مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3106
 • دانلود: 

  356
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3106

دانلود 356 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

زمینه: بیماران با سطوح پایین و یا متوسط فعالیت آنزیم تیوپورین متیل تراسفراز (TPMT) در معرض افزایش خطر ابتلا به سرکوب سلول های رده خون ساز مغز استخوان پس از مصرف داروهای تیویورینی خواهند بود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع چهار نوع شایع ژن مزبور در یک گروه از جمعیت ایران است.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، نمونه ها از 127 نفر داوطلب مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی اخذ گردید و با روش های PCR-RFLP و ARMS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا پلی مورفیسم های شایع TPMT در آن ها مشخص گردد.یافته ها: از میان 127 نمونه ای که مورد بررسی قرار گرفت، در 11.8 درصد از آن ها آلل های جهش یافته TPMT مشاهده شد (15.127) در مجموع، 9 مورد TPMT*2، چهار مورد TPMT*3C و دو مورد TPMT*3A داشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق در مورد شیوع پلی مورفیسم های ژن TPMT در ایران و عوارض استفاده داروهای تیوپورینی در حاملین، این پولی مورفیسم باید در بیماران لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) قبل از استفاده از این داروها ژن TPMT مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2511
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

زمینه: استافیلوکوکوس اورئوس انواع انتروتوکسین خارج سلولی را تولید می نماید که سبب مسمومیت غذایی می شوند. روش های مختلفی جهت شناسایی سم تولید شده توسط این باکتری وجود دارد. به دلیل آن که شباهت آنتی ژنی زیادی بین انتروتوکسین ها وجود دارد، ممکن است همیشه نتوان از ارزیابی سرولوژیکی استفاده نمود. در این میان تست PCR، یک تست بسیار حساس و دارای اختصاصیت بسیار زیاد و سریع می باشد. این پژوهش با هدف شناسایی ژن های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس (sea، sec و seq) به روش  PCR مرکب بود.مواد و روش ها: از 150 سویه بدست آمده از بینی ناقلین، 95 سویه  استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شدند که با آزمایش های بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفتند. سپس برای شناسایی ژن انتروتوکسین استافیلوکوکی تایپ A، C و (sea, sec, seq)Q از سیستم  PCR مرکب استفاده شد. ژن nuc که کد کننده نوکلئاز مقاوم به حرارت می باشد به عنوان مارکر جهت شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس قرار گرفت.یافته ها: قطعات تکثیر یافته DNA برای ژن نوکلئاز استافیلوکوکی 397 جفت باز و برای ژن انتروتوکسین تایپ 552 A جفت باز، برای ژن انتروتوکسین تایپ 271 C جفت باز و برای ژن انتروتوکسین تایپ Q استافیلوکوکی 122 جفت باز بود که با تعیین توالی قطعه تکثیر شده، مورد تایید قرار گرفت. از باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به عنوان کنترل منفی استفاده و هیچ محصولی ازPCR  انجام شده به دست نیامد. از میان 95 فرد سالم که حمل کننده باکتری در بینی خود بودند، چهل و یک سویه (43.1 درصد) به عنوان sea، sec و یا seq سویه مثبت تشخیص داده شد. بیست و چهار سویه (25.3 درصد) مربوط به ژن sea، 9 سویه (9.5 درصد) جدا شده حاوی ژن sec و 8 سویه (8.4 درصد) حاوی ژن seq و 54 سویه (56.8 درصد) مربوط به دیگر انواع این باکتری بودند.نتیجه گیری: به دلیل آنکه استافیلوکوکوس اورئوس از بینی ناقلین سالم جداسازی شده است، بنابراین آزمایش PCR  می تواند برای شناسایی سویه های واجد ژن انترو توکسین های A،C  و Q در این افراد مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2511

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  702
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

زمینه: مطالعه حاضر جهت تولید کلون از یاخته های مداوم کلیه گوساله و ارزیابی حساسیت کلون های سلولی تولید شده در تکثیر ویروس های پاراآنفولانزا تیپ سه و هرپس سیمپلکس تیپ یک به منظور به کارگیری آن ها در تولید بذر ویروس انجام گرفت.مواد و روش ها: در این پژوهش با روش تهیه رقت های متوالی و با بهره گیری از رده سلولی Vero غیرفعال شده به عنوان لایه تغذیه کننده اقدام به کلون کردن یاخته های رده کلیه گوساله (BK) شد. پس از ظهور کلون های سلولی با حذف لایه تغذیه کننده، سلول های تازه جوانه زده از یک کلون جدا شدند و در شرایط مناسب کشت داده شدند. رده سلولی به دست آمده از لحاظ تکثیر ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک (به عنوان DNA ویروس) و پاراآنفولانزا تیپ سه (به عنوان RNA ویروس) قبل و بعد از کلون سازی یاخته ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از کلون سازی یاخته های  BKدر این تحقیق نشان داد که تغییر عیار ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک بر روی یاخته های BK (قبل و بعد از کلون سازی) معنی دار نبود، اما اختلاف تکثیر ویروس پاراآنفولانزا تیپ سه بر روی رده BK-O (قبل از کلون سازی) و BK-C (بعد از کلون سازی) از لحاظ آماری معنی دار بود. لذا رده های فوق قبل و بعد از کلون سازی از لحاظ کاریولوژی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نشان داده شد که سلول های کلون شده نسبت به سلول های کلون نشده هم از نظر مورفولوژی و هم از لحاظ کاریولوژی همگن تر هستند.نتیجه گیری: یاخته های کلون شده BK در مقایسه با یاخته های کلون نشده دارای کاریوتیپ منظم تر بوده و حساسیت آن به ویروس پاراآنفولانزا تیپ سه کمتر از یاخته کلون نشده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 702

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1159
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

زمینه: عمل رزکسیون قدامی رکتوم پایین یکی از روش های درمانی بیماران مبتلا کانسرهای پایین رکتوم می باشد. هدف این مطالعه بررسی یافته های بالینی و مانومتریک آنورکتال قبل و بعد از این نوع عمل در مبتلایان سرطان رکتوم می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه، 29 بیمار سرطان کولون کاندید عمل جراحی قدامی رکتوم پایین انتخابی در بیمارستان امام خمینی تهران وارد شدند. اطلاعات کارکردی آنورکتال قبل و بعد از عمل جمع آوری شد و بیماران تحت مانومتری آنو رکتال پیش و بعد از عمل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین دفعات اجابت مزاج پس از عمل به میزان معنی داری نسبت به پیش از عمل بالاتر بود (2.48±0.78 در برابر 0.94±0.36 بار در روز). بی اختیاری گاز پس از عمل به میزان معنی داری نسبت به پیش از عمل افزایش نشان می دهد (27.59 درصد در برابر 0 درصد). اما در مورد بی اختیاری مدفوع اختلاف معنی داری دیده نشد. حداکثر فشار در حال استراحت پس از عمل به میزان معنی داری نسبت به پیش از عمل کاهش می یابد (53.20±17.45 در برابر 64.32±17.33 میلی متر جیوه) و حداکثر فشار در حال چمباتمه در دوران پس از عمل کاهش نشان می دهد (140.21±35.50 در برابر 150.37±33.16 میلی متر جیوه). فوریت برای دفع ادرار (Urgency) پس از عمل به میزان معنی داری افزایش یافته بود (48.28 درصد در برابر صفر درصد).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داده که بعد از عمل جراحی قدامی رکتوم پایین در مبتلایان سرطان رکتوم، تعداد دفعات اجابت مزاج، بی اختیاری گاز و فوریت برای دفع ادرار افزایش اما حداکثر فشار در حال استراحت و چمباتمه کاهش می یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 1159

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7764
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

زمینه: فلوکونازول داروی ضدقارچ سیستمیک موثر و کلوتریمازول نیز داروی ضدقارچی موضعی علیه کاندیدا آلبیکانس می باشد و روش ترکیب درمانی واژینیت کاندیدایی به منظور مقایسه مصرف همزمان فلوکونازول و کلوتریمازول با دوز دنبال شونده آن در درمان واژینیت کاندیدایی راجعه در شهر بوشهر در سال 86-85 انجام گرفت.مواد و روش ها: 80 بیمار متاهل و با سن 45-20 سال و نیز دارای علایم بالینی واژینیت کاندیدایی مزمن انتخاب شدند. بیماران در دو گروه 40 نفری درمان با تک دوز و دوز دنبال شونده فلوکونازول (دو تک دوز 150 میلی گرمی به فاصله 72 ساعت) و مصرف همزمان کلوتریمازول واژینال 1 درصد به مدت یک هفته در مقابل درمان تک دوز دنبال شونده فلوکونازول قرار گرفتند. بیماران 2 هفته و 6 هفته پس از درمان مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در کاهش شکایات و علایم خارش، اریتم، ادم، خراشیدگی و شقاق دو هفته پس از درمان بسیار موثر بوده است (P=0.00) و علایم و نشانه های واژینیت کاندیدایی در 6 هفته پس از درمان در گروه آزمون نیز کاهش یافته و اختلاف معنی دار با گروه شاهد داشت (P<0.05).نتیجه گیری: ترکیب درمانی فلوکونازول با مصرف دوز دنبال شونده و کلوتریمازول واژینال در کاهش عود علایم واژینیت کاندیدایی در 6 هفته پس از پیگیری تاثیر بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 7764

دانلود 226 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

زمینه: تشخیص التهاب پلورای سلی به علت تظاهرات بالینی غیر اختصاصی و ناکارآمد بودن تست های تشخیصی موجود مشکل می باشد. ما کارایی آدنوزین دامیناز (ADA) را در تشخیص پلورال افیوژن ناشی از سل بررسی کردیم.مواد و روش ها: در طی یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع تشخیصی تعداد 85 بیمار با پلورال افیوژن اگزوداتیو را بررسی کردیم. پس از مشخص شدن علت پلورال افیوژن بوسیله تست های تشخیصی موجود بیماران به دو گروه پلورال افیوژن ناشی از سل و پلورال افیوژن ناشی از عللی غیر از سل تقسیم شدند و سطح ADA مایع جنب در دو گروه مقایسه شد. منحنی راک (ROC) برای تعیین نقطه برش مناسب رسم شد.یافته ها: تعداد 27 بیمار در گروه سل و 58 بیمار در گروه غیر سل قرار گرفتند. میانگین ADA مایع جنب به طور معنی داری بین دو گروه متفاوت بود (P<0.001). حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت و منفی ADA در تشخیص پلورال افیوژن ناشی از سل در 35 واحد بر لیتر، نقطه برش به ترتیب 70.3، 91.3، 79.1 و 86.8 درصد به دست آمد. احتمال پس آزمون (post test probability) معادل 0.78 شد.نتیجه گیری: ADA مایع پلور یک تست تشخیصی با حساسیت و اختصاصیت مناسب برای تشخیص التهاب پلورای سلی می باشد و هر چند در مطالعه ما میانگین سطح ADA در مایع جنب مبتلا به توبرکلوزیس پلورال افیوژن پایین تر از سایر مقالات به دست آمد، ولی در کارایی آن برای تشخیص پلورال افیوژن ناشی از سل اختلالی ایجاد نکرد.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  48-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

زمینه: در بسیاری از بیماران مبتلا به کهیر مزمن علت بیماری با استفاده از روش های معمول تشخیصی ناشناخته باقی می ماند. در آزمون های به عمل آمده به طریقin vitro مشخص شده که حداقل در یک سوم از این بیماران کهیر منشا خود ایمن دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع کهیر مزمن خود ایمن با استفاده از (Autologous Serum Skin Test) ASST در بین بیماران مبتلا به کهیر مزمن خود ایمن با علت ناشناخته و مقایسه بالینی دو گروه ASST  مثبت و ASST منفی بوده است.مواد و روش ها این مطالعه بر روی 79 بیمار مبتلا به کهیر مزمن با علت ناشناخته انجام شده است. برای انجام ASST  مقدار 0.5 میلی لیتر از سرم بیمار و به همان میزان محلول نرمال سالین به عنوان کنترل به ترتیب در ساعد دست راست و دست چپ به صورت داخل درمی تزریق شد. بروز ضایعه کهیری در محل تزریق سرم با قطر بزرگتر از 1.5 میلی متر نسبت به محل تزریق سالین به عنوان آزمون مثبت تلقی می گردید. همچنین ما بیماران با تست پوستی مثبت و منفی را بر اساس شرح حال، تظاهرات بالینی و آزمایش های معمول پاراکلینیکی با هم مقایسه نمودیم.یافته ها: از 79 بیمار، 31 نفر (39.2 درصد) ASST مثبت داشتند. بیماران گروه ASST مثبت دفعات حملات بیشتری نسبت به گروه ASST منفی داشتند (P=0.04). اما از نظر متغیرهای دیگر بالینی، مثل مدت بروز بیماری، مدت زمان هر حمله، و نیز آزمایشگاهی تفاوت معنی داری بین آن ها مشاهده نگردید.نتیجه گیری: در درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به کهیر مزمن با علت ناشناخته ASST مثبت است که به احتمال زیاد کهیر در این بیماران منشا خود ایمن دارد. از آن جا که این بیماران از نظر بالینی و آزمون های آزمایشگاهی قابل افتراق با گروه غیر خود ایمن نمی باشند، استفاده از این آزمون ساده می تواند در تشخیص و در نهایت در درمان این بیماران بسیار مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  60-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

زمینه: بیماری های پوستی ابعاد مختلف زندگی بیماران مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهند. آکنه به عنوان یکی از بیماری های التهابی پوست تاثیر بارزی در کیفیت زندگی افراد به خصوص نوجوانان دارد.مواد و روش ها: با استفاده از یک مطالعه توصیفی تحلیلی و با بکارگیری روش نمونه گیری خوشه ای، 403 نفر از دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی مبتلا به آکنه انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران آکنه ای (DLQI و CADI) به صورت مصاحبه حضوری جمع آوری شد و نتایج توصیفی استخراج و روابط تحلیلی با استفاده از آزمون کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن آنالیز گردید.یافته ها: میانگین سنی دانش آموزان 15.8±1 بود. 48.4 درصد از شرکت کنندگان مذکر و 51.6 درصد مونث بودند. 31.2 درصد به علت وجود آکنه پرخاشگری در حد زیاد و بسیار زیاد داشتند. 13.7 درصد دچار مشکلاتی در فعالیت های اجتماعی به علت آکنه شده بودند. 30.8 درصد اظهار داشتند که به علت ظاهر پوستی خود احساس افسردگی می کنند. ارتباط معنی داری بین سطح سواد والدین با کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به آکنه مشاهده شد (P=0.001).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین شدت آکنه و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری وجود دارد. وجود آکنه می تواند ابعاد مختلف زندگی بیماران را به درجات متفاوت تحت تاثیر قرار دهد تا در فعالیت های اجتماعی، درسی، تفریحی و همچنین ابعاد روحی و روانی، افراد از این بیماری متاثر شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1830
 • دانلود: 

  510
چکیده: 

زمینه: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و با تاکید بر عوامل جمعیت شناختی نظیر سن، جنس، تاهل، تحصیلات، حالت اشتغال و محل سکونت در سال 1385 اجرا گردیده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و مقطعی با روش نمونه گیری سرشماری بر روی جامعه آماری کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر، با حجم نمونه 149 نفر انجام شد. اطلاعات مورد لزوم با استفاده از پرسشنامه های سلامت عمومی، مقیاس حمایت اجتماعی و فرم اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری شد. برای توصیف و تحلیل آماری از جداول توزیع فروانی و درصدی، میانگین، انحراف معیار، آزمون های تی، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: این تحقیق نشان داد که وضعیت سلامت روان با نمره حمایت اجتماعی رابطه معنی دار و مستقیم دارد (P=0.001، r=0.56). نتایج به دست آمده نشان دادند که جنسیت، گروه سنی، تحصیلات دانشگاهی، متاهل بودن و تعداد اعضا خانواده با سلامت روانی و حمایت اجتماعی دارای همبستگی معنی داری هستند. همچنین نشان داده شد که پرسنل نوبت کاری اقماری در مقایسه با سایر حالات اشتغال از شرایط سلامت روان و حمایت اجتماعی پایین تری برخوردار هستند (P=0.0001 و F=7.8) و (P=0.0001 و F=12.29).نتیجه گیری: بین سلامت روان و حمایت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و این ارتباط با توجه به عوامل جمعیت شناختی متغیر بوده است. از طرفی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت روان نشان می دهد که تغییر سیاست گذاری ها با هدف ارتقا کیفیت و کمیت شبکه های حمایتی بویژه برای گروه های آسیب پذیر می تواند باعث تقویت اثرات محافظتی حمایت اجتماعی و در نهایت سلامت روانی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1830

دانلود 510 استناد 6 مرجع 2
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1199
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

زمینه: انتروبیوس ورمیکولاریس (Enterobious vermicolaris) نماتود کوچک و سفید رنگ انسانی با طول عمر محدود است که حدود یک میلیارد نفر در دنیا به آن مبتلا هستند. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع انتروبیوس ورمیکولاریس در کودکان مدارس ابتدایی مناطق روستایی شهرستان کوهدشت و بررسی متغیرهای مختلف و ارتباط آنها با میزان شیوع بدست آمده می باشد.مواد و روش ها: پس از تبیین ضرورت انجام آزمایش و انجام آموزش های لازم جهت نمونه برداری به والدین، پرسشنامه های مربوطه تکمیل شده و نمونه ها صبح هنگام، کدگذاری و جمع آوری شدند، سپس به آزمایشگاه ارسال و بعد از بررسی میکروسکوپی، نتایج حاصله به صورت مثبت یا منفی در برگه پرسشنامه ثبت می شدند. در این مطالعه، از روش نوارچسب اسکاچ یا تست گراهام (Graham Test) استفاده گردید. متغیرهای موجود در پرسشنامه ها با استفاده از آزمون مجذورکای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: از مجموع 598 نمونه دریافتی، 202 مورد یعنی 33.8 درصد از دانش آموزان مناطق روستایی شهرستان کوهدشت لرستان به اکسیوریازیس مبتلا بودند. بین پارامترهای پایبندی به استفاده از صابون قبل از صرف غذا، علایم بالینی مانند لاغری، پرش از خواب، عصبانیت و خارش مخرج اختلاف معنی داری در مقایسه با دیگر مناطق روستایی وجود داشت.نتیجه گیری: از آنجا که انتقال انگل به صورت مستقیم انجام می گیرد، لذا بین میزان شیوع انگل و سطح بهداشت جامعه رابطه تنگاتنگ وجود دارد. تشخیص دقیق همراه با فراهم نمودن امکانات و تسهیلات بهداشتی می تواند باعث کاهش آلودگی و پیشگیری از آن شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1199

دانلود 212 استناد 0 مرجع 5
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1591
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

زمینه: یائسگی یک رویداد فیزیولوژیک است که در زندگی تمام زنان در فواصل سنین 59-40 سالگی رخ خواهد داد و منجر به پیامدهای جسمانی، روانی و اجتماعی برای فرد شده، در نتیجه کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به نتایج متناقض در تحقیقات قبلی و عدم انجام چنین مطالعه ای در شهر کاشان این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی در دوران یائسگی و سنجش عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد که در آن 700 نفر از زنان یائسه 60-40 ساله شهر کاشان مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای بود. جهت تعیین کیفیت زندگی زنان از پرسشنامه مخصوص کیفیت زندگی دوران یائسگی (MENQOL) استفاده شد و سپس عوامل مرتبط با کیفیت زندگی شامل سن، شغل، تحصیلات، وضعیت تاهل، تعداد فرزند همراه خانواده، رضایت از وضعیت اقتصادی، رضایت از زندگی زناشویی، ورزش، استعمال سیگار توسط خود فرد و یا افراد خانواده با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که کیفیت زندگی کلی زنان در 17.9 درصد موارد مناسب، در 68.9 درصد موارد متوسط و در 13.3 درصد موارد نامناسب بوده است. همچنین مشخص شد که اکثریت افراد در هر چهار بعد وازوموتور (67.3 درصد)، روانی حرکتی (67.4 درصد)، جسمی (46.3 درصد) و جنسی (51.6 درصد)، کیفیت زندگی متوسط داشتند. از بین متغیر های مورد بررسی بین کیفیت زندگی و تحصیلات (P=0.004)، میزان رضایت از وضعیت اقتصادی (P=0.01) و ورزش (P=0.0001) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.نتیجه گیری: تحصیلات، فعالیت های ورزشی و وضعیت اقتصادی از عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی می باشند. لذا با توجه به نتایج این پژوهش ضرورت ارایه آموزش در رابطه با یائسگی و تغییرات همراه با آن و عوارض یائسگی و نیز ضرورت بکارگیری روش های غیر دارویی پیشگیری کننده از علایم و عوارض یائسگی مانند ورزش و تغییر در سبک زندگی و نقش آنها در بهبود کیفیت زندگی دوران یائسگی تاکید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1591

دانلود 352 استناد 2 مرجع 0