مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  569-578
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی کروموزوم شماره پنج بلدرچین ژاپنی برای یافتن QTL مرتبط با صفات استخوان در یک جمعیت F2 بود. جمعیت مورد مطالعه شامل 472 پرنده بود که صفات فنوتیپی آن ها اندازه گیری و با استفاده از سه نشانگر ریزماهواره برای یافتن QTL بررسی شدند. روش مکان یابی درون فاصله ای به کمک نه مدل برای تجزیه QTL به کار برده شد. داده های مربوط به تعیین ژنوتیپ و رکورد برداری فنوتیپی با روش نقشه یابی درون فاصله ای مبتنی بر رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل QTL قرار گرفتند.سطوح معنی داری در سطح یک و پنج درصد بود. نتایج حاصل QTL معنی دار برای نه صفت (قطر پای چپ، وزن استخوان ران، طول پای راست، قطر پای راست، قطر استخوان ران، وزن پای راست، وزن درشت نی و وزن پای چپ، وزن لاشه سرد) را شناسایی کرد. نزدیک ترین نشانگر برای بیش تر این QTL ها، GUJ0049 بود. نتایج این پژوهش نقش توارث غیر مندلی (ایمپرینتینگ ژنومی) و آثار پلیوتروپی و تک ژنی را در چندین صفت استخوان که در اصلاح نژاد بلدرچین اهمیت دارند نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  391-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2NPs) به طور روز افزون در تغذیه دام و طیور در حال افزایش است. این ذرات می توانند سبب ایجاد آپپتوز، آسیب های اکسیداتیو، پاسخ های التهابی ایمنی، تغییرات هیستوپاتولوژیکی شوند و رونویسی، ترجمه، چرخه و تمایز سلولی را تحت تاثیر قرار دهند. سمیت زدایی موادسمی درون زا و خارجی به وسیله سیتوکروم CYPs 450s کاتالیز می شود. ژن CYP1A توسط بسیاری از آلاینده های زیست محیطی القا شده و در بسیاری از مطالعات پایش زیستی مورد استفاده قرار گرفته است. ژن TOJ3 (هومولوگ ژن MCRS1) به عنوان یک انکوژن رفتار می-نماید و در تراریختی و تومورزایی سلولی القایی توسط Jun نقش مهمی ایفا می کند. دراین پژوهش، تغییرات احتمالی بیان ژن های CYP1A4 و TOJ3 در بافت کبد بلدرچین ژاپنی بعد از قرار گرفتن در معرض TiO2NPs و ویتامین E موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر با استفاده از RT_ PCR نیمه کمی نشان داد که در حیوانات تیمار شده با مقدار 500و 1000 میلی گرم نانوذره در کیلوگرم جیره سطح بیان ژن های CYP1A4 و TOJ3 در کبد، 90روز پس از قرار گرفتن در معرض TiO2NPs به صورت معنی داری افزایش یافت. همچنین 200 میلی گرم ویتامین E توانست میزان بیان هر دو ژن را در تیمار 1000 میلی گرم در کیلوگرم TiO2NPs در جیره، به صورت معنی-داری کاهش دهد. در حالی که در تیمار500 میلی گرم TiO2NPs همراه با200 میلی گرم ویتامین E فقط بیان ژن TOJ3 به صورت معنی داری کاهش یافت. بیان هردو ژن در تیمار حاوی 200 میلی گرم ویتامین E در جیره به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که تیمار با TiO2NPs می تواند موجب تغییر در بیان ژن شود.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  591-603
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1097
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

