Archive

Year

Volume(Issue)

Issues

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  103
 • End Page: 

  111
Measures: 
 • Citations: 

  2
 • Views: 

  600
 • Downloads: 

  143
Abstract: 

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد برونگری،روال آذرده گرایی و روال گسسته گرایی با سیستم های مغزی / رفتاری به مرحله اجرا در آمد. روش: در نمونه گیری 128نفر از دانشجویان دختر یکی از دانشگاه های تهران با میانگین سنی 26.02 سال و انحراف معیار 3.5، با تکمیل پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون GWPQ و فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ-R  مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: تحلیل آماری با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان داد که برون گردی با سیستم فعال ساز رفتاری رابطه ای معنادار ندارد، روان آزرده گرایی با مؤلفه های سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ / گریز همبستگی دارد. عامل روان گسسته گرایی نیز با دامنه متنوعی از مولفه های نظام گری ارتباط دارد. بحث: این یافته ها با برخی از مطالعات قبلی همسو می باشد. نتایج اثرات ترکیبی این مولفه ها را نشان می دهد؛ برای مثال سیستم فعال ساز رفتاری، همانند تفسیر گری از این سیستم، کاملا منطبق بر برونگردی نیست بلکه ترکیبی از درونگردی پایین و اضطراب پایین است. سیستم بازداری رفتاری همسو با نتایج تحقیقات پیشین، ترکیبی از روان آزرده گرایی بالا و برونگردی پایین است و دامنه متفاوت از وجود شاخص ها در روان گسسته گرایی به عنوان یک ملاک عمومی، باور اینکه تبیین کننده خوبی برای بعد جنگ / گریز باشد، را با مشکل مواجه کرده است.

Yearly Impact:  

View 600

Download 143 Citation 2 Refrence 3
Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  131
 • End Page: 

  141
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  230
 • Downloads: 

  109
Keywords: 
Abstract: 

مقدمه: منظور از پژوهش حاضر سنجش کارکرد اجرایی بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی - اجباری و اضطراب فراگیر بود. روش: نمونه مورد مقایسه متشکل از سه گروه 22 نفری از مبتلایان به اختلالات وسواسی - اجباری، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار با همتاسازی در متغیرهای سن، جنس، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل بود. روش پژوهش از نوع پس رویدادی بوده است و داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق آزمون های اضطراب بک، افسردگی بک II، مقیاس وسواسی - اجباری ییل - برآون و آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: در سنجش کارکرد اجرایی با استفاده از آزمون ویسکانسین، گروه وسواسی عملکرد ضعیف تری را نسبت به دو گروه دیگر نشان داد، اما تفاوتی میان گروه های اضطراب فراگیر و بهنجار دیده نشد. بحث: به نظر می رسد که در اختلال وسواسی - اجباری، وجود نقایص عصب روان شناختی منجر به عملکرد ضعیف تر این بیماران نسبت به مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار می شود.

Yearly Impact:  

View 230

Download 109 Citation 1 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  143
 • End Page: 

  153
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  263
 • Downloads: 

  79
Keywords: 
Abstract: 

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر درد بر ابعاد مختلف زندگی بیماران درد مزمن اعتباریابی پرسشنامه چند بعدی درد، وست هاون- ییل در بین بیماران درد مزمن در ایران بود.روش: 585 نفر از افراد مبتلا به درد مزمن در ناحیه پاها، کمر، دستها، گردن و شانه در این پژوهش شرکت داشتند. ابزاری که به منظوربررسی ابعاد چند گانه درد مزمن تهیه شده پرسشنامه چند بعدی درد وست هاون – ییل WHYMPI  است. نتایج: درد در بسیاری از ابعاد زندگی و رفتار افراد موثر است. بسیاری از این رفتارها با شدت درد همبستگی داشته اند. به نظر آزمودنیها درد در بسیاری از جنبه های زندگی آنان اثر گذاشته و رفتارهای آنها را تحت تاثیر قرار داده است و مشکلاتی را برای آنها فراهم نموده است. نتیجه گیری: درد بسیاری از ابعاد زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن را تحت تاثیر قرار می دهد که این موضوع در درمان و مراقبت از این بیماران باید در نظر گرفته شود.

Yearly Impact:  

View 263

Download 79 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  179
 • End Page: 

  187
Measures: 
 • Citations: 

  3
 • Views: 

  891
 • Downloads: 

  156
Abstract: 

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ترس از بد ریختی بدنی و اختلالات روان شناختی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش:  263 دانشجوی دختر و پسر به روش تصادفی ساده از میان دانشکده های مختلف انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار تحقیق در این پژوهش عبارتند از مقیاس ترس از بد ریختی بدنی و مقیاس فهرست 90 نشانه ای. ضریب اعتبار پرسشنامه ترس از بد ریختی بدنی 0.95 و پرسشنامه فهرست 90 نشانه ای 0.88 بود. نتایج: نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که همبستگی مثبت معنی داری بین ترس از بد ریختی بدنی و اختلالات روانشناختی وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که در کل دانشجویان حساسیت بین فردی و رفتار وسواسی- جبری بهترین پیش بینی کننده های ترس از بد ریختی بدنی محسوب می شوند.

Yearly Impact:  

View 891

Download 156 Citation 3 Refrence 1
Writer: 

نوحی سیما

Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  189
 • End Page: 

  193
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  1813
 • Downloads: 

  245
Abstract: 

بی اشتهایی عصبی یکی از انواع اختلالات خوردن است. میزان بروز این بیماری در بین دختران نوجوان بیشتر است و غالباً در اواسط دهه دوم زندگی رخ می دهد. خودداری از حفظ بدن در حد حداقل وزن طبیعی متناسب با سن و قد یا ترس شدید از افزایش وزن حتی وقتی که وزن بیمار پایین تر از حد معمول باشد، از علایم این اختلال هستند. علایم همه بیماران در ابتدا با محدودیت در مصرف غذا شروع می شود. رفتار وسواسی - جبری و اضطراب از دیگر علایم روان پزشکی اختلال بی اشتهایی عصبی به شمار می روند. در این مقاله تشخیص و درمان یک مورد بی اشتهایی عصبی ارایه می شود.

Yearly Impact:  

View 1813

Download 245 Citation 1 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  155
 • End Page: 

  161
Measures: 
 • Citations: 

  2
 • Views: 

  229
 • Downloads: 

  69
Keywords: 
Abstract: 

مقدمه: حفظ ارزش ها و شعایر اسلامی از وظایف مسلم همه نهادها است و رعایت پوشش اسلامی توسط بانوان از مصادیق بارز آن به شمار می آید. بر این اساس این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه کارکنان زن دانشگاه و مراجعه کنندگان زن به مراکز درمانی دانشگاه در مورد حجاب برتر صورت گرفته است. روش: این مطالعه از نوع مطالعات زمینه یابی مقطعی است. نمونه مورد مطالعه را 511 نفر از کارکنان و مراجعه کنندگان زن به مراکز درمانی دانشگاه تشکیل می دهد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون «خی دو» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج بدست آمده بیانگر وجود تفاوت معنادار (P<0.01) بین دیدگاه کارکنان و مراجعه کنندگان زن راجع به ضرورت رعایت حجاب توسط بانوان، ارزیابی تبلیغ ارزشهای دینی با استفاده از چادر، میزان آشنایی با شرایط پوشش صحیح اسلامی، بهترین نوع پوشش برای بانوان و بهترین راه حل برای کسانی که از چادر استفاده نمی کنند، بین گروههای مورد مطالعه بود. بحث: علیرغم وجود برخی از دیدگاه ها، نتایج بدست آمده بیانگر گرایش به معنویت و ارزش های دینی در بین کلیه افراد مورد بررسی است و این گرایش فرصت خوبی است برای مسوولین فرهنگی جامعه که از آن به خوبی و به طور صحیح بهره برداری نمایند.

Yearly Impact:  

View 229

Download 69 Citation 2 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  163
 • End Page: 

  170
Measures: 
 • Citations: 

  3
 • Views: 

  2982
 • Downloads: 

  1004
Abstract: 

مقدمه: از آنجا که دوره نوجوانی با تحولات فراوانی در زمینه های زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی همراه می باشد و هر یک از این تغییرات می تواند یک عامل بحران زا برای نوجوان محسوب گردد و در مواردی موجب بروز مشکلات رفتاری برای آنها شود، بررسی و تفحص پیرامون این تحولات و مشکلات حایز اهمیت بسیاری می باشد، بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین میزان مشکلات دختران نوجوان در رابطه با والدین، امور تحصیلی، همسالان، مسایل شخصی، و اجتماعی می باشد. روش: 1879 دختر نوجوان 21-11 ساله که از 10 استان کشور با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند، در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای استفاده شده شامل پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیزنک بود. داده های بدست آمده با آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که مسایل و مشکلات دختران به ترتیب عبارت هستند از مشکلات با همسالان، مشکلات شخصی، مشکلات تحصیلی، مشکلات اجتماعی، و مشکلات والدینی. همچنین رابطه معنادار میان مشکلات دختران با سن و تحصیلات والدین، مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت آشنایی دختران نوجوان با مسایل و مشکلات دوره نوجوانی و همچنین نحوه مقابله با مسایل و مشکلاتشان، ضرورت دارد برنامه ریزی های بهداشت روانی متناسب با مسایل و مشکلات دختران و شرایط سنی و تحصیلی آنها تدوین شود.

Yearly Impact:  

View 2982

Download 1004 Citation 3 Refrence 4
Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  121
 • End Page: 

  129
Measures: 
 • Citations: 

  10
 • Views: 

  2491
 • Downloads: 

  587
Keywords: 
Abstract: 

مقدمه: استرس نوعی فرسودگی جسمی و یا روان شناختی است که بر اثر مشکلات واقعی و یا خیالی بوجود می آید. استرس باعث به هم خوردن تعادل رواشناختی شده و پیامدهای مختلفی دارد. پیامدهای استرس شغلی منجر به نارضایتی شغلی و رها کردن حرفه و تخصص است. این تحقیق درصدد یافتن میزان رضایت از شغل و رابطه آن با استرس های شغلی در گروهی از کارکنان سپاه است. روش: این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی - مقطعی است و جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کارکنان یکی از واحدهای سپاه می باشند. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از 146 نفر از کارکنان واحد مورد مطالعه که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه سنجش استرس کارکنان، پرسشنامه سنجش تنیدگی شغلی اسپیو و پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان بود. نتایج: نتایج تحلیل واریانس بین استرس کار و خانواده و تنیدگی کلی نشان داد بین این دو رابطه وجود دارد و این ارتباط معنی دار می باشد، همچنین رضایت از کار و تنیدگی ارتباط معنی داری نداشتند، بین استرس خانواده و تنیدگی کلی تحلیل واریانس انجام و در نتیجه مشخص شد که ارتباط بین این دو معنی دار بوده است، همچنین ارتباط بین تنیدگی کلی، استرس ناشی از کار و رضایت از مسوول معنی دار بوده است. نتیجه گیری: بطور کلی در بررسی نتایج بین عوامل مختلف مشاهده می شود که بین استرس با رضایت از کار، رضایت از مسوول و رضایت از حقوق و مزایا ارتباط معنی دار وجود داشته است. این نتایج در مطالعات دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته است .

Yearly Impact:  

View 2491

Download 587 Citation 10 Refrence 4
Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  171
 • End Page: 

  178
Measures: 
 • Citations: 

  2
 • Views: 

  560
 • Downloads: 

  277
Keywords: 
Abstract: 

مقدمه: نیروی انسانی از ارکان مهم هر سازمانی به شمار می آید و همواره مورد تاکید صاحب نظران در مدیریت منابع انسانی بوده است. پرستاران به عنوان بازوی توانمند سیستم خدمات بهداشتی درمانی نقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور مراقبتی و درمانی دارند. فراهم کردن انگیزش لازم برای انجام کار و توجه به نیروهای انگیزشی پرستاران از جمله مهمترین و در عین حال از پیچیده ترین وظایف یک مدیر پرستاری است. روش: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی کلیه پرستاران بخش های ویژه استان سمنان مشتمل بر 100 نفر شرکت داشتند. عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه دو عاملی هرز برگ مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های مجذور کای و تست فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که در بین عوامل درونی ماهیت کار (%52) با اهمیت ترین عامل و مسوولیت (%34) کم اهمیت ترین عامل می باشد. در بین عوامل بیرونی سرپرستی و نظارت (%51) با اهمیت ترین عامل و حقوق و دستمزد (%29) کم اهمیت ترین عامل می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل درونی اهمیت بیشتری در ایجاد انگیزش شغلی پرستاران نسبت به عوامل بیرونی دارد. نتیجه گیری: بنابراین بها دادن به حرفه پرستاری و قدردانی و ستایش از پرستاران از طرف جامعه، حرفه های مرتبط و بیماران، هم چنین سرپرستی و نظارت صحیح و ارتباط سالم با پرستاران می تواند موجب انگیزش بیشتر پرستاران و اعتلای امور بهداشتی و درمانی گردد.

Yearly Impact:  

View 560

Download 277 Citation 2 Refrence 9
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  101
 • End Page: 

  106
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  5559
 • Downloads: 

  5247
Abstract: 

Introduction: Overweightness has been one of the most prevalent global problems during recent years. This investigation was carried out to compare the compound treatment of diet therapy and mindful self-compassion with diet therapy as a one component treatment. Method: The current research was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and a two-month follow-up on 40 women with high Body Mass Indexes (BMIs). The participants were selected among the women who had sought professional help in nutrition clinics of Kermanshah in 2019. Convenience sampling was applied and the 40 participants were equally divided between experimental and control groups. Both groups received diet therapy but one of them received eight sessions of mindful self-compassion in addition to the diet therapy. Data were collected using the external shame scale and by measuring the BMIs. The data were analyzed using SPSS-25. Results: The results of repeated measures ANOVA indicated that mindful self-compassion has led to significant reductions in external shame components (except for being ashamed of making mistake), the total external shame score, and the BMI. Conclusion: Teaching and practicing mindful self-compassion can effectively reduce external shame and the BMI. This findings highlight the importance of self-compassion in decreasing psychological problems and weight control.

Yearly Impact:  

View 5559

Download 5247 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  107
 • End Page: 

  112
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  4100
 • Downloads: 

  2860
Keywords: 
Abstract: 

Introduction: Research has found that psychopathology is positively associated with abnormal buying behavior. Nevertheless, it is required to further investigate internal mechanisms underlying this relationship. The current study aimed to examine the mediating role of boredom in the relationship between depression symptoms and compulsive buying behavior. Method: The research design was descriptive – correlational. From the female high school students’ population of Nourabad in the academic year of 2019, a total of 239 participants were selected using multistage cluster sampling and were tested by the Multidimensional State Boredom Scale, Richmond Compulsive Buying Scale, and Beck Depression Inventory-II. To analyze the data, path analysis were conducted. Results: The results showed that direct effect of depression symptoms on compulsive buying behavior were significantly positive. Also, results showed that the mediating role of boredom in the relationship between depression symptoms and compulsive buying behavior was significant. Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that depression and boredom are two important factors affecting female students’ compulsive buying behavior. So, these findings highlighted the critical role of early intervention for compulsive buying behavior with a focus on those with depression symptoms and boredom.

Yearly Impact:  

View 4100

Download 2860 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  113
 • End Page: 

  119
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  293
 • Downloads: 

  194
Abstract: 

Introduction: Among different variables affecting students' performance, academic motivation is one of the most vital factors. This study was carried out to investigate the relationship between self-esteem and academic motivation in postgraduate nursing students. Method: A total of 220 postgraduate nursing students were selected from 10 nursing schools in a cross-sectional study using multistage randomized sampling with replacement in 2014-2015. The Rosenberg Self-esteem Questionnaire and the Academic Motivation Scale of Vallerand were the data collection tools. A hierarchical regression model was used in seven blocks for evaluating the demographic, educational, familial, social, and spiritual well-being course characteristics. Results: According to the results, postgraduate students in nursing had low self-esteem (13. 968) and moderate academic motivation (128. 318). The correlation between self-esteem and academic motivation was 0. 313 with a t-statistic of 4. 874 at a significant positive level (p <0. 001). The spiritual well-being course (P <0. 0001) (as an educational variable) had a significant impact on academic motivation with an average increase in self-esteem. Conclusion: Self-esteem should be considered as a criterion for screening applicants for master's degrees given the sensitivity of nursing postgraduate students' personal and occupational performance. Since the spiritual well-being course affects self-esteem, introducing cultural patterns and interventions in this field can be associated with increasing students ’ self-esteem.

Yearly Impact:  

View 293

Download 194 Citation 1 Refrence 1
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  120
 • End Page: 

  126
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  5902
 • Downloads: 

  8319
Keywords: 
Abstract: 

Introduction: The present research was aimed to explain the causal model of couple burnout based on irrational relationship beliefs, non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation, and psychological capital. Method: The method was descriptive-correlational. The sample included 300 married women living in Tehran that were selected through the convenient sampling method. To collect data, Couple Burnout Measure (CBM; 1996), Relationship Beliefs Inventory (RBI; 1982), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ; 2006), and Psychological Capital Questionnaire (PCQ; 2011) were used. Data analysis was done by the path analysis method. Results: Firstly, the fitness indices indicated that the model did not have sufficient fitness. However, the modification indices indicated that there was a correlation between the residuals of non-adaptive strategies and psychological capital. The modified model had very high fitness (GFI=0. 988, AGFI=0. 951, CFI= 0. 976, RMSEA=0. 045, RMR=0. 048). Totally, this model could explain the 22. 8% variance of couple burnout (p<0. 05). Conclusion: The present research provided some evidence in the support of the impact of irrational relationship beliefs, non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation, and psychological capital on the couple burnout. Therefore, the results of the present research can be used in the couple therapy interventions to enrich couples’ relationships and also promoting the quality of the family system.

Yearly Impact:  

View 5902

Download 8319 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  127
 • End Page: 

  132
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  6792
 • Downloads: 

  2642
Keywords: 
Abstract: 

Introduction: The aim of this study was to investigate the prediction of psychological well-being based on gratitude, social support and self-esteem among students. Method: This research was a non-experimental and correlation study. The statistical population of the study included all bachelor students of Yasouj University in the academic year of 2019-2020, among whom 360 were selected through a random cluster sampling method. Data were collected using Gratitude Questionnaire, Social Support Scale, Self-esteem Scale and Psychological Wellbeing Scale. Cronbach's alpha was applied to check the reliability in which the results indicated an appropriate reliability for these scales. Results: The findings of this study showed that there was a correlation between variables including gratitude, social support, self-esteem and psychological well-being. In addition, gratitude, social support and self-esteem significantly predicted psychological well-being. Conclusion: According to the results of this study it can be concluded that grateful people who have social support, with high self-esteem experience a higher level of psychological well-being.

Yearly Impact:  

View 6792

Download 2642 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  133
 • End Page: 

  137
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  14232
 • Downloads: 

  6816
Keywords: 
Abstract: 

Introduction: Loneliness is a common experience in people with Multiple Sclerosis (MS) which is associated with significant psychological consequences. Therefore, it is important to examine the psychological status of these patients. The aim of this study was to determine the moderating role of self-compassion in the relationship between social loneliness with psychological well-being in patients with multiple sclerosis. Method: For this descriptive-correlational study, 200 patients with MS were selected by a convenience sampling method in the years 2019-2020. Data was collected by social loneliness of Besharat MA (2018), Self-compassion Scale of Neff KD (2003), and Psychological Well-Being Scales of Ryff's (1989). The Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis (hierarchical method) were used for data analysis and data were analyzed using SPSS software version 23. Results: The results showed that there was a significant negative correlation between social loneliness with psychological well-being and self-compassion. There was a significant positive correlation between psychological well-being and self-compassion. On the other hand, the results of the hierarchical regression analysis showed that self-compassion moderates the relationship between social loneliness and psychological well-being. Conclusion: Findings revealed that self-compassion can protect people with MS from the negative psychological and social consequences associated with the disease. Therefore, self-compassion can be used as a factor in adapting to the disease and improving psychosocial health.

Yearly Impact:  

View 14232

Download 6816 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  138
 • End Page: 

  143
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  8396
 • Downloads: 

  15151
Abstract: 

Introduction: Pregnancy, childbirth, and maternity are correlated with the heightened risk of the evolvement of postpartum obsessive-compulsive symptoms. This study aimed to inquire about the prevalence rate, clinical presentations, and relevant factors of postpartum Obsessive-Compulsive Symptoms (OCS). Method: This cross-sectional study evaluated OCD in the postpartum period of women referred to the Imam Hospital in Sari, Mazandaran province, Iran. The sample population included 359 pregnant women who delivered their babies during the first half of 2018. The samples were taken using the convenience sampling method. Patients who scored 12 or higher in the Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory completed the Yale-Browne Obsessive-Compulsive Scale self-report, and the Life Event Checklist were included in the study. Finally, data were analyzed using IBM SPSS version 24. Results: The 359 mothers were in the range of 14 to 35 years old. Accordingly, 62. 1% (223) were urban women while 37. 9% (136) were rural, 20. 6% (74) had preterm infants, 56. 8% (204) term infants, and 22. 3% (80) were post-term. Maudsley’ s test showed that 48. 5% (174) of the mothers had a positive OCD result. The total scorein Yale-Brown was significant, and had a reverse correlation with the mother’ s residency (t =-173, p = 0. 02) and significant correlation with the age of a pregnancy (t = 269, p= 0. 001(. Conclusion: According to the results of the Maudsley test, women are at risk of OCD during the postpartum period. Actually, OCD affects the mother-baby relation, mother’ s anxiety, and depression and should be addressed during womens’ postpartum clinical care.

Yearly Impact:  

View 8396

Download 15151 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  144
 • End Page: 

  149
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  10479
 • Downloads: 

  6652
Keywords: 
Abstract: 

Introduction: Given the effect of low socio-economic status of marginalized residents on children's behavioral and emotional problems, it is important to take measures to strengthen resilience and reduce aggression in children. This paper aims to determine the effect of mindfulness-based group therapy on resilience and aggression of children in the suburbs of Mashhad. Method: This quasi-experimental study was performed on 60 elementary school students aged 8-12 years referred to the social worker and psychology clinic in Sayyedi district of Mashhad in 2019-2020. They were randomly assigned to the intervention (n = 30) and control (n = 30) groups. The intervention group received mindfulness-based group therapy using Kabat-Zinn's (2003) approach over 8 sessions of 90 min while the control group was placed on a waiting list. Data collection tools included the Social-Emotional Assets and Resilience Scale (SEARS) as well as the Buss and Perry Aggression Questionnaire (AGQ). Data analysis was conducted using SPSS 22 software and MANCOVA test. Results: The results showed that mindfulness-based group therapy could significantly improve resilience and reduce aggression in the intervention group compared to the control group (p<0. 001). Conclusion: Mindfulness-based group therapy can be effective in mitigating aggression and enhancing resilience of children in the suburbs of Mashhad.

Yearly Impact:  

View 10479

Download 6652 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  79
 • End Page: 

  86
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  5508
 • Downloads: 

  4348
Keywords: 
Abstract: 

Introduction: The evolutionary characteristics of old age and the approach of people to death at this stage of life makes this period different from others in the field of meaning of life. The purpose of this study was to analyze the lived experience of the Iranian elderly in order to develop a conceptual model of meaning of life. Method: This article is a qualitative research that was implemented and analyzed with the grounded theory approach. For this purpose, 25 elderly people (13 females and 12 males) of Shiraz city, who were over 65 years with the ability to speak Persian and those which had not any severe effective cognitive disorders were selected by purposeful and theoretical sampling method. Semi-structured interviews were also conducted. A systematic and analytical approach of Strauss and Corbin was used to reach the findings. Results: Based on the analysis, in open and axial coding, the obtained model had 14 main categories and 37 themes. This means, the perspective and perception of the elderly about a meaningful life is multi-dimensional. Conclusion: Paying attention to these components, in futuristic planning can be effective in constructing and accepting the active role of the elderly in the society and it can be used for planning macro-political, socio-economic policies with respect to future aging trends.

Yearly Impact:  

View 5508

Download 4348 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  87
 • End Page: 

  93
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  6131
 • Downloads: 

  4354
Keywords: 
Abstract: 

Introduction: This study was conducted to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive rehabilitation for stress reduction in hard of hearing adolescent girls. Method: In a randomized clinical trial, 24 hard of hearing adolescent girls were randomly assigned to either the intervention or the control group. The intervention group received the mindfulness cognitive rehabilitation intervention over 12 weeks, one session per week. This is while the control group did not receive any intervention. Perceived Stress Scale (PSS) and Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) were completed by adolescent girls to evaluate their stress levels during the baseline, pre-test, post-test, and follow-up periods of the intervention. Results: A repeated-measure, analysis of variance (ANOVA) demonstrated that the mean levels of stress in the intervention group decreased after the mindfulness training. Also, the analysis revealed that the mean levels of stress between the intervention group and the control group were significantly different (p<0. 01). Conclusion: The findings demonstrated that mindfulness intervention could alleviate the stress of hard of hearing adolescent girls.

Yearly Impact:  

View 6131

Download 4354 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  88
 • End Page: 

  95
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  4397
 • Downloads: 

  9503
Keywords: 
Abstract: 

Introduction: The present study has aimed to investigate the relationship between child abuse and cognitive distortion with clinical symptoms of obsessive-compulsive disorder moderated with emotion dysregulation. Method: This study made use of descriptive correlational research design. Structural equation modeling was used to explore the relationships between variables. The statistical population included all students of Urmia University in April 2019 (N=17000). The sample included 201 students who were selected by multi-stage cluster sampling. In this study, the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) (2002), the Child Abuse Scale (CAS) (1392), the Cognitive Distortions Scale (CDS) (1389) and Difficulty in Emotion Regulation Scale (DERS) (2004) were used to collect data. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics and used SPSS-21 and AMOS software were used. Results: Pearson correlation coefficient and structural equations modeling showed that the structural model has a good fit with data. In this research, the direct effect of child abuse on emotion dysregulation (β =0/46, P=0/002), child abuse on clinical symptoms of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) (β =0/43, P=0/003), cognitive distortions on emotion dysregulation (β =0/57, P=0/001), and cognitive distortions on clinical symptoms of OCD (β =0/51, P=0/001) were approved. The bootstrap test results showed significant indirect effects of child abuse and cognitive distortion on clinical symptoms of OCD which operate via emotion dysregulation. Conclusion: It seems that emotion dysregulation has a mediating role in the incidence of OCD. As a result, it is recommended to attend to OCD patient’ s emotion dysregulation problems and educate them on the adaptive skills of emotion regulation.

Yearly Impact:  

View 4397

Download 9503 Citation 0 Refrence 0
Writer: 

Hassan Komal | Fatima Hira

Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  15
 • Issue: 

  2
 • Start Page: 

  96
 • End Page: 

  100
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  5394
 • Downloads: 

  11144
Abstract: 

Introduction: The present study was carried out to examine the association between father parenting styles and game addiction among college students as well as to explore the mediating effect of aggression between them. Method: The design of the research was correlation. A total of 150 participants comprised of boys and girls, with the age range of 17 to 21 years, were recruited through purposive sampling from different colleges of Lahore, Pakistan. The questionnaires used in this study included the Gaming Addiction Scale (Brief version), Parental Authority Questionnaire (short version), and the Aggression Scale. All the hypotheses were tested by using the Pearson Product Moment Correlation Analysis and Meditation analysis through PROCESS. Results: Results revealed that fathers' authoritative style had a negative non-significant association (p>. 001), while authoritarian and permissive styles had a positive significant association with game addiction (p<. 001). Aggression had a mediating effect between two father parenting styles and game addiction: authoritarian and permissive. Conclusion: It is therefore concluded that father parenting styles affect the game addiction behavior and aggression plays a mediating role between them. This fact will definitely help parents and psychologists in addressing major reasons behind game addiction.

Yearly Impact:  

View 5394

Download 11144 Citation 0 Refrence 0

Advertising

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID