نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

هشداردهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی و بخشی از حاکمیت شرکتی، روش مهمی برای جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی بوده و سازوکاری برای کشف و کنترل اعمال خلاف در سازمانها محسوب می شود. این پژوهش به هشداردهی به مثابه یک تصمیم اخلاقی نگریسته و با استفاده از رویکرد جامع تصمیم گیری اخلاقی، اثر ادراک اخلاقی را بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش شهود بررسی می کند. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برمبنای مدل نهایی، شهود ضمن تأثیر مثبت قابل توجه بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری، نقش مثبت و قابل توجهی نیز در رابطه میان ادراک و قضاوت اخلاقی آنان نسبت به چهار نوع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

شیوه صحیح تدوین و تنظیم مقالات بر اساس دستورالعمل های علمی، یکی از عواملی است که بر کیفیت ساختاری مقالات تأثیر می گذارد. این مطالعه، باهدف ارزشیابی کیفیت ساختاری مقالات منتشرشده در مجلات علمی-پژوهشی در حوزه حسابداری انجام گرفت. این مقاله ترکیبی از رهنمودهای یافت شده در مقالات راجع به ساختار و نوشتن مقالات علمی را در حوزه حسابداری و از طریق نظر خبرگان در این حوزه (شامل اساتید دانشگاهی و سردبیران مجلات در حوزه حسابداری) در سال 96 از طریق توزیع پرسشنامه مشخص نمود و آسیب پذیرترین بخش های مقالات مربوط در این حوزه را با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی تعیین نمود. نتایج بیانگر آن است که بخش های مربوط به منابع و ماخذ و نتیجه گیری در پژوهش های حسابداری دارای وضعیت مناسب و مطلوبی هستند. بیان مسئله، پرسش های پژوهش، اصالت موضوع، هدف مقاله، روش پژوهش و جامعه پژوهش وضعیت متوسطی دارند. پیشینه پژوهش، مقدمه، محدودیت پژوهش، ابزار پژوهش، پیوست ها، کلیدواژه ها و پیشنهاد ها معیار هایی هستند که در وضعیت مناسبی قرار ندارد و به عنوان دیگر می توان گفت این معیار ها آسیب های پژوهش های حسابداری است. نتایج این تحقیق می تواند به ایجاد الگویی مناسب در جهت ساختار اصلی مقالات منتشرشده در مجلات حسابداری کمک نموده و با در نظر گرفتن نیاز خوانندگان خود مقالات را به نحوی تدوین نماید که در غیاب نویسنده پاسخگوی پرسش های احتمالی خوانندگان باشند و کمترین ابهام را در ذهن آنان ایجاد کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

تأثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و منجر به نتایج متفاوتی شده است. در راستای توجیه این نتایج متضاد، تاثیر تعدیل کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت توسط لی و همکاران (2016) مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه حاکمیت شرکتی با ریسک شرکت اثر تعدیل کنندگی دارد. با توجه به تفاوت های فرهنگی و اقتصادی در بین کشورهای مختلف و با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در شرکت ها، این پژوهش، با هدف کمک به مدیریت ریسک به بررسی این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. آزمون فرضیه های پژوهش بااستفاده از روش رگرسیون بر روی داده های تابلویی انجام شد. بررسی ها بر روی 104 شرکت در بازه زمانی1384 تا 1394 نشان داد نسبت مدیران غیرموظف، اندازه هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت با ریسک شرکت رابطه مثبت دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی مورد بررسی با ریسک شرکت تاثیر تعدیل کننده دارد و با ورود متغیر مسئولیت اجتماعی، افزایش نسبت مدیران غیرموظف و تعداد اعضای هیئت مدیره منجر به کاهش ریسک می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

دولو مریم | ونکی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، واکاوی تأثیر انحراف اهرم مالی از اهرم هدف بر هزینه حقوق صاحبان سهام، حساسیت حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف اهرم مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 294 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1395-1380 بررسی گردید. جهت آزمون فرضیه ها از مدل گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده و همسو با پیش بینی های نظری، با افزایش انحراف اهرم مالی، صاحبان سهام ریسک بیشتری متصور می شوند که با مطالبه نرخ بازده بالاتر به آن واکنش می دهند. لذا افزایش انحراف اهرم مالی منجر به فزونی هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. همچنین شرکت های با حساسیت بیشتر حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف اهرم مالی، انحراف کمتری نسبت به اهرم مالی هدف داشته و از سرعت تعدیل بالاتری برخوردارند. بر این اساس، احتمالاً یکی از دلایل تفاوت سرعت های تعدیل مطالعات پیشین، فقدانِ توجه به حساسیت حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف اهرم مالی می باشد. ضمن تایید حساسیت یافته های پژوهش نسبت به شیوه اندازه گیری اهرم مالی، اذعان می شود سنجه های اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار مؤید نتایج پژوهش است.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، توصیف وضعیت فعلی پژوهش های حسابداری، از نظر میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته های دانشگاهی، به عنوان محرکی اثرگذار بر کیفیت خدمات رشته حسابداری به جامعه، است. در واقع، این پژوهش به دنبال پاسخ به این مسأله است که آیا پژوهشگران رشته حسابداری با پژوهشگران سایر رشته های دانشگاهی در تعامل هستند. به همین منظور، در این مقاله به بررسی و تحلیل 3076 مقاله منتشر شده به وسیله 14 نشریه علمی پژوهشی حسابداری، در بازه زمانی 1395-1371، شامل 79309 ارجاع به علوم و رشته های مختلف در این مقاله ها، از جنبه های میزان مشارکت پژوهشگران رشته حسابداری با پژوهشگران سایر رشته ها و میزان استفاده از دستاوردهای سایر علوم و رشته های دانشگاهی در پژوهش های حسابداری، به روش تحلیل محتوا، پرداخته می شود. نتایج این پژوهش در طبقه بندی مقاله های مورد بررسی از جنبه مشارکت پژوهشگران رشته حسابداری با پژوهشگران دارای تخصص مکمل از سایر رشته ها به 12 دسته و از نظر ارجاع به سایر علوم و رشته ها به 8 دسته، منجر شد. یافته های پژوهش بیانگر مشارکت بسیار محدود پژوهشگران رشته حسابداری با پژوهشگران سایر رشته ها و نیز بهره گیری محدود از سایر علوم و رشته های دانشگاهی، است. این یافته ها تفاوت قابل ملاحظه ای با تحلیل های انجام شده با تمرکز بر حوزه های موضوعی رشته حسابداری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترل های داخلی بر عملکرد و ارزش شرکت در بین 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 می پردازد. مطالعه در این زمینه می تواند شکاف موجود در ادبیات این حوزه را کاهش دهد و همچنین شواهدی از تأثیر دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را در اختیار بگذارد. در این تحقیق به منظور سنجش نقاط ضعف کنترل های داخلی از گزارش حسابرسان مستقل در خصوص کنترل های داخلی شرکت ها بر مبنای دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس مصوب 16/02/1391 و چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی استفاده شده است. همچنین، اندازه گیری عملکرد شرکت از طریق بازده دارایی ها انجام شده و ارزش شرکت بر مبنای ارزش بازار سهام شرکت اندازه گیری شده است. بر اساس فرضیات تحقیق، انتظار می رود نقاط ضعف کنترل های داخلی بر عملکرد و ارزش بازار شرکت تأثیر منفی داشته باشد و نتیجه آزمون این فرضیات از طریق برآورد مدل های رگرسیون مقطعی نیز حاکی از آن است که نقاط ضعف کنترل های داخلی بر عملکرد و ارزش بازار شرکت تأثیر منفی دارد. همچنین، نقاط ضعف کنترل های داخلی روی رابطه بین سود و ارزش شرکت تأثیر منفی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر تهدیدها بر استقلال حسابرسان صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و برحسب روش توصیفی – پیمایشی و با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده های موردنظر جمع آوری شده است. برای نیل به هدف پژوهش، تأثیر پنج تهدید مهم تأثیرگذار (منافع شخصی، خود بررسی، جانب داری، آشنایی و ارعاب) بر استقلال ظاهری و باطنی حسابرسان و تأثیر تخصص و تجربه حسابرسان بر رابطه بین تهدیدها و استقلال آن ها بررسی گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل جامعه حسابداران رسمی و کارمندان مؤسسات حسابرسی در سطح شهر مشهد می باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 174 نفر تعیین شد، و نمونه گیری نیز به روش تصادفی صورت گرفت. در تجزیه تحلیل داده ها، برای توصیف داده ها و مشاهدات از شیوه های توصیف آماری از قبیل شاخص های مرکزی و پراکندگی، استفاده و همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری از نرم افزار SPSS, Smart Pls بهره گیری شد. نتایج پژوهش دلالت بر تأثیر منفی پنج عامل مهم تهدید بر استقلال ظاهری و باطنی حسابرسان دارد و تخصص و تجربه حسابرسان باعث تأثیر بر رابطه بین تهدیدها و استقلال باطنی می شوند و بر رابطه بین تهدیدها و استقلال ظاهری تأثیری ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

در سال های اخیر جنبه های مختلف اطلاعات کیفیِ گزارش های مالی، مورد توجه قانون گذاران، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه ای فعال در بازار سرمایه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی، به عنوان یکی از جنبه های مهمّ اطلاعات کیفیِ گزارش های مالی، با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار حول روزهای انتشار گزارش های مالی می باشد. به لحاظ نظری، لحن مورد استفاده در گزارش های مالی می تواند انتظارات مدیران از عملکرد آتی شرکت را منعکس سازد. علاوه بر این، استفاده کنندگانِ اطلاعات می توانند با تصمیم گیری بر مبنای آن، به این انتظارات واکنش مناسبی ارائه دهند. به منظور بررسی تجربی این موضوع، پژوهش حاضر از روش شناسی تحلیل متنی و اطلاعات 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1395 استفاده می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که لحن گزارش-های مالی، انتظارات مدیران از عملکرد آتی شرکت را منعکس می کند. با این حال، بازار در روزهای حول انتشار گزارش های مالی، پاسخ معنی داری به لحن مورد استفاده در گزارش های مالی نمی دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

رقابت، اصلی ترین انگیزه برای رشد و توسعه شرکتها محسوب می شود، فعالیت های تحقیق و توسعه با ایجاد فرصت های جدید می تواند سازمان را متحول نماید. در هر سازمان ساختار هیئت مدیره آن، نقش مهم و اساسی در پیشبرد اهداف و اتخاذ تصمیمات بهینه در راستای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه ورود به عرصه رقابت، ایفا می کنند به دلیل اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پاداش و ساختار هیئت مدیره بر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه پرداخته شده است. جامعه و نمونه آماری 27 شرکت دارویی در طول 6 سال در بازه زمانی1395-1390 تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد پاداش هیئت مدیره و اندازه آن، تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت های انتخابی دارد؛ همچنین ارتباط درصد حضور مدیران مستقل و دوگانگی وظیفه مدیر عامل با میزان سرمایهگذاری تحقیق و توسعه در شرکتهای دارویی، رابطه معکوس و معناداری را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0