نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه: در بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند، هنگام خروج از بیهوشی عوارضی نظیر سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم به علت وجود لوله تراشه ایجاد می شود. ما در این مطالعه مقایسه بین تزریق داخل کاف لوله تراشه لیدوکایین 2% و بوپیواکایین 25.0% در کاهش سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم را انجام داده ایم.روش کار: این تحقیق یک مطالعه کارآزمایی بالینی بوده و در آن 95 بیمار کاندید جراحی های شکمی در بیمارستان زکریا تبریز در سال 1388 تحت بررسی قرار گرفتند. بیماران به دو گروه 49 و 46 نفره (به ترتیب گروه لیدوکایین و بوپیواکایین) تقسیم و داخل کاف لوله تراشه یک گروه لیدوکائین 2% و در گروه دیگر بوپیواکایین 25.0% تزریق شد و 4 پارامتر سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم هنگام خروج از بیهوشی عمومی و خارج کردن لوله تراشه و همچنین مدت جراحی مطالعه گردید. داده ها تحت آزمون مجذور کای و در سطح معنی داری P-value <0.05 مورد قضاوت واقع شدند.یافته ها: بررسی های ما نشان داد که از میان 49 بیمار که کاف لوله تراشه آنها با لیدوکائین 2% پر شده بود، تعـداد 6 بیمار (12.2%) عارضه سرفه را نشان دادنـد. این رقم در مورد بوپیـواکایین 5 نفر بود (10.9%). عارضه زور زدن نیز در 5 نفر از گروه لیدوکائین (10.2%) دیده شد و 5 نفر از گروه بوپیواکایین نیز این عارضه را نشان دادند (10.9%). از نظر بروز عارضه لارنگواسپاسم، در گروه لیدوکایین 3 مورد (6.1%) و در گروه بوپیواکایین 2 مورد (4.3%) این عارضه را نشان دادند. میانگین طول مدت جراحی در گروه لیدوکایین 2.7±5.72 دقیقه و در گروه بوپیواکایین 4.9±74 دقیقه بود.نتیجه گیری: استفاده از لیدوکایین جهت تزریق داخل کاف لوله تراشه به منظور کاهش سرفه، زور زدن ولارنگواسپاسم حین خروج بیمار از بیهوشی نسبت به بوپیواکایین ارجحیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 87 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

زمینه: سازگاری ویژگی های شخصیتی مدیران با شغل آنها در بیمارستان ها موضوعی است که موفقیت این افراد را در انجام وظایف تضمین می کند. انجام آزمون سازگاری شخصیت با شغل می تواند ویژگی های شخصیتی سازگار مدیران با مشاغل آنها را در بیمارستان بیان کند. پژوهش حاضر نیز با هدف مطالعه مدیران از نظر سازگاری شغل با شخصیت آنها در بیمارستان های یکی از دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ کشور انجام شده است.روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی است که به روش مقطعی در طول سال های 87-86 انجام شد. جامعه پژوهش را تعداد 210 نفر از مدیران اجرایی و مدیران بخش ها و واحدهای پشتیبانی، پاراکلینیکی و پرستاری تشکیل می دادند که با روش سرشماری تعیین شدند.در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه آزمون شخصیتی «جیمز بارت» استفاده شد. قبل از اجرای پژوهش، این پرسشنامه تحت روایی ظاهری و روایی هم زمان و همچنین پایایی قرار گرفت. داده های به دست  آمده در نرم افزار SPSS جمع آوری و توسط آزمون کا اسکوئر و کروسکال- والیس مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بیشتر مدیران بخش های پاراکلینیکی، منزوی و احساساتی و بیشتر مدیران اجرایی بیمارستان ها جمع  گرا، فعال، دقیق و منظم بودند. ویژگی های واقع گرا، دقیق و منظم با فراوانی بیشتری در مدیران مورد مطالعه مشاهده شد.بحث: نتایج این مطالعه نشان داد مدیران اجرایی در مقایسه با سایر مدیران بخش ها و واحدهای تابعه بیمارستان ها با شخصیت مدیر سازگاری بیشتری دارند. اما، بیشتر مدیران مورد مطالعه کلیه چهار ویژگی شخصیتی سازگار با حرفه مدیریت را در اختیار ندارند و نمی توان شخصیت آنها را به طور کامل با حرفه مدیریت سازگار در نظر گرفت.نتیجه گیری: به منظور افزایش رضایت بیماران، تحرک و پویایی بیشتر بیمارستان ها و ارتقا عملکرد شغلی کارکنان، آزمون سازگاری شخصیت با شغل در استخدام و انتخاب افراد برای مشاغل حساس مانند مدیران اجرایی و مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان ها توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 140 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

زمینه: هلیکوباکتر پیلوری پاتوژنی است که اخیراً در بیماری های سیستم تنفسی فوقانی من جمله سینوس ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط سینوس های پارانازال در بیماران با سینوزیت مزمن انجام شده است.روش کار: در این مطالعه مورد شاهدی که طی سال های 87-1386 در بیمارستان طالقانی تهران به انجام رسید، بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن با شکست درمان دارویی (32 بیمار) به عنوان گروه مورد انتخاب شده و حین جراحی آندوسکوپیک سینوس نمونه هایی از مخاط سینوس درگیر گرفته شد. بیماران غیر مبتلا به سینوزیت مزمن که با تشخیص انحراف سپتوم بینی کاندید عمل سیتوپلاستی بودند (65 بیمار) گروه شاهد را تشکیل داده و نمونه هایی از بولا اتموئیدالیس آنها حین عمل اخذ گردید. نمونه ها جهت ارزیابی از لحاظ وجود هلیکوباکتر پیلوری با آزمون زنجیره پلیمراز (PCR) ارسال و نتایج به دست آمده از دو گروه با یکدیگر مقایسه گردید.یافته ها: در این مطالعه تعداد 97 بیمار (61% مرد و 39% زن) با دامنه سنی 12 تا 53 سال و میانگین سنی 29.6 در دو گروه مورد و شاهد بررسی شدند. در گروه مورد CRS))،32  بیمار (56% مرد و 44% زن) با دامنه سنی 12 تا 53 سال و میانگین سنی 32.16 و در گروه شاهد (انحراف سپتوم) 65 بیمار (63% مرد و 37% زن) با دامنه سنی 16 تا 50 سال و میانگین سنی 28.34 قرار داشتند. پس از بررسی نمونه های اخذ شده از دو گروه، 16 بیمار از 32 بیمار گروه مورد (50 درصد) و 7 بیمار از 65 بیمار گروه شاهد (10.7 درصد) دارای کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط سینونازال بودند که این از نظر آماری معنی دار است (0.001P<، محدوده اطمینان 95 درصد: 23.59-2.9 و 8.28.(Odds Ratio=نتیجه گیری: میزان کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط سینونازال مبتلایان به سینوزیت مزمن به طور معنی داری بیش از افراد غیرمبتلا به سینوزیت مزمن در گروه کنترل بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 97 استناد 0 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  169
 • صفحه پایان: 

  175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

زمینه: کمبود منابع و استفاده بهینه از منابع در دسترس، یکی از چالش های مدیران همه بیمارستان ها می باشد.یکی از راه حل های پیشنهادی برای حل این مشکل، کاهش متوسط مدت اقامت در بیمارستان است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر حضور تمام وقت پزشک متخصص بر مدت اقامت بیماران بخش زنان و زایمان بیمارستان تامین اجتماعی یزد بود.روش کار: این مطالعه با مداخله حضور تمام وقت متخصص زنان و زایمان در بیمارستان و تحلیل اثر مداخله بر روی کاهش مدت اقامت بیماران بخش زنان و زایمان بیمارستان تامین اجتماعی یزد شروع شد. مطالعه در مدت 3 ماه قبل از مداخله (سال 1386) و 3 ماه بعد از مداخله (سال 1387) انجام شد. تحلیل از طریق محاسبه و مقایسه متوسط مدت اقامت بیماران 3 پزشک، قبل و بعد از مداخله انجام شد.یافته ها: متوسط مدت اقامت در مورد زایمان طبیعی قبل از مداخله 1.37 روز و بعد از آن 1.10 روز، برای سزارین قبل از مداخله 2.55 و بعد از آن 2.22 روز بود. این شاخص در بیماران و مراجعین با بیمه تامین اجتماعی قبل از مداخله 1.98 و بعد از آن 1.77 روز گزارش شد. میانگین کلی مدت اقامت بیماران قبل از حضور تمام وقت پزشک متخصص 1.98روز بوده که بعد از مداخله به 1.74 روز کاهش یافته است. در کل حضور  تمام وقت پزشک متخصص بر کاهش مدت اقامت بخش زنان و زایمان بیمارستان مورد مطالعه تاثیر داشته است  .(P=0.001)نتیجه گیری: حضور تمام وقت پزشک متخصص باعث کاهش مدت اقامت در بیمارستان می شود. با استفاده از این روش کارایی تخت های بیمارستان افزایش می یابد و می توان کمبود تخت در ایران را تا حدی حل نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 92 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  176
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

زمینه: ریفلاکس معده به مری (GERD) از شایع ترین بیماری های دستگاه گوارش می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و شناخت فاکتورهای خطر این بیماری در شهرستان های گنبد کاووس و کلاله بود.روش کار: 1000 نفر از ساکنین گنبد کاووس وکلاله که محدوده سنی بین 18 تا 40 سال داشتند به طور تصادفی بر اساس شماره خانوار انتخاب و برای انجام مصاحبه دعوت شدند. در مصاحبه رودررو در مورد علایم اصلی ریفلاکس معده به مری (سوزش پشت جناغ سینه و برگشت محتویات معده به مری) از آنها سوال شد. افرادی که در 12 ماه گذشته حداقل هفته ای یک بار یکی از علایم اصلی GERD را داشتند به عنوان مورد و آنهایی که هرگز از این علایم شکایتی نداشتند، به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. عوامل غذایی با استفاده از پرسشنامه FFQ محلی با 116 ماده غذایی که پایایی و روایی آن اثبات شده بود، ارزیابی شد.یافته ها: شیوع GERD به صورت هفته گی 3.12% بود. افزایش سن با  04.1 OR:و ضریب اطمینان 07.1-00.1 و  30≤BMI با 41.2 OR:و ضریب اطمینان 35.4-34.1 با ریفلاکس ارتباط داشت. از عوامل خطر دیگر این بیماری مصرف مقادیر زیاد سس و رب گوجه فرنگی بود (p= 0.03) .مصرف برخی داروها نظیر داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی و قرص ضد بارداری با بروز ریفلاکس همراه  بود. جنس، مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر، فعالیت فیزیکی، سرعت مصرف غذا، فاصله زمانی بین مصرف غذا و وضعیت و درازکش اثری بر بروز ریفلاکس نداشت. رابطه معنی داری بین GERD و دریافت کالری توتال، چای، غذاهای ادویه دار، فیبر، چربی، پروتئین، کربوهیدرات یافت نشد.نتیجه گیری: شیوع ریفلاکس در منطقه مورد بررسی، شایع تر از بسیاری از کشورهای آسیایی و قابل مقایسه با کشورهای غربی است. افزایش سن و چاقی از عوامل خطر GERD محسوب می شود. سس قرمز و رب گوجه فرنگی مهم ترین نقش را در ایجاد علایم ریفلاکس داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 117 استناد 0 مرجع 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  184
 • صفحه پایان: 

  189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

زمینه: بیماری های قلبی و عروقی اولین عامل مرگ ومیر در دنیا و ایران می باشند. پزشکان از یک طرف مسوول مستقیم سلامت جامعه بوده و از طرف دیگر به عنوان الگوی مهم سبک زندگی و سلامت در جامعه هستند بنابراین تعیین عوامل خطر این بیماری در این گروه بسیار بااهمیت است.روش کار: در یک مطالعه مقطعی، 592 پزشک از لیست کل پزشکان شاغل در شهر رشت (892 پزشک) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با مراجعه به محل کار ایشان، پرسشنامه ای حاوی دو بخش اطلاعات زمینه ای و بخش دوم در مورد سطوح قندخون و فشارخون، قد و وزن، فعالیت فیزیکی و مصرف سیگار در اختیار ایشان قرار گرفت تا به صورت خود ایفا تکمیل گردد. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از 592 پرسشنامه داده شده، 476 نفر (4.80%) پاسخ دادند که از این تعداد 218 نفر (8.66%) مرد بودند.میانگین و انحراف معیار سنی آنها 3.8، 8.47 سال (دامنه 26 تا 71 سال) بود. 4.37% پزشکان مرد و 2.1% پزشکان زن سیگاری بودند. فشارخون بالا در 5.16% پزشکان مرد و 3.1% پزشکان زن گزارش گردید. 6.14% پزشکان مرد و 3.10% پزشکان زن دچار اختلال چربی های خون بودند. 6.2% پزشکان مرد و 7.0% پزشکان زن دیابتی بودند. فقط 1.26% پزشکان مرد و 7.22% پزشکان زن از وزن طبیعی برخوردار بودند و بقیه دچار افزایش وزن یا چاقی بودند.میانگین شاخص زمان ورزش در پزشکان 45.0، 69.2 و میانگین شاخص زمان استراحت در این ها 48.0، 47.2 بود.4.13% هیچگونه عامل خطر شناخته شده نداشتند اما 7.30% بیش از یک عامل خطر برای بیماری داشتند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از شیوع بالای پاره ای ازعوامل خطر ساز بیماری های قلبی و عروقی در پزشکان نسبت به جمعیت عمومی دارد و نیاز به اقدامات مداخله ای پیشگیری را در این گروه نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 84 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  190
 • صفحه پایان: 

  204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

کلسیم عنصری ضروری برای حیات سلول های بدن می باشد و در انقباض ماهیچه ها، ترشح نوروترنسمیترها و انعقاد خون نقش اساسی دارد. مشخص شده که کمبود کلسیم دریافتی روزانه می تواند موجب افزایش پوکی استخوان، پر فشاری خون، سرطان روده بزرگ، دپرسیون پس از زایمان و سندرم قبل از قاعدگی شود. لبنیات مهم ترین منبع کلسیم بدن می باشند. نیاز به کلسیم در سنین رشد و بلوغ و بعد یائسگی افزایش می یابد؛ در سنین رشد برای رسیدن به حداکثر توده استخوانی در سنین کهنسالی برای جلوگیری از بروز پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن. در جوامع امروزی رفته رفته گرایش افراد به سمت نوشیدنی های صناعی بیشتر می شود و این نوشیدنی ها جایگزین شیر و دوغ (منابع خوب کلسیم) می گردند. با توجه به حجم مصرفی بالای این نوشیدنی ها به نظر می رسد که با گنجاندن مقادیری از محصولات غنی شده با کلسیم در رژیم غذایی روزانه بتوان کلسیم مورد نیاز روزانه افراد را تامین نمود. هدف از این مقاله مروری، تاکید بر اهمیت کلسیم و غنی سازی مواد غذایی با آن و بررسی روش های این غنی سازی است.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 166 استناد 0 مرجع 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  205
 • صفحه پایان: 

  212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

در طبِ امروز از تب به عنوان یک symptom و sign یادشده و تب را حاصل تغییر درجه حرارت در هیپوتالاموس می دانند. تب عبارت است از افزایش درجه حرارت در نتیجه افزایش درجه ثابت در هیپوتالاموس. در بسیاری از موارد علت تب شناخته  نشده که تحت عنوان FUO تعریف می شود. در طب سنتی نیز تب یک علامت شناخته شده بوده که تحت عنوان حمی و حمیات از آن یاد می گردد. مبحث حمیات یکی از گفتارهای مهم ابوعلی سینا بوده که به طور مفصل از جهات گوناگون به آن پرداخته است. در این مقاله ما نیز به صورت گذرا این موضوع را از دو دیدگاه قدیم و جدید مورد بررسی قرار داده ایم.اهداف و روش مطالعه: این مطالعه از دو نوع گذشته نگر و آینده نگر به روش مقابله و مقایسه صورت گرفته این بررسی دیدگاه ابوعلی سینا را در مورد تب به صورت تطبیقی و مقایسه ای با نظریات جدید پزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.یافته ها، بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه در بسیاری از موارد تب به صورت ناشناخته باقی مانده و در اقدامات تشخیصی جوابی حاصل نمی گردد توجهی جدید به دیدگاه تشخیصی و درمانی اطبای سنتی ایران همچون ابوعلی سینا شاید بتواند راهگشای مشکلات باشد و بتواند راه جدیدی را در امور تحقیقات و پژوهش نسبت به این موضوع بوجود آورد نهایتا روش های درمانی جدیدی را ارائه دهد که البته این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 105 استناد 0 مرجع 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  213
 • صفحه پایان: 

  218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

زمینه: کامل نبودن اطلاعات بیهوشی ثبت شده در فرم بیهوشی، می تواند در هنگام نیاز به اقدامات درمانی منجر به تصمیم گیری بالینی ضعیف شده و در نتیجه تاخیر در ارایه به موقع خدمات را به دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت فرم ثبت اطلاعات بیهوشی، نسبت به بازنگری، طراحی پیشنهاد فرم جدید اقدام شده است.روش کار: با بررسی شبکه جهانی و سایت های ASA، AHIMA، ONS، CMS و فرم ثبت اطلاعات بیهوشی موجود در ایران، فرم جدید طراحی گردید.نتیجه گیری: ثبت اطلاعات در فرم جدید همراه با جزییات مربوط به آن می تواند از بروز مشکلات حین بیهوشی پیشگیری نماید و همچنین سبب ارتقا مراقبت از بیمار، بهبود امر قضاوت در موارد قانونی و بهبود سیستم کد گذاری پروسیجرها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0