پروتئین های انتقال دهنده لیپید، پپتید های کوچک و غنی از سیستئین بوده و بر اساس وزن مولکولی به دو گروه LTP1 و LTP2 تقسیم می شوند. این پروتئین ها دارای فعالیت بیولوژیکی مختلف بوده و همچنین در مکانیسم دفاعی گیاهان نیز نقش دارند. با بررسی داده های میکرواری حاصل از آزمایش های مختلف مشخص شده که ژن های LTP در برابر تنش های زیستی و غیر زیستی افزایش یا کاهش بیان داشته-اند. در این تحقیق به منظور بررسی و مشخص کردن میزان بروز و تاثیر ژن LTP در مقاومت گندم نان و جو نسبت به بیماری graminearum Fusarium، Puccinia، Ustilago چهار کتابخانه میکرواری با ایزولاین مقاوم و حساس از پایگاه داده NCBI گرفته شده و نمودار الگوی بیانی ژن های LTP رسم شد. رسم نمودار نشان داد که ژن های مختلف LTP در ارقام مقاوم و حساس نسبت به این بیماری ها اختلاف بیان نشان داده اند.در نتیجه ژن LTP را می توان به عنوان یکی از عوامل موثر در مقاومت معرفی کرد و عنوان نمود که تفاوت در الگوی بیان این ژن در ارقام مقاوم و حساس پس از آلودگی با بیماری ممکن است نقش اصلی را در مکانیسم های مقاومت به بیماری در گندم و جو داشته باشد. برای ساخت سیستم تظاهر ژن LTP2، ژن LTP2 جدا شده از گندم فلات به پلاسمید pBISN1-IN ترنسفرم شده و لایگیشن انجام شد. پلاسمید نوترکیب در باکتری E.coli سویه DH5α کلون شد.برای بررسی کارایی سیستم بیانی ساخته شده ابتدا پلاسمید نوترکیب استخراج و به اگروباکتریوم سویه LBA4404 منتقل و سپس با استفاده از روش اگرواینفیلتریشن به گیاه لوبیا انتقال داده شد. بیان این سیستم در سطح RNA بررسی شد و هم-چنین با بررسی میزان پروتئین فعال و محلول در برگ تزریق شده با پلاسمید نوترکیب بیان و عملکرد پروئین تایید شده و پروتئین شیمری خاصیت ضد باکتریایی بر روی Staphylococcus aureus را نیز نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1097

دانلود 313 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  517-529
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

شوری یکی از تنش های غیرزیستی است که باعث به هم خوردن تعادل در رشد و در نهایت کاهش عملکرد می شود. در این پژوهش به منظور مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد، هفت رقم گندم نان ایرانی به همراه نتاج حاصل از تلاقی دی آلل کامل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط نرمال (آبیاری با آب نرمال با هدایت الکتریکی dS/m 2) و تنش شوری (آبیاری با آب شور پمپا‍ژ شده از مخزن جداگانه با هدایت الکتریکی dS/m 14) در سال 1393 در مزرعه مرکز ملی شوری ایران کاشته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در هر دو شرایط نرمال و تنش شوری بین49 ژنوتیپ مورد ارزیابی برای صفات عملکرد، وزن زیست توده، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه، تعداد سنبلچه در سنبله و وزن صد دانه تفاوت معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. نتایج تجزیه دی آلل نشان داد واریانس افزایشی و GCA برای همه صفات در شرایط نرمال و تنش شوری معنی دار بود. معنی داری آثار غلبه برای اکثر صفات در شرایط تنش و نرمال حاکی از این بود که گزینش صفات در نسل های آخر دوره به نژادی می تواند منجر به بهبود صفات برای تحمل به تنش شوری در مواد ژنتیکی مورد مطالعه شود. رقم روشن برای صفات عملکرد، وزن زیست توده و تعداد پنجه، رقم بم برای وزن صد دانه و رقم کویر برای صفت تعداد سنبلچه در سنبله، دارای بیش-ترین ترکیب پذیری عمومی بودند و می توانند به منظور به نژادی این صفات مورد استفاده قرار گیرند. برآورد وراثت پذیری عمومی بالا و وراثت پذیری خصوصی متوسط و بالا برای صفات مورد مطالعه در این پژوهش حاکی از امیدبخش بودن این مواد ژنتیکی برای به نژادی در شرایط نرمال و همچنین تحمل به تنش شوری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  531-538
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

خیاطه ماهیان (Alburnoides) یکی از جنس های خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) می باشند که از لحاظ ریخت ظاهری بسیار شبیه به یکدیگر بوده و همین امر باعث دشواری شناسایی گونه های این جنس شده است. امروزه استفاده از روش های نوین از جمله نشانگرهای ژنتیکی می تواند به شناخت بهتر وضعیت آرایه شناختی آن ها کمک نماید. در پژوهش حاضر به منظور شناخت وضعیت آرایه-شناختی گونه خیاطه نمکی Alburnoides namaki، از روش شناسه گذاری (بارکدینگ) DNA استفاده شد. نمونه های این گونه از رودخانه های قره چای و آبکمر (حوضه آبریز نمک) با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صید شدند. سپس بارکد DNA برای ناحیه COI این گونه گزارش و هم چنین روابط تبارشناسی این اعضای این جنس در ایران بررسی شد. بر اساس این شناسه مولکولی، اعتبار و شناسایی این گونه، توصیف شده بر اساس ویژگی های ریختی، تایید شد. بر اساس نتایج بیش ترین میزان فاصله ژنتیکی محاسبه شده برای گونه A. namaki به میزان 6.67 درصد با گونه A. holciki و کم-ترین مقدار آن با گونه A. coadi به میزان 0.53 درصد محاسبه شد که می تواند بیانگر ترادف A. coadi با A. namaki باشد.نتایج این پژوهش موید این مطلب است که توالی COI می تواند در مطالعه تعیین هویت و بررسی روابط تبارشناسی گونه های Alburnoides به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  623-627
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 11 اکسشن از گونه مرتعی Ag. intermedium با استفاده از نشانگر های سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات سیتوژنتیکی تعداد کروموزوم پایه در تمامی اکسشن های مورد مطالعه هفت بود و از نظر فرم کروموزومی (K.F) تنوع در درون اکسشن ها مشاهده شد. با توجه به جدول تجزیه واریانس در بین اکسشن ها از نظر تمامی صفات کروموزومی، به جز صفت طول بازوی کوتاه (SA)، اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت، هم چنین تجزیه کلاستر بر اساس داده های سیتوژنتیکی نیز اکسشن ها را در سه گروه دسته بندی نمود. نتایج تجزیه واریانس برای صفات موفولوژیک تفاوت معنی داری را بین تمامی اکسشن های مورد بررسی نشان داد. با توجه به مقایسه میانگین، اکسشن های 4-890 و 13-890 بیش ترین مقدار تولید علوفه خشک را داشتند، نتیجه حاصل از تجزیه کلاستر بر اساس صفات مورفولوژیک اکسشن ها را در سه گروه دسته بندی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  499-508
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع زیرواحدهای سنگین گلوتنین (HMW-GS) در مکان ژنی Glu-1 در 8 توده تتراپلوئید و 32 توده هگزاپلوئید گندم که بین سال های1392-1391 توسط بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر معرفی شده اند، از روش استخراج متوالی پروتئین های ذخیره ای و الکتروفورز SDS-PAGE دو مرحله ای با غلظت (15-8.4) درصد اکریل آمید استفاده شد. هفت زیر-واحد در مکان ژنی Glu-1 در گندم های تتراپلوئید و 16 زیر واحد در گندم های هگزاپلوئید شناسایی شد. در جایگاه ژنی Glu-1، بیش ترین فراوانی آللی در گندم های تتراپلوئید برای زیر واحد های نول و 15+14 به ترتیب 75.0 و 50.0 و در گندم های هگزاپلوئید برای زیر واحد های نول، 8+7 و 12+2 به-ترتیب 73.0، 45.0 و 47.0 بود. در مجموع شش ترکیب آللی در گندم های تتراپلوئید و 24 ترکیب آللی در گندم های هگزاپلوئید بررسی شد. میانگین کلی امتیاز کیفی بر اساس زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در دامنه ای بین سه تا شش در گندم های تتراپلوئید و چهار تا 10 در گندم های هگزاپلوئید بود. دستاورد های این تحقیق می تواند در برنامه های اصلاحی و انتخاب جهت بهبود کیفیت گندم های بومی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  629-634
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

