مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش های مدیریت در ایران | سال:1391 | دوره:16 | شماره:1 (پیاپی 74)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

فراگرد بودجه ریزی یکی از مهمترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذ گروه های متفاوت ذی نفوذ باشد؛ گروه هایی که برای کسب منابع و منافع بیشتر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذها از آن جهت حایز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود، بنابراین در این پژوهش تلاش شد تا تاثیر گروه های ذی نفوذ بر فراگرد بودجه ریزی در ایران با تمرکز بر مراحل گوناگون این فراگرد بررسی شود. برای این منظور از روش توصیفی - پیمایشی استفاده و داده ها از راه پرسشنامه جمع آوری شد. ضمن این که داده ها با نمونه گیری تصادفی ساده از جامعه کارکنان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دست آمد.در این پژوهش ملاحظه شد که اگر چه تقریبا همه مراحل فراگرد تنظیم بودجه در ایران مجاری مناسبی برای اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذند، اما به نظر می رسد که مراحل تنظیم و تصویب بودجه از قابلیت بیشتری برای این منظور برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 170 استناد 0 مرجع 8
نویسنده: 

محمدی علی | رجبی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

از آنجایی که امروزه یکی از درآمدهای مهم دولت از مالیات ها تامین می شود. بنابراین اتخاذ سیاست های لازم برای افزایش احتمال دریافت مالیات های پیش بینی شده با در نظر گرفتن ارزش فعلی آن اهمیت زیادی دارد. یکی از عواملی که در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر است، اتخاذ سیاست مطلوب بخشودگی از طرف دولت به مالیات دهندگان می باشد. در این مقاله (با توجه به قابلیت های زنجیره های مارکف در شناخت فرآیندهای احتمالی و روش برنامه ریزی پویا) با ترکیب این دو روش و اطلاعات مالیات دریافتی کشور در طول سال های 88-84 الگوی مناسبی برای اتخاذ سیاست بخشودگی مالیاتی ارائه شده است.نتایج کاربرد این روش نشان داد که نخست با اعمال 20 درصد بخشودگی مالیاتی به مشتریان، مالیات دریافتی به میزان 3606 میلیارد ریال در طول دوره مورد بررسی افزایش پیدا خواهد کرد. دوم با توجه به این که همواره درآمدهای مالیاتی یک جا وصول نمی شود و دارای دوران گذار است، با در نظر گرفتن حالت گذار دریافت مالیات و تنزیل آن بر اساس ارزش فعلی، ارزش جریان های نقدی آینده مالیات دریافتی در طول دوران گذار دریافت مالیات برابر با 16034 میلیارد ریال خواهد شد که این مبلغ برابر با 11 درصد کل ارزش مالیات دریافتی در کل دوره می باشد.در نهایت با استفاده از روش برنامه ریزی پویا، شاخص بخشودگی مالیاتی در نقطه سر به سر مشخص شد. بر این اساس در حالتی که ارزش عامل تنزیل کمتر از 22 درصد باشد، سیاست مطلوب دولت برای افزایش درآمد مالیاتی، تخفیف ندادن به مشریان است باشد و در صورتی که عامل تنزیل بیش از 22 درصد باشد، سیاست مطلوب ارائه بخشودگی به مشتریان خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 109 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

اداره امور هر کشور بر اساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد. خط مشی ها برای اجرا نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی را که به تصویب پارلمان می رسد قانون می نامند. پس از آن یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی شود.از این رو در تحقیق حاضر (که از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است) از ادبیات اجرای خط مشی و موانع اجرای آن در «ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران ارشد درگیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. در کل چهار دسته از عوامل با عنوان موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون، و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میانگین است، شکل و محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری با امتیاز 2.87 است و بقیه عوامل شامل نظارت (3.42)، ابزارها و پیش نیازها (3.36) و مجریان قانون (3.29) به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده اند. بر اساس آزمون فریدمن و تی زوجی سه عامل اخیر دارای اولویت یکسان و عامل شکل و محتوای قانون نسبت به بقیه دارای اولویت کمتر در ممانعت از اجرای قانون مذکور بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 139 استناد 0 مرجع 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

در این پژوهش الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی به عنوان یک الگوی موثر در پیش بینی درماندگی مالی به کار گرفته شده و توانایی متغیر کارایی در بهبود پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور نخست با استفاده از نسبت های مالی سال های 1378 تا 1387 شرکت های نمونه و به روش گام به گام، الگوی پیش بینی درماندگی مالی را بر اساس الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری طراحی شد. سپس به منظور تعیین توانایی متغیر کارایی در پیش بینی درماندگی مالی، این متغیر در کنار نسبت های مالی مورد استفاده قرار گرفت و الگوی دیگری مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری طراحی شد.نتایج الگوی دوم نشانگر اهمیت متغیر کارایی به عنوان یک متغیر پیش بین در پیش بینی درماندگی مالی است. اگر چه مقایسه دقت کلی این دو الگو در پیش بینی درماندگی مالی، تفاوت معناداری را به لحاظ آماری نشان نمی دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 98 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  167
 • صفحه پایان: 

  187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

هدف از هم راستایی استراتژیک و زنجیره ارزش مدیریت دانش، ایجاد و توسعه استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان می باشد، به نحوی که با استراتژی های کلان سازمان هم پوشانی داشته و نیز کلیه منابع اطلاعاتی سازمان در راستای ایجاد ارزش افزوده دانش و دستیابی به مزیت رقابتی سازمان؛ استفاده و آن را هدایت کند.بر این اساس در مقاله حاضر نخست سعی شده است تا با تبیین مفهوم زنجیره ارزش در ساختار فرایند استراتژی مدیریت دانش سازمان همچنین تشریح هر یک از اجزای این فرایند، الگوی استراتژیک از این فرایند ارائه شده و سپس ارتباط این فرایند (استراتژی مدیریت دانش) با استراتژی کلان سازمان در قالب یک الگوی فرایندی بررسی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 329 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  465
چکیده: 

در مقابل تئوری های اقتضایی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی که بر بهترین هماهنگی میان استراتژی های سازمان و استراتژی منابع انسانی برای دستیابی به عملکرد موفق تر تاکید می کنند، در رویکرد جهان شمول در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مطرح می شود که به کارگیری بهترین اقدامات مدیریت منابع انسانی همواره می تواند موفقیت سازمان ها را تضمین کند.با توجه به بدیع بودن رویکرد جهان شمول، این مطالعه درصدد آزمون این رویکرد و شناخت بهترین اقدامات احتمالی مدیریت منابع انسانی در میان 100 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های پژوهش رویکرد جهان شمول را تایید کرده است و نتایج نشان می دهد که در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی که استراتژی تسهیل سازی در مدیریت منابع انسانی را به کار گرفته اند و اقدامات خاصی را برای منابع انسانی خویش برنامه ریزی کرده اند، عملکرد مطلوب تری را نشان داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 465 استناد 0 مرجع 21
نویسنده: 

آذر عادل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

طبقه بندی عناصر آماری یکی از چالش های علم مدیریت است که در سال های اخیر به یکی از حوزه های جذاب تحقیقاتی تبدیل شده است. اگر چه روش های آماری تجزیه خوشه ای و تجزیه تشخیص به عنوان روش های رایج در طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرند ولی همواره خطای آماری بالای این روش ها، کاربرد آنها را با تردید روبرو کرده است.در این مقاله تلاش شده است، رویکرد تجزیه تشخیص آماری با فنون تحقیق در عملیات (OR) ترکیب شوند و روش نوینی با عنوان تجزیه تشخیص آرمانی توسعه داده شود. در این مقاله چهار روش تجزیه تشخیص کلاسیک و آرمانی با عنوان: GP2, GP1, FG, FLDE بکار گرفته شده است و برای سنجش کارآیی آن در حوزه علم مدیریت فنون چهارگانه در پنج مورد مدیریتی اجرا شده اند.نتایج حاصل از کاربرد درست نشان می دهد که روش FLDF که یک روش کلاسیک تجزیه تشخیص است، در طبقه بندی دو گروهی کاراتر از سایر روش ها عمل می کند ولی در طبقه بندی مدیریتی بیش از دو گروه روش های تجزیه تشخیص آرمانی کاراتر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 80 استناد 1 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

امروزه رجحان اقتصاد خدمت محور بر اقتصاد تولیدی محور و ضرورت ارائه خدمات برتر و با کیفیت تر سبب شده است که سازمان ها سرمایه انسانی را به عنوان عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی در نظر گیرند. زمانی کارکنان یک سازمان می توانند تعامل خوب با مشتریان داشته باشند که از شغل و جایگاه سازمانی خود راضی و خشنود باشند. کارمندانی که احساس رضایت می کنند، معمولا متمایل به رفتار شهروندی سازمانی هستند.هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد خدمات گرایی سازمانی بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان در ارتباط با مشتری است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از لحاظ استراتژی از نوع پژوهش های کمی و به روش پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری آن، تمام مدیران و کارمندان شعب انتخاب شده بانک ملت شهر تهران هستند. جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. سازه ها از راه استفاده از مقیاس های موجود اندازه گیری شده اند و به منظور بررسی تاثیرات از روش تحلیل عامل تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان از تایید تمامی فرضیه ها به جز فرضیه های پنجم و نهم در سطح اطمینان 95 درصد دارد، از این رو مدیران باید از رهبری خدمتگزار، اقدامات نظام های ارائه دهنده خدمت، مدیریت منابع انسانی البته به جز خدمت دهی رودررو برای تاثیرگذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و بهبود رضایت شغلی کارکنان و رفتار شهروندی استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 120 استناد 0 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

هدف از این مقاله، ارائه الگوی تلفیقی از روش های خوشه بندی، AHP و کانو می باشد تا به وسیله بخش بندی مشتریان و به دست آوردن ارزش هر بخش، خدمات متناسب با آن ارائه شود. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 144 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.در این پژوهش بعد از جمع آوری داده ها، خوشه بندی روی آنها انجام شد؛ سپس با استفاده از AHP خوشه ها اولویت بندی شده و در نهایت با استفاده از الگوی کانو، نیازهای هر خوشه تعیین شد و خدمات متناسب با هر خوشه پیشنهاد شده. بعد از خوشه بندی تعداد خوشه ها چهار عدد تعیین شده و اولویت خوشه ها به ترتیب خوشه دوم، سوم، اول و خوشه چهارم به دست آمد. با توجه به تحلیل های انجام شده، نیازهای افراد خوشه اول بیشتر یک بعدی، جذاب و بی تفاوت؛ خوشه دوم و سوم، بیشتر الزامی و خوشه چهارم بیشتر یک بعدی به دست آمده اند.نتایج این پژوهش نشان می دهد که تلفیق سه روش مورد بحث، فنی توانمند ایجاد می کند که بوسیله آن یک سازمان می تواند با بخش بندی بازار، شناسایی مشتریان با ارزش و کسب رضایت آنها، مزیت رقابتی به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 94 استناد 1 مرجع 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  494
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

در تحقیق حاضر اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به منظور برآورد نرخ بازده بدون خطرپذیری بررسی شد.برای انجام تحقیق از داده های بین سال های 1383-1 تا 1387-12 استفاده شد. نمونه تحقیق 48 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بودند و اثر 9 متغیر کلان اقتصادی مانند صادرات، واردات، نرخ ارز، قیمت سکه طلا، قیمت نفت، شاخص بورس، حجم پول، تورم و تعداد پروانه های ساختمانی بر بازده های ماهانه این 48 شرکت در طول مدت 5 سال بررسی شد. مدل انتخابی این پژوهش، مدل چند متغیره قیمت گذاری آربیتراژ و روش استفاده شده در انجام این تحقیق تحلیل عاملی است.هدف از انجام این تحقیق برآورد نرخ بازده بدون خطرپذیری بازار سرمایه و اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بود و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دلیل هم حرکتی بازده سهام تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت ها می باشد، به طوریکه تورم و بازده شاخص بازار با یک وقفه در طول این مدت بر بورس تهران تاثیرگذار بوده اند. همچنین نرخ بازده بدون خطرپذیری به دست آمده از این پژوهش در بازار سرمایه در طول این 5 سال بیشتر از نرخ بازده بدون خطرپذیری مورد استفاده در بازار پول می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 494

دانلود 153 استناد 0 مرجع 2

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID