مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پیاورد سلامت | سال:1398 | دوره:13 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

زمینه و هدف: فناوری وب 2/0 کاربردهای متعددی در کتابخانه های جهان دارد، با وجود این طبق بررسی ها به نظر می رسد که از این فناوری در کتابخانه های دانشگاهی ایران بسیار کم استفاده می شود. در این راستا پژوهش حاضر به تعیین میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی از ابزارهای فناوری وب 2/0 می پردازد. روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی بود و جامعه ی آماری آن 91 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی بودند. داده ها از طریق پرسش نامه ای جمع آوری گردید که نحوه ی نمره گذاری آن به صورت طیف لیکرت 5 گزینه ای(بسیار کم تا بسیار زیاد) بود و تجزیه وتحلیل آن ها از طریق شاخص های آمار توصیفی و آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: سطح آگاهی کتابداران شاغل در کتابخانه های مورد مطالعه از ابزارهای وب 2/0 با میانگین 3/13 نسبتا مطلوب است؛ اما سطح استفاده شخصی و حرفه ای آنان از ابزارهای فناوری وب 2/0 در خدمات کتابخانه ای به ترتیب با میانگین 2/89 در امور شخصی و 2/78 در امور حرفه ای در خدمات کتابخانه ای نسبتا پایین است. نتیجه گیری: با توجه به نامطلوب بودن میزان آشنایی و استفاده ی کتابداران سه دانشگاه مذکور از ابزارهای فناوری وب 2/0 در امور کتابخانه ای، برگزاری دوره های بازآموزی و ضمن خدمت با موضوع وب 2/0 و ترغیب کتابداران حوزه ی علوم پزشکی نسبت به شناخت و به کارگیری آن در خدمات کتابخانه ای از مواردی است که لازم است به آن ها پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 78 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  145
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون اخلاق در ارایه مراقبت پرستاری و نقش هوش اخلاقی پرستاران در کیفیت مراقبت، این مطالعه به انجام رسید و نقش رهبری اصیل در ارتقای هوش اخلاقی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی گردید. روش بررسی: این پژوهش به روش ترکیبی انجام شد و در آن پس از تبیین مدل هوش اخلاقی پرستاران به روش کیفی، رابطه ی رهبری اصیل با هوش اخلاقی پرستاران به روش کمی آزموده شد. برای بررسی رهبری اصیل از پرسش نامه ی استاندارد رهبری اصیل Walumbwa و همکاران(2008) با پایایی(0/917) و برای هوش اخلاقی از پرسش نامه ی محقق ساخت با روایی کلی(%81) و پایایی(0/961) استفاد گردید. جامعه ی آماری پژوهش را 400 نفر از پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، تشکیل می دادند. در بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و Amos 24 و روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاکی از رابطه ی مثبت و معنی دار رهبری اصیل با هوش اخلاقی پرستاران(0/575) بود. به علاوه تمامی مولفه های رهبری اصیل؛ خودآگاهی(0/322)، دیدگاه اخلاق درونی(0/360)، شفافیت رابطه(0/408) و پردازش متوازن اطلاعات(0/394) نیز رابطه ی مثبت و معنی داری را با هوش اخلاقی نشان دادند. نتیجه گیری: به کارگیری استراتژی های مناسب برای افزایش هوش اخلاقی پرستاران در راستای ارتقا و بهبود کیفیت خدمات پرستاری می تواند تاثیر مثبتی در روند بهبود بیماران بستری در بیمارستان داشته باشد. رهبری اصیل در سیستم پرستاری بیمارستان ها، یکی از مناسب ترین شیوه ها جهت افزایش و توسعه ی هوش اخلاقی پرستاران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 119 استناد 145 مرجع 3
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی و اجتماعی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران است. روش بررسی: روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 51 نفر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. ابزار پژوهش، پرسش نامه های سازگاری فردی و اجتماعی کالیفرنیا و باورهای فراشناختی MCQ-30 بود. تحلیل داده ها به روش آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) بود. داده ها در برنامه آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سازگاری فردی با متغیرهای باورهای مثبت در مورد نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، خودآگاهی شناختی رابطه ی منفی هست. اما با متغیر کنترل افکار، ارتباط مثبت بوده و هیچ ارتباطی با متغیر اطمینان شناختی گزارش نشد. ارتباط بین سازگاری اجتماعی با متغیرهای کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی، کنترل افکار مثبت بود. هیچ ارتباطی بین سازگاری اجتماعی و باورهای مثبت در مورد نگرانی دیده نشد. سازگاری اجتماعی با خودآگاهی شناختی ارتباط منفی داشت. نتیجه گیری: افزایش متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی باعث کاهش سازگاری فردی شده و بر سازگاری اجتماعی بی تاثیر است. افزایش متغیر کنترل ناپذیری و خطر، منجر به کاهش سازگاری فردی و افزایش سازگاری اجتماعی می شود. افزایش اطمینان شناختی کتابداران در سازگاری فردی بی تاثیر بوده اما در سازگاری اجتماعی آنها تاثیر مثبت دارد. افزایش کنترل افکار درمیان کتابداران موجب افزایش سازگاری فردی و اجتماعی آنان می شود. افزایش خودآگاهی شناختی، منجر به کاهش سازگاری های فردی و اجتماعی کتابداران می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعه ی حاضر در راستای تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی که منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می گردد، تحقق یافته است. هدف پژوهش، تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت است. روش بررسی: پژوهش حاضر از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی کاربردی و جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارشناسان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه ی هلدینگ سلامت واقع در تهران در نیم سال اول 1397 می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق سرشماری و ابزار مورد استفاده، پرسش نامه های استاندارد عملکرد نوآوری، مدیریت دانش، قابلیتهای پویای مدیریت دانش است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS به روش حداقل مربعات جزیی انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج پژوهش، حاکی از اثر معناداری تحقیق و توسعه، نوآوری محصول، نوآوری فرایند و اندازه ی سازمان بر عملکرد نوآوری است که با 0/98=R2 توانسته اند رفتار متغیر عملکرد نوآوری را پیش بینی کنند. تحقیق و توسعه با 0/466=ß بیشترین تاثیر مثبت را بر روی عملکرد نوآوری دارد. اما معنادار بودن رابطه ی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری و بالطبع اثر تعدیلگر توانمندی های پویای مدیریت دانش بر رابطه ی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تایید نشدند. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این مطالعه، اندیشیدن تدابیری در جهت تغییر روش های کسب و کار سنتی به اشکال نوین و فراهم نمودن زمینه ی رفتاری و فرهنگی در پیاده سازی مدیریت دانش حایز اهمیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 117 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

زمینه و هدف: شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده ی دارو در کشور به دلیل امنیت تولید و توزیع دارو به عنوان قابل اتکاترین شرکت ها از لحاظ سودآوری شناخته می شوند. نقاط ضعف این حوزه شامل بهره وری پایین در تامین مواد اولیه و توزیع دارو و به تبع آن بروز مشکل سرمایه در گردش و افزایش هزینه های مالی شرکت ها می باشد. از این رو هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره ی تامین و توزیع صنعت دارو در کشور، برای تصمیم گیری های موثر در این حوزه است. روش بررسی: پژوهش، شامل دو فاز کتابخانه ای و پیمایشی است. در فاز اول با جستجو در پایگاه های علمی، عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره ی تامین و توزیع شناسایی و در 25 بعد تقسیم شدند. در فاز دوم طبق اصل پارتو 9 بعد از این 25 بعد، مبنای مقایسات زوجی عوامل در تکنیک دیمتل جهت تعیین تاثیرگذاری و اثرپذیری قرارگرفتند. جامعه ی آماری پژوهش را شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده ی دارویی کشور در سال 1397 تشکیل می دهند. از این بین 13 خبره زنجیره ی تامین و توزیع دارو با روش نمونه گیری نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel و Matlab استفاده شد. یافته ها: حمایت مدیریت ارشد، استفاده از فناوری اطلاعات و مداخله ی دولت، سه عامل نخست بین عوامل اثرگذار، و فرایندها، کیفیت خدمات و اعتماد سه عامل نخست بین عوامل اثرپذیر می باشند. همچنین، حمایت مدیریت ارشد پرتعامل ترین عامل و مداخله ی دولت به عنوان کم تعامل ترین عامل، شناخته شد. نتیجه گیری: مدیران نمی توانند همه ی عوامل را مدنظر قرار دهند بلکه باید با توجه به شرایط شرکت خود، روی عوامل اثرگذار و تعامل پذیر سرمایه گذاری کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 164 استناد 0 مرجع 8
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

زمینه و هدف: متیل فنیدات از داروهای رایج در درمان بیماری بیش فعالی کودکان محسوب می گردد. استفاده از متیل فنیدات با افزایش فعالیت دستگاه اعصاب مرکزی همراه بوده که این امر می تواند زمینه سوء مصرف این ترکیب را فراهم آورد. نیکوتین از جمله ترکیباتی است که با اشکال مختلف در دسترس افراد قرار دارد. اثرات منفی نیکوتین بر هورمون های محور هیپوفیز بیضه و اسپرماتوژنز گزارش شده است. در این مطالعه، اثرات مصرف همزمان متیل فنیدات و نیکوتین بر دستگاه تناسلی نوزادان نر متولد شده از موش های سوری دریافت کننده ی ترکیبات فوق قبل و حین بارداری بررسی گردید. روش بررسی: نیکوتین و متیل فنیدات به مدت هشت هفته قبل از آبستنی و در حین بارداری به موش های سوری ماده تجویز شد. شاخص های جنین شناسی و مطالعات میکروسکوپی بافت بیضه در نوزادان نر متولد شده ارزیابی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص های جنین شناسی و بافت شناسی در نوزادان متولد شده از موش های دریافت کننده ی نیکوتین و متیل فنیدات در مقایسه با گروه کنترل تغییر یافت. کاهش جمعیت سلول های دیواره ی لوله های اسپرم ساز و بروز برخی تغییرات ساختاری در لوله های مذکور مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده ی همزمان و طولانی مدت از نیکوتین و متیل فیندات پیش از بارداری و در حین آن می تواند موجب بروز برخی تغییرات در ساختار بافت بیضه در دوران رشد جنینی و بعد از تولد و بروز اختلالات باروری احتمالی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 82 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

زمینه و هدف: پژوهش حاضر اثر یک دوره تمرین هوازی تناوبی شدید (HIIT) و تداومی را بر وضعیت سلامتی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی دارای اضافه وزن بررسی کرد. روش بررسی: 30 مرد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی دارای اضافه وزن در سه گروه کنترل، تناوبی هوازی شدید و تداومی با شدت متوسط قرار گرفتند. تمرینات به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته انجام گردید. HIIT شامل چهار تکرار دو دقیقه ای دویدن با شدت 95-90% ضربان قلب ذخیره و سه دقیقه استراحت فعال بین هر وهله دویدن بود و هر هفته یک تکرار به بار تمرینی اضافه گردید. تمرین هوازی تداومی شامل 20 دقیقه دویدن با شدت 85-70% ضربان قلب ذخیره بود که هر هفته پنج دقیقه به بار تمرینی اضافه گردید. توان هوازی، آنزیم های کبدی و نیمرخ لیپیدی در سرم اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته ها: در مقایسه با گروه کنترل، پس از شش هفته تمرین، سطوح سرمی AST، ALT و ALP، نیمرخ چربی و درجه سونوگرافی کبد چرب بهبود معنی داری در گروه های تجربی داشت(p<0/05). افزایش HDL، و کاهش LDL، CHLO تام و کاهش سطوح AST و ALT در گروه تمرینات HIITنسبت به گروه تمرین تداومی معنی دار(p<0/05) بود. بهبود توان هوازی تنها در گروه HIIT معنی دار(p=0/001) بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، تمرینات HIIT با اثرگذاری بهتر بر توان هوازی، نیمرخ لیپیدی و کاهش آنزیم های کبدی نسبت به تمرینات تداومی، می تواند انتخاب مناسبی برای بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 105 استناد 12 مرجع 1
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

زمینه و هدف: کبد به عنوان یکی از بزرگ ترین اندام های داخلی بدن، وظیفه ی انجام اعمال حیاتی مختلفی ازجمله تصفیه و پالایش خون، تنظیم هورمون های بدن، ذخیره ی گلوکز و. . . را در بدن به عهده دارد. بنابراین اختلال در کارکرد آن مشکلات گاه جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. لذا پیش بینی به موقع این بیماری به درمان های اولیه و موثر آن کمک می کند. با توجه به اهمیت بیماری کبد و افزایش تعداد مبتلایان، مطالعه ی حاضر با هدف پیش بینی بیماری کبد با استفاده از الگوریتم های داده کاوی صورت گرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با استفاده از 721 داده ی جمع آوری شده از بیماران کبدی شهر زاهدان انجام شده است. در این بررسی پس از پیش پردازش داده ها، تکنیک های داده کاوی از قبیل ماشین بردار پشتیبان، CHAID، Exhaustive CHAID و C5. 0 تقویت شده در نرم افزار IBM SPSS Modeler 18 بررسی، مقایسه و تحلیل شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که الگوریتم C5. 0 تقویت شده با دقت 94/09 درصد، الگوریتم Exhaustive CHAID با دقت 88/71 درصد، ماشین بردار پشتیبان با دقت 87/09 درصد و الگوریتم CHAID با دقت 85/47 درصد بیماری کبد را پیش بینی کردند. بنابراین بهترین الگوریتم از لحاظ دقت عملکرد، الگوریتم C5. 0 تقویت شده شناخته شد. نتیجه گیری: با توجه به دقت الگوریتم C5. 0 تقویت شده و قوانین حاصل از آن، برای یک نمونه ی جدید با ویژگی های مشخص، می توان احتمال ابتلای فرد به بیماری کبد را با دقت قابل قبولی پیش بینی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 225 استناد 0 مرجع 5

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID