مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  746
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

روش وردشی نقطه زینی (SPV) روی معادله دیراک به عنوان نمونه ای از یک معادله نسبیتی با جوابهای انرژی مثبت و منفی اعمال گردیده است. اثر حالتهای انرژی منفی با بیشینه نمودن انرژی نسبت به یک پارامتر و همزمان کمینه نمودن ان نسبت به پارامتر دیگری در تابع موج کاهش داده شده است. پتانسیل کرنل (Cornell) و قانون توانی نرده ای و برداری در محاسباتمان جهت محبوس سازی کوارک مورد استفاده قرار گرفته است. جهت اجتناب از پارادکس کلاین (Klein) احتیاطهای لازم با رجحان پتانسیل نرده ای به برداری صورت پذیرفته است. روش وردشی دو پارامتری نتایج بسیار خوب و پایداری را ارائه می دهد. یافته های ما برای انرژی کل بر واحد جرم (E/m)، گشتاور مغناطیسی نسبیتی (r × a)، انرژی الکترومغناطیسی برای واحد بار [|1/r|] و گشتاور مغناطیسی کوارکها در توافق خوبی با نتایج دقیق می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 746

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  826
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

کنسانتره تهیه شده از کانسنگ مقاوم معدن طلای موته در مقادیر 5/1، 3، 5/4 و 6 درصد وزنی حجمی با سویه تیوباسیلوس فرواکسیدانس (DSM 581) و همین سویه بعد از سازش دهی روی کنسانتره معدنی مورد تیمار بیولوژیک قرار گرفت. استفاده از سویه سازش داده شده در مقایسه با سویه اولیه سرعت اکسیداسیون بیولوژیک پیریت را 940/1، 011/2، 859/1، 559/1 برابر به ترتیب برای مقادیر 5/1، 3، 5/4، 6 درصد وزن حجمی افزایش می دهد. همچنین مدت زمان تاخیر در رشد سویه سازش داده شده به کمتر از 24 ساعت می رسد.  در ادامه بازیابی طلا پیش و پس از فرایند بیولیچینگ در دو بیوراکتور 4 لیتری و 20 لیتری نشان دهنده این است که 55 درصد اکسیداسیون پیریت در بیوراکتور موجب فراوری 95 درصد طلای موجود در کنسانتره می گردد. با استفاده از معادله ریاضی درجه سوم تعریف شده در این مقاله می توان به دقت میزان بازیابی طلا را به ازاء درصد اکسیداسیون بیولوژیک محاسبه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 826

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طاهری سیدمحمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  892
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

گیاهان تالاب هشیلان، به وسعت 260 هکتار و با اب شیرین، که در 35 کیلومتری شمال غربی کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه قرار دارد مورد مطالعه قرار گرفت. جمعا 116 گونه گیاهی (77 گونه خشک زی، 39 گونه ابزی) که متعلق به 96 سرده و 42 تیره بودند شناسایی شد. استراسه با 11 سرده و 13 گونه، پواسه با 9 سرده و 10 گونه و سیپراسه با 6 سرده و 9 گونه از متداولترین گیاهان در تالاب بودند. گیاهان ابزی از زیتوده و انتشار بیشتری در مقایسه با گیاهان خشک زی، که محدود به جزایر تالاب بودند، برخوردار بودند. در میان انها گونه های سردهCarex  از حاشیه تالاب تا ژرفای 140 سانتیمتر یافت می شدند. انتشار همه گونه های عمده گیاهی یادداشت و نقشه انها تهیه شد. نام های گیا هان ابزی و خشک زی به ترتیب در پیوست های 1 و2 ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 892

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

الدئیدها و کتون ها به سادگی با هیدرازین سولفات در حضور سدیم هیدروکسید و الومینا به ازین های مربوطه در یک محیط بدون حلال با راندمانی بالا تبدیل شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  860
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

واکنش تریپتامین (1)با دی متیل-3- متوکسی الیلیدن مالونات (2)ترکیب b N-]4,4-بیس (متوکسی کربونیل) - 1,3- بوتادی انیل[ تریپتامین (3) را میدهد که با استیل کلرید و پیریدین در دی کلرو متان تولید b Nb,N-]استیل[-](4,4 دی متوکسی کربونیل) 1,3- بوتادی انیل [تریپتامین (4) را می نماید. واکنش ترکیب (3) با سدیم هیدروکسید منجر به تولید H2] N- (3-ایندولیل) اتیل[ 2-اکسو -3- متوکسی کربونیل - 1 پیریدین (5) می شود. حلقه ای شدن (2) با تری فلوئورو استیک اسید , متیل -2- (متوکسی کربونیل) 4-(2,3,4,9- تترا هیدرو -H1پیریدو ]3b,4[ ایندول - 1- ایل) بوتانوات (6) را میدهد. گرم کردن ترکیب (6) در اتیل استات در دمای رفلاکس سیستم چهار حلقه ای جدید متیل 4-اکسو 1,4,6,7,12,b12-هگزاهیدروایندولو ]2, a3[ کینولیدین 3 کربوکسیلات (7) را می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 860

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  476
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

بررسی سیتوژنتیکی 13 رقم ینجه (Medicago sativa) موجود در بانک ژن گیاهان مرتعی و جنگلی ایران به منظور ارائه اطلاعات پایه در مورد تنوع در فرکانس و پراکندگی کیاسما، اتصالات و تفکیک کروموزومی انجام گرفت. چنین اطلاعاتی در طراحی برنامه های هیبریدگیری مفید می باشند. ژنوتیپ هائی که دارای خصوصیات سیتوژنتیکی مشابهی بودند با استفاده از روشهای اماری تجزیه خوشه ای و رسته بندی بر اساس مولفه های حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی شناسائی شدند. ازمون تجزیه تابع تشخیص بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که میانگین تعداد کیاسمای کل، کیاسمای انتهایی، بیوالان های حلقوی و میله ای متغیر ترین صفات سیتوژنتیکی در میان ژنوتیپ های بررسی شده می باشند. بررسی باروری گرده وجود یک همبستگی مثبت را میان تعداد کیاسمای کل، کیاسمای انتهایی و تفکیک برابر کروموزوم ها در انافاز و تلوفاز نشان داد. وجود کروموزومهای B و تاثیر انها به روی فراوانی و پراکندگی کیاسما و همچنین اتصالات کروموزومی در بعضی از ارقام مشخص شد.

آمار یکساله:  

بازدید 476

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در این مقاله ترکیبات شیشه ای مناسب برای ساخت سنسورهای حرارتی مطالعه شده اند. تغییر فاز برای هشت نوع شیشه مختلف محاسبه شده است و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده اند. نتایج نشان می دهند که شیشه فلینت با چگالی بالا بهترین ماده مناسب برای این منظور است و شیشه سیلیکا دارای کمترین تغییر فاز است. در مطالعه دیگری اثر طول موج نور در تغییر فاز بررسی شده است و نتایج در اینجا امده اند. بالاخره اثر شکل گیری شیشه در تغییر فاز برای ساخت شیشه ها از طریق روشهای مختلف بررسی شده است. نتایج این بخش نشان می دهند که شیشه کورنینگ (7940) در مقایسه با سایر شیشه ها بیشترین حساسیت را برای ساخت سنسور حرارتی دارد. همچنین نتایج به دست امده برای شیشه های مختلف سیلکا بیانگر این مطلب است که چگونگی شکل گیری شیشه اثر مهمی در ساخت سنسورهای از این نوع دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ذاکری حکمی معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

ذخایر کلینوپتیلولیت (CLI) موجود در ایران را با محلول سدیم کلرید و سدیم هیدروکسید فعال نموده و سپس با برخی از کاتیونهای سمی و سنگین جهت مبادله، مجاور گردید. نتایج نشان میدهد که قدرت جذب برای محلول Ca2+ (ppm 5/7)، Cu2+ (ppm 50)، Zn2+ (ppm 40)، Cd2+ (ppm 40)، Pb2+ (ppm 500) و Al3+ (ppm 5) به ترتیب2/95، 70/96، 30/93، 12/99،2/99 و 0/90 درصد می باشد. ارزش روش ارائه شده در حذف الودگی و تبدیل اب الوده به اب اشامیدنی می باشد که در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAMI M. | KASMANI M.E. | ALAMESH A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119853
 • دانلود: 

  55814
چکیده: 

Plants of Hashilan, a 260 ha freshwater wetland, located at 35 km northwest of Kermanshah, the provincial capital of Kermanshah Province, western Iran, were studied. Altogether, 116 species of plants (77 terrestrial and 39 aquatic) representing 96 genera and 42 families were identified. Asteraceae with 11 genera and 13 species, Poaceae 9 genera and 10 species, and Cyperaceae with 6 genera and 9 species were the most common plants. Aquatic plants had more biomass and distribution compared to terrestrial plants which were restricted to the islands. Among them Carex spp. were found from the edge of the wetland to areas with 40 cm depth. Distribution of all major plant species were recorded and mapped. Names of aquatic and terrestrial plant species are given in appendices 1 and 2, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 119853

دانلود 55814 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHVERDI A.R. | YAZDI M.T. | OULIAZADEH M. | DAREBIDI M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  209-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93090
 • دانلود: 

  39122
چکیده: 

The Mouteh refractory pyrite concentrates at pulp densities of 1.5%, 3%, 4.5% and 6% were treated, using Thiobacillus ferrooxidans DSM 581 and the same bacteria adapted on the Mouteh pyritic concentrate. Compared with a non-adapted culture, use of an adapted inoculum of T. ferrooxidans increased bioleaching rate of iron by a factor of 1.940, 2.011, 1.859 and 1.559 for pulp densities 1.5%, 3%, 4.5% and 6%, respectively. Lag phase time for growth of adapted cells decreased to less than 24 hours. Ore samples were analysed for gold recovery by cyanide extraction before and after biooxidation in 4L and 20L bioreactors. When 55% of the sulphides were oxidised, as a result the gold recovery-upon subsequent cyanide extraction improved more than 95%. Mathematical analysis of bioleaching data showed that the X3 variable equation satisfactorily predicts the gold recovery in relation to the oxidation degree of pyrite concentrate.

آمار یکساله:  

بازدید 93090

دانلود 39122 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AKBARI ZAHRA | SOLIMAN BEIGI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  213-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78845
 • دانلود: 

  67030
چکیده: 

A cytogenetical study on 13 alfalfa (Medicago sativa) cultivars available in Iranian Forest and Rangelands Genebank was performed in order to obtain basic information on the variability in chiasma frequency/distribution, chromosome association and segregation. Such cytogenetic information is useful for planning hybridization programs. Cluster analysis of meiotic data and ordination of cultivars based on the first two principal component axes (PCA) grouped the genotypes with similar meiotic characteristics. PCA analysis of meiotic data revealed that the mean total chiasma, mean terminal chiasma, ring and rod bivalents are the most variable meiotic characteristics among the genotypes studied. Pollen fertility was studied in all genotypes that showed a significant positive correlation with the frequency of terminal and total chiasma as well as proper segregation of chromosomes during anaphase and telophase stages. Bchromosomes were observed in some of the cultivars affecting the chiasma frequency/distribution as well as chromosome association.

آمار یکساله:  

بازدید 78845

دانلود 67030 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48184
 • دانلود: 

  28027
چکیده: 

The deposits of clinoptilolite (CLI) in Iran after activation with sodium chloride or sodium hydroxide solution was subjected to ion exchange with some heavy and toxic cations. The results showed that the absorption for Ca2+ (7.5 ppm), Cu2+ (50 ppm), Zn2+ (40 ppm), Cd2+ (40 ppm), Pb2+ (500 ppm) and Al3+ (5 ppm) were 95.2, 96.70, 93.30,99.12, 99.2 and 90.0 percents, respectively. The noteworth of our method in eliminating of contamination and conversion of waste water to drinking water is discussed in this report.

آمار یکساله:  

بازدید 48184

دانلود 28027 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  233-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67947
 • دانلود: 

  41745
چکیده: 

In an environmentally benign solventless system, aldehydes and ketones were readily converted to their corresponding azines with hydrazine sulfate, sodium hydroxide and alumina in high yield.

آمار یکساله:  

بازدید 67947

دانلود 41745 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  237-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60633
 • دانلود: 

  24823
چکیده: 

Reaction of tryptamine 1 with dimethyl -3-methoxyallylidenemalonate 2 afforded Nβ-[4,4-bis (methoxycarbonyl)-1,3-butadienyl] tryptamine 3 which in combination with acetylchloride and pyridine in dichloromethane gave Nβ, Nβ [acetyl]-[(4,4-dinethoxycarbonyl) 1,3butadienyl] tryptamine 4. Treatment of 3 with sodium hydroxide afforded 2H[N-(3-indolyl) ethyl] 2-oxo-3-methoxycarbonyl- 1-pyridine 5. Cyclization of 2 with trifluoroacetic acid gave methyl-2- (methoxycarbonyl) 4-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido [3,4-b] indole-1-yle) butanoate 6. Heating of the latter in ethylacetate at reflux temperature afforded a new tetracyclic system methyl 4-oxo 1, 4, 6, 7, 12, 12b-hexahydro indolo [2, 3-a] quinolidine 3 carboxylate 7.

آمار یکساله:  

بازدید 60633

دانلود 24823 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صفایی همایون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

بر روی دو توده نمک به سن ائوسن پسین- الیگوسن پیشین که در نزدیکی گرمسار در راستای گسلهای اصلی رخنمون یافته اند، در 3 محدوده علامتهای فلزی نصب شده اند. هر علامت بر روی یک صفحه فلزی به ابعاد 1×30×30 سانتیمتر قرار دارد که با چهار پایه به طول 50 سانتیمتر بر روی توده های نمک نصب شده اند. با استفاده از یک روش اندازه گیری دقیق در دوره های زمانی 15 تا 60 دقیقه ای حرکات افقی وقائم علامتها نسبت به خط پایه های ثابتی بر روی دشت در روزهایی از سال 1997 میلادی تعیین گردیده است. درجه حرارت سطح زمین در سایه مجاور خط پایه ها در همان فواصل زمانی اندازه گیریها نیز ثبت شده است. نتایج این اندازه گیریها عبارتند از: 1ـ حرکت علامتها نامنظم بوده ولی بین چند سانتیمتر تا 7 متر در هر روز ثبت شده است. معمولا هر علامت در هنگام غروب خورشید به جایی که در هنگام طلوع خورشید قرار داشته بر می گردد که حکایت از تغییر شکل روزانه الاستیک در نمکها دارد. 2ـ حرکات افقی وقائم علامتها در یک روز با یکدیگر هماهنگ بوده و همچنین تغییر فاصله افقی وقائم انها نسبت به خط پایه نیز با هم مرتبط می باشد. 3ـ تعیین میزان استرین نمکها با استفاده از مقادیر حرکتی علامتها مشخص می کند که استرین افقی با فاصله علامتها از خط پایه مرتبط می باشد، درصورتی که استرین قائم ثابت بوده و کاملا به ضخامت نمک در زیر علامتها بستگی دارد. 4ـ حرکات نمک طی چند ساعت را می توان به دلیل افزایش حجم ناشی از افزایش درجه حرارت اندازه گیری شده در نظر گرفت. در صورتی که حرکات بعدی نمک را می توان به دلیل سرعت کمتر افزایش حجم نسبت به تغییرات درجه حرارت در نظر گرفت. 5ـ در برخی از روزها که منحنی نوسانات نیروی کشندی تفاوت زیادی با منحنی تغییرات درجه حرارت دارد، حرکات نامنظم علامتها با تغییرات نیروی کشندی هماهنگی بیشتری دارند. بنابراین پیشنهاد می گردد که نیروی کشندی ماه و خورشید بر روی حرکات توده های نمک رخنمون یافته بر روی سطح زمین موثر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  876
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

در این مقاله ابتدا ما تئوری جدید همسنگی را یاداوری می کنیم. سپس این تئوری را برای مطالعه همسنگی مختلف در نگاشتهای اشوبی یک بعدی زوج شده گووس بکار می بریم.

آمار یکساله:  

بازدید 876

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

راسخ عبدالرحمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1376
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

در مدلهای خطی معمولی، استفاده از رگرسیون باقیمانده ها در مقابل مقادیر وقفه بعنوان روشی برای ازمون فرضیه صفر بودن خود همبستگی در میان باقیمانده ها پیشنهاد گردیده است. در این مقاله این نتایج را به مدلهای با خطا در اندازه گیری تابعی و در حالتهای وجود تکرار مساوی و یا نامساوی، تعمیم می دهیم. در این مقاله دو حالت تکرار مساوی و نامساوی را بطور مجزا بررسی می کنیم، زیرا در حالت تکرار مساوی باقیمانده های مربوط به میانگینهای تکرار در هر گروه از مشاهدات در دو راستای متغیرهای X و Y توابعی از یک باقیمانده یکسان میباشند. اما در حالت تکرار نامساوی چنین نتیجه مشابهی را نخواهیم داشت و بنابراین می بایست باقیمانده ها در دو راستا مورد توجه قرار گیرند. در این پژوهش با به دست اوردن اعتبار تقریبی این ازمونها، با استفاده از روش شبیه سازی بوت استرپ مناسب بودن کارایی این ازمونها را برای اندازه های نمونه مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1376

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گل نبی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  967
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

در این مقاله بازتاب پخشی نور لیزر هلیوم – نئون از سطوح پرداخت نشده و سایش شده گزارش گردیده است. شدت نسبی بازتاب پخشی برای سطوح فلزی، سطوح شفاف، سطوح پلاستیکی مات و همچنین از سطوح کاغذهای رنگی اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در میان سطوح فلزی آزمایش شده آلومینیوم دارای بالاترین میزان بازتاب پخشی است در حالی که فولاد زنگ نزن پرداخت نشده دارای کمترین مقدار بازتاب پخشی است. نتایج آزمایش ها همچنین نشان می دهد که یک شرط بهینه زبری برای مقدار بیشینه این بازتاب از سطوح فلزی وجود دارد. برای پلاستیک های رنگی مات، رنگ زرد بالاترین بازتاب پخشی را نشان می دهد و رنگ مشکی دارای کمترین بازتاب پخشی است. برای کاغذ های رنگی یکسان، کاغذ زرد رنگ دارای بیشترین بازتاب پخشی است در حالی که رنگ خاکستری دارای کمترین میزان بازتاب پخشی است.نتایج به دست آمده با محاسبات و پیش بینی های نظری و همچنین سایر نتایج تجربی سازگاری کامل دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 967

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHNAS M.H. | TASKINI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  271-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82448
 • دانلود: 

  36935
چکیده: 

example of a fully relativistic equation with both negative and positive energy solutions. The effect of the negative energy states was mitigated by maximizing the energy with respect to a relevant parameter while at the same time minimizing it with respect to another parameter in the wave function. The Cornell potential and a power-law scalar and vector potentials were used in our calculations for the quark confinement. Cares were taken to avoid the Klein paradox by the dominance of the scalar component over the vector part.

آمار یکساله:  

بازدید 82448

دانلود 36935 استناد 0 مرجع 0