Archive

Year

Volume(Issue)

Issues

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
Title: 
Author(s): 

Issue Info: 
 • Year: 

  1381
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  -
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  108836
 • Downloads: 

  39721
Keywords: 
Abstract: 

Yearly Impact:

View 108836

Download 39721 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1381
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  0-0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  572
 • Downloads: 

  33
Abstract: 

به نظر می رسد عفونت هلیکوباکتر پیلوری که اغلب با التهاب همراه است و افزایش بیان CD44 با سرطان معده ارتباط داشته باشند. رونوشت های دگرپیرایش یافته CD44 در تعدادی از سرطانها از جمله سرطان معده دیده شده اند. با توجه به ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری و التهاب، این امکان وجود دارد که ارتباط رونوشت های پیرایش یافته CD44 و سرطان معده از طریق التهاب باشد. در این خصوص بیان اگزونهای متغیر (V2‑V10) CD44 در افراد غیر سرطانی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی بیان اگزونهای متغیر CD44 در افراد دارای التهاب الوده به هلیکوباکتر پیلوری و غیر الوده به ان مقایسه شدند. در نمونه های بیوپسی معده 43 بیمار الوده به هلیکوباکتر پیلوری و 46 فرد غیر الوده، بیان CD44 با استفاده از روش RT-PCR لانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. سیزده نفر از افراد غیر الوده بدون التهاب بودند. نتایج نشان می دهد که التهاب در غیاب هلیکوباکترپیلوری به تنهایی نمی تواند تغییری در بیان CD44 ایجاد کند. ارتباط معنی داری بین بیان اگزونهای متغیر V10, V9, V8 و عفونت هلیکوباکترپیلوری دیده می شود. اگزونهای متغیر بخش خارج سلولی پروتئین CD44 را رمز می کنند و تغییر در بیان انها ممکن است بر فرایندهای سرطانزایی تاثیر بگذارد. برای اثبات نقش سیزژیک التهاب و عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیان اگزونهای متغیر V10, V9, V8 پژوهش های بیشتری مورد نیاز است.

Yearly Impact:

View 572

Download 33 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1381
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  0-0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  567
 • Downloads: 

  33
Abstract: 

دو روش اصلاح شده برای اندازه گیری سدیم دیکلوفناک بوسیله GC و HPLC بسط داده شد. دیکلوفناک به مشتق متیل استر با استفاده از متیل یدید در استون تبدیل گشت استر حاصله استخراج وبه و دستگاه GLC با یک اشکارساز یونیزاسیون شعله تزریق گردید. مرحله ثابت SE - 5 % (80 تا 100 مش) به عنوان ستون در دستگاه کروماتوگرافی به کار گرفته شد برای مرحله معکوس در HPLC، مرحله متحرک عبارت بود از متانول و اب به نسبت 55 به 45 و جداسازی روی یک ستون میکروبنداپک mm 9/3*300 فنیل با اشکارساز پرتو ماورابنفش در طول موج 274 نانومتر انجام گرفت. O-4- کلروبنزوئیل بنزوئیک اسید و مفنامیک اسید به ترتیب به عنوان استاندارد داخلی برای GC و HPLC به کار رفتند. پایداری دیکلوفناک بوسیله نتایج به دست امده از دو روش کروماتوگرافی در دمای بالا مورد بررسی قرار گرفت. روشهای HPLC و GC توصیف شده به طور موفق برای پیشگویی در مورد زمان پایداری دیکلوفناک به کار گرفته شد.

Yearly Impact:

View 567

Download 33 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1381
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  0-0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  701
 • Downloads: 

  33
Abstract: 

سنتز یک مرحله ای برای (S)- (ـ)- پروپرانولول گزارش شده است. Zn(NO3)2 / (+)- تارتاریک اسید سنتز انانتیو گزین (S)- (ـ)- پروپرانولول را با بهره نوری و شیمیایی خوب از طریق تفکیک سینتیکی حد واسط کلیدی α- نفتیل گلیسیدیل اتر کاتالیز می کند.

Yearly Impact:

View 701

Download 33 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1381
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  0-0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  688
 • Downloads: 

  33
Abstract: 

ازمایشی دو عاملی با اثر متقابل بین عاملها را که در ان مشاهدات از مدل گاوسی وارون پیروی می کند در نظر گرفته شده است. این ازمایش با روش بیز تجربی تحلیل شده است. از خانواده پیشین مزدوج برای پارامترها استفاده گردیده است و براوردگرهای بیزی و بیز تجربی به دست امده است. کاربرد این شیوه در مجموعه ای از داده هایی که از سوی دیگر مولفان نیز تحلیل شده اند نشان داده شده است.

Yearly Impact:

View 688

Download 33 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1381
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  0-0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  1473
 • Downloads: 

  33
Abstract: 

توالی پاراژنتیک در کانسار ارسنیک زرشوران واقع در شمال غرب ایران بیانگر این است که در طی مرحله پایانی کانی سازی، طلا و اورپیمنت با هم از یک سیال اب گرمایی (هیدروترمال) تشکیل شده اند. محاسبات ترمودینامیکی مدلسازی به منظور تعیین گونه های ارسنیک و گوگرد و انحلال پذیری انها در فشار و حرارت مشابه مرحله پایانی کانی سازی در کانسار زرشوران انجام شده، که این شرایط بر مبنای مطالعه سیالات درگیر به دست امده است. ارسنیک احتمالا به صورت کمپلکس ارسنیک سه ظرفیتی H3AsO30 و طلا به صورت کمپلکس Au(HS)2 در سیال هیدروترمال حمل شده اند. محاسبات نشان می دهد که pH و فوگاسیته اکسیژن اثر معکوس بر انحلال پذیری طلا و ارسنیک دارند. بنابراین، هم نهشتی این دو عنصر ناشی از واکنش به تغییرات ساده در pH و فوگاسیته اکسیژن نیست. داده های تجربی و نتایج مدلسازی ژئوشیمیایی نشان می دهد که pH، فوگاسیته اکسیژن، فشار، حرارت و حضور گوگرد مهمترین عوامل تعادلی کنترل کننده حمل و رسوبگذاری طلا و ارسنیک هستند. براساس مدل ژئوشیمیایی پیشنهادی احیای بخشی سیال اکسیدان غنی از ارسنیک ،که سیالات ماگمایی نیز در ان مشارکت داشته اند، طلا را از پی سنگ دگرگونه پرکامبرین شسته و سپس در اثر احیاء کامل توسط شیلهای سیاه زرشوران طلا و ارسنیک با هم تشکیل شده اند. مدل جایگزین دیگر برای هم نهشتی طلا و ارسنیک از یک سیال هیدروترمال مدل کینتیک است. براساس این مدل طلا در شرایطی که در سیال به صورت تحت اشباع بوده، جذب سطوح خارجی در حال رشد کانی اورپیمنت شده است. نتایج به دست امده نشان می دهد، در صورتی که سیال اشباع از ارسنیک با مولالیته تقریبا یکسان از ارسنیک و گوگرد برای مدتی تداوم داشته باشد که در ان انحلال بی سولفید طلا به حد ماکزیمم برسد، طلا از سنگهای مجاور شسته خواهد شد. احیاء کامل این سیال باعث هم نهشتی طلا و اورپیمنت می شود. غلظت بالای ارسنیک و گوگرد یکی از معیارهای کلیدی در این مدل است. این پدیده در سیالات درگیر کانسار زرشوران شناخته نشده است اما داده های مربوط به سیالات ماگمایی در سایر مناطق نشان می دهد که این ویژگی در محدوده سیالات ماگمایی وجود دارد.

Yearly Impact:

View 1473

Download 33 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1381
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  0-0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  626
 • Downloads: 

  33
Abstract: 

کانسار مس پورفیری سونگون در اذربایجانشرقی و در شمالغرب ایران واقع شده است. پورفیری های سونگون (الیگومیوسن) به صورت استوک ها و دایک ها رخ داده و به داخل یکسری از مواد اذراواری و لاواهای الیگوسن، سنگهای ماسه ای- رسی ائوسن، و سنگهای کربناته کرتاسه بالایی نفوذ کرده اند. استوک های پورفیری به دو گروه تقسیم شده اند: 1) استوک های پورفیری I (کوارتز مونزودیوریت) و 2) استوک پورفیری II کوارتز مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت). استوک پورفیری II میزبان اصلی کانسنگهای مس و مولیبدن در سونگون می باشد. تعداد کثیری از انواع مختلف رگچه ها و ریز رگچه های متقاطع کوارتز، سولفیدها، سریسیت ها، کربناتها و سولفاتها در داخل استوک پورفیری II تشکیل شده اند. سه نوع متمایز از دگرسانیهای هیدروترمالی و کانی سازی سولفیدی در سونگون تشخیص داده می شود، 1) درون زاد، 2) متاسوماتیسم تماسی 3) برون زاد. تغییرات غلظت 12 عنصر(Si, Al, Fe, Mg, Na, Sr, Ca, Rb, K, Mo, Cu, S) به صورت قائم در داخل انواع مختلف زون های دگرسانی درون زاد در سونگون نشان داد که S ، Cu ، Mo ، Fe ، K و Rb به طور عمده در زون های دگرسانی فیلیک، پتاسیک- فیلیک متمرکز شده جایی که فراوانی Ca ، Sr ، Mg وNa نسبت به زون دگرسانی پتاسیک به طور قابل ملاحظه ای پایین می باشد. مقادیر Al و Si در زون های دگرسانی برون زاد نسبتا بالا بوده و فراوانی انها بتدریج در جهت پایین و به طرف زون پتاسیک کاهش می یابد. مس و مولیبدن به طور عمده در زون های فیلیک و پتاسیک- فیلیک بویژه در قسمت مرکزی استوک پورفیری مینرالیزه جایی که سنگها شدیدا متحمل شکستگی و ریزشکستگیهای نوع استوک ورک شده اند تمرکز یافته اند. تمرکز انها در زون پتاسیک نسبتا پایین می باشد.

Yearly Impact:

View 626

Download 33 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1381
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  0-0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  957
 • Downloads: 

  33
Abstract: 

تداخل بین دو ویروس از اعضا خانواده رئوویریده که هر دو در سیتوپلاسم سلول میزبان رشد می کنند بررسی گردید. سلولهای کلیه میمون (BSC-1) با ویروسهای روتا و رئوبه صورت توام الوده گردیدند و مقدار ویروسهای تولید شده به روشهای TCID50 و Fluorescent Focusing Assay (FFA) اندازه گیری شد. ویروسهای حاصله از سلولهای الوده با عفونت توام توسط میکروسکپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت و معلوم گردید که تنها ویروسهای روتا در نمونه یافت می شوند. به منظور تایید این مشاهدات برشهای نازک سلولهای الوده با عفونت توام توسط میکروسکپ الکترونی بررسی شد و مشخص گردید که تنها ذرات شبیه روتاویروس در سیتوپلاسم سلولهای الوده وجود دارند. تداخل روتاویروس در مرحله جذب ویروس به گیرنده سلول نمی باشد. تجزیه RNA ویروسی استخراج شده از سلولهای الوده با الودگی توام نشان داد که ژنوم RNA هر دو ویروس در پاساژ اول ساخته می شوند اما در پاساژهای بعدی تنها ژنوم روتاویروس در سلولهای الوده وجود دارد. همچنین در پاساژ اول وجود پروتیینهای هر دو ویروس در سلولهای الوده با روشهای الکتروفورز پلی اکریل امید ایمنوبلاتینگ و ایمنوفلورسانس نشان داده شد. از انجایی که در عفونت توام ماکروملکوکهای هر دو ویروس ساخته می شوند چنین نتیجه گیری شد که اثر جلوگیری کننده تشکیل رئوویروس در حضور روتاویروس در مرحله بلوغ و تشکیل ذرات ویروسی است.

Yearly Impact:

View 957

Download 33 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1381
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  0-0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  844
 • Downloads: 

  33
Abstract: 

لایه های نازک مس (nm 250) در دماهای مختلف روی زیرلایه های شیشه ای انباشت شدند. خواص اپتیکی این لایه ها به روش بیضی سنجی (تک طول موج nm 3/589) و اسپکترو فوتومتری در بازه طول موج 2600-200 نانومتر اندازه گیری شدند. برای به دست آوردن ثابت های اپتیکی لایه ها، طیف بازتاب لایه های مس از روش آنالیز کریمرز- کرونیگ استفاده شد. اثر دمای زیرلایه روی ساختار لایه های فلزی نازک [ مدل منطقه ای ساختار (SZM) ] به خوبی شناخته شده است. تقریب محیط مؤثر (EMA ) جهت آنالیز داده ها و ایجاد رابطه ای بین SZM و پیش بینی های EMA استفاده شد. توافق خوبی بین SZM به عنوان تابعی از دمای زیر لایه، و مقادیر به دست آمده برای حجم جزئی فضاهای خالی در لایه ها که از آنالیز EMA حاصل می شود، به دست آمد: بدین معنی که با افزایش دمای زیرلایه، جدائی دانه های فلزی کاهش می یابد و در نتیجه حجم جزئی فضاهای خالی کاهش یافته و لایه های چگالتر (تنگ چین تر) تشکیل می شوند. رفتار غیرمعمولی فضاهای خالی بر حسب طول موج در دماهای زیرلایه مختلف، و در ناحیه طول موج معین توضیح داده شده است، که ناشی از اندازه زمختی سطح لایه بوده و متناظر با پراکندگی این بازه طول موج از زمختی سطح لایه می باشد، و پیشنهاد شده است که این پدیده را ممکن است به عنوان فنی جهت اندازه گیری زمختی سطح به کار برد.

Yearly Impact:

View 844

Download 33 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

MOGHIM S. | SHAHRABADI M.S.

Issue Info: 
 • Year: 

  2003
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  3-10
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  103326
 • Downloads: 

  28110
Abstract: 

Interference between the two members of reoviridae family, which multiply inside the cytoplasm of the host cell, was investigated. Monkey kidney cells (BSC-1) were coinfected with reo and rota viruses and the amount of virus produced was determined by TCID50 and Fluorescent Focusing Assay (FFA). Upon coinfection the growth of reovirus was reduced considerably in presence of rotavirus. Electron microscope examination of viruses extracted from mixed infected cells revealed that only rotavirus particles were present. This observation was confirmed by examining thin section of coinfected cells in which only cytoplasmic rotavirus like particles were visualized. Interference between rotavirus and reovirus was not at the level of adsorption and receptor attachment competition. Analysis of viral RNA extracted from the coinfected cells revealed that RNA genomes of both viruses were synthesized but after the first passage only rotavirus RNA was present in the infected cells. Similarly viral proteins of both viruses were produced in coinfected cells as was shown by polyacrylamide gel electrophoresis, followed by immunoblotting and by the immunofluorescence staining. Since there was no inhibition of viral macromolecular synthesis in mixed infected cells it was concluded that inhibition of reovirus maturation in presence of rotavirus was probably at the level of virus assembly.

Yearly Impact:

View 103326

Download 28110 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2003
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  11-16
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  70124
 • Downloads: 

  23823
Abstract: 

Helicobacter pylori (H. pylori) infection, which is always accompanied by inflammation, and increased expression of the cell adhesion molecule CD44 have both been purported to be correlated with gastric cancer. Specifically, altered expression of alternatively spliced CD44 transcripts has been found in many cancers, including cancer of the stomach. Considering the association between H. pylori infection and inflammation, it is possible that the correlation between CD44 alternative splicing and gastric cancer is due to inflammation. To test this, we compared the expression of all CD44 variant exons V2-V10 in non-cancerous individuals with and without inflammation. To ascertain the extent to which the effect of H. pylori is mediated by inflammation, CD44 variant exon expression in inflamed individuals with and without H. pylori infection was compared.CD44 variant exon expression was assessed in gastric biopsy samples of 43 H. pylori infected (H. pylori+) and 46 non-infected (H. pylori-) individuals using nested RT-PCR. Thirteen of the non-infected individuals were without inflammation. The results suggest that inflammation alone does not change CD44 expression. There was a significant correlation between the expression of CD44 variant exons V8, V9 and V10 and H. pylori infection. Further investigations will be necessary to address the possibility that infection and inflammation have synergistic roles in the increased expression of V8, V9 and V10. These exons code for parts of the extracellular portion of the protein and changes in their expression may affect oncogenic processes because of changed affinities for the extracellular matrix.

Yearly Impact:

View 70124

Download 23823 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

ESHGHI H. | PORKAR YAZDI H.

Issue Info: 
 • Year: 

  2003
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  17-19
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  148711
 • Downloads: 

  83875
Abstract: 

A one-pot synthesis of (S)-(-)-propranolol is reported. Zn(NO3)2/(+)-tartaric acid catalyzed enantioselective synthesis of (S)-(-)-propranolol via kinetic resolution of key intermediate α-naphthyl glycidyl ether with high optical and chemical yield.

Yearly Impact:

View 148711

Download 83875 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2003
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  27-36
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  92585
 • Downloads: 

  29907
Abstract: 

The porphyry copper deposit at Sungun is located in East Azarbaidjan, NW of Iran. The Sungun porphyries (Oligo-Miocene) occur as stocks and dikes and intruded a series of Oligocene pyroclastics and lavas, Eocene arenaceous-argillaceous rocks, and Upper Cretaceous carbonates. The porphyry stocks are divided into two groups, 1) porphyry stocks I (quartz monzo-diorite) and 2) porphyry stock II (quartz monzonite, granodiorite, and granite). Porphyry stock II hosts the copper and molybdenum ores. Numerous and various cross-cutting veinlets and micro-veinlets of quartz, sulfides, sericite, carbonates, and sulfates were developed in porphyry stock II. Three distinct types of hydrothermal alterations and sulfide mineralizations are recognized at Sungun; 1) hypogene, 2) contact metasomatic, and 3) supergene. The vertical variations in concentration of 12 elements (S, Cu, Mo, K, Rb, Ca, Sr, Na, Mg, Fe, Al, and Si) across various hypogene alteration zones at Sungun demonstrate that S, Cu, Mo, Fe, K, and Rb are mainly concentrated in the phyllic and potassic-phyllic zones where the abundance of Ca, Sr, Mg, and Na are appreciably low relative to the potassic zone. The values of Al and Si are relatively high in the supergene zones and their abundance gradually decrease downward toward the potassic zone. The copper and molybdenum are substantially localized in the phyllic and potassic-phyllic zones particularly in the central part of the mineralized porphyry stock where the rocks underwent severe stockwork-type fracturing and micro-fracturing. Their concentrations are relatively low in the potassic zone.

Yearly Impact:

View 92585

Download 29907 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2003
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  37-52
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  100207
 • Downloads: 

  56098
Abstract: 

The paragenetic sequence at the Zarshuran arsenic deposit, NW Iran demonstrates that during the late stage of mineralization, gold precipitated with orpiment, realgar and arsenian pyrite. Thermodynamic calculations have been used to model sulphur and arsenic speciation and solubility at the P-T conditions of the late stage mineralization, reconstructed based on fluid inclusion studies. Arsenic was probably transported as the As+3 complex; H3AsO3 0, while the dominant Au complex was Au(HS)2 -. The calculations indicate that both pH and fO2 have opposing effects on gold and arsenic solubilities. Hence co-precipitation was not simply a response to changes in pH and fO2. Experimental data and geochemical modelling results indicate that pH, fO2, P, T and S availability are the main equilibrium factors controlling gold and arsenic transport and precipitation. The proposed geochemical model suggests that partial reduction of an oxidizing As-rich fluid of partial magmatic origin (As~S), leached gold from the Precambrian metamorphic rocks as it was reduced, but further reduction by the black shale resulted in gold and arsenic coprecipitation. An alternative model for As and Au co-precipitation is a kinetic one, with Au being adsorbed onto growing orpiment surfaces despite being undersaturated in the fluid. The result shows the condition in which an arsenic saturated fluid with mAs=mS may persist to a point where gold bisulphide has maximum solubility, and so may leach gold. Further reduction from that point may causes gold and orpiment co-precipitation. The high level As to S concentrations is one of the main features here, and is not known for the Zarshuran fluid, although data from different magmatic sources suggest that the requirements are within the range of magmatic fluids.

Yearly Impact:

View 100207

Download 56098 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

GANJALI M.

Issue Info: 
 • Year: 

  2003
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  53-60
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  484
 • Downloads: 

  158
Abstract: 

A model for missing data in mixed binary and continuous responses, which can be used on cross-sectional data, is presented. In this model response indicator for the binary response can be dependent on the continuous response. A closed form for the likelihood is found. For data with a complicated pattern of missing responses some new residuals are also proposed. The model of multiplicative heteroscedasticity is used to consider the problem of heteroscedasticity of the continuous response. The model is illustrated on the data of an observational study where the effect of psychological disorder of parents on both the verbal comprehension score and the presence of adverse symptoms in their children are modeled in the presence of missing responses.

Yearly Impact:

View 484

Download 158 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

MESHKANI M.R.

Issue Info: 
 • Year: 

  2003
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  61-70
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  86395
 • Downloads: 

  30909
Abstract: 

A two-factor experiment with interaction between factors wherein observations follow an Inverse Gaussian model is considered. Analysis of the experiment is approached via an empirical Bayes procedure. The conjugate family of prior distributions is considered. Bayes and empirical Bayes estimators are derived. Application of the procedure is illustrated on a data set, which has previously been analyzed by other authors.

Yearly Impact:

View 86395

Download 30909 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

SAVALOUNI H. | KHAK POUR A.R.

Issue Info: 
 • Year: 

  2003
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  71-79
Measures: 
 • Citations: 

  478
 • Views: 

  91131
 • Downloads: 

  34103
Abstract: 

Copper films (250 nm) deposited on glass substrates, at different substrate temperatures. Their optical properties were measured by ellipsometery (single wavelength of 589.3 nm) and spectrophotometery in the spectral range of 200– 2600 nm. Kramers Kronig method was used for the analysis of the reflectivity curves of Cu films to obtain the optical constants of the films, while ellipsometery measurement was carried out as an independent method. The influence of substrate temperature on the microstructure of thin metallic films [Structure Zone Model (SZM)] is well established. The Effective Medium Approximation (EMA) analysis was used to establish the relationship between the SZM and EMA predictions. Good agreements between SZM as a function of substrate temperature and the values of volume fraction of voids obtained from EMA analysis, are obtained; by increasing the substrate temperature the separation of the metallic grains decreases hence the volume fraction of voids decreases and denser films are formed. The unusual (anomalous) behavior of the void fraction as a function of wavelength for different substrate temperatures, in certain wavelength region is explained to be due to the roughness value of the film surface. This value corresponds to this wavelength region scattering from the surface roughness. This phenomenon may be used as a technique for surface roughness measurement.

Yearly Impact:

View 91131

Download 34103 Citation 478 Refrence 0