نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51-50 (ویژه نامه علوم اجتماعی 2)
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله به بررسی گفتمان های فرهنگی جهانی شدن در غرب و مقایسه آن با گفتمان های رایج در ایران می پردازد. جهانی شدن در سال های پایانی قرن بیستم فرصت ها و تهدیدهای فراوانی را برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران به وجود آورده است. از جمله آن ها، فرصت ها و تهدیدهای هویتی و فرهنگی است که پیامدهای بسیاری برای کشور ما داشته است. از این رو این مقاله با درک شرایط و اهمیت پدیده جهانی شدن و تاثیرات عمیقی که می تواند بر ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشد، درصدد آن است تا با طرح این موضوع به بررسی نظریه ها و اندیشه های جهانی شدن در ایران بپردازد. چارچوب نظری این مقاله بر پایه نظریات شولت، گیدنز، کاستلز و رابرتسون قرار دارد و علل و عوامل پیداش جهانی شدن، ماهیت و پیامدهای فرهنگی جهانی شدن از منظر نویسندگان ایرانی مورد ارزیابی قرار می گیرند. روش پژوهش در این مطالعه فرانظریه است که از طریق تحلیل محتوای متون و با کاربرد ابزار سنجش پرسش نامه معکوس صورت گرفته است. این پژوهش در حوزه مقالات مندرج در روزنامه ها و مجلات انجام گرفته است نمونه پژوهش شامل 110 مقاله است که از این تعداد، 57 مقاله مربوط به روزنامه ها و 53 مقاله مربوط به مجلات است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد، رویکردهای متنوعی که در خصوص ماهیت، علل و عوامل و پیامدهای جهانی شدن در بین نظریه پردازان جهانی شدن وجود دارد، در آثار نویسندگان ایرانی نیز مشاهده می شود؛ به عبارتی نویسندگان ایرانی نیز گرایش های نظری مختلفی از قبیل نئولیبرالیستی، رادیکالیسم و اصلاح طلبی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 20 استناد 1 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51-50 (ویژه نامه علوم اجتماعی 2)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  532
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

نوشتار حاضر درصدد است برخی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور را تبیین نماید. به این منظور بخشی از اطلاعات طرح «سنجش گرایش ها، رفتار و آگاهی دانشجویان دانشگاه های دولتی» که در سال 1380 با یک نمونه 1522 نفری از دانشگاه های ایران به انجام رسیده، گزینش شده و با استفاده از روش تحلیل ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که 59 درصد از دانشجویان در حد متوسط و 17 درصد در حد زیاد گرایش به مهاجرت به خارج از کشور دارند و فقط 23 درصد از آن ها در اندیشه مهاجرت نیستند.نقش دو متغیر «پایبندی به جامعه ملی»  و «دینداری» به عنوان عوامل بازدارنده و «نگرش انتقادی نسبت به شرایط کنونی و آتی جامعه» به عنوان عوامل ترغیب کننده گرایش به مهاجرت، از نظر آماری مورد تایید قرار گرفت. به طور کلی گرایش به مهاجرت در مردان بیش از زنان و در پایگاه اقتصادی اجتماعی بالا بیش از پایگاه پایین است. به منظور شناسایی نقش هم زمان کلیه متغیرهای تاثیر گذار از رگرسیون لجستیک اسمی چندگانه استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 532

دانلود 20 استناد 5 مرجع 3
نویسنده: 

GHANEIRAD M.A. | SOTOUDEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50-51
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9879
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

This article deals with the comparison of Western cultural discourses on globalization with those applied by Iranian scholars. In recent years, globalization has provided many opportunities as well as threats for developing countries including Iran. Amongst these opportunities and threats the reference could be made to those of culture and identity, the consequences of which for our country have been critical. Taking account of the conditions and importance of the globalization phenomenon and of its possible great impacts on the socio-cultural structure of the country, this paper makes an attempt to examine existing theories and thoughts on globalization in Iran. In this regard, based on the theoretical frameworks of Schultz, Giddens, Castels and Robertson, the opinions of Iranian writers and scholars on the causes, nature, and cultural consequences of globalization was assessed. This accomplished by a meta-theoretical method in which the content of texts was analyzed by a reverse questionnaire. The examined texts included a sample of 110 articles and papers published in newspapers and magazines (57 from newspapers and 53 from magazines). The study reveals that the diversity of the approaches of the theorists of globalization on its nature, causes and consequences can also be seen in the works of Iranian writers. In other words, to analyse globalization process, Iranian writers also have adopted different theoretical frameworks, such as Neo-liberalism, Radicalism and Reformism.      

آمار یکساله:  

بازدید 9879

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

JAVAHERI F. | SERAJZADEH S.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50-51
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10109
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

This article examines some social factors affecting the attitudes of university students towards immigration to foreign countries. To accomplish this aim, a secondary analysis of some data of the "Survey of Attitudes and Behaviours of State University Students" was made. The survey was conducted based on a sample of 1552 male and female students in 2001. The findings infer that 59 percent of the respondents moderately and 17 percent highly tend to migration, while only 23 percent of them do not think about migration at all. Positive attitudes to national community and religiosity were two variables, the prohibiting effect of which on migration tendency was confirmed. In contrast, holding a negative attitude towards social and political situation of the present and the future of the society, was found to be an encouraging factor to migration. In general, the inclination to migration among men and those of higher socio-economic status is higher compared to women and those of lower socio-economic status. Finally, for evaluation of the simultaneous effect of independent variables, a multinomial logistic regression analysis was used.    

آمار یکساله:  

بازدید 10109

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ابراهیم پور محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51-50 (ویژه نامه علوم اجتماعی 2)
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

در این مقاله تغییرات جمعیتی جامعه روستایی ایران بر حسب طبقات جمعیتی، شرایط محیطی و مولفه های معیشتی و توسعه ای با اتکا به دیدگاه های بازراپ و مک نیکل، تحلیل شده است.در این پژوهش، از 125817 آبادی کشور، تعداد 45085 واحد که دارای جمعیت و فعالیت کشاورزی بوده اند، به مثابه روستا تعریف و انتخاب شده و روند تغییرات جمعیتی آن ها بر حسب وضعیت محیطی و توسعه ای تحلیل شده است.نتایج پژوهش نمایانگر آن است که بیش از 85 درصد از افزایش جمعیت روستاها در طول دهه های مورد بررسی، مربوط به نقاط روستایی بزرگ (بالای 1500 نفر جمعیت) بوده است.قطبی شدن جمعیت و امکانات در روستاها (بزرگ تر شدن روستاهای بزرگ و کوچک تر شدن روستاهای کوچک)، گسترش و رشد روستاهای دشتی و جلگه ای و کاهش روستاهای کوهستانی، مهاجرفرستی روستاهای زیر صد خانوار، از نتایج دیگر این تحلیل اسن است.تنوع فعالیت های اقتصادی، سطح عمقی شدن کشت، امکانات توسعه ای، وضعیت طبیعی، اقلیمی، مکانی روستا، نسبت بهره برداران کشاورزی، نوع روستا و تکنولوژی کشاورزی از مهم ترین متغیرهای موثر بر تغییرات جمعیتی بوده است که در مجموع 57 درصد واریانس آن را تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 74 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

طالبان محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51-50 (ویژه نامه علوم اجتماعی 2)
 • صفحه شروع: 

  123
 • صفحه پایان: 

  142
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

تحقیقات تطبیقی – تاریخی، نوعا با موردهای خیلی کمی روبه رو هستند. بدین خاطر برای آزمون مدعای علی شان با معضل متغیرهای زیاد وN  کوچک مواجه اند. این مشکل به خصوص هنگامی که مساله آزمون فرضیات رقیب به میان می آید، مشکلی بنیادین محسوب می شود. در پاسخ به این مشکل، برخی پژوهشگران تطبیقی – تاریخی روش های توافق و اختلاف استوارت میل را به کار گرفته اند تا علیت را بر اساس تعداد کوچکی از موردها استنباط و فرضیات رقیب را آزمون نمایند. در صورتی که این روش ها، حتی هنگامی که به عنوان روش های حذفی به کار می روند، برای تحلیل تطبیقی – تاریخی رویه ای منسوخ و نامناسب هستند ؛ چون نمی توانند: 1) رویکردی احتمال گرایانه را به کار گیرند؛ 2) از پس خطای اندازه گیری داده ها برآیند؛ 3) تحلیل چند متغیری را به کار ببرند؛ 4) اثرات تعاملی را در توضیح پدیده ها به کارگیرند. جای تعجب ندارد که خود میل نیز تاکید نموده است که روش هایش برای اکثر تحقیقات اجتماعی نامناسب می باشند. ثانیا به نظر می رسد این روش ها از غلبه بر مشکل اصلی تحقیقات تطبیقی – تاریخی، یعنی «متغیرهای زیاد و N کوچک» که آزمون فرضیات علی رقیب را غیر ممکن می سازد، خیلی دور افتاده باشند چه رسد به این که راه حلی برای آن باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 74 استناد 1 مرجع 0