انتخاب به کمک نشانگر ژنتیکی، سرعت پیشرفت ژنتیکی سالانه را افزایش می دهد. یکی از این نشانگرها، ژن IGF-I است که نقش فیزیولوژیکی مهمی در رشد، تولید شیر و فعالیت های تولیدمثلی ایفا می کند. ژن IGF-I در گاو روی کروموزوم شماره 5 واقع شده است. هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط ژن IGF-1 با غلظت های فاکتور رشد شبه انسولین-1، انسولین و گلوکز در سرم خون گاو آمیخته خوزستان می باشد.برای بررسی چندشکلی ژن IGF-I خون گیری از ورید وداج 93 راس گاو آمیخته 3 تا 4 ساله انجام گرفت. استخراج DNA از نمونه های خون و واکنش زنجیره پلی مراز (PCR) جهت تکثیر قطعه 249 جفت بازی از اگزون 1 این ژن انجام شد. از آنزیم برشی SnaBI برای هضم آنزیمی استفاده شد. نتایج نشان داد فراوانی ژنوتیپ های AA، AB و BB به ترتیب 0.06، 0.53 و 0.41 می باشد. فراوانی آلل A در این جمعیت برابر 0.33 و فراوانی آلل B برابر 0.67 برآورد شد. میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده در ژن IGF-I در گاوهای آمیخته 0.526 و هتروزیگوسیتی مورد مورد انتظار 0.441 بود. غلظت سرمی IGF-I و انسولین در ژنوتیپ BB به طور معنی داری (p<0.05) بیشتر از ژنوتیپ های AB و AA بود اما بین ژنوتیپ AA و AB تفاوت معنی داری مشاهده نشد. غلظت گلوکز سرم خون بین سه ژنوتیپ تفاوت معنی داری نداشت. به طور کلی این نتایج نشان داد که ژن IGF-I در گاو آمیخته خوزستان دارای هتروزیگوسیتی بالایی می باشد. همچنین ارتباط ژن IGF-I با غلظت های سرمی هورمون های انسولین و IGF-1 می تواند به عنوان یک نشانگر مناسب جهت انتخاب حیوانات اهلی برتر مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  559-568
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

تعیین تنوع ژنتیکی مواد گیاهی، گام اولیه برای شناسایی، حفظ و نگهداری ذخایر توارثی بوده و اهمیت زیادی در اجرای برنامه های اصلاحی دارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 25 رقم انگور شهرستان های شاهرود و سی سخت از 9 آغازگر و ترکیب آغازگری رتروترنسپوزونی شامل سه آغازگر IRAP و شش ترکیب آغازگری REMAP استفاده شد.در مجموع 87 باند تولید شد که 79 باند در بین ارقام چندشکل بودند. تعداد باندهای چندشکل از چهار (Tvv1Fa+Ms11) تا 12 باند (Vin1Fa) به ازای هر آغازگر متغیر بود. هتروزیگوسیتی موردانتظار از 0.29 (Tvv1Fa+ Ms8) تا 0.44 (Vine1Fa+ Ms3) متغیر و میانگین آن 0.35 به دست آمد. میانگین درصد چندشکلی در بین ارقام مورد مطالعه 95.83 درصد بود. تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) نشان داد که پنج مولفه اول توانستند در مجموع، 68.5 درصد از واریانس کل را توجیه کنند. تجزیه کلاستر به روش UPGMA بر اساس ضریب تشابه جاکارد با ضریب همبستگی کوفنتیک 0.89، ارقام مورد مطالعه را در شش گروه متفاوت قرار داد به طوری که در گروه اول تا ششم به ترتیب 13، 4، 2، 3، 2 و 1 رقم از ارقام مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس این گروه بندی سه رقم سیاه دانه بلند، سیاه دانه گرد و عسکری که از شهر سی سخت انتخاب شدند در سه گروه مجزا قرار گرفتند که نشان دهنده تفاوت ژنتیکی این ارقام می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نشانگرهای IRAP و REMAP توسعه یافته بر اساس رتروترنسپوزون های فعال در ژنوم انگور می توانند به عنوان نشانگرهای ملکولی کارا در تسریع برنامه-های اصلاحی در انگور مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  579-590
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

تنوع ژنتیکی تعداد 13ژنوتیپ از گونه Lolium multiflorum بر اساس خصوصیات کاریوتیپی و ملکولی مورد بررسی قرار گرفت. برای هر ژنوتیپ، کاریوتیپ برای پنج سلول متافازی تهیه شد. ژنوتیپ های مورد بررسی دارای کاریوتیپ تقریبا نامتقارنی بودند و در بین آن ها تنوع معنی دار برای صفات کاریوتیپی وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد ژنوتیپ های دیپلوئید متوسط طول کروموزوم بیش-تری نسبت به ژنوتیپ های تتراپلوئید داشتند. ژنوتیپ های تتراپلوئید عدم تقارن درون کروموزومی بیش تری نسبت به ژنوتیپ های دیپلوئید داشتند. تکامل کاریوتیپی گونه L. multiflorum با توجه به ژنوتیپ های مورد بررسی بیش تر از طریق عدم تقارن درون کروموزومی بود و با افزایش سطح پلوئیدی از دیپلوئید به تتراپلوئید عدم تقارن درون کروموزوم ها بیش تر شد. ژنوتیپ های 390، 374، vi و plc بیش ترین تکامل کاریوتیپی و ژنوتیپ های 1624 و 1765کم ترین تکامل کاریوتیپی را داشتند. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مورد مطالعه با استفاده از 12 آغازگر ISSR مورد بررسی قرار گرفت که از این 12 آغازگر 9 عدد دارای باندهای قابل امتیاز دهی بودند. آغازگرهای ISSR در مجموع توانستند 66 باند تولید کنند که از این تعداد، 10 باند یک شکل مشاهده شد و سایر باندها چند شکل بودند. آغازگر های IS9 و IS12 بیش ترین تعداد باند (تعداد 10 باند) و آغازگر IS15 کم ترین تعداد باند (تعداد سه باند) را نشان دادند. بر اساس مارکر ISSR چندشکلی مطلوبی در بین ژنوتیپ ها مشاهده شد و آغازگرهای IS9، IS10، IS13، IS14 و IS16 به عنوان آغازگرهای مناسب برای بررسی های گونه چچم یک ساله، تعیین شدند. بر اساس آغازگر های مورد بررسی، ژنوتیپ های دیپلوئید و تتراپلوئید به صورت کامل تفکیک نشدند و دو ژنوتیپ دیپلوئید 393 و "374 با ژنوتیپ های تتراپلوئید در یک گروه قرار گرفتند. لازم به ذکر است گروه بندی ژنوتیپ ها با منشا جغرافیایی آن ها تطابق نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  605-615
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

بیماری پژمردگی یکی از مهم ترین بیماری های نخود در استان کرمانشاه است که توسط قارچ (Foc) Fusarium oxysporum f. sp. ciceri ایجاد می شود. برای تعیین تنوع ژنتیکی در جمعیت های قارچ Foc از گیاهان آلوده نخود در مزارع مختلف استان کرمانشاه شامل اسلام آباد، سرپل ذهاب، درود فرامان، ماهی دشت و هرسین که علائم زردی و پژمردگی داشتند، به طور تصادفی نمونه برداری صورت گرفت. در نهایت45 جدایه قارچ Foc از نمونه های آلوده با استفاده از محیط کشت سیب-زمینی، دکستروز، آگار جداسازی شد. برای مطالعه ساختار ژنتیکی در جدایه ها از پنج جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد. همه آغازگرها 100 درصد چندشکلی نشان دادند و تعداد 15 آلل مختلف در بین همه جدایه ها مشخص شد. میانگین میزان محتوای اطلاعات چندشکلی نشانگر ها 91 درصد بود. بر اساس دندروگرام با روش الحاق مجاور، جدایه ها به نه گروه مختلف تقسیم شدند. مقایسه پارامترهای مربوط به تنوع ژنتیکی از جمله ضریب شانون در جمعیت ها نشان داد که جدایه های منطقه درودفرامان دارای بالاترین تنوع ژنتیکی می باشند. کم ترین فاصله ژنتیکی بین جدایه های هرسین و درود فرامان مشاهده شد. تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که میزان تنوع ژنتیکی در درون جمعیت-ها 93 درصد و بین جمعیت ها هفت درصد می باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه می تواند در اصلاح ارقام مقاوم و گسترش اقدامات قرنطینه ای بسیار مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  509-515
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

آلفا لاکتالبومین یکی از پروتئین های مهم آب پنیر شیر شتر است. هدف از این تحقیق بررسی ساختار ناحیه تنظیمی ژن آلفالاکتالبومین به طول حدود 1020 نوکلئوتید در دو گونه شتر تک کوهانه و دو کوهانه ایران با استفاده از تعیین توالی و بررسی بیوانفورماتیکی است. 10 نمونه خون از شتر تک کوهانه از کشتارگاه مشهد واقع در جاده فریمان روستای تپه سلام و پنج نمونه خون از شتر دو کوهانه از ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اردبیل واقع در روستای جهاد آباد جمع آوری شد. ناحیه مورد نظر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر و توالی یابی شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های آزمایشی، پنج هاپلوتایپ (چهار جهش) در گونه های شتر تک کوهانه و چهار هاپلوتایپ (سه جهش) در گونه های شتر دو کوهانه و همچنین هفت موتیف اتصال فاکتورهای رونویسی در گونه شتر تک کوهانه و هفت موتیف در گونه شتر دو کوهانه مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  539-546
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  813
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

GTP سیکلوهیدرولاز I از طریق مجموعه ای از واکنش ها، تبدیل GTP به دی هیدرونئوپترین تری-فسفات و فوماریک اسید را کاتالیز می کند. این واکنش اولین مرحله در بیوسنتز تتراهیدروفولات (FH4) در گیاهان و میکروارگانیسم ها و تتراهیدروبیوپترین (BH4) در پستانداران می باشد. فولات ها از یک واحد پارا-آمینو بنزوئیک اسید (pABA) متصل به یک حلقه پترین، مشتق از GTP، و تعدادی واحد گلوتامات تشکیل شده اند. در این پژوهش، بیان ژن Vvgtpch I تحت تنش های غیرزیستی و اکسیداتیو با روش RT-PCR نیمه کمی در بافت برگ گیاه انگور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دادند که این ژن تحت تنش های غیرزیستی به طور متفاوتی القا می شود. سطح رونوشت ژن Vvgtpch I تحت تنش های غیرزیستی خشکی، شوری و گرما در مقایسه با گیاه شاهد کاهش یافت. همچنین تحت تیمار های دی آمید (Diamide)، آلومینیوم و هورمون های آبسیزیک اسید (ABA) و سالیسیلیک اسید (SA) میزان رونوشت ژن Vvgtpch I با کاهش مواجه شده در حالی که بیان این ژن تحت تیمار با آب اکسیژنه (H2O2)، سولفات مس (CuSO4) و فلزات سنگین همچون کادمیوم (CdCl2) و کبالت (CoCl2) افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 813

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSTAMZADEH J. | JALALI H. | HAYDARI Z. | SHEIKHAHMADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18886
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

titanium dioxide nanoparticles (TiO2NPs) widely are used in animal and poultry industries.Application of these particles can led to apoptosis, oxidative damages, immune/inflammatory responses, histopathological changes and affect transcription, translation, cell cycle and differentiation. Detoxification of endogenous and exogenous toxins is catalyzed by cytochrome P450s (CYPs) in the cell. CYP1A is induced by many of biological contaminants and used as a biomarker in contamination assays. TOJ3 (homolog of MCRS1) behave as an oncogene and plays an important role in Jun-induced cell transformation and tumorigenesis. In the present study, we analyzed probable changes in expression of CYP1A4 and TOJ3 genes of Japanese quail after exposing to TiO2NPs and vitamin E. Semi quantitative RT_PCR results showed that in animals treated with 500 and 1000 mg/kg of TiO2NPs in the diet, after 90 days of feeding, level of expression of both genes significantly increased. Expressions of CYP1A4and TOJ3 genes significantly decreased in diet including 1000 mg/kg of TiO2NPs and 200mg/kg of vitamin E. While only expression of TOJ3 significantly decreased in diet including 500 mg/kg of TiO2NPs and 200mg/kg of vitamin E. Expression of both genes significantly decreased in diet including 200mg/kg of vitamin E. In conclusion, TiO2NPs treatment can change expression of different genes.

آمار یکساله:  

بازدید 18886

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARIANPUR P. | MIRAKHORLI N. | RAFIEI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15379
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

lipid transfer protein are small peptides and rich in cysteine and based on the molecular weight divided into two groups LTP1 and LTP2. These proteins have different biological activities and are involved in plant defense mechanisms. By analyzing microarray data from different experiments indicated that LTP genes in biotic and abiotic stresses have increased or decreased expression. In this study, in order to investigate and determine the incidence and impact LTP genes in resistance wheat and barley to Fusarium graminearum, Puccinia, Ustilago, four microarray libraries with sensitive and resistant isolines from the NCBI database were taken and LTP genes expression pattern graph was drawn. And LTP gene expression pattern graph was plotted. The charts showed that different LTP genes in resistant and susceptible cultivars to the diseases have shown differences in expression. In result, LTP gene can be introduced as one of the factors contributing to the resistance. It was found that differences between genes expression patterns, in resistant and susceptible cultivars after infecting with the disease may have a major role in the mechanisms of disease resistance in wheat and barley. To construct the gene expression system LTP2, LTP2 gene isolated from Fallat wheat was transferred and to pBISN1-IN plasmid. The recombinant plasmid was cloned in E.coli strain DH5α. To investigate the expression system performance the recombinant plasmid was extracted and then transferred to Agrobacterium strain LBA4404 and then transferred to beans. This expression system were assessed in RNA levels and amount of active soluble protein in leaf injected with recombinant plasmid. Expression and function of the protein was confirmed and chimeric protein showed antibacterial effect on Staphylococcus aureus.

آمار یکساله:  

بازدید 15379

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMADI M. | ESMAILIZADEH A. | NASIRIFAR E. | IRANMANESH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11383
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

the purpose of this research was to locate quantitative trait loci (QTL) associated with skeletal traits on chromosome 5 in an F2 population of Japanese quail. The population consisted of 472 birds, phenotypic data were measured for all birds and using three microsatellite markers considered for identify QTL affecting skeletal traits. QTL analysis was performed with least squares interval mapping method fitting nine various statistical models. Genotypic and phenotypic data were analyzed for QTL mapping with interval mapping method based on regression. Significance levels were estimated at the 5 and 1% chromosome-wise. The results were detected significant QTLs for 9 traits (left leg diameter, femur bone weight, right leg length, right leg diameter, femur bone diameter, right leg weight, tibia bone weight, left leg weight and cold carcass weight). Closest marker for the major QTLs was GUJ0049 marker. More research is needed to find genes associated with these traits. Results show the nonMendelian inheritance rule (genomic imprinting) and pleiotropic and single gene effects in several traits of bones that are important to quail breeding.

آمار یکساله:  

بازدید 11383

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  617-622
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

نقص دریچه های قلبی، 25 الی 30 درصد موارد اختلالات قلبی-عروقی را به خود اختصاص می دهد. پرولاپس دریچه میترال یکی از رایج ترین اختلالات دریچه ای محسوب می شود که شیوع آن در جهان 4.2 درصد است. فهم اساس ژنتیکی پرولاپس دریچه میترال می تواند به تشخیص زودهنگام آن کمک نماید. ژن های NFATc1 و Smad6 به تازگی به فهرست ژن های دخیل در بروز اختلالات قلبی مادرزادی اضافه شده اند و از فاکتورهای نسخه برداری بسیار مهم در مراحل سلولی تکوین دریچه های قلب محسوب می شوند. هدف از این پژوهش، مطالعه نواحی بالادستی ژن های NFATc1 و Smad6 و ارتباط احتمالی پلی مورفیسم آن با پرولاپس دریچه میترال در بیماران ایرانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  547-558
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  673
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

زنگ زرد گندم با عامل قارچی Puccinia striiformis f. sp. tritici، مهم ترین بیماری از لحاظ میزان خسارت وارده به محصول گندم در سراسر جهان می باشد. مطمئن ترین روش جهت کنترل این بیماری استفاده از ارقام مقاوم است. لذا تعیین نژاد عامل بیماری و بررسی مقاومت میزبان در مراحل مختلف رشدی جهت تهیه ارقام مقاوم، کاملا ضروری است. به منظور بررسی منابع مقاومت، 19 ژنوتیپ گندم به همراه بولانی به عنوان شاهد حساس، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و در مرحله گیاهچه ای با 20 نژاد 6E158A+، 230E158A+، 198E150A+، 134E150A+، 6E150A+، 166E150A+، 198E130A+، 166E158A+، 70E0A+، 6E16A+، 102E134A+، 6E134A+، 6E130A+، 6E150A+، 6E6A+، 70E50A+، 6E18A+، 134E22A+، 166E254A+ و 166 E134A+ ارزیابی شدند. در بررسی اجزای مقاومت به زنگ زرد، صفات دوره کمون و تیپ آلودگی در گلخانه ثبت شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در شرایط این نژادها بین ژنوتیپ های گندم برای هر دو صفت اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. 30 درصد ژنوتیپ ها (Mv17، M-85-7، Aflak، Morvarid، Sivand و Parsi) نسبت به تمام نژادهای مورد مطالعه دارای مقاومت کامل بودند. در ژنوتیپ های مقاوم مذکور احتمال می رود هر یک از ژن های مقاومت Yr1، Yr3، Yr4، Yr5، Yr10، Yr15، Yr24 و یا ژن های مقاومت گیاهچه ای ناشناخته دیگری که تاکنون شناسایی نشده اند به تنهایی و یا ترکیبات مختلف از یکدیگر وجود داشته باشند. از ژنوتیپ های مقاوم می توان به عنوان منابع مقاومت نسبت به نژادهای مورد مطالعه در برنامه-های اصلاحی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 673

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  481-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1043
 • دانلود: 

  699
چکیده: 

خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum)، گونه ای مهم از خانواده پاپاوراسه است که دارای ترکیبات آلکالوئیدی با ارزش دارویی می باشد. الیسیتورها ابزار مناسبی جهت افزایش تولید متابولیت های ثانویه در گیاهان با تحریک سیگنال های سلولی می باشند. در این مطالعه به منظور افزایش تولید آلکالوئیدهای گیاه خشخاش ایرانی اثر دو الیسیتور سالسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر روی کشت سلولی ریزنمونه ریشه این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق، مورفین را به عنوان آلکالوئید غالب در خشخاش ایرانی نشان داد. هم چنین عامل زمان، اثر زیادی بر روی تیمارها در هر دو الیسیتور داشت. به طور کلی تیمار با الیسیتور متیل جاسمونات سبب افزایش بیش تر میزان مورفین نسبت به الیسیتور سالسیلیک اسید در کشت سلولی ریشه شد. همچنین بیش ترین میزان تجمع مورفین تحت تاثیر تیمار با الیسیتورهای مذکور نتیجه افزایش بیان ژن های TYDC و COR بود. نمونه هایی که دارای کم ترین میزان مورفین بودند، برای ژن TYDC کاهش و برای ژن COR افزایش بیان بیش تری را نشان دادند. احتمالا دلیل وجود کدئین و مورفین در کشت سلولی این گیاه را می توان به بیان اختصاصی ژن TYDC1 در ریشه نسبت داد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با استفاده از الیسیتورهای غیر زیستی می توان چرخه بیوسنتزی تولید و تجمع متابولیت ثانویه مورفین را در این گیاه تحریک کرد و میزان زیادی از این آلکالوئید را در مقایسه با شاهد به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1043

دانلود 699 استناد 0 مرجع 0