مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

تحلیل جریان عبوری از بدنه سدهای خاکی بعنوان پدیده مهم در تحلیل و طراحی سدهای خاکی مطرح می باشد. در این تحقیق با بکارگیری یک روش عددی بر اساس تفاضل محدود موسوم به فشار گسترده، مقدار فشار آب منفذی ایجاد شده در بدنه سد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی دقت روش ارائه شده نتایج حاصله در حالت یک بعدی با حل تحلیلی معادله حاکم و در شرایط دو بعدی نتایج حل عددی با نتایج مطالعه و کارهای سایر محققان مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین نتایج این تحقیق بر مبنای داد ه های مشاهده ای و نتایج نرم افزار SEEP/W، بعنوان یک نرم افزار پر کاربرد در زمینه تحلیل نشت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد که روش حل عددی پیشنهادی با دقت بسیار خوب می تواند موقعیت خط نشت را به خوبی تخمین زده و همچنین توزیع فشار آب منفذی در بدنه سد را با دقت بسیار خوبی مورد تحلیل قرار دهد. همچنین جهت تعیین موقعیت سطح آب در بدنه سد یک پارامتر بی بعد استخراج گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حبیبی سعید | لشکرآرا بابک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر تجمع اجسام شناور موجود در جریان های آواره ای در دهانه ی سرریز بر مشخصات هیدرولیکی سرریز تاج دندانه ای پرداخته شده است. برای این منظور تلاش شد تا با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و دسته بندی های مناسب با استفاده از چوب هایی با ضرایب قدکشیدگی مختلف، میزان انسدادهای متفاوتی در دهانه ی ورودی سرریز تاج دندانه ای ایجاد شود. برای بررسی اثر شکل دهانه ی ورودی سرریزهای تاج دندانه ای بر شرایط هیدرولیکی جریان ناشی از انسداد ایجاد شده، سناریوهای مختلفی با تغییر در میزان شیب کلیدهای ورودی به خروجی z و تعداد سیکل n سرریزهای تاج دندانه ای تدوین شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که صرف نظر از شکل دهانه ی ورودی به آبگیر قائم، افزایش ضریب قدکشیدگی منجر به کاهش میزان انسداد در دهانه ی سرریز می شود و به تَبَع آن ضریب تخلیه ی جریان افزایش و بار آبی بالادست سرریز کاهش می یابد. به بیان دیگر، با تغییر ضریب قدکشیدگی از 15 به 20 و از 15 به 25 به-طور متوسط به ترتیب 02/8 و 44/14 درصد ضریب تخلیه ی جریان افزایش خواهد یافت. نتایج بررسی ها همچنین نشان می دهد که شیب کلید ورودی به خروجی z و تعداد سیکل n سرریز تاج دندانه ای بر میزان انسداد ایجاد شده در دهانه ی سرریز و به تبع آن بر مشخصات هیدرولیکی جریان تأثیر می گذارد به گونه ای که بیشترین میزان انسداد و افت ضریب تخلیه متعلق به z معادل 5/1 به ترتیب در سرریزهایی با تعداد سیکل 8، 6، 4 و 2 مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  33-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

رودخانهپدیده ای است طبیعی و فعالکه کناره ها و بستر آن همواره در حال تغییر و فرسایش است. همین امر سبب شده تا مسیر رودخانه طی زمان دستخوش تغییرات و تحولات اساسی شود. روش هایی گوناگون برای کاهش فرسایش کناری وجود دارد که یکی از آنها استفاده از آبشکن است. در این پژوهش آزمایشگاهی، تأثیر آبشکن های سری ساده، T شکل و L شکل در کانال مستقیم بر تغییرات زمانی آبشستگی اطراف آنهابررسی، مقایسه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آبشکن T شکل در 10 درصد اول مدت زمان آبشستگی به بیش از 90 درصد آبشستگی تعادلی می رسد. برای آبشکن ساده و L شکل در 15 درصد اول مدت زمان آبشستگی، این مقدار بیش از 80 درصد است. همچنین، بیشترین عمق آبشستگی در آبشکن ساده و L شکل دیده شده است، این مقدار در حدود سه برابر عمق جریان است. آبشکن T شکل در حدود y3/0 (y عمق جریان است) کمتر از سایر هندسه ها درجایگاه اول آبشستگیدارد. عمق حداکثر آبشستگی در همه ی هندسه ها کمی عقب تر از نوک دماغه ایجاد می شود. نتایج مقایسه ی عمق آبشستگی اطراف سه نوع آبشکن در مقاطع مختلف نشان می دهد که آبشستگی متوسط آبشکن T شکل نسبت به آبشستگی متوسط آبشکن ساده y4/0 و نسبت به آبشستگی متوسط آبشکن L شکل y25/0 کمتر است. سرانجام اینکه برای محاسبه ی تغییرات زمانی آبشستگی، با توجه به شکل هندسی آبشکن، رابطه ای پیشنهاد گردید. عمق آبشستگی حاصل از این آزمایش ها و رابطه ی پیشنهادی با رابطه های تخمینی دیگر محققان مقایسه شد. همچنین دیده شد که بیشترین فرسایش در ساحل مقابل آبشکن ها مربوط به آبشکن L شکل است.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  51-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

حفظ تراز بستر رودخانه به ویژه در بازه هایی که شیب بستر به دلایل مختلف از جمله برداشت شن و ماسه دچار افزایش ناگهانی شده است، از منظر حفاظت رودخانه اهمیت زیادی دارد. از جمله سازه های محیط زیست دوست که برای تثبیت بستر و دیواره های رودخانه کاربرد زیادی دارد، سازه های کنترل تراز بستر سطح شیب دار هستند. از پارامترهای مهم در طراحی این سازه ها، آگاهی از مقدار ابعاد گودال آب شستگی در پایین دست آنها می باشد. در تحقیق حاضر، تأثیر پارامترهای مختلف هندسی و هیدرولیکی بر عمق حداکثر آب شستگی پایین دست سازه ی کنترل تراز بستر سطح شیب دار به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایش هایی برای شیب های کارگذاری سطح شیب دار 14، 20 و 33 درصد، دبی های واحد عرض 5/45-4/28 لیتر بر ثانیه بر متر، عمق های پایاب yc 6-5/3 و اندازه ی زبری های 4 تا 10 میلی متر اجرا گردید. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شیب کارگذاری سطح شیب دار 33 درصد، عمق پایاب رابطه ی مستقیم با افزایش عمق حداکثر آب شستگی دارد به طوری که با افزایش عمق پایاب از yc5/4 به yc6، عمق حداکثر آب شستگی در دامنه ی دبی ها و زبری های حداقل و حداکثر، به طور متوسط 13 درصد افزایش می یابد. با کاهش شیب سطح شیب دار به 20 و 14 درصد، افزایش عمق پایاب رابطه ی معکوس با عمق حداکثر آب شستگی خواهد داشت به گونه ای که با افزایش عمق پایاب از yc 5/3 به yc 5/4، مقدار عمق حداکثر آب شستگی به طور متوسط در هر یک از شیب های مذکور 9 و 25 درصد کاهش می یابد. مقایسه ی نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش اندازه ی زبری در دامنه ی دبی ها و عمق های پایاب مختلف، منجر به کاهش حداکثر عمق آب شستگی به میزان متوسط 21-5 درصد در دامنه ی زبری های حداقل و حداکثر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  69-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

در چند دهه ی اخیر، الگوریتم های فراکاوشی نقش مؤثری در مسائل مختلف مهندسی از جمله بهره برداری بهینه از مخازن داشته اند. به دلیل پیچیدگی مسائل مدیریت منابع آب و در نتیجه نیاز روزافزون به توسعه و رواج روش های مزبور، در پژوهش حاضر با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم جستجوی موجودات همزیست، به مدل سازی بهره برداری بهینه از سیستم های پیچیده چند مخزنی پرداخته شده است. در گام اول، عملکرد موفقیت آمیز روش با استفاده از تعدادی تابع محک استاندارد ارزیابی شد. پس از آن به منظور بهره برداری ماهانه، از مخازن تنگ معشوره، سازبن و کرخه، واقع در حوزه ی آبخیز کرخه استفاده شد. تخصیص بهینه برای تأمین نیاز آبی چهار منطقه ی کشاورزی، با اولویت تأمین نیاز آبی زیست محیطی برای دوره ی 5 ساله (سال آبی 60-59 تا 64-63) در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده از الگوریتم جستجوی موجودات همزیست، با نتایج به دست آمده از الگوریتم های تکاملی توسعه یافته ی دیگر، ازجمله الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات، مقایسه شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در مقایسه با سیاست های حاصل از اعمال الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات، سیاست بهینه شده توسط الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با شاخص پایداری 99/99، 11/99، 92/82 و 47/79، عملکرد مناسب تری در بهره برداری بهینه از سیستم های چند مخزنی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  87-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

در این تحقیق، توزیع جریان در شبکه‍ های آبیاری با رویکرد بهینه‍ سازی مسافت طی ‍ شده برای باز و بسته کردن دریچه کانال‍ ها برای آبگیری و هم‍ چنین تعداد تنظیم های دریچه ی سراب کانال توزیع‍ ‍ کننده بررسی شد. برای شبیه‍ سازی توزیع جریان در شبکه ی آبیاری، از مدل تابع جریان استفاده شده است. این مدل توزیع جریان را به شکلی شبیه سازی می کند که با در نظر گرفتن محدودیت‍ های موجود در شبکه، از قبیل ظرفیت کانال‍ ها و زمان بهره‍ برداری از آنها، بتوان برنامه‍ ریزی آبیاری را به-صورت بهینه ارائه داد. مدل تهیه‍ شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه‍ سازی شد و برای بررسی کارایی مدل، توزیع جریان در کانال AMX در شبکه ی آبیاری دشت ورامین شبیه‍ سازی شد و مقادیر بهینه ی پارامترها تعیین گردید. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد که تعداد دفعات بهینه برای تنظیم دریچه‍ های آبگیری در کانال‍ های توزیع‍ کننده 7 است که بدین ترتیب مسافت طی‍ شده برای باز و بسته کردن آنها 37526 متر، مدت زمان بهره برداری 216 ساعت و دبی کانال اصلی 1244 لیتر به دست آمده است. با مقایسه ی نتایج این تحقیق با تحقیقات گذشته می‍ توان نتیجه گرفت که مدل معرفی‍ شده که بر اساس مدل تابع جریان ارائه شده می‍ تواند ابزاری توانمند برای مدل‍ سازی توزیع جریان باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  101-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

با ورود مواد به داخل کانال ها و رودخانه ها و طی فاصله ی طولی مشخص، که به آن طول اختلاط گفته می شود، این مواد بر اثر عواملی چون حرکت مولکولی، تلاطم و توزیع غیر یکنواختی سرعت، در کل مقطع جریان توزیع می شوند. در طرح های متعدد کاهش این طول یکی از اهداف است که برای رسیدن به آن روش هایی مختلف وجود دارد که یکی از آنها افزایش ضریب اختلاط عرضی است. در این مطالعه، اثر کاربرد صفحات مستغرق، سازه هایی مستطیلی در بستر کانال با زاویه ای مشخص نسبت به جریان، در افزایش ضریب اختلاط عرضی در فلوم مستطیلی مستقیم بررسی شده است. آزمایش ها در چهار دبی متفاوت در حالت با و بدون سازه اجرا شده است. محلول نمکی، به عنوان ماده ی ردیاب، از مرکز کانال با دبی ثابت وارد شد و میزان شوری جریان در چهار ایستگاه در پایین دست محل ردیاب به کمک سنسورهای ECسنج برداشت گردید. نتایج بررسی نشان داد که صفحات مستغرق نصب شده، ضریب اختلاط عرضی را در دبی های مختلف از 5/1 تا 7/1 برابر افزایش می دهند. بررسی ها همچنین نشان می دهد افزایش دبی در حالت شاهد ضریب اختلاط عرضی را 4/2 برابر و افزایش دبی در حالت با سازه ضریب اختلاط عرضی را تا 5/2 برابر افزایش می دهد. به طور کلی نتایج نشان دهنده تأثیر قابل توجه صفحات مستعرق بر ضریب اختلاط عرضی است.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  115-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

روش تحلیل حساسیت، روشی جدید برای رفتارسنجی جریان در شبکه های آبیاری است که در دهه های اخیر مطرح شده است. با استفاده از شاخص های حساسیت می توان روش های بهره برداری را بررسی کرد. در این تحقیق، روش های بهره برداری از کانال BLMC بررسی شده است که نواحی عمرانی B3 و B4 شبکه ی آبیاری بیله وار در استان کرمانشاه را آبیاری می کند. حداقل و حداکثر دبی بهره برداری از این کانال 18/1 و 11/2 متر مکعب بر ثانیه است. در این پژوهش، برای بهره برداری از شبکه ی آبیاری بیله وار دو سناریو در نظر گرفته شده است. در سناریوی اول، دبی ورودی به مزارع با مدول های نیرپیک و در سناریوی دوم با شیر نصب شده روی پمپ ها کنترل می شود. در سناریوی اول برای شرایط حداکثر دبی بهره برداری در ابتدای شبکه ی آبیاری بیله وار اکثر شاخص حساسیت آبگیرها منفی و در انتهای شبکه اکثر شاخص های حساسیت مثبت است. بنابراین، هرگاه دبی ورودی به کانال BLMC افزایش یابد، با توجه به منفی بودن شاخص حساسیت، دبی ورودی به آبگیرهای ابتدای شبکه کاهش می یابد. در سناریوی دوم، شاخص حساسیت دبی نسبت به تغییرات فشار برای ایستگاه های پمپاژ محاسبه و با در نظر گرفتن تغییرات مجاز دبی برای هر ایستگاه، مقدار تغییرات مجاز فشار محاسبه شد. در این تحقیق با درنظر گرفتن 20 درصد تغییرات دبی واحد B4 به عنوان اختلالات هیدرولیکی، شاخص حساسیت انتقال مجموعه بازه ها محاسبه و با نتایج مدل هیدرولیکی HEC-RAS مقایسه شد. متوسط میزان خطای روش تحلیل حساسیت در محاسبه ی میزان انتقال اختلالات هیدرولیکی بازه ها 42/3 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  133-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

سرریز کلیدپیانویی، نسبت به سرریزهای دیگر، دارای طول مؤثر بیشتری است. در سرریزهای جانبی که در شبکه های آبیاری و زهکشی، پروژه های کنترل سیلاب و سیستم های آب و فاضلاب کاربرد دارند می توان از سرریزهای کلیدپیانویی استفاده کرد. ارزیابی ضریب تخلیه ی این سرریزها در کانالی با انحنای طولی، ضروری است. در این پژوهش، با ارزیابی سرریز کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال با انحنای طولی، ضریب تخلیه ی این سرریز بررسی شد. در این تحقیق، 12 سرریز کلیدپیانویی با ابعاد مختلف، بررسی و در مجموع 133 آزمایش روی ضریب تخلیه در این شرایط اجرا شد. با آنالیز ابعادی، پارامترهای مؤثر بر ضریب تخلیه شناسایی شدند. با تحلیل پارامترهای مؤثر، مقدار تأثیر این پارامترها نیز ارزیابی شد. بر اساس پارامترهای بدون بعد، رابطه ای تجربی برای محاسبه ی ضریب تخلیه در این شرایط ارائه شد. دقت این معادله قابل قبول و دارای 089/0 MAE= و 91/0 است. بنابراین، می توان از این رابطه برای پیش بینی ضریب تخلیه جهت طراحی سرریز کلیدپیانویی به عنوان سرریز جانبی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  149-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

کانال های آبیاری از مهم ترین بخش های شبکه ی آبیاری و زهکشی هستند و نقش مؤثری در کاهش تلفات آب و بالا بردن راندمان توزیع آب دارند. این تحقیق از سال 1395 تا 1397 در شبکه های آبیاری استان خوزستان اجرا شده است. در این پژوهشبرای تعیین راندمان توزیع آب، از روش دبی ورودی-خروجی با استفاده از دستگاه مولینه و تقسیم بندی سطح مقطع جریان استفاده شد. به منظور تاثیر دادن ابعاد کانال و حجم آب انتقالی توسط کانال برای رسیدن به درک بهتر از میزان تلفات آب، از پارامتر درصد تلفات آب در کیلومتر طول کانال نسبت به دبی ورودی استفاده شد. تعداد 26 کانال بتنی ذوزنقه ای و 17 کانالت هر دو از درجه 3 و 4، در مجموع 43 کانال در شهرستان های امیدیه، اندیمشک، گتوند، بهبهان، حمیدیه، دزفول، شوش، شوشتر، رامشیر، اهواز، باوی و شادگان در استان خوزستان ارزیابی شدند. دامنه ی تغیییرات راندمان توزیع آب در کانال ها و کانالت های درجه 3 و 4 (43 کانال) از 9/38 درصد در شهرستان رامشیر تا 7/99 درصد در شهرستان شوشتر در نوسان بود. مقدار تلفات آب در هر کیلومتر طول کانال از 92/20 تا 10/12454 متر مکعب در روز به ترتیب در شهرستان شوشتر و رامشیر تغییر می کرد. در کانال های بتنی ذوزنقه ای شاخص تلفات آب نسبت به دبی ورودی در هر کیلومتر کانال از 35/0 درصد در شهرستان شوشتر تا 76/61 درصد در شهرستان اهواز در نوسان بود. در کانالت ها، میانگین بازه های مورد بررسی، راندمان توزیع آب، مقدار تلفات آب در هر کیلومتر طول کانال و تلفات آب نسبت به دبی ورودی در هر کیلومتر کانالت-ها به ترتیب 978 متر، 3/84 درصد، 11/2133 مترمکعب در روز و 18/17 درصد محاسبه شد. مقایسه ی میانگین شاخص های محاسبه شده در کانال ها و کانالت ها با آزمون تی نشان داد مقدار تلفات آب در هر کیلومتر طول کانال بتنی ذوزنقه ای با 05/1920 متر مکعب در روز نسبت به کانالت ها با مقدار 11/2133 مترمکعب در روز اختلاف معنی داری ندارد. محاسبه ی ضریب های همبستگی پیرسون نشان داد که هر گونه روند افزایش یا کاهش در شاخص های دبی، سرعت و سطح حجم آب عبوری چه در بالادست و چه در پایین دست و میزان بازه مورد بررسی موجب تغییراتی معنی دار در روند تغییرات راندمان توزیع آب نمی شود. برای جلوگیری ازتلفات آب درکانال های توزیع آب آبیاری، باید مواردی مانند رشد علف های هرز در کانال ها، تجمع رسوب درکانال ها، تجمع زباله در کانال ها، ترک خوردگی پوشش کانال ها، خرد شدن یا جابه جایی قطعات بتن در کانال ها، تخریب ناشی ازکیفیت نامناسب مصالح استفاده شده، تخریب ناشی از مسائل اجرایی را کنترل ورفع کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0