواده، نگرانی های زیادی از استفاده نابجا و نبود زیرساخت های لازم دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 428 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امیدوار شبنم

نشریه: 

اسلام و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3026
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

خودمراقبتی، رفتاری است که فرد با اتکا به دانش، توان و مهارت خود از سلامت خویش، مراقبت میکند. در دانش سلامت و پزشکی نوین بر خودمراقبتی تاکید بسیاری شده است. قرآن کریم که رسالت اصلی خود را در هدایت بشر به سوی کمال خلاصه کرده و سلامت و پرورش روح را در قلب اخلاق و اعتقاد و احکام اشاره کرده به سلامت جسم که مقدمه سلامت روح است توجه کامل داشته است.از آنجا که دین اسلام بعنوان کاملترین دین الهی دارای دستورات جامع و کاملی در حوزه سلامت بوده و همچنین توصیه های پیامبر (ص) و امامان، راهنما و رهنمودهای اصلی زندگی مسلمانان می باشد. لذا با بررسی و جمعبندی و تطبیق دستورات الهی با دستورات علم پزشکی در خصوص خودمراقبتی، میتوان گامی در جهت موثرتر کردن آموزشها برداشت.روش کار: پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای و با مطالعه قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) انجام شده است. آیات و روایات در خصوص خودمراقبتی فیزیکی در حیطه های مربوط به تغذیه و غذاخوردن، خواب و استراحت، تحرک و ورزش وهمچنین بهداشت فردی استخراج و دسته بندی شد. در نهایت با دستورات علمی در حوزه سلامت مورد تطبیق قرار گرفت.یافته ها: دین اسلام، برای مساله خودمراقبتی در حوزه سلامت، اهمیت خاصی قائل است و در زمینه رفتارهای خودمراقبتی، دستورات جالب و کاملی دارد. پیشوایان دینی، به منظور ارتقای سبک زندگی پیروان خود، همواره درصدد تبیین رفتارهای مورد انتظار دینی بوده اند. مطالب پزشکی که در قرآن مطرح شده دارای اعجاز و شگفتی است. در حالی که عقول بشر در ان زمان از کشف آن عاجز و بر اساس علم جدید موجب حیرت عقل بشری است.نتیجه گیری: کلیه این دستورات با دانسته های علمی روز تطبیق دارد. آنچه در این مسائل وجود دارد این است که قوانین و مقرارات قران با نظم طبیعت و سلامت انسان همگون است.

آمار یکساله:  

بازدید 3026

دانلود 484 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHSENZADEH LEDARI FARIDEH

نشریه: 

ISLAM AND HEALTH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72177
 • دانلود: 

  30601
چکیده: 

Background and Objective: In verses of the Quran, Quran as spirthual healing has introduced. The history of Quran therapy dates back to the time of revelation. This dose not mean that the Quran only serves the healing of the souls and hearts, and frees the disease, but according to the validity of the verse, it can be said that the Quran is the healing of the body and the vhuman soul. With the Quran, physical and physical pain can be cured. As with the Quran, treated psychological and psychological pains, and those who suffered from illness, and health, in recent decades, several studies have been carried out on various aspects of the effect of Quran treatment on various mental, psychological and physical aspects of mankind.The aim of this study was to investigate and analyze the studies done regarding the effect of Quranic verses on the treatment of various diseaes and and the compilation of their results.Methods: This study was a kind of review that was carred out searched on sites google, google scholar, SID, Iranmedex, pubmed with key words the Quran, treatment physical diseaes, mental diseaes, on the treatment of physical and mental diseaes.Findings: The results of the studies show the effect of Quran on memory enhancement, increased mental health, aggression, anxiety and depression, treatment of mental diorders and sleep, improving vital signs, reducing pain, increasing optimism and life expectancy, helping patients to be more and more relaxed in dealing with problems by changing the pattern of brian waves and variouse therapeutic effects.Conclusion: There are plenty of narratives regarding the treatent of diseases with the Quran. Due to many traditions and practical experience, treatment with the Quran is definite. Howere, more research is needed to clarify the various dimensions.

آمار یکساله:  

بازدید 72177

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قوام منصوره

نشریه: 

اسلام و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1126
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

ریحان مقدس با نام علمی Ocimum basilicun L.، که در قرآن با همین نام آورده شده، نقش مهمی در پیشگیری و درمان انواع اختلالات دارد که یکی از آنها، رفع انسداد عروق مغزی، تحلیل ورم های جمیع اعضا، تنگی نفس و ضعف معده مفید می باشد. به همین منظور ریحان از دیدگاه قرآن و احادیث و نقش آن در پیشگیری از بیماریها با توجه به یافته ها مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله نوعی مطالعه کتابخانه ای است که در آن جمع آوری اطلاعات از طریق جستجو در مقالات و پایگاه های اطلاعاتی علمی مختلف از جمله Google scholar، SID و... و کتب گیاهان دارویی، احادیث و روایات محدود به زبان فارسی و انگلیسی و بدون محدودیت با استفاده از کلمات کلیدی قرآن، احادیث، تغذیه سالم، ریحان، طب نوین و نیز دیدگاه قرآن، نتایج به دست آمد و مورد بحث قرار گرفت. در قرآن و منابع دینی به اهمیت مصرف ریحان اشاره شده است و یافته های طب نوین نیز دلالت بر خواص متعدد آن دارد. بررسی تجربی، تاثیر این گیاه را در پیشگیری از بیماریها متذکر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1126

دانلود 360 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

M.H. Zivari Azhar

نشریه: 

ISLAM AND HEALTH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43857
 • دانلود: 

  29629
چکیده: 

Introduction: Emotional intelligence  EI is one of the important topics on which today's human beings have focused, but Islam has seen human life in different dimensions many centuries ago. Islam by providing precise solutions such as selfawareness, self-improvement and self-purification invites believers to control behaviors to attain worldly and heavenly bliss. This control of internal and external behaviors is the management of EI. The aim of this study was to investigate the EI status in religious teachings with a scientific and religious approach. Methods: The present study attempted to investigate the concept and components of EI in religious and psychological teachings by relying on authentic religious texts such as the Quran as well as authentic narrative and psychology books. Findings: The interpretation of psychology and Islam is not completely identical in explaining the EI. Psychologists have used concepts for explaining which are applied as certain terms in religious teachings. Another point is that in Islam, besides worldly works and improvement of life resulting from the EI reinforcement and behavior management, there is also a special emphasis on the Hereafter works, which itself is a reason for being comprehensive view of religion. Conclusion: A careful examination of EI in psychology and Islamic teachings has revealed that Islam manages the emotions by presenting precise solutions and considers the Hereafter works in addition to worldly works.

آمار یکساله:  

بازدید 43857

دانلود 29629 استناد 0 مرجع 0