مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

بینا | سال:1383 | دوره:9 | شماره:3 (پی در پی 35)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

BINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (35)
 • صفحه شروع: 

  252
 • صفحه پایان: 

  255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7762
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Purpose: To evaluate the results of lacrinal probing for the first time in the age above 15 months. Methods: We studied the hospital records of 158 eligible patients with epiphora or mucopurulent discharge who underwent probing for the first time.Results: Mean age was 3±4.2 years; 47% were male and 53% were female. In 78% of the cases unilateral probing and in 22% bilateral probing was required. Overall in 75% of cases, probing was successful. The success rate was 72% in unilateral and 82% in bilateral cases. Success rate was not related to age.Conclusion: Probing of the lacrimal duct can be successful in congenital nasolacrimal duct obstruction even in higher age groups and if a patient with epiphora is referred for the first time at older ages, it is better to do probing as the first line of treatment; silicone intubation or DCR must be preserved only for failed cases.

آمار یکساله:  

بازدید 7762

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  209
 • صفحه پایان: 

  220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  90
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: گزارش یافته های بالینی 93 چشم از 48 بیمار مبتلا به کراتیت مزمن وکراتیت با شروع دیررس ناشی از گازخردل.روش پژوهش: مطالعه این مجموعه موارد، به صورت گذشته نگر غیرمقایسه ای بر روی 48 جانباز ایرانی انجام شد که به وسیله سلاحهای شیمیایی به کار رفته در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مبتلا به کراتیت مزمن یا کراتیت با شروع دیررس ناشی از گاز خردل شده بودند. علایم و یافته‌های بالینی، مدت زمان درگیری و درمان بیماران مورد بررسی قرار گرفته اند. در 5 مورد، یافته‌های آسیب شناسی نمونه های بافتی قرنیه و ملتحمه بیماران نیز ارایه شده است.یافته ها: از 48 بیمار بررسی، 31 نفر (64.6 درصد) دچار علایم مزمن و 17 نفر (35.4 درصد) دچار علایم دیررس کراتیت ناشی از گاز خردل دشده بودند. حدت بینایی بیماران در هنگام ارجاع، بین دیدن حرکت دست (HM) تا 20.20بود تغییرات سطح خارجی چشم شامل بلفاریت مزمن و کاهش منیسک اشکی (در همه بیماران)، ایسکمی لیمبوس (81.3 درصد) و اختلاف عروقی ملتحمه (50 درصد) بود. نشانه های قرنیه ای به ترتیب شیوع عبارت بودند از اسکار یا کدورت (87.5 درصد) و نقایص و نامنظمی اپی تلیوم (31.3 درصد). تعداد 28 بیمار تحت درمان جراحی قرار گرفتند که شامل پیوند یاخته های بنیادی آلوگرافت (20 چشم از 17 بیمار)، پیوند نفوذی قرنیه (12 چشم از 12 بیمار) و پیوند لایه ای قرنیه (4 چشم از 3 بیمار) بودند و 20 یمار تحت درمان محافظه کارانه قرار داشتند. در بررسی نمونه های ملتحمه ای به وسیله میکروسکوپ نوری. کاهش تراکم یاخته‌های گابلت، اپی تلیوم تحلیل رفته یا ضخیم شده، اسکار در Substantia propria همراه با ارتشاح پلاسماسیتی و لنفوسیتی و عروق لنفاوی متسع دیده شد. در نمونه های قرنیه ای برداشته شده از بیماران، فقدان اپی تلیوم و لایه بومن، پانوس فیبروواسکولار، اسکار استروما و رگ‌‌زایی دیده شد.نتیجه گیری: گاز خردل در سطح خارجی چشم و قرنیه ایجاد ضایعات تخریبی مزمن و با شروع دیررس می نماید که موجب کاهش پیش رونده بینایی و آسیب چشمی میگردند. در نمونه های برداشته شده از ملتحمه و قرنیه بیماران، یک پاسخ ترکیبی التهابی بدون هیچگونه یافته اختصاصی دیده میشود که بر پایه ظاهر بالینی ضایعات و یافته های آسیب شناسی بافتی، به نظر میرسد یک مولفه وابسته به ایمنی در ایجاد آن موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 90 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  221
 • صفحه پایان: 

  229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین نتایج بینایی و انکساری و تغییرات شاخصهای توپوگرافیک و حساسیت کنتراست بعد از عمل لیزیک به روش کراس سیلندر و با استفاده از لیزر اگزایمر تکنولاس 217-C در بیماران آستیگمات مخلوط.روش پژوهش: دراین کارآزمایی بالینی از نوع مقایسه قبل و بعد، 15 چشم آستیگمات مخلوط در 8 بیمار کاندید لیزیک، بررسی شدند. قدرت انکساری سیلندر و کروی (اسفر)، شاخصهای توپوگرافیک و حساسیت کنتراست، قبل و در فواصل یک ماه و سه ماه پس از لیزیک تعیین شدند. شاخصهای توپوگرافیک شام Asphericity (میزان (Q، حدت قرنیه ای مورد انتظار (PCA) و شاخص همگونی قرنیه ای (CUI)، از برنامه HDS از دستگاه توپوگرافی EyeSys-2000 استخراج شدند. حساسیت کنتراست برای بسامدهای فضایی 3، 6، 12 و 18 دور در درجه با استفاده از تابلوی (CSV-1000) Vector Vision اندازه گیری گردید. یافته ها: قبل از عمل، میزان سیلندر 1.36±3.5- دیوپتر و در محدوده 5.1- تا 6.5- دیوپتر و معادل کروی (SE) نیز +1.33±1.3 و در محدوده 0.25+ تا 3.5- دیوپتر بود. میزان سیلندر و کروی بیماران  3ماه بعداز عمل، به ترتیب به 0.54±0.76- و 0.72±0.36+ دیوپتر کاهش یافت(P=0.001) . سه ماه پس از عمل، 11 چشم (72.7 درصد)، کمتر از یک دیوپتر آستیگماتیسم داشتند؛ همه چشمها، دید اصلاح نشده 20.30 یا بهتر و 53 درصد چشمها دید اصلاح نشده 20.20 داشتند. نتایج حساسیت کنتراست، نشان دهنده کاهش کنتراست در تمامی بسامدهای فضایی در یک ماه پس از عمل بود که بعد از 3 ماه پس از عمل، به مقادیر قبل از عمل بازگشت.Asphericity  بیماران، 3 ماه بعد از عمل، به میزان 0.16±0.15- کاهش نشان داد (P=0.01) و PCA وCUI ، تغییر بارزی از نظر آماری نسبت به قبل از عمل نداشتند.نتیجه گیری: لیزیک به روش کراس سیلندر، روش موثری برای اصلاح آستیگماتیسم مخلوط است و قرنیه حالت Prolate خود را حفظ میکند و حساسیت کنتراست بیماران در فاصله 3-1 ماه پس از عمل، به مقادیر قبل از عمل در تمامی بسامدهای فضایی برمی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  229
 • صفحه پایان: 

  235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  94
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین تاثیر رتینوپکسی با لیزر دیود در مبتلایان به جداشدگی رگماتوژن شبکیه در بیماران کاندید عمل باکلینگ اسکلرا.روش پژوهش: به روش کارآزمایی بالینی از نوع مقایسه قبل و بعد، 69 چشم از 66 بیمار واجد شرایط مطالعه، مورد بررسی قرار گرفتند. برای رتینوپکسی، از لیزر دیود با قدرت 300 تا 950 میلی وات استفاده شد. بیماران حداقل 3 ماه پیگیری شدند. تاثیر درمان بر میزان دید بیماران، میزان موفقیت آناتومیک در اتصال شبکیه و بروز عوارض تعیین گردید و مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: در 64 چشم (92.8 درصد)، شبکیه پس از عمل باکلینگ اسکلرا، متصل شد. در 4 چشم باکلینگ اسکلرا دو بار انجام شد(Modification) . در 2 چشم، رتینوپکسی از روی ایمپلانت سیلیکونی انجام شد. در 5 چشم پس از عمل،PVR  درجه C ظاهر شد (7.2 درصد) که دو موردشان قبل از عمل نیز PVR درجه B داشتند. بهترین دید اصلاح شده، از 1.5±1.22 لاگمار قبل از عمل به 1.75±0.73 لاگمار بعد از عمل رسید(P<0.02) . در 95 درصد چشمهایی که شبکیه آنها متصل شد، دید بهتر شد یا بدون تغییر ماند. در 12 چشم، حین انجام رتینوپکسی، سوراخ ریز شبکیه ایجاد شد که تاثیری در اتصال شبکیه نداشت. عارضه دیگری از رتینوپکسی با لیزر دیود مشاهده نشد. نتیجه گیری: ایجاد واکنش کوریورتینال به وسیله رتینوپکسی با لیزر دیود به جای کرایوپکسی، در عمل باکلینگ اسکلرا، روش موثر و بی خطری است. امتیاز اصلی آن نسبت به کرایوپکسی، قابلیت کاربرد آن از روی ایمپلانتهای سیلیکونی است.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  236
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین تاثیر هتروفوریای ایجاد شده توسط منشور بر روی دامنه و زمان تاخیر موج پتانسیل برانگیخته بینایی دو چشمی.روش پژوهش: در این تحقیق، هتروفوریا شامل ایزوفوریا به کمک منشور قاعده داخل و اگزوفوریا به کمک منشور قاعده خارج در 34 فرد دارای دستگاه بینایی طبیعی ایجاد گردید. پتانسیل برانگیخته بینایی دو چشمی در مقادیر مختلف ایزوفوریا و اگزوفوریا، با استفاده از تحریکات بینایی طرح دار معکوس شونده با زاویه بینایی 6.5 دقیقه ای ثبت شد. دامنه و زمان تاخیر بخش P100 موج پتانسیل بررسی گردید. یافته ها: دامنه بخش P100 موج پتانسیل برانگیخته بینایی دو چشمی از 0.9±3.1میکروولت در وضعیت بدون هتروفوریا به 1.1±1.1 میلی وات در ایزوفوریای 10 پریزم دیوپتر و به 0.6±1.1 میلی وات در اگزوفوریای 20 پریزم دیوپتر کاهش یافت(P<0.001) . زمان تاخیر بخش P100 موج پتانسیل برانگیخته بینایی دو چشمی نیز از 4.8±81.9 هزارم ثانیه در وضعیت بدون هتروفوریا به 5.7±100.6 هزارم ثانیه در ایزوفوریای 10 پریزم دیوپتر و به 6.4±99.5 هزارم ثانیه در اگزوفوریای 20 پریزم دیوپتر افزایش یافت(P<0.001) .نتیجه گیری: ثبت پتانسیل برانگیخته بینایی دو چشمی را میتوان به عنوان روشی برای ارزیابی و سنجش هتروفوریا یا فورومتری به کمک پتانسیل برانگیخته بینایی دو چشمی معرفی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  242
 • صفحه پایان: 

  246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  108
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین ارتباط بین عیوب انکساری و حدت دید سه بعدی در کودکان دبستانی شهر شیراز.روش پژوهش: مطالعه به صورت مورد - شاهدی مقطعی انجام شد. گروه مورد شامل 104 کودک دبستانی مبتلا به عیوب انکساری (90 نفر نزدیک بین، 4 نفر دوربین، 4 نفر آستیگمات و 6 نفر آنیزومتروپ) بدون تنبلی چشم و گروه شاهد شامل 202 کودک دبستانی با دید دور و نزدیک 20.20 در هر دو چشم و فاقد انحراف چشم بودند. توزیع سنی و جنسی دو گروه مشابه بود. حدت دید سه بعدی در هر دو گروه، توسط آزمون تیتموس در فاصله 40 سانتیمتری اندازه گیری شد. اندازه گیری حدت دید سه بعدی در گروه مورد، پس از اصلاح عیب انکساری با عینک، تکرار شد. یافته ها: میانگین حدت دید سه بعدی در کودکان گروه شاهد 43 ثانیه قوسی و در کودکان دارای عیوب انکساری، قبل و بعد از اصلاح با عینک، به ترتیب 69 و 45 ثانیه قوسی بود. میانگین حدت دید سه بعدی در گروه مورد، قبل از اصلاح با عینک، به صورت معنی داری از گروه شاهد کمتر بود(P<0.0001) . میانگین حدت دید سه بعدی در گروه مورد، پس از اصلاح با عینک، تفاوت معنی داری با گروه شاهد نداشت. اصلاح تمام انواع عیوب انکساری (به جز آنیزومتروپی) با عینک، باعث بهبود حدت دید سه بعدی به حدود طبیعی شد. در کودکان گروه مورد، تحلیل خطی رابطه بین حدت بینایی چشم ضعیفتر با حدت دید سه بعدی، نتیجه معنی داری نداشت r=-0.12)، (P=0.23.نتیجه گیری: حدت دید سه بعدی در کودکان دارای عیوب انکساری، کاهش بارزی دارد. این اثر در کودکان آنیزومتروپ، شدیدتر است. ممکن است بتوان از آزمونهای اندازه گیری حدت دید سه بعدی به عنوان روشی برای غربالگری عیوب انکساری در کودکان استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 108 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  247
 • صفحه پایان: 

  251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  602
 • دانلود: 

  97
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: مقایسه نتایج دو روش جراحی مولر رزکشن و لواتور رزکشن در درمان افتادگی پلکی خفیف.روش پژوهش: این کار آزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده به روی 20 بیمار مبتلا به افتادگی پلکی یک طرفه خفیف (کمتر یا مساوی 2 میلیمتر و بیشتر یا مساوی 1 میلیمتر) و دارای عملکرد خوب لواتور (10 میلیمتر یا بیشتر) انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری لواتور رزکشن و مولر رزکشن تقسیم شدند. بیماران در روز اول و سوم، هفتم و چهاردهم و ماه اول، دوم و ششم ویزیت شدند و از نظر میزان اصلاح افتادگی پلک، نمای پلک، وضعیت قرارگیری چین پلکی، لگوفتالموس، لیدلگ، کراتوپاتی و خشکی چشم مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: قرینگی پس از عمل در هر دو گروه، به طور مشابه در 8 بیمار از 10 بیمار مشاهده شد. موقعیت چین پلکی در گروه لواتور رزکشن در 9 مورد و در گروه مولر رزکشن در 5 مورد متقارن بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. نمای پلک در همه بیماران طبیعی بود. متوسط لگوفتالموس در گروه لواتور رزکشن، 1.75 میلیمتر و در گروه مولر رزکشن، 1.15 میلیمتر بود(P<0.8) . لیدلگ در گروه لواتور رزشکن در 7 مورد (متوسط 1.15 میلیمتر) و در گروه مولر رزکشن در 3 مورد (متوسط 0.5 میلیمتر) وجود داشت(P<0.2) . کراتوپاتی بخیه ای و خشکی چشم، در هیچیک از بیماران دو گروه دیده نشد. کراتوپاتی ناشی از بازماندن پلکها (اکسپوژری) در 2 بیمار از هر گروه مشاهده شد.نتیجه گیری: روش جراحی مولر رزکشن به اندازه روش جراحی لواتور رزکشن در اصلاح افتادگی پلکی خفیف در شرایط عملکرد خوب لواتور و چین پلکی متقارن، موثر است. با توجه به محدودیت نمونه ها، انجام پژوهش مشابه با حجم نمونه بیشتر توصیه میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 602

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  252
 • صفحه پایان: 

  260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین نتایج اولین میل زدن مجرای اشکی در سنین بالاتر از 15 ماه و عوامل موثر بر این نتایج.روش پژوهش: مطالعه بر روی پرونده 158 بیمار در سنین بالای 15 ماه که طی سالهای 80-1375 به دلیل اشک ریزش یا خروج ترشحات مخاطی - چرکی، به مرکز چشم پزشکی شهید لبافی نژاد مراجعه نمودند و برای اولین بار تحت میل زدن مجرای اشکی قرار گرفتند، انجام شد. یافته ها: متوسط سن بیماران 4.2±3 سال بود؛ 47 درصد آنها مذکور و 53 درصدشان مونث بودند. بیشترین فراوانی را کودکان 15 ماه تا 2 سال داشتند 65.8) درصد)، در 78 درصد موارد نیاز به میل زدن یک طرفه و در 22 درصد نیاز به میل زدن دو طرفه بود. به طور کلی، حدود 75 درصد موارد میل زدن، موفق بود که این موفقیت در انواع یک طرفه، 72 درصد و در انواع دو طرفه، 82 درصد بود. شانس موفقیت در سنین بالاتر فرق چندانی با سنین پایینتر نداشت. نتیجه گیری: اولین میل زدن مجرای اشکی حتی در سنین بالا، می تواند روشی موفق برای درمان انسداد مادرزادی مجرای اشکی محسوب شود و اگر بیماری برای اولین بار در سن بالا مراجعه کند، نباید قبل از میل زدن، از روشهای دیگر مانند لوله سیلیکون استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  256
 • صفحه پایان: 

  260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  88
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین علایم و علل ایجاد کننده فلج عصب اکولوموتور در 28 بیمار که طی سالهای 80-1379 به درمانگاه نوروافتالومولوژی بیمارستان فارابی مراجعه نمودند.روش پژوهش: مطالعه این مجموعه موارد، برروی بیماران مبتلا به فلج منفرد عصب اکولوموتورکه طی مدت فوق مراجعه نمودند بودند، انجام پذیرفت. علایم و علل بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. سبب شناسی براساس علایم و بررسیهای پاراکلینیک به 6 گروه ایسکمیک، مصدومیت، آنوریسم، نئوپلاسم، علل متفرقه و علل نامشخص تقسیم گردید.یافته ها: بیماران شامل 17 مرد (61 درصد) و 11 زن (39 درصد) بودند. شکایت اصلی در 79 درصد، افتادگی پلک بود و 46 درصد بیماران از سردرد شکایت داشتند. در معاینه، در 89 درصد موارد افتادگی پلک وجود داشت. واکنش مردمک در 50 درصد موارد طبیعی، در 14 درصد موارد کند و در 36 درصد موارد منفی بود. اندازه مردمک در 57 درصد بیماران طبیعی و در 43 درصد موارد میدریاتیک بود. سبب شناسی بیماری در 43 درصد بیماران ایسکمی، 14 درصد آنها مصدومیت، 7 درصد موارد آنوریسم، 7 درصد تومور، 11 درصد علل متفرقه و در 18 درصد موارد نامعین بود.نتیجه گیری: شایع ترین علت فلج اکولوموتور، ضایعات ایسکمی و شایعترین بیماری زمینه ای دیابت قندی است.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 88 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  261
 • صفحه پایان: 

  282
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

موفقیت استروییدها در درمان التهابهای چشمی، زمینه را برای جستجوی آنالوگهای صناعی بهتر آنها با اثرات ضدالتهابی قویتر و نفوذ چشمی بهتر فراهم نمود. در حال حاضر کورتیکواستروییدها اساس درمان بیماریهای التهابی و وابسته به ایمنی چشم هستند. استروییدها با کاهش نشت عروقی میتوانند در درمان ادم بافتی (شامل ادم شکبیه در یووییت و بیماران دیابتی) نیز موثر باشند. همچنین از خواص ضدرگ زایی استروییدها در درمان نورگ زایی کورویید در ضایعات استحاله ای وابسته به سن استفاده شده است. ترکیبات استروییدی سیستمیک، ناحیه ای و داخل چشمی متنوعی معرفی شده اند. در یک بررسی، ضایعات عصبی - روانی و اندوکرینی، شایع ترین عوارض استروییدهای سیستمیک بودند. پرمخاطره ترین عارضه چشمی درمان با کورتیکواسترویید، ایجاد آب مروارید و گلوکوم است. سایر عوارض چشمی شامل میدریاز، افتادگی پلک، حساسیت به عفونت، نقص در ترمیم زخم و یووییت قدامی متناقض میباشند. یکی از موارد منع مصرف استروییدها، عفونتهای قارچی سیستمیک یا حساسیت به ترکیبات دارو میباشد. در موارد زیر نیز استروییدها باید با احتیاط تجویز شوند: سابقه مصرف زیاد الکل، زخم گوارشی، عفونتهای مختلف، دیابت قندی، فشار خون بالا با نارسایی قلبی، مشکلات روانی، پوکی استخوان، کودکی، بارداری و شیردهی، سوخت و ساز استروییدها در کبد توسط آنزیمهای میکروزومی )سیتوکروم (P-450 صورت میگیرد. برخی داروها با اثرات رقابتی تأثیر استروییدها را کم میکنند، برخی داروها نیز در مقادیر بالا میتوانند باعث کاهش اثرات استروییدها شوند و داروهایی نیز از طریق تداخل دارویی، باعث افزایش اثرات استروییدها میشوند؛ از این رو، مصرف همزمان سایر داروها با استروییدها، مستلزم آگاهی از این موارد است.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  283
 • صفحه پایان: 

  287
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  94
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: معرفی یک مورد کیست اپی تلیومی قرنیه و درمان آن در مرکز پزشکی شهید لبافی نژاد.معرفی بیمار: دختر 14 ساله ای که با سابقه جراحی استرابیسم در 5 سالگی، با ضایعه سفیدرنگی که از 3 سال قبل در ناحیه لیمبوس چشم راست شروع شده بود، مراجعه نمود. ضایعه مذکور به تدریج بزرگتر شده بود و به علت تهدید مرکز قرنیه و محور بینایی، بیمار با تشخیص کیست اپی تلیومی قرنیه تحت عمل جراحی قرار گرفت. در هنگام برداشتن ضایعه، الکل اتیلیک 96 درجه نیز در کیست تزریق گردید. بررسی آسیب شناسی، تشخیص کیست اپی تلیومی قرنیه را تایید نمود. تا 11 ماه بعد از جراحی، عود ضایعه مشاهده نگردید. نتیجه گیری: کیستهای اپی تلیومی قرنیه، ضایعات خوش خیمی هستند که در صورت پیشرفت به طرف مرکز قرنیه، برداشتن آنها لازم است. در صورت برداشتن دقیق، ضایعه عود نخواهد کرد و با برداشتن به موقع کیست، دید بیمار حفظ خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

یزدان پناه مهشید

نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  288
 • صفحه پایان: 

  290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: معرفی دو بیمار مبتلا به استافیلومای اطراف سر عصب بینایی در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص).معرفی بیمار: بیمار اول، کودک 2.5 ساله ای با درگیری شدید رد چشم راست بود که دارای استافیلومایی به قطر 4 برابر دیسک و عمق 8 میلیمتر بود. بیمار دوم، کودک 4 ساله ای با استافیلومایی به قطر 2.5 برابر دیسک و عمق 3 میلیمتر بود. در بیمار دوم، همچنین تعداد زیادی عروق سیلیورتینال از لبه دیسک خارج شده بودند و کمی بافت گلیال روی دیسک دیده می شد.نتیجه گیری: استافیلومای اصراف سرعصب بینایی، ناهنجاری مادرزادی نادری است که در موارد یک طرفه، درمان تنبلی چشم و تجویز عینک محافظ توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحه شروع: 

  291
 • صفحه پایان: 

  293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  88
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: گزارش یک مورد انسداد مجرای اشکی ناشی از باقی ماندن نوک شکسته پروب بومن در کانالیکول تحتانی. روش پژوهش: خانم 50 ساله ای دارای سابقه عمل میل زدن مجرای اشکی، با شکایت آب ریزش و ترحش چرکی در چشم چپ مراجعه نمود. با انجام پرتونگاری در دومین مراجعه بیماری، شکستگی پروب در کانالیکول تحتانی تشخیص داده شد که با عمل جراحی خارج گردید. نتیجه گیری: میل زدن مجاری اشکی در بزرگسالان، تنها جنبه تشخیصی دارد و قبل و بعد از انجام آن باید از سالم بودن پروب، اطمینان حال کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID