مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  179
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری دیابت شیرین به عنوان یک بیماری مزمن مهم در تمام کشورها تلقی می‌گردد. دیابت امید به زندگی را به یک سوم کاهش می‌دهد. شیوع ناتوانی در این بیماران دو تا سه برابر افراد معمول جامعه می‌باشد. عوارض مزمن میکرو و ماکروواسکولار دیابت مثل رتینوپاتی، نوروپاتی، نفروپاتی و کاردیوپاتی مسئول بروز اکثریت مرگ و میر و صدمات ناتوان کننده زندگی به‌شمار می‌روند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر الگوی حساس‌سازی بر میزان قند و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی انجام شد.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی است. در این مطالعه تعداد 74 بیمار دیابتی نوع دوم، مراجعه‌کننده به کلینیک بیمارستان امام رضا (ع) شهر ارومیه شرکت داشتند؛ که با روش تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم وَ سپس الگوی مراقبت پی‌گیر در گروه آزمون  به مدت سه ماه اجرا و میزان قند خون در سه نوبت  و هموگلوبین گلیکوزیله قبل و بعد از مداخله در دو گروه اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: میانگین قند خون ناشتای بیماران گروه آزمون در 3 بار اندازه‌گیری در حین مداخله به ترتیب برابر با 59/171، 18/161 و 45/142 و در گروه شاهد به ترتیب برابر با 91/172، 48/179 و 97/179 میلی‌گرم در دسی‌لیتر می‌باشد. آزمون آنالیز واریانس در اندازه‌گیری‌های مکرر نشان‌دهنده ارتباط معنی‌دار در زمان‌های مختلف در دو گروه می‌باشد. میانگین هموگلوبین گلیکوزیله گروه آزمون قبل از مداخله، 31/9 و بعد از مداخله 46/8 درصد کاهش یافته است. این میزان در گروه شاهد، قبل از مطالعه 7/9 و بعد از مداخله به 1/10 درصد افزایش یافته است. آزمون آماری تی زوجی با 00/P=0 ارتباط معنی‌دار آماری را نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های فوق می‌توان نتیجه گرفت که اجرای الگوی مراقبت پی‌گیر با کاهش قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی در ارتباط است؛ بنابراین با اجرای این مدل در مورد  بیماران دیابتی  مزمن  می‌توان،  میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله را که مهم‌ترین شاخص‌های دیابت تلقی می‌گردند کنترل نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 100 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  195
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  602
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

سابقه و هدف: بررسی وضعیت تغذیه در دوران نوجوانی به‌دلیل وسعت تغییرات فیزیکی و رفتاری در این دوران، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. سوتغذیه اعم از چاقی، لاغری، اضافه وزن و کوتاه قدی تغذیه‌ای در دوران نوجوانی در تعیین شاخص‌های مرگ و میر و نوع بیماری در دوران بزرگسالی موثر است. بسیاری از مطالعات عواملی مثل فعالیت بدنی را به علت سوخت انرژی اضافی دریافتی و ایجاد عادات غذایی مناسب با وضع تغذیه مرتبط دانسته‌اند؛ هم‌چنین در بسیاری از بررسی‌ها به اهمیت و نقش نگرش‌های تغذیه‌ای بر روی رفتارها و عملکردهای تغذیه‌ای اشاره شده است. از آن‌جایی‌که اطلاعات کافی در زمینه وضع تغذیه نوجوانان دبیرستانی شهر سمنان در دسترس نبود، لذا این مطالعه با هدف تعیین وضع تغذیه و ارتباط بین فعالیت بدنی و نگرش تغذیه‌ای با صدک نمایه توده بدن (BMI = Body Mass Index) در دختران دبیرستانی شهر سمنان انجام شد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی، پس از نمونه‌گیری تصادفی دو مرحله‌ای، تعداد 256 دختر دانش‌آموز 14 تا 18 ساله از هشت دبیرستان دولتی شهر سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه‌گیری قد، وزن و محاسبه BMI با استفاده از پرسش‌نامه تن‌سنجی تعیین شد. وضع تغذیه دختران دبیرستانی به ‌وسیله نمایه‌های BMI برای سن، وزن برای سن و قد برای سن بر اساس مرجع CDC2000 به صورت کم‌تر از صدک 5 به‌عنوان کم ‌وزن یا کوتاه قد تغذیه‌ای، بین صدک 5 و 85 دارای وضعیت طبیعی، بین صدک 85 و 95 دارای اضافه وزن یا بلند قد و بیش‌تر و مساوی صدک 95 به‌عنوان چاق تعریف شد. فعالیت بدنی و نگرش تغذیه‌ای نوجوانان با استفاده از پرسش‌نامه فعالیت بدنی Beack و همکاران و پرسش‌نامه نگرش تغذیه‌ای تنظیم شده بر اساس روش Likert، تعیین شد و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در این بررسی درصد بالایی از دختران دبیرستانی شهر سمنان به ترتیب 6/8% و 9%  دچار کم ‌وزنی (Wasting) و کوتاه قدی تغذیه‌ای (Stunting) بودند (مورد انتظار 5%). میزان اضافه وزنی بر اساس نمایه BMI برای سن در دختران مورد بررسی 7/11% بود (مورد انتظار10%). هم‌چنین نتایج نشان داد که بین میانگین امتیاز فعالیت بدنی و نگرش تغذیه‌ای در گروه‌های کم‌وزن، طبیعی، اضافه وزن و چاق تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0.0001>. (Pنتیجه‌گیری: وضع تغذیه دختران نوجوان دبیرستانی سمنانی از نظر میزان اضافه وزنی، به‌خصوص کم وزنی و کوتاه قدی تغذیه‌ای در مقایسه با سایر نقاط کشور بالا بوده، که کنترل و انجام اقدامات پیش‌گیری کننده مانند تدوین برنامه‌های آموزشی جهت بالا بردن نگرش تغذیه‌ای نوجوانان و تشویق به انجام فعالیت‌های بدنی در ارتقا سطح سلامت تغذیه‌ای می‌تواند موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 602

دانلود 195 استناد 6 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  195
 • صفحه پایان: 

  200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5206
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

سابقه و هدف: این پژوهش به منظور بررسی میزان اثر بخشی درمان با آمی‌تریپتیلین در مقایسه با پلاسبو در کنترل درد ناشی از ترک مواد افیونی انجام شده است.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه دوسوکور 44 بیمار سرپایی با تشخیص وابستگی به مواد افیونی [طبق ملاک‌های   DSM-IV-TR (Diagnostic and statistical manual of mental disorders-Third revision)] و داوطلب سم‌زدایی، به ‌طور تصادفی در دو گروه آمی‌تریپتیلین (n=22) و پلاسبو (n=22) قرار گرفتند. طی یک دوره سه روزه ثابت‌سازی، متادون جایگزین تریاک شد. از زمان شروع مطالعه تا روز دهم از مقدار متادون به‌تدریج کاسته شد تا به صفر رسید و هم‌چنین آمی‌تریپتیلین یا پلاسبو به بیماران داده شد. آمی‌تریپتیلین به‌صورت قرص‌های 25 میلی‌گرمی تجویز و قرص‌های پلاسبو که از هر نظر شبیه آمی‌تریپتیلین بود نیز تهیه شد. بیماران گروه آمی‌تریپتیلین در هفته اول هر شب یک قرص 25 میلی‌گرمی آمی‌تریپتیلین و بیماران گروه پلاسبو یک قرص پلاسبو دریافت می‌کردند. از هفته دوم به بعد برای بیماران گروه آمی‌تریپتیلین، قرص آمی‌تریپتیلین 25 میلی‌گرم دو بار در روز و بیماران گروه پلاسبو نیز قرص پلاسبو دو بار در روز تجویز شد. پس از پنج روز پاک‌سازی، سم‌زدایی سریع با استفاده از نالوکسان انجام شد. شدت علائم ترک مواد افیونی و درد ناشی از آن به ترتیب با استفاده از SOWS (Short opioid withdrawal scale) و MPQ (McGill pain questionnaire) در روزهای 7، 15، 17و 25 سنجش شد.یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین اثربخشی آمی‌تریپتیلین در مقایسه با پلاسبو در کنترل درد ناشی از ترک مواد افیونی وجود داشت (018/p=0). تفاوت معنی‌داری بین 2 گروه از نظر نشانه‌های فیزیکی و نشانگان ترک دیده نشد، اما تفاوت معنی‌داری بین گروه آمی‌تریپتیلین و پلاسبو در بعد روانی مقیاس SOWS وجود داشت (p=0.05 و p=0.038). نتیجه‌گیری: آمی‌تریپتیلین می‌تواند به عنوان داروی کمکی در کنترل علایم ترک مواد افیونی به‌کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 5206

دانلود 127 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

سابقه و هدف: آنتی‌ژن ایمنی‌بخش(PA) (Protective antigen) Bacillus anthracis به‌عنوان واکسن سیاه زخم مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلون و بیان ژن PA در سویه‌های مختلف گزارش شده است که بیش‌ترین بیان، درB. subtilis تا μg/ml 160 بوده است. هدف ازاین تحقیق کلون کردن ژن PA در ناقل بیان‌کننده pWB980 و انتقال آن به B. subtilis سویه WB600 می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه پلاسمید pXO1 از B. anthracis سویه Stern با روش قلیا جدا و ترادف بازی  kb 4/2 ژن با استفاده از PCR تکثیر گردید. قطعه تکثیر یافته به‌طور مستقیم  بر روی ناقل pTZ57R کلون و با استفاده از روش CaCl2 به E.coli سویه DH5α انتقال یافت. سپس ژن با آنزیم‌های SalI و  KpnIاز روی T-Vector جدا گردید. واکنش اتصال بین قطعه ژن خالص شده PA و ناقل pWB980 گذاشته شد و سپس با روش Electroporation در V 1000 به  B. subtilis منتقل شد.یافته‌ها: در این تحقیق توانستیم ژن PA را به‌وسیله PCR از B. anthracis سویه Stern جدا و ابتدا در پلاسمید pTZ57R کلون کرده و وجود ژن با تجزیه و تحلیل آنزیمی، واکنش PCR و تعیین ترادف بازی (Sequencing) تایید گردید. سپس ژن بر روی ناقل بیان‌کننده pWB980 و در B. subtilis کلون و وجود ژن در دو کلنی مقاوم به کانامایسین AMN1 و AMN3 با استفاده از تجزیه و تحلیل آنزیمی و واکنش PCR تایید گردید. نتیجه‌گیری: در این تحقیق با تغییر در روش‌های مورد استفاده و استفاده از ناقل بیان‌کننده pWB980 توانستیم ژن PA را درB. subtilis کلون کنیم. این ژن برای اولین بار در ایران جدا و کلون شده است؛ هم‌چنین این تحقیق اولین کار کلون کردن ژن در میزبان B. subtilis در ایران می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  207
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

سابقه و هدف: بیان پروتئین‌های خارجی در شیر پستانداران یکی از راه‌کارهایی است که به تدریج کاربرد وسیعی در تولید انبوه فرآورده‌های دارویی نوترکیب می‌یابد، به‌ویژه فرآورده‌هایی که دست‌خوش بیش‌ترین تغییرات پس از ترجمه‌ای می‌شوند. هدف از این تحقیق ایجاد موش‌های ترانس‌ژنیکی بود که واجد ترانس‌ژن بیان‌کننده کلسی‌تونین هیبرید در غدد شیری موش باشند. مواد و روش‌ها: در این تحقیق از یک پروموتر اختصاصی شیر به نام بتالاکتوگلبولین گوسفندی (oBLG) برای القای بیان کلسی‌تونین هیبرید نوترکیب در شیر موش استفاده شد. بر این اساس، یک سازه ژنی متشکل از 7/10 کیلوباز از ژن oBLG شامل پروموتر و ناحیه پایین دست ژن ساخته شد و توالی کدکننده کلسی‌تونین در چارچوب ترجمه اگزون پنجم oBLG قرار داده شد. سازه ژنی کلون شده پس از تخلیص روی شیب سزیم کلراید، از ناقل خود آزاد شد و به وسیله ژل آگارز تخلیص گردید و با فیلتراسیون و رقیق سازی آماده استفاده شد. آن‌گاه سازه ژنی مزبور به کمک میکرومانیپولاتور در تخمک‌های تازه بارور موش تزریق شد و سلول‌های زنده مانده از این تزریقات، به لوله رحمی موش‌هایی با آبستنی کاذب بازگردانده شدند. حاصل این انتقال زیگوت‌های تزریق شده 41 موش بود که ژنوتیپ آن‌ها با استفاده از PCR، اسلات بلات و ساترن بلات تعیین گردید.یافته‌ها: نتایج تعیین ژنوتیپ با PCR نشان داد که 9 موش از نظر وجود ترانس‌ژن مثبت هستند، در حالی که تنها 4 موش بلات مثبت داشتند. 3 موش نر و 3 موش ماده، ترانس‌ژن را به نسل بعدی، یعنی نسل اول موش‌های ترانس‌ژنیک انتقال دادند. موش‌های نسل اول به بعد نیز ترانس‌ژن را به صورت پایا و تابع قواعد مندلی به نسل دوم انتقال دادند.نتیجه‌گیری: با توجه به این که 6 موش از 9 موش مزبور توانستند ترانس‌ژن را حداقل به یکی از موش‌های نسل بعدی خویش انتقال دهند، این 6 موش را می‌توان بانی‌های (Founders) مستقل ترانس‌ژنیک و سردسته خانواده‌های ترانس‌ژنیک مزبور در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

سابقه و هدف: گلوکز اکسیداز، آنزیمی است که در صنایع غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و هم‌چنین در کیت‌های تشخیص گلوکز استفاده می‌شود. در مرحله اول این طرح DNA از قارچ رشته‌ای آسپرژیلوس نایجر ATCC9029 با استفاده از روش سونیکاسیون و لیز در نیتروژن مایع جدا شد. سپس DNA ژنومیک استخراج شده در پلاسمید PTZ57R کلون شد، در ادامه این طرح، ژن گلوکزاکسیداز (GO) به وکتور بیانی دیگر (PKK223-3) وارد شد، که پایه‌ای برای تولید این آنزیم در ایران می‌باشد.مواد و روش‌ها: پلاسمید نوترکیب Pet21αG0 از باکتری DH5α-E. coli  استخراج  و توسط آنزیم‌های محدودکننده BamHI و HindIII برش داده و ژن گلوکز اکسیداز  به  طول kb8/1 جدا و سپس به داخل پلاسمید PKK223-3 وارد شد و در داخل میزبان  E. coli-DH5αترانسفورم گردید. نقشه ژنی این پلاسمید نوترکیب با آنزیم های محدودکننده، تایید و پلاسمید PKK223-3GO نامیده شد.یافته‌ها: ژن کد کننده آنزیم گلوکز اکسیداز که به ‌وسیله ا Restriction Enzyme ز پلاسمید Pet21α جدا شده بود، دارای اندازه صحیح در الکتروفورزیس ژل آگارز می‌باشد. ما نشان دادیم که پلاسمید نوترکیب PKK223-3GO در Restriction analysis دارای الگوی صحیح می‌باشد.نتیجه‌گیری: جداسازی و کلونینگ ژن گلوکز اکسیداز از طریق مهندسی ژنتیک می‌تواند برای کلونینگ در وکتور بیانی به منظور تولید این آنزیم به صورت نو ترکیب به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رضوی نیا شهاب

نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  223
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

سابقه و هدف: کوئرستین یکی از فلاونوئیدهای رایج مواد غذایی محسوب می‌شود که دارای اثرات متعدد و مطلوب بر سیستم قلب و گردش خون شامل گشاد کنندگی عروق مقاومتی و هدایتی می‌باشد. با توجه به این‌که در دیابت قندی تغییرات عملکردی اندوتلیوم، موجب افزایش پاسخ‌گویی عروقی به آگونیست‌های منقبض‌کننده می‌گردد، هدف تحقیق حاضر بررسی نقش اندوتلیوم در بروز اثرات گشادکنندگی عروقی کوئرستین در موش‌های دیابتی  می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، موش‌های صحرایی نر از نژاد ویستار به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. برای دیابتی نمودن حیوانات از داروی استرپتوزوتوسین (STZ) به‌صورت داخل‌صفاقی به میزان 60 میلی‌گرم بر کیلوگرم استفاده شد. میزان وزن و گلوکز سرم حیوانات در هفته قبل بررسی و در طی هفته‌های دوم و چهارم پس از بررسی اندازه‌گیری شد. بعلاوه پاسخ‌گویی انقباضی حلقه‌های آئورت سینه‌ای به کلرور پتاسیم و نورآدرنالین و پاسخ نمونه‌ها به اثر گشادکنندگی کوئرستین پس از گذشت یک ماه ثبت شد. یافته‌ها: پس از گذشت 4 هفته، اضافه نمودن فلاونوئید کوئرستین به حمام بافتی از غلظت‌های 1/0 میکرومولار تا 10 میلی‌مولار به‌طور معنی‌دار موجب ایجاد یک پاسخ رلاکسیون وابسته به دوز در حلقه‌های پیش منقبض شده با نورآدرنالین و کلرور پتاسیم در هر دو گروه کنترل و دیابتی در نمو نه‌های دارای اندوتلیوم گردید (P<0.01). هم‌چنین با حذف مکانیکی اندوتلیوم حلقه‌های آئورتی نیز این پاسخ گشادشدگی بر اثر کوئرستین کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان داد، ولی در غلظت‌های برابر با یا بیش‌تر از 5/0 و 5 میلی‌مولار از کوئرستین به‌ترتیب در مورد نورآدرنالین و کلرور پتاسیم این وابستگی به اندوتلیوم مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان گفت که فلاونوئید کوئرستین دارای اثرات گشادکنندگی عروقی وابسته و غیروابسته به اندوتلیوم می‌باشد که این به میزان غلظت فلاونوئید بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 148 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  229
 • صفحه پایان: 

  236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

سابقه و هدف: آدنوزین یک ماده ضدتشنجی درون‌زا است که اثرات ضدتشنجی خود را از طریق فعالیت گیرنده‌های A1 اعمال می‌کند. از آن‌جا که مدار پیریفورم-آمیگدال در گسترش تشنج‌های لوب لیمبیک نقش مهمی دارد و از طرفی، اعمال اثرات ضدتشنجی آدنوزین وابسته به مسیرهای ارتباطی بین نواحی مختلف می‌باشد، در این تحقیق تاثیر فعالیت گیرنده‌های A1 آمیگدال بر تشنج‌های ناشی از کیندلینگ قشر پیریفورم مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: حیوانات با تحریک الکتریکی قشر پیریفورم کیندل شدند. در آزمایش اول به 5 گروه مختلف حیوانات، N6-سیکلوهگزیل آدنوزین (CHA، آگونیست اختصاصی گیرنده‌های A1) با دوزهای 1، 10، 100، 200 و 500 میکرومولار و به گروهی دیگر، لیدوکایین 2 درصد به صورت دو طرفه به آمیگدال تزریق شد. 5 دقیقه بعد حیوانات تحریک و کمیت‌های تشنجی آن‌ها اندازه‌گیری گردید. در آزمایش دوم، حیوانات به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول  CHA(100 میکرومولار) به صورت روزانه به داخل آمیگدال تزریق و اثر آن بر روند اکتساب کیندلینگ ناشی از تحریک قشر پیریفورم مورد مطالعه قرار گرفت. در گروه دوم به همان ترتیب حلال دارو (مایع مغزی نخاعی مصنوعی) به حیوانات تزریق شد و در گروه سوم هیچ ماده‌‌ای به حیوانات تزریق نشد. تعداد حیوانات در همه گروه‌ها 6 الی 7 سر بود. یافته‌ها: تزریق دوزهای مختلف CHA هیچ تاثیر معنی‌داری بر کمیت‌های تشنجی نداشت اما تزریق لیدوکائین 2 درصد باعث کاهش مدت زمان مرحله 5 (از 69/3±27/35 به 27/4±51/29) و افزایش مدت زمان تاخیری تا شروع مرحله 4 تشنج (از 68/3±5/18 به 76/1±03/30) شد. تزریق روزانه  CHAبه داخل آمیگدال نیز تاثیر معنی‌داری بر روند اکتساب کیندلینگ ناشی از تحریک قشر پیریفورم نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که فعالیت نورون‌های آمیگدال در گسترش امواج تشنجی از قشر پیریفورم به سایر نقاط مغز نقش دارند و حذف این فعالیت توسط لیدوکایین اثری کاهشی بر تشنج‌های ناشی از کیندلینگ پیریفورم دارد، اما فعالیت گیرنده‌های آدنوزینی A1 تاثیری بر این نقش ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 113 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  237
 • صفحه پایان: 

  244
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

سابقه و هدف: با اطلاعات مناسب از سرطان‌های مختلف در ناحیه جغرافیایی خاص می‌توان برنامه‌های طبی را برای درمان و غربال‌گری (Screening) گروه‌های پرخطر مشخص نمود. از آن‌جا که مرکز بهداشت استان سمنان میزان مرگ و میر بالایی را بر اثر سرطان دستگاه گوارش فوقانی در مرکز ایران گزارش کرده است. برای بررسی و ثبت تمامی موارد سرطان در بین جمعیت بومی استان سمنان تحقیق جامعی انجام پذیرفت.مواد و روش‌ها: ثبت تمامی موارد سرطان در طی یک دوره 5 ساله (1380-1376) در بین جمعیت بومی استان سمنان با استفاده از موارد ثبت شده در مرکز بهداشت استان سمنان، مرکز پاتولوژی و مدارک پزشکی موجود در بیمارستان‌هاصورت گرفت. تشخیص سرطان براساس یافته های پاتولوژی، بالینی و رادیوگرافی بیماران و گواهی فوت بود.یافته‌ها: جمعا 1732 بیمار مبتلا به سرطان (08/19±41/59=میانگین) در این مطالعه یافت شد. از این تعداد 936 نفر (86/54%) مرد بودند. در آمار خام، تعداد موارد ابتلا در مردان 8/124 در یک‌صدهزار نفر و در زنان 1/112 در یک‌صدهزار نفر جمعیت بود. ASR (Age-Standardized Rate) برای کلیه سرطان‌ها در مردان و زنان به ترتیب 156 در یک‌صدهزار و 136 در یک‌صدهزار نفر-سال بود. شایع‌ترین تومور، سرطان معده با بروز 7/19 در یک‌صدهزار نفر در هر سال بود. سرطان‌های دستگاه گوارش، 7/35% سرطان‌ها را تشکیل می‌دادند و شایع‌ترین مورد، سرطان معده و موارد بعدی به ترتیب شامل تومورهای کولون (1/8%، 5/9 در یک‌صدهزار نفر)، سرطان مری (8/6%، 9/7 در یک‌صدهزار نفر) و سرطان کبد (4/2%، 8/2 در یک‌صدهزار نفر) بودند. در زنان، شایع‌ترین سرطان‌ها به ترتیب عبارت بودند از پستان، رحم، تخمدان، معده و پوست. در افراد جوان شایع‌ترین تومورها به ترتیب شامل مغز، لوسمی و استخوان بودند.نتیجه‌گیری: سرطان معده با بالاترین میزان بروز به تنهایی یک‌پنجم کل سرطان‌ها را  در سمنان شامل می‌شود. ASR سرطان معده یکی از بالاترین میزان‌های گزارش شده در ایران تا به حال و یکی از بالاترین مقادیر گزارش شده در جهان می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 106 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  245
 • صفحه پایان: 

  250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

سابقه و هدف: گلومرولونفریت سریعا پیش‌رونده (Rapidly progressive glomerulonephritis، RPGN) یکی از بیماری‌های غیرشایع ولی مهم کلیوی است که در ظرف مدت کوتاهی می‌تواند سبب نارسایی برگشت‌ناپذیر کلیه شود. این بیماری دارای علل مختلفی است. با توجه به این موضوع بر آن شدیم مطالعه‌ای جهت بررسی فاکتورهای پیش‌آگهی‌کننده نارسایی کلیه ((ESRD در این بیماران به‌عمل آوریم. هدف این مطالعه بررسی فاکتورهای پیش‌‌آگهی‌کننده در رسیدن بیماران به مرحله نارسایی انتهایی کلیه می‌باشد.مواد و روش‌ها: در طی یک مطالعه Cohort به مدت 2 سال، 23 بیمار که با انجام بیوپسی کلیه تشخیص RPGN برای آن‌ها قطعی شده بود مورد شناسایی و بررسی قرارگرفتند. این بیماران از تیرماه سال 1381 لغایت تیرماه 1383 به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد تهران مراجعه نموده بودند. سپس هر یک از این بیماران حداقل به مدت 9 ماه پی‌گیری شده و میزان بروز و یا عدم بروز ESRD در آن‌ها با توجه به علایم بالینی و آزمایشگاهی بدو مراجعه ثبت گردید.یافته‌ها: میزان بروز ESRD در عرض 9 ماه پی‌گیری در بیمارانی که کراتی‌نین بدو مراجعه بیش از mg%7/5 داشتند بیش‌تر از بیمارانی بود که کراتی‌نین کم‌تر و یا مساوی mg%7/5 داشتند (7/91% در مقابل 40%، p=0.015). هم‌چنین میانگین کراتی‌نین بدو مراجعه در بیماران مبتلا به ESRD به‌طور معنی‌داری بیش‌تر از بیماران فاقد ESRD در عرض 9 ماه بود (mg%59/6 در مقابل mg%75/2، p=0.008). این مساله کاملا مطابق با مقالات مشابه انجام شده در گذشته بوده که بیان‌گر ارزش کراتی‌نین بدو مراجعه به‌عنوان یک فاکتور پیش‌بینی‌کننده در مبتلایان به RPGN است. سایر فاکتورهای پیش‌آگهی‌کننده در این مطالعه اختلاف معنی‌داری را نشان ندادند که با توجه به شیوع پایین بیماری RPGN در یک مطالعه بزرگ‌تر و با حجم نمونه بالا شاید بتوان این اختلاف را نشان داد.نتیجه‌گیری: نتایج فوق نشان میدهد که کراتی‌نین بدو مراجعه بالاتر از mg%7/5 در بیماران مبتلا به RPGN می‌تواند به عنوان یک فاکتور پیش‌آگهی کننده مفید در پیش‌بینی رسیدن به ESRD حتی علی‌رغم درمان، به‌کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اقبالیان فاطمه

نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  251
 • صفحه پایان: 

  254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

کلیدوکرانیال دیسپلازی یک بیماری استخوانی مادرزادی نادر است که به طریق اتوزوم غالب به ارث می‌رسد. شیوع این بیماری 1 مورد در 200 هـزار تا 1 میلیون تولد زنده است. نشانه‌های اصلی شامل تاخیر استخوانی شدن جمجمه به صورت فـونتانـل‌های کاملا بـزرگ و هیپوپلازی یا آپلازی کلاویکول می‌باشد کـه بـاعث افتادگی شانه‌ها در جلوی قفسه صدری می‌گردد. تاخیر در رویش دندان‌ها، قوس کام عمیق و باز بودن مفاصل لگنی، ممکن است وجود داشته باشد. بیمار یک نوزاد پسر یک روزه بود که به علت دیسترس تنفسی در بخش نوزادان بیمارستان اکباتان بستری شد. فونتانل قدامی و خلفی  نوزاد  کاملا بزرگ و به هم پیوسته بود، شانه‌های وی نیز افتادگی خفیف داشت. در گرافی از قفسه صدری استخوان‌های کلاویکول دو طرف و در گرافی جمجمه استخوان‌های ورتکس تشکیل نشده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0