مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

ارمغان دانش | سال:1383 | دوره:9 | شماره:34

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

ARMAGHAN DANESH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8549
 • دانلود: 

  3992
چکیده: 

Introduction & Objective: There are many noninvasive methods to measure systolic blood pressure. A new noninvasive method by pulse oximetery has recently been reported. The purpose of this study was the comparison of systolic blood pressure measurement by pulse oximetery and with auscultatory method. Material & Methods: Systolic blood pressure measurement using pulse oximeter was compared with current auscultatory method. Thirty one healthy volunteers enrolled and were positioned in supine, prone and lithotomy for three 10 minutes periods. Blood pressure was measured at the end of each position by two methods. Results: There was a significant correlation between two method in all positions; supine (r= 0.72), prone (r= 0.88) and lithotomy (r= 0.78). Conclusion: Pulse oximeter seems to be a useful non-invasive method of systolic blood pressure measurement. In order to increase the accuracy of this method, low speed of cuff inflation and deflation is strongly recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 8549

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

مقدمه و هدف : تشنج ناشی از تب عمومی ترین شکل تشنج و اختلالات عصبی در کودکان می باشد که همراه با تب ، اما بدون علامت عفونت داخل جمجمه ای است و اغلب در کودکان بین 3 ماه تا 5 سال رخ می دهد. برای درمان این بیماری دیازپام ، فنی توئین و فنوباربیتال مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که شیاف دیازپام در درمان و پیشگیری تشنج ناشی از تب مفید بوده است . در این مطالعه با استفاده از چندین نوع پایه پلی اتیلن گلیکول و یک نوع پایة چرب شیاف دیازپام ساخته و خواص فیزیکو شیمیایی آن بررسی گردید.مواد و روش کار:  این یک مطالعه تجربی ـ آزمایشگاهی است که در دانشکده دارو سازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1380 انجام گرفته است. شیافهای دیازپام به وسیله روش ذوب تهیه گردید و بر روی آنها انواع آزمایشها فیزیکوشیمیایی شامل تست تغییرات وزنی، زمان مایع شدن، مقاومت شیاف در برابر شکنندگی و یکنواختی محتوی صورت گرفت. به منظور تعیین سرعت آزادسازی دارو از سه روش تیغه پارویی، سبد چرخان و سلول دیالیزی استفاده گردید. برای این کار دستگاه اندازه گیری  انحلال فارماتست به کار رفت. به عنوان فرآورده استاندارد دیازپام تجارتی با پایه چرب انتخاب شد. جهت تعیین مقدار دارو از روش اسپکتروفتومتری اشعه ماورای بنفش در طول موج 229 نانومتر استفاده گردید. نتایج آزمایشها با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز  واریانس یک طرفه ،دانکن و مجذور کای و به وسیله نرم افزار  SPSS  بررسی شد.یافته ها : مقادیر به دست آمده در اندازه گیری تغییرات وزنی نشان دهنده آن است که شیافهای ساخته شده در حد استاندارد قرار داشتند. زمان مایع شدن شیاف با پایه وایتپسول و فرآورده دیازپام تجارتی در حد قابل قبول (کمتر از 30 دقیقه) اما برای شیاف با پایه پلی اتیلن گلیکول   طولانی (بالاتر از 30 دقیقه)  بود. مقاومت شیافهای ساخته شده با پایه  چــــــرب و پایه پلی اتیلن گلیکول (300 و 4000) در برابر شکنندگی پایین تر از حد استاندارد قرار داشت ولی در مورد شیافهای با پایه پلی اتیلن گلیکول (1000 و 4000) و پلی اتیلن گیلکول (1000 و 6000) در حد استاندارد (بیش از 8/1 کیلوگرم) قرار داشت. در مورد یکنواختی محتوی، تمامی شیافهای ساخته شده در حد مطلوب بودند. مقدار داروی آزاد شده از پایه های پلی اتیلن گلیکول (1000 و 4000) و (1000 و 6000) و پایه چرب همراه با سورفکتانت بیشتر از مقدار آزاد شده از شیافهای تجارتی و پایه پلی اتیلن گلیکول (300 و4000) بود.نتیجه گیری :  شیافهای ساخته شده با پایه هــــای پلی اتیلن گلیکول (1000 و 4000) و پلی اتیلن گیلکول (1000 و 6000) شیافهای مطلوبی بوده و می توانند در بررسی های بالینی آینده مورد آزمایش قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

محبت کار حسن

نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

مقدمه و هدف: انسان در زندگی کنونی خویش روز به روز بیشتر در معرض عوامل محیطی حاصل از فعالیتهای علمی خود قرار می گیرد. یکی از این عوامل میدان های الکترومغناطیس می باشند. این میدان ها اثر خود را  بر سلولها از طریق ایجاد تغییرات در غشاء سلولی اعمال می کنند. از طرفی  آنتی بیوتیک پلی میکسین نیز باعث ایجاد اختلال در غشاء سلولی باکتری ها می گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر توأم میدانهای الکترو مغناطیس و آنتی بیوتیک پلی میکسین بر رشد سودوموناس آئروژینوزا و باسیلوس سرئوس است.مواد و روش کار: این مطالعه تجربی در آزمایشگاه بیو تکنولوژی بخش زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز بر روی دو نمونه باکتری گرم مثبت باسیلوس سرئوس و باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا در سال 1382 انجام گرفت . باسیلوس سرئوس نسبت به پلی میکسین مقاوم و سودوموناس آئروژینوزا نسبت به این آنتی بیوتیک حساس بود. اثر توأم میدان  مغناطیسی با شدت 12 و 21 گوس برای مدت زمان های گوناگون همراه با اثر این آنتی بیوتیک بر  رشد باکتری های مذکور مطالعه گردید.  پس از کشت باکتری ابتدا به محیط لاکتوز برات و سپس به محیط بافرM9  منتقل و بعد در معرض میدان مغناطیسی قرار داده شد . سپس باکتری روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد و دیسکهای آنتی بیوتیک پلی میکسین بر روی آن انکوبه گذاری گردید. آزمایش در بیست تکرار انجام شد و قطر هاله های اطراف دیسکها اندازه گیری گردید. تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آنالیز واریانس صورت پذیرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میدان الکترومغناطیس 12 گوس همراه با پلی میکسین دارای  تأثیر معنی داری بر الگوی مقاومت باسیلوس سرئوس یا الگوی حساسیت سودوموناس آئروژینوزا نیست. میدان  الکترومغناطیس 21 گوس  تأثیری بر  حساسیت  سودوموناس نسبت به پلی میکسین ندارد، اما الگوی مقاومت باسیلوس سرئوس نسبت به این آنتی بیوتیک را تغییرمی دهد. به طوری که از زمان صفر  تا دو ساعت این میدان تأثیری بر مقاومت باسیلوس نسبت به پلی میکسین نداشت، ولی در زمان های سه ساعت یا بیشتر باعث پاسخ حد واسط نسبت به این دارو می شد. نتیجه گیری: این احتمال وجود دارد که با استفاده توأم از ترکیبات شیمیائی و میدان های الکترومغناطیس  بتوان از رشد باکتری ها در موارد ناخواسته جلوگیری نمود. 

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 99 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

مقدمه و هدف: حذف ماده بی حسی موضعی از فضای تحت عنکبوتیه احتمالاً به میزان سطح انتشار ماده بی حسی در فضای تحت عنکبوتیه و مقدار جذب عروقی وابسته  می باشد، لذا هر چه سطح ماده بی حس کننده موضعی در فضای فوق بالاتر باشد مدت زمان بلوک نخاعی کوتاهتر خواهد شد. هدف مطالعه برای رسیدن به صحت این تئوری بود که آیا شدت و میزان گسترش بلوک نخاعی بی حس کننده هیپربار بر روی طول مدت بلوک نخاعی موثر است یا نه؟مواد و روش کار: این مطالعه به صورت یک  کارآزمایی بالینی در مدت 6 ماه  در سال 1381 در بیمارستان امام خمینی تبریز انجام شده است که 40 نفر بیمار مرد با وضعیت فیزیکی 1و 2 درجه بندی انجمن بیهوشی آمریکا را به طور تصادفی در دو گروه 20 نفری قرار داده و برای بلوک نخاعی هیپربار با 2 سی سی لیدوکائین 5 درصد  آماده شدند. گروه اول بلافاصله بعد از بلوک در وضعیت افقی و گروه دوم در وضعیت 30 درجه تنه بالا قرار داده شدند و این وضعیت تا پایان مطالعه ادامه داشت. علائم حیاتی (فشار خون و نبض) هر 5 دقیقه تا نیم ساعت و سپس هر 15 دقیقه کنترل شد. سطوح حسی و حرکتی هم با همان فواصل زمانی تعیین شد. کاهش فشار خون به میزان 30 درصد از حد پایه و کمتر را با افدرین 10  میلی گرم داخل وریدی و کاهش ضربان قلب به کمتر از 45 را با آتروپین 5/0 میلی گرم داخل وریدی درمان شد. داده های جمع آوری شده با آزمون آماری تی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: حداکثر گسترش رو به بالای بلوک حسی و سرعت پسرفت بلوک حسی و حرکتی و افت فشار خون شریانی متوسط در گروه افقی بیشتر از گروه دوم بود.نتیجه گیری: هر چه گسترش ماده بی حسی بالاتر باشد طول زمان بلوک نخاعی کوتاهتر شده و افت فشار خون به علت سطوح بیشتر بلوک سمپاتیک قابل ملاحظه خواهد شد. در مواردی از بلوک نخاعی که هدف افزایش مدت زمان بلوک باشد و یا وقتی که بلوک سمپاتیک وسیع خطرناک باشد می توان بعد از انجام بلوک نخاعی وضعیت تنه بالا اعمال کرد. 

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

مقدمه و هدف: جهت اندازگیری فشار خون تاکنون روشهای غیر تهاجمی مختلفی ابداع و به کار گرفته شده اند . اخیراً روش غیر تهاجمی دیگری برای اندازه گیری فشار خون با استفاده از اکسیمتری نبض، گزارش شده است. این پژوهش به مقایسه نتایج اندازه گیری فشار خون با استفاده از روش رایج سمع و روش جدید اکسیمتری نبض در حالتهای مختلف بدن پرداخته است. مواد و روش کار: این پژوهش یک تحقیق تحلیلی ـ کاربردی بوده است  که در آن  فشارخون سیستولیک 31 نفر از دانشجویان داوطلب  آموزشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1382  با دو روش اکسیمتری نبض و روش سمع اندازه گیری گردید. هر نمونه سه بار و هر بار به مدت 10 دقیقه در حالت خوابیده به پشت، خوابیده به شکم و لیتاتومی قرار گرفته و فشارخون آنان جمعاً 6 بار اندازه گیری و ثبت گردیده است. برای تجزیه و تحلیـل داده ها از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمونهای تی دانشجویی و همبستگی استفاده شد . یافته ها: نتایج نشان دهنده همبستگی معنی دار بین روش رایج سمع با روش اکسیمتری در هر سه حالت خوابیده به پشت (72/0 = r )، خوابیده به شکم (88/0 = r  ) و لیتاتومی (78/0 = r ) بوده است.  نتیجه گیری : اکسیمتری نبض می تواند برای بیماران بدون مشکلات همودینامیک، روش غیرتهاجمی  مناسبی جهت اندازه گیری فشارخون سیستولیک باشد که البته برای افزایش اعتبار این روش بهتر است سرعت پر و خالی کردن کاف پایین باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

مقدمه و هدف:  در میان بیماریهای اعصاب و روان ، اختلالات خلقی شایعترین آنهاست و در میان اختلالات خلقی افسردکی اختلال شایعی است. این پژوهش مقایسه اثر بخشی و رضایتمندی دو داروی نورترپتیلین و فلوگزتین در بیماران افسردة مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی یاسوج را  مورد بررسی قرار داده است.در کنار آنها تأثیر عوامل دیگر مثل سن و جنس و رابطه آن با اثر بخشی این دو دارو و نیز عوارض داروهای یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد.                  مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی از میان کلیه افرادی که از تاریخ اول بهمن ماه 1381 لغایت 15 مرداد 1382 به درمانگاه روانپزشکی یاسوج مراجعه نمودند،تعداد 117 نفر به صورت تصادفی که بر اساس مصاحبه و معاینه بالینی به وسیله روانپزشک و انجام آزمون بک دچار افسردگی متوسط  تا نسبتاً شدید بودند، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردیدند. در نهایت با توجه به اینکه 18 نفر به علت عدم مصرف دارو (از نظر مدت و میزان تعیین شده) از مطالعه حذف شدند ، 97 نفر باقی ماندند. 49 نفربا داروی  نورترپیتیلین و 48 نفربا داروی  فلوگزتین مورد درمان قرار گرفتند . اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمونهای مجذور کای ، تی زوجی و مدل خطی عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که در ماه ششم،4/85 درصد افرادی که فلوگزتین و 6/81 درصد افرادی که نورترپیتیلین مصرف کرده بودند به صورت مطلوب،پیشرفت و بهبودی داشته اند و متوسط  نمرة آزمون بک در پایان ماه ششم برای داروی فلوگزتین از71/33 به 10/16و برای نوترپیتیلین از 4./32  به 7 /19 بوده که از نظر آماری معنی دار بوده است(05/p<0). در این بررسی اثربخشی  هر دو دارو برای هر دو جنس و برای همة گروههای سنی تقریباً یکسان بوده وتفاوتهای میان آنها  از نظر آماری معنی دار نبوده است.عوارض فلوگزتین بیشتر شامل تهوع و استفراغ بوده است و عوارض نورترپیتیلین بیشتر شامل بی حالی،خواب آلودگی،یبوست و سردرد بوده که این تفاوتها از نظر آماری معنی دار است(p<0.05). بحث و نتیجه گیری: تغییر در علایم افسردگی با مصرف دو داروی فلوگزتین و نورترپیتیلین با همدیگر قابل قیاس می باشد،هر چند وقتی که نیک بنگریم مشاهده می شود که فلوگزتین در درمان بهبودی بیماران افسرده به نحو قابل ملاحظه ای بهتر از نورترپیتیلین می باشد.    

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 77 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

مقدمه و هدف :داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی که مهارکننده غیراختصاصی آنزیمهای سیکلواکسیژناز1و2 هستند ، به عنوان  ضد درد و ضدالتهاب استفاده فراوانی دارند. اما به دلیل  عوارض گوارشی که ایجاد می نمایند ، مصرف آنها با محدودیت هایی همراه است. به همین  دلیل داروهای مهارکننده انتخابی سیکلواکسیژناز2 ازجمله سلکوکسیب به امید تحمل گوارشی بهتر به بازار عرضه شده اند. در مطالعه حاضر میزان بروز احتمالی عوارض گوارشی این دارو در دو گروه از بیماران (به ترتیب بدون و با سابقه بیماریهای گوارشی) که به کلینیکهای ارتوپدی پلی کلینیک بهداشت و درمان صنعت نفت شیراز مراجعه کرده بودند مورد  بررسی قرار گرفت. مواد و روش کار: در یک مطالعه هم گروهی درسال 1383 ، 145 بیمارمراجعه کننده به کلینیکهای ارتوپدی که برای آنها داروی سلکوکسیب تجویزشده بود درطرح اولیه قرارگرفتند. هنگام تحویل دارو به بیماران ، اطلاعات مورد نیاز از جمله سن ، جنس ، سابقه بیماری گوارشی ، مصرف داروهایی ازقبیل آسپیرین و... در پرسشنامه های مربوط درج گردید. پس ازطی مدت زمان مصرف دارو، اطلاعات مربوط به بروزعلایم گوارشی ، شدت آن و...به پرسشنامه اضافه شد. نهایتا 114 بیمار در طرح باقی ماندند که 82 نفرآنان زن و32 نفر مرد بودند. ضمناً 52 نفر در گروه اول و62 نفر در گروه دوم  قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با نرم افزارSPSS  و آزمون آماری مجذور کای  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . یافته ها : 26درصد از کل بیماران مصرف کننده داروی سکلوکسیب ، یک  یا چند نوع عارضه گوارشی با شدتهای مختلف گزارش کردند. از بیماران گروه اول 21 درصد و از گروه دوم 31 درصد عارضه گوارشی داشتند. بروز عارضه گوارشی و یا شدت آن بین دو گروه از نظرآماری اختلاف معنی داری نداشت . نتیجه گیری : ازآنجا که در بیش از یک ـ چهارم بیماران مصرف کننده داروی سلکوکسیب علایم گوارشی گزارش شد، هنگام مصرف و تجویز دارو باید به دوز دارو ، سابقه بیماری گوارشی یا وجود همزمان آن ، مصرف همزمان داروهایی که منجر به مشکلات گوارشی می شوند توجه نمود.  

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7681
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

مقدمه و هدف: کلامیدیا تراکوماتیس به عنوان شایعترین بیماری جنسی در زنان سنین باروری شناخته می شود، بنابراین درمان مؤثر و مناسب این عفونت در بارداری از موضوعات مهم بهداشت عمومی می باشد.هدف از این مطالعه ،مقایسة تأثیر آموکسی سیلین و اریترومایسین بر درمان عفونت حاد و مزمن کلامیدیایی و پیشگیری از زایمان زودرس می باشد . مواد و روش کار : این یک مطالعه کارآزمایی بالینی و همگروهی مداخله ای می باشد که در این مطالعه از میان 333 زن باردار بدون علامت عفونت کلامیدیایی مراجعه کننده به درمانگاههای بارداری مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1382 ، 92 مورد از آنها که مبتلا به عفونت کلامیدیایی بودند انتخاب گردیدند و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که  گروه آزمایش (1) (31نفر) با آموکسی سیلین 500 میلی گرم 3 بار در روز، گروه آزمایش (2) (31نفر) با اریترومایسین 400 میلی گرم 4بار در روز و گروه کنترل (30 نفر) با پلاسبو به مدت 7 روز درمان شدند .4 هفته پس از شروع درمان آزمایشها مجدداً فرستاده شد و هر سه گروه تا زمان زایمان پی گیری شدند.بیمارانی که با وجود درمان عفونت کلامیدیایی مثبت داشتند با درمان مجدد بهبود یافتند. آنالیز داده ها  با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری مجذور کای ، دقیق فیشر و  مک نمار انجام گرفت . یافته ها: 333 زن باردار در این مطالعه شرکت داشتند که 92 مورد آنها با شیوع 62/27درصد مبتلا به عفونت کلامیدیایی بودند. سن حاملگی موقع زایمان در سه گروه آزمایش 1،2 و کنترل تفاوتی نداشت. فراوانی عفونت حاد کلامیدیایی در گروه درمانی با داروی آموکسی سیلین و اریترومایسین به ترتیب(78/83 درصد قبل از درمان و 48/35 درصد بعد از درمان با 001/p=0)  و (51/64درصد قبل از درمان و 03/29درصد بعد از درمان با 001/p=0) و همچنین فراوانی عفونت مزمن کلامیدیایی در گروه درمانی با داروی آموکسی سیلین و اریترومایسین به ترتیب(35/19درصد قبل از درمان و 9/12درصدبعد از درمان) و(93/41 درصد قبل از درمان و 35/19درصد بعد از درمان با 01/p=0) بوده است. از طرفی در مقایسة عوارض گوارشی ،در گروه درمانی با آموکسی سیلین 6 نفر (35/19درصد) در مقابل 10 نفر (25/32درصد) در گروه درمانی با اریترومایسین ،عوارض گوارشی را نشان دادند. نتیجه گیری:عفونت کلامیدیایی باعث زایمان زودرس نمی شود.از طرفی داروهای آموکسی سیلین و اریترومایسین بر عفونت حاد کلامیدیایی تأثیر مثبت و مشابهی داشته، ولی داروی اریترومایسین نسبت به آموکسی سیلین بر درمان عفونت مزمن کلامیدیایی مؤثرتر بوده است .همچنین عوارض گوارشی در گروه درمانی با آموکسی سیلین کمتر از اریترومایسین دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 7681

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مقدمه و هدف:  استفاده از آنتی سپتیکها و مواد ضد عفونی کننده یکی از راههای اساسی کنترل عفونتها و راهی جهت جلوگیری از عفونتهای بیمارستانی می باشد. گزارشهایی در مورد انتقال عفونت به وسیله آندوسکوپهایی که به خوبی ضد عفونی نگردیده اند وجود دارد، لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ماده ضد عفونی کننده گلوتارالدئید بر روی باکتریهای شایع که احتمال انتقال آنها با آندوسکوپی باشد صورت گرفت.مواد و روش کار: این پژوهش تجربی در آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) مشهددر سال 1382  انجام شد . از ماده ضد عفونی کننده گلوتارالدئید به مدت 14 روز نمونه تهیه گردید. روز اول نمونه گیری معادل با روز فعال نمودن محلول و استفاده در ماشین شستشو دهنده بوده است و هر روز پس از اتمام زمان کاری از محلول گلوتارالدئید  نمونه ای تهیه گردید. در مدت 14 روز مجموعاً 121 مرتبه محلول ضد عفونی کننده در دستگاه شستشو دهنده آندوسکوپها به چرخش درآمده است. هر روز اثر ماده ضد عفونی کننده را بر روی استافیلوکوک آرئوس، آنتروکوک، اشریشیا کلی، سودوموناس آیروژینوزا، سالمونلاتیفی و مایکوباکتریوم توبوکولوزیس بررسی شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون آماری مجذور کای  تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: آزمایشها نشان داد که این ماده بر روی کلیه باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت مورد آزمایش بعد از 20 دقیقه زمان در معرض قرار گیری به طور کامل اثر داشته و آنها را از بین برده است. نتایج به دست آمده از تأثیر محلول گلوتارالدئید بر روی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مقایسه با باکتریها گرم منفی و گرم مثبت مورد آزمایش کمی متفاوت بود. ابتدا در مورد مایکوباکتریوم هیچ پرورشی نبود، ولی بعد از 6 روز که از فعال شدن ماده ضد عفونی کننده گذشت، شروع پرورش کلنی ها روی محیطهای کشت مشاهده شد. در آزمایشها تعداد چرخشهای ماده ضد عفونی کننده در دستگاه شستشوی آندوسکوپها  نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که پس از 74 مرتبه استفاده از ماده ضد عفونی کننده در دستگاه شستشو (حتی اگر از فعال نمودن ماده 14 روز نگذشته باشد)،  از نظر قدرت کشتن مایکوباکتریوم بی اثر می باشد.نتیجه گیری : در صورت ازدیاد چرخش گلوتارالدئید در ماشین شستشو قدرت از بین بردن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به وسیله این ماده کاهش می یابد. 

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

مقدمه و هدف:  سندرم تونل کارپال یک بیماری شایع با علل مختلف و یک بیماری تجمعی ترومایی شایع می باشد. دلایل بسیاری برای این سندرم ذکر شده است که از مهمترین آنها؛ نیروی زیادی، کارهایی  که نیاز به تکرار زیاد دارند، به مدت طولانی در وضعیتی بودن و ارتعاش را مــی توان نام برد. هدف این مطالعه تعیین شیوع سندرم تونل کارپال در نجاران شهر یاسوج می باشد. مواد و روش کار: این یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی و به صورت مقطعی است که در تابستان 1383  در شهر یاسوج انجام گرفته است.  38  نجار برای مطالعات الکترودیاگنوستیک مورد بررسی قرار گرفتند و همه آنها فاقد بیماریهای سیستمیک بودند.مطالعات هدایت عصبی اندام های فوقانی در آنها انجام شد. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد و از روشهای آمار توصیفی و آزمون تی استفاده گردید . یافته ها : میانگین زمان های تأخیری حسی و حرکتی اعصاب میانی چپ و راست به ترتیب 12/4 ،  4 ،  28/4 و 93/3 میلی ثانیه بود.  شیوع سندرم کارپال تونل در نجاران فوق 8/15 درصد بود.میانگین زمان تماس با ارتعاش برای ایجاد این سندرم  67/25  سال بود. نتیجه گیری:  ارتعاش و شغل های ارتعاشی مانند نجاری باعث شیوع بالای سندرم تونل  کارپال  می شوند که لازم به توجه و برنامه ریزی در جهت  پیشگیری از آن در مشاغل پرخطر است.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 97 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه و هدف :احتباس حاد ادراری علامتی غیرمعمول در زنان می باشد. در این گزارش به بررسی یک مورد احتباس حاد ادرار به دنبال اندومتریوز در یک زن یائسه پرداخته شده است. معرفی بیمار: بیمار زنی 49 ساله بودکه در آبان ماه سال 1382 با علایم درد مبهم شکمی و احتباس ناگهانی ادرار برای چند هفته  مراجعه کرده بود. در معاینه بالینی سرویکس به سمت بالا وجلو منحرف و توده بزرگ و حساسی در بالای سمفیزپوبیس می خورد. در سونوگرافی وتوموگرافی کامپیوتری به عمل آمده از شکم و لگن توده بزرگ کیستیک با دیواره ضخیم به ابعاد 12 در 14 سانت در قسمت میانی لگن و پایین شکم با احتمال زیاد از تخمدان سمت چپ گزارش گردید. بیمار تحت عمل هیسترکتومی کامل شکمی به همراه برداشت تخمدانها و لوله های رحمی دو طرف قرار گرفت. پاتولوژی توده مذکور اندومتریوز گزارش گردید. سطح125CA- طبیعی بود. نتیجه گیری : اندومتریوز بیماری خاص سالهای باروری نبوده بلکه در حدود 4-2 درصد از موارد آن در سنین بعد از یائسگی دیده می شود و هنوز مشخص نشده چگونه در زنان در سنین بعد از یائسگی ضایعات  اندومتریوتیک رشد کرده و علامت دار می شوند.  

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID