مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

فیض | سال:1389 | دوره:14 | شماره:3 (پی در پی 55)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

FEYZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (SERIAL 55)
 • صفحه شروع: 

  250
 • صفحه پایان: 

  255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6798
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Kawazaki is an acute febrile vasculitis accompanied by cardiovascular complications. This study was conducted for the evaluation of clinical and paraclinical findings of Kawasaki disease among the children admitted in Kashan Shahid Beheshti Hospital.Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 69 children diagnosed as Kawasaki. Medical documents of all cases were reviewed during the years 1998-2008 and all of the registered patients were invited to perform echocardiographic and cardiologic studies. Results: Sixty-nine out of 44 Kawasaki patients (63.8%) were male and the remaining 25 (36.2%) were female. 37% of cases were admitted in spring. All patients had fever, 89.9% elevated ESR and 24.6% elevated LDH. Among the 71.20% of cases albumin was lower than the normal range and 51.2% and 40% had elevated ALT and AST, respectively. 18.8% of Kawasaki patients had unqualified Kawasaki. Among the 2 cases with cardiac complication the serum albumin was lower than the normal. An ascending trend for the incidence of Kawasaki was seen since1998 till 2008.Conclusion: Considering the rising incidence of Kawasaki in recent years, paying careful attention to the disease signs, specially unqualified cases of Kawasaki in terms of on-time prescribing of Intravenous Immunoglobulin (IVIG), prevention of complications and also the evaluation of serum albumin level seems very important.

آمار یکساله:  

بازدید 6798

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

FEYZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (SERIAL 55)
 • صفحه شروع: 

  235
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9901
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Considering the increased antimicrobial resistance to Staphylococcus aureus and also the importance of vancomycin as a treatment, the aim of this work was to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) of vancomycin, the pattern of antibiotic susceptibility, removing the isolates producing beta-lactamase enzyme and determining the risk factors for prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from clinical samples in Shahid Beheshti Hospital of Kashan-Iran.Materials and Methods: This descriptive study was carried out on 150 Staphylococcus aureus isolates. The sample strains were identified using gram staining, catalase test, tube coagulase test, growth on manitol salt agar medium and the DNAase test. The antibiotic sensitivity test was determined by disk diffusion method on nine antibiotics. MIC of vancomycin was determined using Broth Microdilution Method. The production of beta-lactamase enzyme was performed using acidometry method. Results: Among the 150 Staphylococcus aureus isolates, MIC value was 0.5-4 mg/mL. The highest MIC of vancomycin was 2 mg/mL. All of isolates were sensitive to vancomycin. Mean age of patients was 31.3+25.8. Penicillin and vancomycin revealed the highest and the lowest resistant rate, respectively (93% and 0%). Resistance to methicillin was 62%. Eighty-seven percent of the isolates produced enzyme beta lactamase. Risk factors for prevalence of methicillin resistant Staphylococcus aureus were high age and previous antibiotic therapy. Conclusion: Considerining the vancomycin as the selective antibiotic, on following the preventive guideline, preparing the antibiogram and adding MIC test are recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 9901

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  604
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

سابقه و هدف: اسپایک های کلسیمی نقش مهمی در کنترل فعالیت خود به خودی نورون ها ایفا می نمایند. سلول های پروکنژ مخچه به صورت خود به خودی اسپایک های کلسیمی شلیک می نمایند. در این تحقیق، نقش کانال های پتاسیمی در شلیک این اسپایک ها مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی برش های مغزی از مخچه موش های صحرایی جوان تهیه گردید و سلول های پورکنژ با استفاده از میکروسکوپupright  مشاهده شدند. ثبت های داخل سلولی با استفاده از میکروپیپت های شیشه ای و آمپلی فایر Axoclamp 2B از این سلول ها به عمل آمد. با استفاده از مهار کننده های کانال های پتاسیمی مختلف و آنالیز دقیق اسپایک های کلسیمی ثبت شده در حضور این مهار کننده ها، نقش کانال های پتاسیمی مختلف در تنظیم ویژگی های این اسپایک ها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: کاربرد مهار کننده های عمومی 4- آمینوپیریدین و تترااتیل آمونیوم سبب افزایش دامنه، مدت زمان و دامنه هیپرپولاریزاسیون متعاقب (AHP) اسپایک های کلسیمی شده و آن ها را از حالت تک قله ای به شکل چند قله ای تبدیل نمود. مهار کانال های پتاسیمی وابسته به کلسیم با کنداکتانس پایین، مدت زمان این اسپایک ها را افزایش داد، ولی بر دامنه AHP اثری نداشت. مهار کانال های پتاسیمی وابسته به کلسیم با کنداکتانس بالا علاوه بر افزایش مدت زمان اسپایک های کلسیمی، دامنه AHP آنها را نیز کاهش داد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهند ویژگی های اسپایک های کلسیمی در سلول های پورکنژ مخچه به میزان زیادی تحت کنترل کانال های پتاسیمی مختلف از جمله انواع وابسته به کلسیم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 604

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  190
 • صفحه پایان: 

  199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از عوارض دیابت شیرین آسیب کبدی است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر حفاظتی پودر زردچوبه خوراکی بر آسیب پیش رس کبدی در موشهای صحرایی دیابتی شده با آلوکسان میباشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 80 سر موش صحرایی نر ویستار به طور تصادفی در 4 گروه شامل سالم شاهد، سالم تیمار شده با زردچوبه، دیابتی و دیابتی تیمار شده با زردچوبه توزیع گردیدند. به رژیم غذایی موشهای گروههای تیمار با زردچوبه، پودر زردچوبه به میزان 2 درصد افزوده شد. در پایان دوره آزمایش، فاکتورهای بیوشیمیایی شاخص عملکرد کبد در خون شامل آنزیمهای آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز و آلبومین، پروتئین تام و بیلیروبین تام و همچنین ماحصل پراکسیداسیون لیپیدی (مالوندیآلدئید)، فعالیت سوپراکسید دسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز در هموژنات بافت کبد مورد سنجش قرار گرفت.نتایج: در موشهای دیابتی شده با آلوکسان، پودر زردچوبه به طور معنی داری میزان آنزیمهای شاخص آسیب کبد و بیلی روبین تام را کاهش و سطوح آلبومین و پروتئین تام سرم را افزایش داد. همچنین، پودر زردچوبه به طور معنی داری میزان پراکسیداسیون لیپیدی را در موشهای دیابتی کاهش و سطوح آنزیم های آنتی اکسیدان را در آنها افزایش داد. نتایج هیستوپاتولوژی نیز با یافته های بیوشیمیایی در توافق بودند.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد پودر گیاه زردچوبه مانع از بروز آسیب زود هنگام کبد در موشهای صحرایی دیابتی می گردد. بنابراین، مصرف پودر زردچوبه میتواند پس از انجام کارآزمایی های شاهد دار اتفاقی، در پیشگیری از آسب پیش رس دیابتی توصیه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  200
 • صفحه پایان: 

  208
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1648
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات مختلفی در رابطه با اثر مکمل ال – آرژینین بر عملکرد فیزیکی ورزشکاران و نیز سطح اسید لاکتیک خون افراد انجام شده است، اما نتایج این مطالعات ضد و نقیض بوده اند. هدف از این مطالعه تعیین اثر مکمل ال – آرژینین بر سطح اسید لاکتیک خون و VO2 max در آستانه بی هوازی در ورزشکاران است.مواد و روش ها: 30 مرد ورزشکار سالم رشته تربیت بدنی دانشگاه شاهد، در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور به دو گروه دریافت کننده مکمل ال - آرژینین (5 گرم در روز) و یا دارونما تقسیم شده و به مدت سه هفته مکمل یا دارونما دریافت کردند. افراد حاضر در مطالعه، آزمون ورزشی را قبل و بعد از دریافت مکمل یا دارونما انجام دادند. آزمون به کار رفته در این مطالعه آزمون ورزشی کانکانی بود که بر روی نوار متحرک (ترد میل) تا آستانه بی هوازی انجام شد. در هر مرحله آزمون، نمونه های خون ناشتا از نوک انگشت قبل از آزمون، در پایان آزمون و سی دقیقه پس از آزمون ورزشی گرفته شد.نتایج: در گروه دریافت کننده مکمل ال - آرژینین کاهش معنی داری در غلظت اسید لاکتیک خون در مقایسه با گروه دارو نما وجود داشت (P=0.01). در مقایسه بین گروهی تفاوت معنی داری در شاخص VO2 max در آستانه بی هوازی مشاهده نشد (P>0.05). تنها در گروه ال - آرژینین افزایش معنی داری در شاخص VO2 max در آستانه بی هوازی وجود داشت (P=0.026).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که مکمل ال - آرژینین سبب کاهش تولید لاکتات می شود و ممکن است اثرات سودمندی در خستگی عضلانی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1648

دانلود 118 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  209
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1475
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

سابقه و هدف: آلزایمر نوعی بیماری مغزی است که در آن نورون ها تخریب شده و فرد دچار نقصان حافظه می شود. تحقیقات زیادی اثر فعالیت های ذهنی و بدنی بر پیشگیری، بهبود و یا درمان آلزایمر را اثبات نموده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر آموزش در ماز آبی موریس بر بهبود یادگیری موش های صحرایی آلزایمری است.مواد و روش ها: در این مطالعه از 20 سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد که در 2 گروه آلزایمری و شاهد قرار گرفتند. در مرحله اول یادگیری حیوانات طی 5 روز و در هر روز 4 بار در ماز آبی موریس مورد آزمایش قرار گرفت. مدت زمان سپری شده و مسافت طی شده برای یافتن سکوی پنهان به عنوان ملاک یادگیری در نظر گرفته شدند. از آزمایش پروب برای ارزیابی به خاطر آوری حافظه حیوانات، استفاده شد. بعد از 20 روز مجددا مراحل ذکر شده برای حیوانات تکرار گردید و نتایج هر دو مرحله بین دو گروه مقایسه گردید.نتایج: نتایج حاصل از مرحله اول یادگیری نشان می دهد که گروه شاهد نسبت به گروه آلزایمری در مدت زمان کمتری سکو را پیدا کرده است؛ از سوی دیگر در دومین مرحله از آزمایشات اختلاف معنی داری بین دو گروه مورد آزمایش مشاهده نگردید. همچنین از نظر به خاطر آوری حافظه تفاوت قابل توجهی بین دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: آموزش در ماز آبی موریس سبب بهبود روند یادگیری فضایی در موش های صحرایی آلزایمری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1475

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

سابقه و هدف: اسید فولیک یک ویتامین B محلول در آب است که برای تداوم سنتز، همانند سازی و ترمیم DNA و نیز سنتز پروتئین ها ضروری است. شواهد تجربی بیان می کنند، کمبود فولات و به دنبال آن افزایش سطح هموسیستئین، نورون های دوپامینرژیک جسم سیاه را به سموم خارجی حساس کرده و خطر ابتلا به پارکینسون را افزایش می دهد. در این مطالعه، اثرات مقادیر مختلف اسید فولیک بر فعالیت حرکتی موش های صحرایی نر بالغ با استفاده از دستگاه روتارود مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی حیوانات به چهار گروه تقسیم شدند. گروه های آزمایش، اسید فولیک با مقادیر (5, 10, 15mg/kg) را روزانه به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند و گروه شاهد نیز سالین (حلال) را به همان حجم دریافت کرد؛ سپس همه گروه ها توسط دستگاه روتارود مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از آزمونANOVA  مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که دریافت اسید فولیک با مقدار 5mg/kg/day به مدت یک هفته به طور معنی داری (P<0.05) تعادل حرکتی در موش های صحرایی را بهبود می بخشد.نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت که اسید فولیک باعث بهبود فعالیت حرکتی در موش های صحرایی نر بالغ می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  223
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

سابقه و هدف: افزایش روز افزون استفاده از انرژی الکتریکی در جوامع مدرن باعث شده است که مردم به طور بی سابقه  ای در معرض میادین الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم قرار گیرند. از آنجا که اطلاعات کمی در مورد تاثیرات این نوع انرژی بر بافت های زنده بدن در دست است، هدف از مطالعه حاضر، مشخص کردن اثرات میدان الکترومغناطیسی 50 هرتز بر بافت های تمایز نیافته جنینی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از بافت پیوندی تمایز نیافته (مزانشیمی) جنین موش استفاده شد. بافت ها از جنین های موش 10 روزه جدا شده و در دو گروه 10 تایی مورد و شاهد قرار داده شدند. در گروه مورد بافت تمایز نیافته جنین موش در محیط کشت نوترینت آگار و در معرض تابش الکترومغناطیسی 50 هرتز به مدت 8 ساعت قرار گرفت، در حالی که گروه شاهد در معرض تابش قرار نگرفت. پس از اعمال روندهای بافت شناسی روی بافتها از آن ها برش های 5 میکرونی تهیه شده و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردیدند.نتایج: در بافت هایی که در معرض میدان الکترومغناطیسی قرار گرفته بودند، نشانه هایی از تبدیل بافت تمایز نیافته به بافت غضروفی و از دست رفتن بافت پوششی روی آن مشاهده شد. در مقایسه، موارد شاهد فاقد بافت غضروفی بوده و بافت پوششی روی آن ها سالم باقی مانده بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد میدان الکترومغناطیسی می تواند بدون وجود محرک های دیگر محیطی، از قبیل گرما، باعث القای تمایز در بافت تمایز نیافته جنینی گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  229
 • صفحه پایان: 

  233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

سابقه و هدف: استفاده از مش های مصنوعی در ترمیم فتق های دیافراگماتیک بزرگ، چسبندگی احشا به این پروتزها و عوارض بعد از آن را به دنبال دارد. هدف از انجام این مطالعه استفاده از امنتوم جهت پوشاندن مش پروپیلن در ترمیم فتق دیافراگمی و بررسی اثر آن در کاهش چسبندگی احشا به محل ترمیم است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 20 سر خرگوش نر سفید نیوزلندی 6 ماهه به دو گروه مساوی 10 تایی تقسیم شدند. در گروه اول پس از لاپاروتومی، در روی دیافراگم یک نقص به ابعاد 1×1 سانتی متر ایجاد شده و محل نقیصه با مش پروپلین استریل و نخ نایلون 0/3 ترمیم شد. در گروه دوم امنتوم در روی محل نقص ترمیم شده با مش، به جدار دیافراگم فیکس شد. 30 روز بعد مجددا در هر دو گروه جراحی صورت گرفت و میزان چسبندگی احشا به محل در هر دو گروه بر اساس مقیاس مازوجی مقایسه شد. در نهایت داده ها با آزمون فیشر دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: از 10 خرگوشی که دیافراگم آنها با مش پروپیلن به تنهایی ترمیم شده بود، 9 خرگوش (90 درصد) دارای چسبندگی احشا به محل ترمیم بودند. از نظر شدت چسبندگی در این گروه یک خرگوش با درجه 0، سه خرگوش با درجه I، چهار خرگوش با درجه II و دو خرگوش با شدت چسبندگی درجه  IIIبودند. از 10 خرگوشی که دیافراگم آنها با استفاده از مش پروپیلن به همراه امنتوپکسی ترمیم شده بود، 4 خرگوش (40 درصد) دارای چسبندگی احشا به محل ترمیم بودند که درجه چسبندگی آنها I بود و سایرین هیچ گونه چسبندگی نداشتند (P=0.015).نتیجه گیری: استفاده از امنتوپکسی در ترمیم فتق دیافراگماتیک چسبنگی احشا به مش پروپیلن را کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  234
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به افزایش مقاومت دارویی استافیلوکوکوس اورئوس و اهمیت وانکومایسین به عنوان داروی انتخابی، این مطالعه با هدف تعیین حداقل غلظت مهارکننده از رشد وانکومایسین، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی، تعیین سویه های تولیدکننده آنزیم بتالاکتاماز و همچنین فاکتورهای خطر در شیوع استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین در نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1388 انجام پذیرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی بر روی 150 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1388 صورت گرفت. سویه ها با روش استاندارد نظیر تست کاتالاز، تست لوله ای کواگولاز، رشد بر روی محیط مانیتول سالت آگار و تست DNAase تعیین هویت شدند. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن بر روی 9 آنتی بیوتیک انجام شد و حداقل غلظت مهار کننده از رشد وانکومایسین با روش میکرودایلوشن براث تعیین گردیده و تولید آنزیم بتالاکتاماز با روش اسیدومتری انجام پذیرفت.نتایج: از 150 نمونه حاوی سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری، محدوده MIC وانکومایسین بین 4mg/ml تا 5/0 بود. بیشترین درصد MIC (66 درصد) وانکومایسین، 2mg/ml بود و کلیه ایزوله ها نسبت به وانکومایسین حساس بودند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 8/25±3/31 بود. بیشترین میزان مقاومت مربوط به پنی سیلین (3/93 درصد) و کمترین میزان مقاومت مربوط به وانکومایسین (بدون هیچ گونه مقاومت) تعیین گردید. 62 درصد از ایزوله ها، مقاوم به متی سیلین بودند. 87 درصد ایزوله ها دارای آنزیم بتا لاکتاماز بوده و فاکتورهای خطر در شیوع استافیلوکوکوس های مقاوم به متی سیلین، افزایش سن (P=0.001) و مصرف قبلی آنتی بیوتیک (P<0.0001) بود.نتیجه گیری: با توجه به این که وانکومایسین آنتی بیوتیک انتخابی جهت درمان بیماری های استافیلوکوکوس اورئوس در بیمارستان شهید بهشتی کاشان است جهت جلوگیری از گسترش سویه های مقاوم به وانکومایسین، اهمیت دادن به نتایج آزمایشگاه و آنتی بیوگرام و اضافه کردن تست MIC علاوه بر تست دیسک دیفیوژن در آزمایشگاه ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  242
 • صفحه پایان: 

  248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

سابقه و هدف: ابتلا به چاقی مرضی باعث بروز عوارض زیادی در بیماران می شود که تسریع در درمان آنها می تواند منجر به کاهش این عوارض شود. یکی از روش های درمان این افراد جراحی محدود کننده به نام گاستریک باندینگ می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی روی 30 بیمار که BMI بیشتر از 35 داشته، به بیماری زمینه ای همراه با آن مبتلا بوده و در نهایت کاندید جراحی گاستریک باندینگ شده بودند، صورت گرفت. BMI و بیماری های زمینه ای همراه، قبل و بعد از عمل و عوارض زودرس و دیررس بعد از عمل تعیین شده و در فرم اطلاعاتی مربوط ثبت گردید.نتایج: از 30 بیمار مورد مطالعه، 27 نفر (90 درصد) زن و 3 نفر (10 درصد) مرد بودند. با گذشت یک ماه 7/6 درصد افراد مبتلا به عوارض زودرس و پس از آن 7/26 درصد افراد مبتلا به عوارض دیررس شدند. هیچ مورد مرگ و میر در افراد مطالعه دیده نشد. میانگین وزن اولیه بیماران 2/22± 3/123 کیلوگرم و BMI اولیه آنها 1/7±9/46 کیلوگرم بر متر مربع بود. بعد از گذشت یک سال، BMI افراد 6/6±8/16 کاهش یافت و به 1/5±5/31 کیلوگرم بر متر مربع رسید (P=0.01).نتیجه گیری: با توجه به اینکه جراحی گاستریک باندینگ باعث کاهش وزن، BMI و بهبود بیماری های زمینه ای در مبتلایان به چاقی مرضی شده و عوارض محدودی دارد، این روش جراحی جهت درمان چاقی مرضی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  249
 • صفحه پایان: 

  255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

سابقه و هدف: کاوازاکی یک بیماری حاد تب دار همراه با عوارض قلبی عروقی است و درگیری قلبی مهمترین تظاهر آن است. با توجه به این که این بیماری در کشورهای آسیایی رو به افزایش است، این مطالعه با هدف بررسی یافته های بالینی و پاراکلینیکی بیماری کاوازاکی در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی پرونده کلیه کودکان مبتلا به کاوازاکی (69 نفر) که طی سال های 87-1377 به بیمارستان شهید کاشان مراجعه کرده بودند، مطالعه شده و کلیه افراد جهت انجام اکوکاردیوگرافی مجدد دعوت شدند. نتایج به صورت آمار توصیفی بر اساس جداول طراحی شده ارایه گردید.نتایج: از 69 بیمار کاوازاکی، 44 نفر (8/63 درصد) مذکر و 25 نفر (2/36 درصد) مونث بودند. 37 درصد از موارد بستری در فصل بهار بودند. 100 درصد کودکان مبتلا به کاوازاکی دارای تب بودند و 9/89 درصد مبتلایان دارای ESR بالا بودند. 6/24 درصد دارای LDH بالا بوده و آلبومین در 2/71 درصد بیماران پایین تر از محدوده نرمال بود. به ترتیب 2/51 و 40 درصد بیماران دارای ALT وAST افزایش یافته بوده و 8/18 درصد کودکان دارای کاوازاکی ناکامل بودند. دو مورد عوارض قلبی در بیماران مشاهده شد که در هر دو مورد آلبومین سرم پایین بود. روند صعودی در مورد بروز بیماری از سال 1381 تا سال 1387 مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به روند صعودی بروز کاوازاکی در طی سال های اخیر، توجه به علایم بیماری به خصوص در موارد ناکامل با هدف تجویز زود هنگام IVIG و پیش گیری از عوارض و همچنین سنجش سطح سرمی آلبومین از اهمیت بالایی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  256
 • صفحه پایان: 

  263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

سابقه و هدف: شیوع افسردگی در نوجوانان 10 تا 70 درصد می باشد و عوامل خطرساز متعددی از جمله عدم ارضای نیازها برای این اختلال مطرح است؛ لذا بر آن شدیم تا شیوع افسردگی و همبستگی آن با میزان ارضا نیازهای روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر توسط والدین ایشان را در شهر کاشان بررسی نماییم.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی توصیفی روی 762 دانش آموز دختر شهر کاشان در سال 1385 انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای - تصادفی از کلیه مدارس روزانه دولتی و غیرانتفاعی انجام گردید. تست افسردگی بک، پرسشنامه ارضا نیازهای روانی اجتماعی و ویژگی های دموگرافیک توسط واحدهای پژوهش تکمیل شد. داده ها پس از استخراج توسط آزمون های آنالیز واریانس، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون آنالیز شدند.نتایج: یافته های مطالعه حاضر نشان داد 5/53 درصد از نمونه های پژوهش افسرده بودند. میزان نامطلوب ارضا نیازهای روانی - اجتماعی نوجوانان توسط والدین 8/27 درصد بوده است و رابطه آماری معنی دار بین افسردگی با ارضا نیازهای روانی اجتماعی نوجوان توسط والدین (P=0.01) و تحصیلات پدر (P=0.05) مشاهده شد. همچنین، رابطه آماری معنی دار بین افسردگی دانش آموز با سن دانش آموز، سن و شغل والدین، تحصیلات مادر و سال تحصیلی مشاهده نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد توجه والدین به ارضا نیازهای روانی – اجتماعی نوجوان دختر سبب کاهش افسردگی در آنان می شود و بهتر است در برنامه های آموزشی انجمن اولیا و مربیان مدارس به آن پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی در پی 55)
 • صفحه شروع: 

  264
 • صفحه پایان: 

  268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

سابقه و هدف: سندروم آنسفالوپاتی میتوکندریال همراه با اسیدوز لاکتیک و حملات شبیه سکته مغزی، اختلالی در چندین ارگان بدن به ویژه در سیستم عصبی مرکزی (آنسفالوپاتی) و در عضلات (میوپاتی) است که با وراثت مادری و در نتیجه جهش در ژنوم میتوکندری ایجاد می شود. دوره هایی از علایم مانند سردرد، تشنج، اختلالات بینایی، ناشنوایی پیش رونده و اختلالات شناختی در بیماران (اغلب تا 40 سالگی) ایجاد می شود.معرفی بیمار: بیمار دختر 12 ساله ای بود که با شکایت بی حالی، تشنج تونیک و کلونیک، کاهش قدرت بینایی و ضعف یک طرفه در اندام فوقانی و تحتانی سمت چپ، مراجعه کرد. اولین سابقه وی از تشنج، سردرد و استفراغ های مکرر 5 ماه قبل بود که در بررسی ها حوادث عروقی مغز مطرح شد. به دنبال انجام مطالعات تشخیصی برای این بیمار و در بررسی های ژنتیکی، موتاسیون در ژن A3243G که تشخیص قطعی بیماری می باشد، مشاهده شد.نتیجه گیری: عامل قطعی تشخیصی این بیماری بررسی ژنتیکی است و علی رغم اینکه مبتلایان به این سندروم به تدریج دچار اختلالات شناختی و رفتاری می شوند، تنها درمان این بیماران گروهی از اقدامات حمایتی و مصرف انواع ویتامین ها و کوآنزیم ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID