مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

فنون ادبی | سال:1396 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 19)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

LITERARY ARTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (19)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8935
 • دانلود: 

  4435
کلیدواژه: 
چکیده: 

Deviation from the norm, deviation from the rules that governing on the syntagmatic relations of the words, adding the rules on the standard language, displace in parts of sentence, and manipulating in accepted structure of grammar, are collection of methods that most poets use, for arriving to the language of poetry. Principally, use of methods in language that focuses on language instead of message creates foregrounding in language of poetry. Foregrounding in language of poetry, takes shape in two kinds of deviation and extra-regularity, and deviation, takes shape with displace and manipulating in parts of different areas of grammar. Adjective that has a secondary role in the structure of sentence, is so flexible, and has suitable context for deviation. Different deviations in this area, especially in contemporary poetry, create significant variety in application of adjective. ...

آمار یکساله:  

بازدید 8935

دانلود 4435 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SAYYADKOOH AKBAR | DASTMOUZEH HASAN

نشریه: 

LITERARY ARTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (19)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8853
 • دانلود: 

  4141
کلیدواژه: 
چکیده: 

Saadi not only changed the structure of the words but also he changed the structure of the sentences and he made the poems understandable for the public. (He linked the poem to the language of the public. From the point of the structure of the sentences Boustan is unique among Saadi’s Poems. The most important reason of Saadi’s fluency and his attractive speech is in the order of the words. There is no way to understand the beauty of Saadi’s speech except scientific studying of his poems.

آمار یکساله:  

بازدید 8853

دانلود 4141 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

LITERARY ARTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (19)
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7521
 • دانلود: 

  4549
کلیدواژه: 
چکیده: 

Poststructuralists, especially Derrida rely on processes and mechanisms such as deferment, trace and otherness to deal with the criticism of binary oppositions and metaphysics-based approaches. Despite the emphasis post-structuralism puts on its own mechanisms and approaches, explaining the theoretical deep structures of post-structuralism (and especially the ideas of Derrida) helps to realize the fundamental role of metaphor and metaphorical functions in the development of its theoretical foundations. ...

آمار یکساله:  

بازدید 7521

دانلود 4549 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

هنجارگریزی از زبان معیار، انحراف از قوانین حاکم بر همنشینی واژه ها، افزودن قاعده هایی به برونه زبان معیار، به هم ریختن نحو جمله ها و دخل وتصرف در ساختمان دستوری زبان معمول و متعارف، مجموعه روش هایی است که اغلب شاعران برای برجسته سازی زبان از آن بهره می برند. این برجسته سازی ها به شکل هنجارگریزی هایی صورت می گیرد که خود انواع گوناگونی دارد، چون هنجارگریزی نحوی، که کاربردهای خاص صفت، زیرمجموعه آن قرار می گیرد. صفت که نقشی فرعی در ساختمان جمله دارد، به دلیل انعطاف پذیری بالا، همواره بستر مناسبی برای دخل وتصرف شاعران بوده و هنجارشکنی های شاعران در این حوزه، به ویژه در شعر معاصر، تنوعی چشمگیر در کاربرد صفات ایجاد کرده است.در این پژوهش، با بررسی گونه های انحراف از قوانین حاکم بر کاربرد انواع صفت در شعر معاصر، به اهمیت صفتدر هنجارگریزی پرداختیم. افزون بر آن، نقش صفت را نیز در غنای دستاوردهای زبانی شعر فارسی بررسی کردیم، و همچنین نشان دادیم که اغلب گونه های هنجارگریزی در ساختمان صفات، در ادبیات قدیم اعم از نظم و نثر سابقه دارد و این نوع دخل وتصرف ها، عملا رویکردی به سازه های زبانی کهن محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

پساساختارگرایان، به ویژه دریدا، با تکیه بر فرآیندها و سازوکارهایی چون تعویق، فاصله، رد (trace) و غیریت، به نقد تقابل های دوگانه و رویکردهای مبتنی بر متافیزیک پرداخته اند. با وجود تاکید پساساختارگرایی بر سازوکارها و رهیافت های خاص خود، با تبیین ژرف ساخت های نظری پساساختارگرایی (و به ویژه آرای دریدا) می توان به نقش بنیادین استعاره و کارکردهای استعاری در تکوین مبانی نظری آن پی برد. در این مقاله، به دنبال اثبات این مساله هستیم که پساساختارگرایی در اصل بر مبنای سرشت استعاری زبان شکل گرفته است و مبانی نظری و روش شناختی آن نیز ملهم از سازوکارهای «استعاره» و «کارکرد استعاری» است. از سوی دیگر، این مساله مبنایی برای نقد پساساختارگرایی است. نتایج این پژوهش، کارکردهای دیگری از «استعاره» در تکوین نظام فکری و شناختی بشر را نشان می دهد، چنان که استعاره (و کارکرد استعاری) نقش تعیین کننده ای در تکوین مبانی نظری پساساختارگرایی به ویژه آرای دریدا داشته است. دریدا با تکیه بر سرشت استعاری زبان، به دنبال گسستن ریشه های متافیزیکی نشانه بود، اما با توجه به هیمنه گسترده و عمیق معارف و مفاهیم متافیزیک، رویکرد دریدا، به رغم خواست او، در نهایت به عرصه متافیزیک بازگشته است، همچنان که نتایج این تحقیق تاثیرپذیری دریدا از آرای ابن میمون، متکلم معروف یهودی، را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

ریخت شناسی قصه های عامیانه در سال 1928م. با فرمالیست روسی «ولادیمیر پراپ» آغاز شد. اساس کار وی بر پایه اعمال شخصیت های قصه نهاده شده است و در سال های اخیر، یکی از شیوه های رایج در تحلیل ساختاری قصه ها بوده است. در این مقاله، منظومه گل و نوروز بررسی شده که از جمله قصه های پرماجرا و مهیج زبان فارسی است و موضوع آن تلاش و جست وجوی نوروز برای به دست آوردن معشوقش گل است. برای این منظور، ابتدا مقدمه ای درباره تعریف و تبیین ریخت شناسی، پیشینه تحقیق و معرفی گل و نوروز مطرح شده، سپس قصه بر اساس الگوی پراپ، مانند وضعیت آغازین، غیبت، کسب خبر و ... تجزیه و تحلیل شده است. این پژوهش بیانگر این است که گل و نوروز تا حدود زیادی ویژگی قصه های عامیانه را داراست و الگوی ساختاری موافق با الگوی پراپ به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

تحلیل ساختاری زمان، یکی از رویکردهای جدید در حوزه نقد ادبی به حساب می آید که دریافتی جامع از ابعاد زیبایی شناختی و نظام نحوی حاکم بر داستان ها ارائه می کند. ژنت از جمله نظریه پردازانی است که با تاکید بر عنصر زمان، به بررسی مناسبات و روابط زمانی در متون روایی بر اساس مفاهیم نظم، تداوم و بسامد می پردازد. این جستار در پی آن است که با بررسی آخرین رمان احمد محمود، «درخت انجیر معابد» بر اساس نظریه ژنت، چگونگی ساختار زمانی در این روایت را با شیوه ای تحلیلی- استنباطی واکاوی کند.برآیند این واکاوی نشان می دهد که نویسنده با بنانهادن طرح روایت بر ساختاری غیرخطی، داستانی مدرن خلق می کند که عنصر زمان در آن نقشی اساسی دارد. تداعی های آگاه یا نیمه آگاه، منطبق با مولفه های جریان سیال ذهن که از طریق همسانی مکانی یا کلامی روی می دهد، موجب بازگشت های مکرر زمانی به گذشته می شود. کارکرد اغلب این گذشته نگری ها، رفع پیچیدگی متن، اشاره به گذشته اشخاص و یا بازگشایی گره های داستانی است. بررسی تداوم داستان نشان می دهد نویسنده به خصوص در زمان گذشته، داستان را با شتاب به پیش می برد و به اقتضای طرح داستان، گاه با حذف و تلخیص بر سرعت روایت می افزاید، گاهی با صحنه نمایشی و توصیف، به تفصیل رویدادها را شرح می دهد. انواع بسامد مفرد، مکرر و بازگو در داستان کارکرد دارد و کانون روایت، سوم شخص و دانای کل است.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

قرآن برای مسلمانان همواره سرچشمه الهام و بزرگ ترین مکتب برای پرورش مومنان و جویندگان حقیقت بوده است. ظاهر و باطن قرآن سرشار از زیبایی ها و رازهایی است که به فراخور استعداد و فهم متوسلان بدان، رخ می نماید. عارفان و شاعران، برای بیان یافته های خود، از کلام قرآن شاهدانی آورده اند که جلوه آن در آیینه سخن تماشایی است. امیرخسرو دهلوی شاعر عارف مسلک پارسی گوی سرزمین هند یکی از کسانی است که شعر او، با الهام از قرآن، ارزش والایی یافته است. بررسی پرتوها و اشارات قرآنی در مثنوی نه سپهر او کمک می کند تا روند شکل گیری زبان اشارات قرآنی در ادب فارسی را بهتر بشناسیم، به ویژه اینکه او از مسلمانان پارسی گوی در شبه قاره هند بوده است و به یکی از سلسله های بزرگ صوفیه، یعنی طریقه چشتیه، منسوب است. این مقاله با هدف معرفی ابعاد قرآنی این اثر و آشنایی علاقه مندان با آثار ادبی الهام گرفته از وحی الهی و احادیث نبوی فراهم آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

این مقاله به واکاوی ساختار روایی و شیوه خاص روایتگری در رمان بعد از پایان فریبا وفی پرداخته است. وی از داستان نویسان پرکار عصر ماست که از اولین رمان وی پرنده من تا کنون دغدغه او کاستن از گرفتاری های زنان در اجتماع بوده است. رمان بعد از پایان، آخرین رمان اوست که همچنان به مسائل زنان می پردازد، اما برای تاثیر بیشتر داستان در جامعه و متناسب با اوضاع زمان، علاوه بر انتخاب موضوع از روش، طرح، نشانه و نحوه روایتگری خاصی استفاده کرده است. در این مقاله، بر اساس روایت شناسی تودوروف به تحلیل پیوند درونمایه، طرح و نحوه روایتگری این رمان پرداخته ایم. کنش و واکنش شخصیت ها تلاش برای بازیابی و از نو ساختن هویت زنان است. طرح داستان مبتنی بر تناظر است که به مشکلات اجتماعی و خانوادگی زنان می پردازد. ژرف ساخت داستان نیز این است که تناظر، مبنا و لازمه تداوم زندگی است. مشخصه اصلی سبک نویسنده پیوند خاص زمان و روایت است. به همین سبب، گزاره های بسیاری از رمان به تکرار و مرور گذشته ها و خاطره های راوی تعلق دارد. نام و درونمایه رمان مبتنی بر این آرزو است که زندگی واقعی بر مداری از عشق استوار شود، عشقی که در دوره جدید و متناسب با وضعیت زندگی عصر حاضر باشد. وضعیت زنان در زمان حال بهتر از وضعیت آنها در عهد قدیم است. با وصف این وضعیت، فرهنگ زنانه لازمه بهبود روابط انسانی معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

واژه مشتق در دستورهای مبتنی بر نظریه ساختاری آن است که از یک تکواژ آزاد و دست کم یک وند ساخته شده باشد. بر اساس این نظریه، پایه واژه کلمات مشتق الزاما فعلی نیست و می تواند اسمی و وصفی و... نیز باشد. همچنین، وند می تواند مقوله/نوع و معنای واژه را تغییر دهد و چندمعنایی پدید آورد. چندمعنایی یعنی یک واژه از چند معنی برخوردار باشد و می تواند در سطح تکواژ، واژه، گروه و جمله بررسی شود. انتقال معنا، هنرآفرینی و کاربرد ویژه از مهم ترین علل پیدایش چند معنایی اند. پسوند «ین» از پسوندهای زایا و فعال زبان فارسی است که با ساختن واژگان اشتقاقی، چندمعنایی پدید می آورد. نوع واژگان مشتق از پسوند «ین» غالبا صفت نسبی است و بنابراین، در جایگاه صفت می نشینند و معانی شان وابسته به همنشین، یعنی موصوف آنهاست. واژگان مذکور گاهی تحت تاثیر همنشینی معنایی، جانشین موصوف می شوند و تغییر مقوله، انتقال و افزایش معنایی را سبب می گردند. هنرآفرینی از دیگر کارکردهای واژگان اشتقاقی با پسوند «ین» برای انتقال معنا و عامل دیگر پیدایش چندمعنایی است که افزون بر کاربرد واژگان به شکل استعاری و مجازی، به صورت آرایه های استخدام، ایهام، تضاد و جناس نیز نمود پیدا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

افصح المتکلمین، سعدی شیرازی، از بزرگ ترین ارکان ادب پارسی است. بخشی از صیت و شهرت سعدی در گرو سعدی نامه یا همان بوستان است که از مثنوی های اخلاقی برجسته و با ارزش حوزه زبان و ادب پارسی است. این کتاب بی مانند، زبان سخته و پیراسته ای دارد که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می کند. این میزان از شایستگی در گرو شگردهای هنری و زبانی فراوانی است که شیخ اجل به کار بسته است. از ویژگی های دستوری آن، استفاده گسترده از جمله ها مرکب است. در جمله های مرکب، به جای نقش های دستوری مفرد، جمله پیرو به کار می رود. جمله های پیرو از لحاظ معنا از مفردات غنی ترند، زیرا وجود فعل در آنها موجب انتقال مفهوم، وجه، زمان و شخص به مخاطب می شود که افزونی توصیف گری و تحرک و پویایی کلام را در پی دارد. در این پژوهش که کاملا جنبه آماری دارد، 1100 بیت از بوستان را به عنوان جامعه آماری از متن برگزیده و از دیدگاه «کارکردهای جمله های مرکب» بررسی کرده ایم. مبانی نظری و تعاریف اصطلاحات را از دستور زبان فارسی، تالیف دکتر حسن انوری و دکتر حسن احمدی گیوی، برگرفته ایم. بر اساس مهم ترین نتایج به دست آمده، در بوستان کاربرد جمله های مرکب به مراتب بیش از جمله های ساده است، از میان آنها، جمله هایی که از پایه و یک پیرو ساخته شده اند، بسامد بیشتری دارند که معمولا هر کدام در یک مصراع به کار می روند، در بیشتر جمله های مرکب، پایه بر پیرو مقدم شده است، جمله های پیرو بیشتر در نقش غیراصلی به کار رفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID