نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  98-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

تابان حبیب اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  194-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  33-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  63-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 20 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  178-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 20 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

محسنی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  161-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  156-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 20 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  137-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نجفی م. | تمیزی فر بابک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  69-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  99-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  66-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  186-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایی ریتا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  38-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  27-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  168-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  147-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  108-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  36-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  16-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  21-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 20 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  72-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  4-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

حاجی آقاجانی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  198-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  41-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 20 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  153-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 20 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  26-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 20 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  126-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

صابریان معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  109-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی سیدجلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  97-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  116-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

خواجه ای سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  32-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

عین الهی بهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  54-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  24-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  3-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

امینی نیک سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  85-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  134-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  81-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  203-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  107-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  106-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  94-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

تمیزی فر بابک | نجفی م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  21-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

امامی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  492
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 492

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

کشاورز سیدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  68-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  357
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 357

دانلود 28 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  138-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 28 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  70-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 28 استناد 5 مرجع 0
نویسندگان: 

دماوندی بهزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

یوسفی مشعوف رسول

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  74-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

دماری بهزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی س.ج.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  136-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  111-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

امینی نیک سعید | امامی س.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  84-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  158-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

امینی نیک س. | نجفی زاده ش.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  139-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

صابریان معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  42-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ادهمی اشرف | اخوتی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  80-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  189-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 28 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

فرزیان پور فرشته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  56-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  398
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 398

دانلود 28 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  34-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

امینی نیک سعید | جمبیری ر.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  2-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

امامی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  82-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  199-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 28 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  87-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 28 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  13-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 28 استناد 3 مرجع 0