مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مهندسی مکانیک مدرس | سال:1400 | دوره:21 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  209
 • صفحه پایان: 

  224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

در پژوهش حاضر میدان دنباله جریان عبوری از روی یک مدل زیردریایی در تونل باد به صورت تجربی بررسی شده است. آزمایش ها به منظور بررسی اثر محل قرارگیری بالک های انتهایی بر روی جریان دنباله ورودی به پروانه مدل زیرسطحی انجام شده است. به منظور بررسی اثر محل قرارگیری بالک های انتهایی به عنوان مهم ترین نوآوری پژوهش حاضر، بالکهای مذکور در سه موقعیت طولی X/L=0. 89, 0. 92, 0. 95 بر روی پاشنه مدل زیرسطحی نصب شده و جریان دنباله در موقعیت X/L=0. 978 و عدد رینولدز 5^10*6 توسط پراب پنج حفره و جریان سنج سیم داغ اندازه گیری شده است. در پایان این بررسی ها موقعیت طولی X/L=0. 95 به عنوان مکان بهینه برای قرارگیری بالک های انتهایی به منظور بهبود جریان دنباله ورودی به پروانه از نظر کاهش مساحت کلی و نیز کمترین میزان اغتشاشات و غیریکنواختی انتخاب شده است. نتایج به دست آمده در طول این پژوهش نشان دادند که ورود جریان دنباله پایه نگهدارنده به قسمت پاشنه موجب رشد مساحت ناحیه دنباله شده و باعث افزایش متوسط سرعت و کاهش میزان غیریکنواختی جریان دنباله می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

تورق یکی از شایع ترین مودهای تخریب در چندلایه های کامپوزیتی بوده که می تواند منجر به کاهش سفتی و قابلیت باربری سازه کامپوزیتی گردد که این موضوع، اهمیت مطالعه این پدیده را مشخص می نماید. بدین منظور در تحقیق حاضر، به بررسی اثر زوایای فصل مشترک تورق بر چقرمگی شکست چندلایه های کامپوزیتی زمینه پلمیری با الیاف بافته شده ساده پرداخته شده است. نمونه با شکاف انتهایی (ENF) با 24 لایه و زوایای فصل مشترک تورق 0//0، 0//30 و 30//-30 با استفاده از روش لایه چینی دستی ساخته شده و مطابق با استاندارد انجمن مهندسان مکانیک امریکا (ASTM) تحت بارگذاری مود II قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که زاویه فصل مشترک تورق بر چقرمگی شکست شروع و پایا تاثیر محسوسی داشته است به گونه ای که قابلیت باربری نمونه با زاویه فصل مشترک غیر صفر بیشترین مقدار بوده است. علاوه بر این، مقدار چقرمگی شکست شروع و پایا در نمونه با زوایه فصل مشترک تورق 0//0 کمتر از مقادیر متناظر آن در نمونه های دیگر بوده و طول ناحیه فرآیند شکست در تمامی نمونه ها تقریبا یکسان بوده است. تصاویر بدست آمده از سطوح شکست با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی بیانگر این موضوع است که علاوه بر جدایش الیاف از رزین در ناحیه فصل مشترک تورق، سایر مکانیزم های آسیب مانند شکست الیاف و تغییر شکل بالای ماتریس نقشی اساسی در افزایش چقرمگی شکست نمونه با شکاف انتهایی با زوایای فصل مشترک تورق0//30 و 30//-30 داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  235
 • صفحه پایان: 

  245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

در این پژوهش به تحلیل تجربی مقاومت سایشی قطعات ساخته شده به روش ساخت افزایشی پرداخته شده است. ساخت افزایشی امروزه کاربرد وسیعی در صنایع گوناگون پیدا کرده است و فرآیند لایه نشانی ذوبی یکی از محبوب ترین روش های ساخت قطعه در این زمینه می باشد. با اینکه تاکنون تحقیقات فراوانی با هدف مدل سازی رفتار مکانیکی در این حوزه انجام شده است، ولی در زمینه سایش و مدل سازی این پدیده، مطالعات محدودی صورت گرفته است. در این پژوهش به منظور ایجاد یک رابطه دقیق ریاضی بین متغیرهای ورودی (ضخامت لایه، زاویه و فاصله رشته گذاری) و متغیر پاسخ (نرخ سایش) از طراحی آزمایش به روش طراحی مرکب مرکزی استفاده شده است. به منظور تعیین پاسخ و ارایه مدل رگرسیونی متناسب، بیست آزمایش سیستماتیک انجام شد. با استفاده از تحلیل واریانس، مدل ریاضی منطبق بر فرآیند واقعی بدست آمد، همچنین اعتبار مدل ارایه شده به کمک روش های آماری تایید شده است. نتایج نشان می دهد که مدل ارایه شده میزان نرخ سایش قطعات آکریلونیتریل بوتادین استارین ساخته شده به روش لایه نشانی ذوبی را با ضریب تعیین 44/97% پیش بینی می کند. نتایج بدست آمده از انجام مطالعه تجربی و تحلیل مدل نشان داد که متغیر فاصله رشته گذاری و اثر برهم کنش آن با زاویه رشته گذاری، بیشترین میزان نرخ سایش را ایجاد می کند و همچنین اثر مرتبه دوم ضخامت لایه بیشترین تاثیر منفی را بر نرخ سایش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  247
 • صفحه پایان: 

  261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

نمودارهای حد شکل دهی (FLD) معیارهای بسیار سودمندی جهت اطمینان از شکل دهی بدون خرابی ناشی از گلویی شدن و یا شکست ورق های فلزی تحت بارگذاری های مختلف هستند. این مقاله معیارهای شکست را برای پیش بینی شکل پذیری ورق های فولادی کم کربن مورد استفاده قرار می دهد تا دقت آنها در پیش بینی نمودار های حد شکل دهی تشکیل (FLDs) ارزیابی شود. به علاوه، منحنی های حد شکل هی در شکست (FFLD) و گلویی شدن (NFLD) برای فولاد کم کربن St12 به روش تجربی و همچنین عددی استخراج شده اند. در رویه تجربی، آزمون کشش ناکازیما استفاده شده است. در رویه عددی، با به کار بردن شش معیار شکست نرم پدیدارشناختی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS/Explicit، شکست پیش بینی شده است و با نتایج تجربی مقایسه شده است. این معیارها به کمک شش آزمون تجربی، برش درون صفحه ای، کشش تک محوری، کشش نمونه با برش دایره وسط، کشش نمونه با برش نیم دایره جانبی، کشش نمونه کرنش صفحه ای و همچنین آزمون کشش دو محوری خالص ناکازیما استفاده شده است. نتایج نشان داده است که معیارهایی که شامل هر دو پارامتر تنش سه محوره (η ) و پارامتر لود (L) هستند، پیش بینی درست تری از شکست را ارایه می دهند. همچنین برای پیش بینی گلویی شدن در حین شبیه سازی عددی آزمون ناکازیما و همچنین استخراج نمودارهای حد شکل دهی در گلویی شدن از سه معیار مشتق دوم کرنش بزرگ، مشتق دوم کرنش ضخامت و مشتق دوم کرنش پلاستیک معادل استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  263
 • صفحه پایان: 

  272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

پنل ساندویچی ترکیبی از یک هسته نرم و دو پوسته با سفتی و استحکام بالا می باشد. در بسیاری از موارد پیوند بین پوسته و هسته به عنوان نقطه بحرانی آسیب رسان به یکپارچگی سازه ساندویچی محسوب می شود. در این تحقیق چقرمگی جدایش پوسته از هسته در تیرهای ساندویچی با هسته شیاردار متشکل از پوسته با جنس کولار 49/پلی استر و هسته از جنس فوم پلی اورتان به صورت تجربی اندازه گیری شده است. مقادیر نرخ رهایی انرژی کرنشی به دست آمده در شروع رشد ترک برای نمونه های مورد آزمایش در محدوده 340 ژول بر مترمربع بوده و با رشد ترک تا محدوده 500 ژول بر مترمربع نیز افزایش می یابد. از جمله نوآوری های تحقیق حاضر می توان به بررسی تاثیر شیاردار کردن هسته ساندویچ پنل، بر مقاومت سازه در برابر رشد ترک اتصالی اشاره کرد. نتایج نشان می دهد که با قرار گرفتن شیار درون هسته ساندویچ پنل، ترک اتصالی در هنگام رشد با برخورد به هر شیار متوقف شده و برای شروع مجدد رشد خود به نیروی بالاتری نیاز دارد. همین پدیده باعث افزایش مقاومت این نوع از سازه در مقابل رشد ترک در ناحیه پوسته/هسته می گردد. در این تحقیق همچنین از مدلی برمبنای تیوری ناحیه چسبناک برای شبیه سازی رشد ترک در نمونه های مورد آزمایش استفاده شده است. مقایسه منحنی های بار-جابجایی به دست آمده از تحلیل نشان می دهد مدل ارایه شده توانایی مناسبی در پیش بینی رفتار سازه در شرایط بارگذاری مشابه را داراست.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  273
 • صفحه پایان: 

  284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

دست انسان اندام حرکتی پیچیده ای است. عواملی مانند سکته مغزی می تواند عملکرد دست را مختل کند. این بیماران در انجام دادن فعالیت های روزانه استقلال فردی را از دست می دهند. تعامل انسان با ربات موجب پیدایش دستگاه های جدیدی به منظور توان افزایی شده است. هدف از اجرای پژوهش حاضر طراحی و ساخت یک نمونه اولیه مفهومی ربات پوشیدنی قابل حمل است. این ربات به منظور استفاده در فعالیت های روزمره بیمارانی که توانایی اکستنشن (باز شدن) دست خود را از دست داده اند طراحی شده است. از جمله چالش های این حوزه می توان به هزینه بالا به دلیل استفاده از عملگرهای و حسگرهای متعدد برای کنترل اشاره نمود. با افزایش تعداد قطعات به کار رفته در ساخت وسیله، وزن نهایی آن بالا رفته و عملا قابلیت حمل نخواهد داشت. با توجه به اهمیت قابل حمل بودن و نیاز کاربر برای استفاده طولانی از ربات، در اینجا اجزای مکانیزم با وزن کم طراحی شده اند. در مکانیزم ارایه شده، به پایین ترین مفصل چهار انگشت دست، هم زمان و تنها با یک عملگر الکتریکی گشتاور اعمال می شود و در نتیجه، انگشتان باز می شوند. سیستم انتقال نیرو با الگوگرفتن از تاندون های دست، به کمک تغییر طول کابل طراحی گردید. به دلیل اغتشاشات و غیر خطی بودن سیستم، کنترل مد لغزشی با هدف کمینگی خطا طراحی گردید. نتایج کنترل به ازای زاویه خروجی دلخواه مطلوب نشان داد که زاویه مفصل به زاویه طراحی همگراست و خطا به صفر میل می کند. نتایج خوب عملی، همچنین کم بودن هزینه و وزن نهایی نمونه اولیه ساخته شده، حاکی آن است که پژوهش قابلیت توسع ه پذیری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID