نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 11)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از رایج ترین و کامل ترین شیوه های برقراری ارتباط در انسانها، از طریق گفتار شکل می گیرد. گفتار هم در مراحل یادگیری و هم در مراحل اجرا دارای پیچیدگی های فراوانی است و به همین دلیل در معرض اختلالات بسیاری قرار دارد. یکی از این اختلالات، لکنت است. لکنت نشانگانی است که فرد مبتلا، به دلیل از هم گسیختگی های غیرارادی در جریان گفتار که غالبا توسط گیر، قفل، تکرار، کشیدگی بیش از حد، مکث و … نمایان می گردد؛ قادر نیست به طور طبیعی صحبت کند. عوامل متعددی در شکل گیری و تشدید لکنت موثرند. یکی از این عوامل که در منابع متعددی به آن اشاره شده، آلرژی ها هستند. حدود 15% از مردم جهان به نوعی از آلرژی مبتلا می باشند و از آن رنج می برند. در این پژوهش هدف، بررسی ارتباط میان لکنت و انواعی از آلرژی ها شامل آسم آلرژیک، رینیت و درماتیت می باشد.مواد و روش ها: در این پژوهش 33 بیمار لکنتی مراجعه کننده به کلینیک های گفتار درمانی به عنوان گروه مورد و 57 نفر از افراد غیرلکنتی همسان شده به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. پرسش نامه مورد نظر برای بررسی آلرژی توسط تمام نمونه ها تکمیل و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در گروه مورد، از بین 33 نفر لکنتی، 9 نفر (27.3%) ‌مبتلا به آسم آلرژیک و در گروه شاهد، از بین 57 نفر غیرلکنتی، 6 نفر (10.5%) مبتلا به آسم بوده اند. در مورد رینیت، در گروه مورد از 33 نفر لکنتی 6 نفر (18.2%) علایم رینیت را نشان داده و در گروه شاهد، 6 نفر (10.5%) مبتلا به رینیت بوده اند و در بین لکنتی های مزبور، 1 نفر (3%) دارای درماتیت و از غیرلکنتی ها نیز 4 نفر (7%) درماتیت داشته اند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش بین لکنت و آسم آلرژیک بیماران لکنتی رابطه معنی دار به دست آمد ولی هیچ رابطه معنی داری میان دو نوع دیگر آلرژی مورد بررسی یعنی رینیت و درماتیت و لکنت حاصل نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 11)
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1331
 • دانلود: 

  784
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی شیوع اختلالات گفتار و زبان در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی دخترانه در مناطق 3 و 19 آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 80-1379 انجام شده است. روش: جامعه، مورد مطالعه، دانش آموزان دو منطقه 3 و 19 بودند که از میان آنها 1010 دانش آموز به طور تصادفی از ماین کل دانش آموزان انتخاب گردیدند (به طور متوسط از هر پایه 200 نفر). سپس پرسش نامه تکمیل می گردید و بعد گفتار دانش آموز مورد ارزیابی قرار می گرفت تا در صورت وجود هر نوع اختلال در فرم مخصوص ضبط گردد، ابزار ارزیابی متن کتاب فارسی سال قبل دانش آموز و سری تصاویر به هم مربوط بود، همچنین حفره دهان تمام دانش آموزان، از لحاظ حرکت، وضع آناتومی اندام ها، و آکلوژن دندانی مورد ارزیابی قرار می گرفت.یافته ها: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مشخص گردید که از میان 1010 دانش آموز، 163 نفر (16.1%) اختلال داشتند که از میان آنها 75 دانش آموز (46%) مربوط به منطقه 19 و 88 دانش آموز (54%) مربوط به منطقه 3 بودند. اختلالات مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از: اختلال در تولید، لکنت، اختلال صوت، بلع معکوس، اختلال در تشدید، اختلال در خواندن.

آمار یکساله:  

بازدید 1331

دانلود 784 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 11)
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش آموزش مهارت های فراشناختی در عملکرد حل مساله، مقایسه شیوه های آموزش این مهارت ها و تعیین موثرترین شیوه برای آموزش مهارت های فراشناختی است. به همین منظور 62 دانش آموز مقطع سوم راهنمایی شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس تمامی آزمودنی گروه نمونه پرسش نامه ای به سبک اسناد کودکان و پرسش نامه ای فراشناختی را تکمیل نمودند. همچنین هر آزمودنی به طور انفرادی در معرض موقعیت آونگ قرار گرفت. سپس آزمودنی ها به طور تصادفی در سه گروه آزمایش آموزش ترکیبی، آموزش دوجانبه، آموزش اسناد و یک گروه کنترل قرار گرفتند و پس از انجام آموزش های فوق مجددا در معرض پس آزمون قرار داده شدند. نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون در گروه های فوق با استفاده از آزمون های ناپارامتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها بیانگر این مطلب است که آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد حل مساله دانش آموزان تاثیرات بسزایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 237 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

حسینیان محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 11)
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  344
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

سابقه و هدف: با بررسی مقالات و تاکید بر تاثیر فیزیوتراپی و توانبخشی عضلات شانه و گردن در درمان سندرم خروجی قفسه سینه، تصمیم گرفته شد تا بررسی دقیقی روی این بیماران صورت گیرد، لذا بیمارانی را که با تشخیص سندرم خروجی قفسه سینه به کلینیک مراجعه کردند تحت بررسی قرار گرفتند و به این نتیجه رسیدیم که فیزیوتراپی و توانبخشی عضلات شانه و گردن می تواند در بهبودی بسیاری از بیماران موثر باشد.متد و روش: طی هفت سال، تعداد 131 مورد سندرم خروجی قفسه سینه تحت پی گیری و درمان و تعداد بیست و شش مورد (20%) مورد عمل جراحی قرار گرفتند. 84 مورد (64%) با درمان های کنسرواتیو بهبودی پیدا کردند، 21 مورد (16%) راضی به عمل جراحی نشده و با ادامه درمان کنسرواتیو بهبودی نسبی پیدا کردند. بیماران برای مدت پنج سال تحت نظر بودند و برای نتیجه گیری رضایت آنها نسبت به از بین رفتن درد مورد توجه قرار گرفت. یافته ها: تمام بیماران در ابتدا برای مدت 4 ماه تحت درمان توانبخشی عضلانی و فیزیوتراپی قرار گرفتند و افرادی که در طی این مدت، بهتر نشدند، آمادگی خود را جهت عمل جراحی اعلام کردند. تعداد 26 بیمار که تحت عمل جراحی دنده اول قرار گرفتند، به دو گروه تقسیم کردیم، گروه اول 14 نفر که با روش فوق کلاویکول و گروه دوم 12 نفر که با روش زیربغلی تحت درمان جراحی قرار گرفتند. روش فوق کلاویکول از نظر زمان، خونریزی عارضه، و تعداد افراد کمک دهنده در طول عمل جراحی بهتر بود. نتیجه گیری: در حد امکان باید سعی شود؛ بیماران با روش توانبخشی عضلات شانه، گردن و تغییر در وضعیت بیمار در هنگام نشستن، خوابیدن و کارکردن، مورد معالجه قرار گیرند و اگر بعد از چهارماه بهبودی حاصل نشد، جراحی برای بیماران اندیکاسیون دارد. عمل جراحی در مورد 23 نفر نتیجه خوبی داشت، دو نفر دیگر با عود بیماری روبرو شدند که با فیزیوتراپی بهتر شد و در یک مورد نیز، نوروپارکسی دیده شد که بعد از 12 ماه بهبودی حاصل گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 344

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

فرمد محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 11)
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

با توجه به امر عبادی روزه ماه مبارک رمضان و شایعات مخدوش و مبهمی که در اذهان عمومی مبنی بر تاثیر سو آن در شماره چشم، کم و بیش وجود دارد، پژوهش حاضر، بر روی 180 چشم (90 بیمار) در دو گروه سنی 19-12 سال و 30-20 سال که همگی درجاتی از میوپی (نزدیک بینی) داشتند و به طور تصادفی از بین مراجعان به کلینیک عمومی چشم انتخاب شده بودند، مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند. معاینات در دو مرحله، یک بار از سه روز قبل از شروع ماه رمضان تا شب قبل از ماه مبارک، و یک بار از روز بعد از عید فطر تا سه شب بعد آن، توسط یک معاینه کننده، یک ست معاینه و تابلوی E.Chart ثابت انجام شد. بررسی نتایج آماری، تاثیر خاصی را در گروه مورد مطالعه نشان نداد و می توان گفت که روزه داری تاثیر قابل توجهی بر نزدیک بینی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 155 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

جعفری زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 11)
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

آموزش یکپارچگی شنیداری نوعی آموزش تقویت شنوایی است که درمان برخی اختلالات ورودی حسی نظیر اتیسم، اختلال بیش فعالی نقص توجهی  (ADHD)، ناتوانی در خواندن، بیش فعالی، ناتوانی یادگیری (LDs)، نقایص زبانی، اختلالات رشدی فراگیر (PDD)، اختلال پردازش شنوایی مرکزی(CAPD) ، اختلال نقص توجهی (ADD)، افسردگی و حساسیت بیش از حد نسبت به صدا، کاربرد دارد. این روش درمانی، چند سالی است که در ایالات متحده رواج یافته، و از زمان انتشار کتاب (1991) The Sound of a Miracle توسط خانم Annabel Stehli مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این کتاب، خانمSerhli ، تجارب مربوط به قبل و پس از استفاده از AIT را برای دختر 4 ساله اش که مبتلا به اوتیسم تشخیص داده شده بود، شرح داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 11)
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

بیمار مرد جوان 24 ساله مبتلا به بیماری دریچه ای قلبی، با تنگی و نارسایی شدید میترال و آئورت و تریکوسپید، پس از عمل جراحی تعویض دریچه های میترال و آئورت و ترمیم دریچه تریکوسپید تحت برنامه توانبخشی قلبی قرار گرفت، پس از اتمام دوره توانبخشی قلبی تست های لازم جهت ارزیابی پیشرفت فیزیکی بیمار انجام شد که در مقایسه با تست های اولیه پیشرفت و بهبود چشمگیر بیمار قابل ملاحظه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 11)
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

بررسی رشد روانی - حرکتی کودکان از جمله مقوله های مورد توجه متخصصان اطفال و توانبخشی می باشد. این رشد وابسته به چگونگی روند تکامل سیستم اعصاب مرکزی می باشد و لذا هر گونه اختلال در روند تکامل این سیستم می تواند باعث بروز اختلالات قابل توجه در زمینه های حسی، حرکتی و شناختی شود. گذر طبیعی از مراحل مختلف رشدی پایه و اساس پیشرفت کودک برای نیل به سطح شناختی مطلوب می باشد. کودکان عقب مانده ذهنی علاوه بر نقص در توانمندی های ذهنی، در زمینه حرکات درشت حرکات ظریف، مهارت های درکی - حرکتی، جهت یابی و تعادل نیز دارای اختلالات قابل توجه می باشند. صرف نظر از اتیولوژی بروز عقب ماندگی های ذهنی و اختلالات ناشی از آن، چگونگی تکامل کارکردی مغز در روند پردازش درون داده های حسی و برون داده های حرکتی؛ بستر مهمی را در توان بخشی این کودکان فراهم می آورد که باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان توجه به پدیده طرفی شدن کارکردی نیمکره های مغز، غلبه طرفی، که بخشی از روند تکامل طبیعی مغز می باشد، که در به کارگیری روش های درمانی حسی - حرکتی توان بخشی در مورد کودکان عقب مانده؛ بسیار مهم می باشد. از آنجا که تاکنون در زمینه بررسی مقایسه ای کارکردهای غلبه طرفی مغز در بین کودکان سالم و عقب مانده در کشور ما مطالعه ای انجام نشده است، در تحقیق حاضر به مقایسه پارامترهای کارکردی معرف طرفی شدن مغز شامل غلبه طرفی بینایی، شنوایی، حرکات دست و حرکات پا در دو گروه کودکان سالم و عقب مانده با سن عقلی یکسان از طریق به کار بردن جدول ارزیابی رشد عصبی - مغزی دلاکاتو پرداختیم بررسی آماری نتایج به دست آمده نشان دهنده تفاوت معنادار در اغلب پارامترهای شاخص غلبه کارکردی طرفی مغز بین دو گروه کودکان یاد شده است. با توجه به نتایج حاصل؛ اعتقاد ما بر این است که روند متفاوت طرفی شدن کارکردی مغز در کودکان عقب مانده ذهنی، دقت و احتمالا تجدیدنظر در روش های توانبخشی این کودکان را ایجاب می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0