مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی | سال:1383 | دوره:10 | شماره:3 (33)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

KHOSHOIE F. | MOMENBEIK F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  33
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6270
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

In agriculture economy, land , labor and natural resources and in the industrial economy capital, machinery and management are key factors that effect production and life standards, but knowledge-based economy have new perspective on the causes of long-rang economic growth. In knowledge - based economy, science, technology, innovation and entrepreneurship are major factors of economic growth.In this economy, knowledge is most important capital and economy growth rooted in accumulated knowledge. Because accumulated knowledge is origin of technology, innovation and entrepreneurship. Therefore, the institutions of production and dissemination of knowledge including universities play central role in knowledge based economy. In this paper, knowledge-based economy, typology of knowledge and challenges and roles of university in knowledge-based economy is described.This paper concludes that because of central role of accumulated knowledge in knowledge based economy and the key role of university in production of software and net ware knowledge and interaction of these knowledge with hardware, we must Protect Institutional integrity of university if we want to enhance the knowledge - based economy

آمار یکساله:  

بازدید 6270

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SABBAGHIAN Z. | MIR MOINY L.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  33
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36912
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this study, the effectiveness of educational workshops for the development of university instructors is surveyed. Seventy subjects from two universities (Shahid Beheshti University and Medical Science University of Shahid Beheshti) were selected by stratified random sampling method. A Likert type questionnaire was used to collect data. Chi-square, Kruskal-Wallis and Umann Whitney tests were used to analyze data. The results showed that Workshops: 1. Increased job motivation of instructors (X2=39.67). 2. Influenced on the rate of usage of educational technology in classes (X2=23.94). 3. Increased the skills of doing research in instructors (X2= 31.77). 4. Increased the ability of instructors in terms of decision making process (X2=25.30). 5. Developed equal learning opportunities (X2=26.46) and participatory learning (X2=36.29) for instructors. 6. Developed instructors teaching abilities, including active teaching methods, teaching design, and group discussion (X2=46.77). The main hypothesis of the research project was confirmed and it showed that educational workshops were effective in the sample Universities. In addition the statistical analysis showed that there was no significant difference between the attitudes of the two universities in terms of the effectiveness of workshops on teaching and research process. However there was a significant difference between the attitudes of instructors in terms of moderator variables such as age, degree, field of study, and the number of their participation in workshops

آمار یکساله:  

بازدید 36912

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ARASTEH H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  33
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8459
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Implementation of Fourth Social, Cultural and Economic Plan in Iran is on the government agenda. In this Plan, “the accountability of Iranian higher education centers to the social, cultural and industrial demands” is emphasized. Therefore, building university – industry relations has special place in this plan. The purpose of this article is to examine the nature of university-industry relations and to present recommendations for its improvement. In this study, Meta Analysis was used for evaluation and analysis of literature, and interviews made with specialists in university- industry relations. Thereby, examination of documents about university-industry relations in six universities (MIT, Cambridge, Tokyo, Amir Kabir, Isfahan Polytechnic and Shahid Beheshti) and in-depth interviews with university-industry scholars and administrators in three Iranian universities, provided useful information for the researcher.‏‏The article, evaluates university industry relations in the West and Iran. Then, research and development in four countries, United States, United Kingdom, Japan and Iran is reviewed. The rest of this section discusses university – industry relations, and analysis of research founding in the sample universities. The final section presents the recommendations for improvement of university-industry relations including government support, industry support of universities, strengthening industries, and economic development, structural changes at universities, planning and patent and licensing.

آمار یکساله:  

بازدید 8459

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (33)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

در این مقاله میزان اثربخشی کارگاههای آموزشی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه شهید بهشتی بررسی می‎شود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای هیات علمی شرکت کننده در کارگاهها و نمونه‎های پژوهش 70 نفر از شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی روش تحقیق، روش تدریس و کامپیوتر طی سالهای 78 تا 80 است که از طریق روش نمونه ‎گیری تصادفی طبقه‎ای انتخاب شده‎اند. به منظور جمع آوری داده‎ها از پرسشنامه با طیف لیکرت استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق محاسبه آزمونهای خی دو، کراسکال والیس و یومن - ویتنی صورت گرفته است. نتایج پژوهش عبارت‎اند از: 1.  کارگاههای آموزشی انگیزش شغلی اعضای هیات علمی را افزایش داده‎اند. 2.  کارگاههای آموزشی در بهره‎گیری اعضای هیات علمی از تکنولوژی آموزشی در کلاس درس تاثیر مثبت دارند. 3.  کارگاههای آموزشی بر مشارکت دادن دانشجویان در مباحث و تصمیم‎گیری کلاسی توسط مدرسان تاثیر مثبت دارند. 4.  کارگاههای آموزشی موجب افزایش مهارتهای پژوهش در اعضای هیات علمی می‏‎شوند و همچنین، مهارتهای تدریس از جمله بحث گروهی، تهیه طرح درس و روشهای تدریس فعال را در اعضای هیات علمی افزایش می‎دهند. 5.  کارگاههای آموزشی بر ایجاد فرصتهای برابر یادگیری برای مدرسان و همچنین، یادگیری مشارکتی و گروهی اعضای هیات علمی تاثیر مثبت دارند.    با توجه به نتایج بیان شده به طورکلی، کارگاههای آموزشی از اثربخشی لازم برخوردارند و دیدگاه اعضای هیات علمی دو دانشگاه نسبت به تاثیرکارگاههای آموزشی بر افزایش مهارتهای تحقیق، تدریس و کامپیوتر یکسان است.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 461 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (33)
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

در این مقاله مراودات معرفتی و مبادلات دانشگاهی بین ایران و غرب (آمریکا و اروپا) بررسی می‎شود. رهیافت نظری و روش شناختی آن انسان شناختی و مردم نگارانه است و به بازشناسی زمینه تاریخی و اجتماعی تجربه ارتباطات علمی و دانشگاهی ایران و غرب می پردازد. در این مقاله مشکل پایین بودن میزان ارتباطات علمی و دانشگاهی و تاریخچه این ارتباطات از بعد از اسلام تاکنون در ایران، وضع کنونی آن، ضرورتها، امکانات و محدودیت ایران در این زمینه و بالاخره، راهبردها و خط مشی ممکن برای توسعه این ارتباطات بررسی شده است

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 111 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

دانایی فرد حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (33)
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  193
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  930
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

در اقتصاد کشاورزی زمین، نیروی کار و منابع طبیعی و در اقتصاد صنعتی سرمایه، ماشین آلات و مدیریت عوامل مؤثر بر تولید و تعیین کننده استاندارد زندگی محسوب می شوند، ولی اقتصاد دانش محور نگاهی نو به علل رشد اقتصادی بلند مدت دارد. در اقتصاد دانش محور علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی عوامل موثر بر رشد اقتصادی قلمداد می شوند. از این رو، در نظریه‎ های جدید رشد اقتصادی دانش به عنوان نوعی متغیر برون زا  [در اقتصاد] به شمار نمی‎رود، بلکه بخش اصلی و کلیدی نظام اقتصادی محسوب می شود. دانش به عنوان اصلی‎ترین نوع سرمایه تلقی می شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. بر این اساس، نهادهای تولید و اشاعه دهندة دانش از جمله دانشگاه، نقش کلیدی در اقتصاد دانش محور ایفا می‎کنند. در این مقاله ضمن تعریف اقتصاد دانش محور و طبقه‎بندی دانش، چالشها و نقشهای دانشگاه در اقتصاد دانش محور نیز مورد بحث قرار می گیرد. در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که به دلیل محوری بودن انباشت دانش در اقتصاد دانش محور و نقش کلیدی دانشگاه در تولید انواع دوگانه دانش؛ یعنی نرم افزار و مهارت افزار و تعامل این دو دانش با سخت افزار، باید تمامیت نهادی دانشگاه حفظ شود تا اقتصاد دانش محور بتواند به شکوفایی خود ادامه دهد. 

آمار یکساله:  

بازدید 930

دانلود 171 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (33)
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1341
 • دانلود: 

  634
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه اصفهان است.    روش پژوهش حاضر نیمه تجربی است. برای اجرای پژوهش چهار کلاس انتخاب شد، دوکلاس به عنوان گروه گواه و دو کلاس به عنوان گروه آزمایش. در یک ترم تحصیلی در دو کلاس روش بحث گروهی و در دو کلاس روش سخنرانی اجرا شد. درنهایت، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارتهای ارتباطی دانشجویان هر دو گروه با هم مقایسه شد. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس، مانوا و t مستقل تحلیل شد.  نتاج پژوهش نشان داد که در مجموع، روش تدریس بحث گروهی از نوع گروههای پنج نفره بر افزایش پیشرفت تحصیلی و نیز مهارتهای ارتباطی دانشجویان مؤثرتر از روش سخنرانی است. به علاوه، فرضیه سوم پژوهش در باره پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأیید شد، به این صورت که روش بحث گروهی برای پسران مؤثرتر از دختران بود، لکن این فرضیه در مورد مهارتهای ارتباطی رد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1341

دانلود 634 استناد 5 مرجع 0
نویسنده: 

آراسته حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (33)
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1461
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دستور کار دولت قرار گرفته است. در این برنامه "پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی" تاکید شده است. از این رو، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه اهمیت بسیاری یافته است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و ارایه پیشنهادهایی برای کمک به رشد و توسعه این ارتباط است.در این مطالعه از روش فرا تحلیلی برای بررسی و تحلیل مطالعات و تجربه های متخصصان ارتباط دانشگاه و صنعت استفاده شده است. در این میان، با بررسی اسناد ارتباط دانشگاه و صنعت در 6 دانشگاه ام آی تی، کمبریج، توکیو، امیرکبیر، شهید بهشتی و صنتعی اصفهان به همراه مصاحبه های اکتشافی با صاحبنظران و مسئولان دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت سه دانشگاه در ایران، اطلاعات ارزنده ای در اختیار محقق قرار گرفت.در این مطالعه ضمنی بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت در غرب ایران، ارتباط دانشگاه و صنعت در غرب ایران به اجمال به جایگاه تحقیق و توسعه در کشورهای ایالات متحده، انگلستان، ژاپن، ایران، ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاههای یاد شده و تحلیل و تفسیر یافته های پژوهشی پرداخته شده است. در بخش نهایی مقاله پیشنهاد هایی برای ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت شامل حمایت دولت، حمایت صنعت از دانشگاهها، تقویت صنایع توسعه اقتصادی، اعتماد سازی، تغییر ساختار دانشگاهها، برنامه ریزی، حق امتیاز و مالکیت معنوی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1461

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (33)
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

زندگی بشر از ابتدای تاریخ تاکنون برای رسیدن به کمال و پیشرفت پر از نشیب و فرازهای گوناگون بوده است. آنچه در سالهای اخیر مشاهده می شود، حاکی از رشد صعودی و حیرت انگیز نرخ تحولات به مدد فناوری اطلاعات و افزایش روزافزون دانش و آگاهی آدمی است.    بدیهی است که روشهای قدیمی تولید و توزیع دانش که براساس ارتباطات چهره به چهره طراحی شده‎اند، به تدریج کارایی خود را از دست می دهند و لزوم استفاده از ابزارهای نوین احساس می شود. به منظور پاسخگویی به این نیاز، یادگیری الکترونیکی که صورت تکامل یافته‎ای از روشهای قدیمی آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری اطلاعات است، از اوایل دهه مطرح و به سرعت به ‎عنوان روش برتر یادگیری در عصر دانش و آگاهی معرفی شد.    در این مقاله ابتدا مفهوم یادگیری الکترونیکی و یادگیری مبتنی بر وب مورد بررسی قرار می‎گیرد و سپس به مسائل و موانع فرا روی پیاده ‎سازی آن اشاره می‎شود. همچنین، با تشریح پژوهشهای میدانی انجام گرفته و تحلیل نتایج به دست آمده، مهم‎ترین مسائل و موانع شناسایی شده در راه پیاده سازی یادگیری الکترونیکی در سطح آموزش ‎عالی ایران معرفی می‎شود. در پایان مقاله ضمن تحلیل محتوایی مطالعات میدانی این تحقیق‏، راهکارهایی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 299 استناد 5 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID