مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 122 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. 

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 133 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 132 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 89 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 117 استناد 2 مرجع 4
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 96 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 88 استناد 0 مرجع 3
نویسنده: 

جعفری افشار

نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 91 استناد 3 مرجع 6
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  628
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 628

دانلود 358 استناد 1 مرجع 0