مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نامه مفید | سال:1388 | دوره:15 | شماره:75 (نامه اقتصادی)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  75 (نامه اقتصادی)
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

یارانه مواد غذایی روشی جهت باز توزیع درآمد، به سمت منافع گروه های کم درآمد می باشد، که در این زمینه کالاهای اساسی نقش مهمی را ایفا می کنند. به علت محدودیت بودجه ای دولت و همچنین تخصیص بهینه منابع، اولویت بندی کالاهای مشمول یارانه از اهمیت بسزایی برخوردار است.در مقاله حاضر به برآورد تابع تقاضای مواد غذایی منتخب مشمول یارانه (نان، شیر، گوشت، روغن و قند و شکر) از طریق داده های بودجه های خانوارهای شهری ایران طی سال های 1363 الی 1384، با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)، می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد به علت ویژگی بی کشش بودن اقلام یارانه ای ذکر شده، هر گونه کاهش در میزان پرداخت یارانه ها موجب افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه شده و فشار زیادی را به مصرف کنندگان فقر و تهیدست وارد می سازد. به علاوه از مقایسه یارانه های پرداختی دولت در برنامه دوم و سوم توسعه و کشش های درآمدی و قیمتی برآورد شده می توان نتیجه گرفت میزان یارانه های پرداختی به مواد غذایی در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم مناسب تر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 79 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  75 (نامه اقتصادی)
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل زنجیره های تولیدی و خوشه های صنعتی با استفاده از شاخص های مزیت نسبی، اثر رقابتی و اثر تجمعی با روش شناسی تئوری رشد منطقه ای است. به این منظور آمار شاغلان کارگاه های صنعتی در سطح استان خوزستان در سال های 1381 و 1383 جمع آوری و پتانسیل یابی خوشه های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که صنعت پاک کردن، درجه بندی و بسته بندی خرما یک خوشه صنعتی مهم در استان (به ویژه در شهرستان شادگان) محسوب می شود. همچنین با استفاده از این روش شناسی مشخص گردید که صنعت تولید آجر، تولید محصولات پلاستیکی و ریخته گری آهن و فولاد می توانند کاندیدای خوشه صنعتی در شهرستان اهواز باشند. در ضمن با توجه به اینکه خوشه های صنعتی در مورد صنایعی است که در مقیاس های کوچک و متوسط محصولات همگنی را تولید می کنند و در ارتباط با واحدهای خصوصی می باشند، در نتیجه مبحث خوشه های صنعتی با صنایع فرآیندی عظیم همچون پتروشیمی و صنایع فولاد سنخیت ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 79 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  75 (نامه اقتصادی)
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1068
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

با توجه به اهمیتی که مازاد مصرف کننده در قیمت گذاری کالاها و خدمات و سیاست گذاری دارد در این تحقیق هدف ما محاسبه و بررسی مازاد مصرف کننده خدمات تلفن همراه طی دوره زمانی (1386-1373) با فواصل زمانی دو ماهه هست. در این تحقیق تابع تقاضای خدمات تلفن همراه تخمین زده شده و با انتخاب مدل مناسب تقاضا مازاد مصرف کننده محاسبه گردیده است. طبق محاسبات صورت گرفته مازاد مصرف کننده طی دوره مذکور بدون در نظر گرفتن نرخ تنزیل 69.191 میلیارد تومان برآورد گردیده است. با ورود ایرانسل و تالیا روند افزایش مازاد مصرف کننده سرعت بالایی به خود گرفته است. اگر اثرات خارجی شبکه را به مازاد فوق اضافه کنیم مازاد مصرف کننده رقم بسیار قابل توجهی می باشد. اگر دولت رفع تنگناهای زیرساختی را به همراه تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در این بخش در پیش بگیرد فایده اجتماعی تلفن همراه بسیار بالا خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1068

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  75 (نامه اقتصادی)
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در حال حاضر اصطلاح سرمایه اجتماعی به یکی از مهم ترین، عمومی ترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد متغیرهای اساسی اقتصاد تاثیرگذار است.در این مقاله چهار شاخص اعتماد، مشارکت اجتماعی، همکاری های مدنی و صداقت به عنوان شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی انتخاب شده و با استفاده از پرسش نامه مقدار کمی هر یک از این چهار شاخص سنجیده شده است. پرسش نامه با نمونه گیری تصادفی به صورت خوشه ای در میان ساکنین مراکز استان ها توزیع شد. همزمان با این کار ماتریس AHP به محققان این عرصه ارسال شد و وزن هر یک از چهار شاخص در سرمایه اجتماعی با استفاده از میانگین هندسی نظرات صاحب نظران استخراج شد. با بکارگیری نتایج تحلیل پرسش نامه ها و وزن های منتج از ماتریس های AHP، سرمایه اجتماعی به صورت کمی به دست آمد. در نهایت در چارچوب مدل رشد اقتصادی و داده های مقطعی سال 1385 به تفکیک استان ها اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی با استفاده از نرم افزار E-views سنجیده شد. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 79 استناد 1 مرجع 5
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  75 (نامه اقتصادی)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

از ویژگی های بازارهای مالی در ایران گستردگی فعالیت های دولتی در نظام مالی و فضای غیر رقابتی است. چگونگی دسترسی به خدمات و منابع مالی یکی از چالش های بخش صنعتی (صنعت و معدن) است. این پژوهش به شناخت و بررسی بازارهای مالی و ارتباط آن با بخش صنعتی می پردازد. فرضیه اصلی ارتباط مثبت توسعه مالی و اثر منفی سرکوب بر رشد صنعتی در ایران است. نتایج با استفاده از آمار سری زمانی سال های (1386-1353)، به وسیله روش خود توضیح برداری (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) نشان می دهد توسعه مالی بر تولید سرانه صنعتی اثر مثبت و معنی داری داشته که نشانگر نقش توسعه مالی و گسترش واسطه گری های مالی بر رشد صنعتی است. همچنین سرکوب مالی اثر منفی بر تولید سرانه صنعتی داشته که ضرورت اصلاح سیاست های بخش مالی و لزوم حرکت به سوی ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مالی ایران آشکار می کند. تایید رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در سطح بخش صنعتی علاوه بر ارتباط بخش واقعی و مالی، بیانگر نقش متغیرهای کلان مالی و محیط مالی در رشد صنعتی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 79 استناد 1 مرجع 4
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  75 (نامه اقتصادی)
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

نتایج اکثر مطالعات تجربی بیانگر رابطه معکوس وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی است، به طوری که کشورهای صاحب منابع طبیعی غنی دارای رشد اقتصادی پایین تری هستند. وفور منابع طبیعی از کانال ها و مجاری مختلفی، رشد اقتصادی را تحت تاثیر می گذارد که سرمایه انسانی یکی از مهم ترین کانال های تاثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شمار می رود. هدف این مطالعه بررسی رابطه وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی و نقش سرمایه انسانی در این ارتباط است. در این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوعی مدل رشد بین کشوری، نقش سرمایه انسانی در رابطه وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای صادر کننده عمده نفت خام (گروه الف: اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادر کننده نفت خام (گروه ب: اقتصادهای غیر نفتی) طی دوره (2004-1970) تجزیه و تحلیل شده است. برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است که در آن دوره زمانی به صورت هفت دوره زمانی پنج ساله در نظر گرفته شده است، با توجه به عدم انتشار داده های مورد نیاز دوره پنج ساله اخیر منتهی به سال 2009 به ناچار دوره زمانی تحقیق به (2004-1970) محدود شده است.نتایج تجربی تحقیق دلالت بر این دارد که وفور منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است. در حالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه الف (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه ب (اقتصادهای غیر نفتی) مثبت بوده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که در کشورهای گروه الف، وفور منابع طبیعی از کانال سرمایه انسانی نیز باعث کندی رشد اقتصادی می شود، در حالی که در کشورهای گروه ب، عکس این حالت اتفاق می افتد و وفور منابع طبیعی از کانال سرمایه انسانی بخشی از اثرگذاری منفی وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی را جبران و خنثی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 79 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  75 (نامه اقتصادی)
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  423
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در ایران، در این مقاله تلاش شده تا نقش و اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال زایی فعالیت های اقتصادی در سطح گروه های شغلی بر اساس شبه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 محاسبه گردد. تا قبل از سال 1380، درآمد مختلط در تهیه حساب های ملی و جداول داده – ستانده در مازاد عملیاتی به عنوان یک قلم پسماند در نظر گرفته می شد، لذا اکثر تحقیقات مربوط به محاسبه اشتغال زایی در قالب الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، با درون زا کردن جبران خدمات کارکنان حاصل شده است. در این مقاله نشان داده می شود که نادیده گرفتن نقش و اهمیت درآمد مختلط به عنوان بخشی از درآمد نیروی کار، می تواند نتایج مربوط به توان اشتغال زایی را در الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، مورد تردید قرار دهد.با تجمیع کل اقتصادر در پانزده بخش، نتایج نشان می دهند که بخش هایی مثل آموزش، کشاورزی، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی دارای اشتغال زایی بیشتری نسبت به سایر بخش ها هستند. همچنین با درون زا کردن درآمد مختلط در کنار جبران خدمات، اشتغال زایی هفت بخش، کاهش و هشت بخش، افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 423

دانلود 79 استناد 1 مرجع 6
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  75 (نامه اقتصادی)
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مقاله عوامل موثر بر سلامتی در ایران با استفاده از تخمین تابع تولید سلامتی بررسی می شود. در این بررسی فرض شده است که سلامتی از طریق عوامل مراقبت های بهداشتی، اجتماعی – اقتصادی، عوامل محیطی و سبک زندگی متاثر می شود. برای این امر سلامتی به عنوان ستانده به وسیله نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر کمی شده است. برای کمی کردن فاکتورهای تاثیرگذار بر سلامتی از متغیرهای سرانه مخارج بهداشتی، درآمد سرانه، درصد جمعیت بیکار، درصد جمعیت باسواد، الگوی تغذیه، درصد جمعیت متاهل، سرانه مصرف دخانیات، درصد جمعیت شهرنشین و درصد شاغلین بخش صنعت استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه داده های تابلویی 28 استان کشور در طی سال های (1382-1379) می باشد. نتایج تخمین تابع نشان دادند که افزایش سرانه مخارج بهداشتی تاثیر معنی داری بر بهبود وضعیت سلامت در کشور نخواهد داشت ولی افزایش درصد شاغلین، درصد باسوادی، درصد جمعیت شهرنشین، درآمد سرانه و بهبود الگوی تغذیه سلامتی را در کشور بهبود خواهند بخشید. همچنین در بین متغیرهای ذکر شده، درصد جمعیت شاغل و درصد باسوادی بیشترین ضریب و اهمیت را دارا هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID