مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

طب جنوب | سال:1389 | دوره:13 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  102
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

زمینه: در این مطالعه ارتباط میزان فلوراید آب های زیر زمینی و ارتفاع روستا از سطح دریا با شاخص های DMFT و dmft کودکانی که در در روستاهای منطقه دشتستان واقع در استان بوشهر زندگی می کنند، سنجیده شده است.مواد و روش ها: 13 روستا در منطقه دشتستان که دارای استانداردهای زندگی یکسان بوده و از آب های زیرزمینی به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی استفاده می کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. آمار مربوط به وضعیت سلامت دندان های شیری (dmft) و دایمی (DMFT) 2287 کودک که در محدوده سنی 6 تا 11 سال بودند، از مرکز بهداشت شهرستان دشتستان گرفته شد و مقادیر شاخص dmft و DMFT کودکان هر روستا طبق دستورالعمل WHO محاسبه شد. میزان فلوراید آب آشامیدنی روستاها نیز به روش SPADNS اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون آنالیز رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: غلظت فلوراید در محدوده 0.99-2.12 mg/l، مقادیر Dt در محدوده 0.14-1.08 و dt در محدوده 0.17-1.08 بود. در محدوده غلظت فلوراید اندازه گیری شده با انجام آنالیز رگرسیون خطی، ارتباط مستقیم ضعیفی با میزان DMFT و dmft مشاهده شد و با افزایش میزان فلوراید، شمارش Dt و dt نیز بدون توجه به سن در هر دو جنس در 13 روستا افزایش یافت. در این مطالعه ارتفاع روستاها از سطح دریا تاثیری بر میزان پوسیدگی نداشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت های فلوراید بالاتر از 1mg/l در آب آشامیدنی تاثیری در پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان در این منطقه ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  108
 • صفحه پایان: 

  113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

زمینه: ولووواژینیت کاندیدایی بیماری است که در اثر کلونیزاسیون گونه های کاندیدا در موکوس دستگاه تناسلی خانم ها ایجاد می شود. هدف این تحقیق شناسایی گونه های مخمرهای جدا شده از واژینیت در خانم های مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی ابوالفضل بوشهر بود.مواد و روش ها: در این بررسی که از خرداد ماه تا شهریور ماه 1381 در شهر بوشهر صورت گرفته است. از 80 خانم مشکوک به واژینیت کاندیدایی، به کمک سوآب، 160 نمونه گرفته شد (2 سوآب برای هر خانم). سپس از نمونه ها لام مستقیم و کشت تهیه گردید ومخمرهای جدا شده با کمک روش های استاندارد جذب و تخمیر قندها، شناسایی گردیدند.یافته ها: در این مطالعه از 80 نمونه مشکوک به واژینیت کاندیدایی، تعداد 42 نفر به این بیماری مبتلا بودند. از 42 مورد بیماری، 31 مورد کاندیدا آلبیکانس، 5 مورد کاندیداگلابراتا، 4 مورد کاندیدا تروپیکالیس و 2 مورد هم کاندیدا کفیر عامل بیماری بوده است.نتیجه گیری: در گروه مورد مطالعه این بررسی، شایع ترین عامل بیماری ولوواژنیت کاندیدیایی، کاندیدا آلبیکانس شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  114
 • صفحه پایان: 

  122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

زمینه: توکسوپلاسموز بیماری انگلی است که به وسیله تک یاخته ای درون سلولی به نام توکسوپلاسما گوندی ایجاد می شود. این عفونت در افراد با سیستم ایمنی سالم عمدتا فاقد علایم بالینی است. بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در دختران قبل از ازدواج به منظور یافتن افراد فاقد ایمنی، می تواند مبنای اقدامات پیشگیری از توکسوپلاسموز مادرزادی قرار گیرد.مواد و روش ها: طی مطالعه ای مقطعی، 491 دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه خون گرفته شد و سرم های حاصله جهت یافتن آنتی بادی های IgG و IgM به روش ELISA مورد آزمایش قرار گرفتند.یافته ها: شیوع آنتی بادی های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما در دختران دانشجو به ترتیب 11.5 و 1.5 درصد بود. 30.8 درصد از دانشجویان دارای اطلاعاتی در مورد توکسوپلاسموز بودند. بین مثبت بودن آنتی بادی ضد توکسوپلاسما و عواملی مثل محل سکونت و عادات غذایی رابطه آماری معنی دار مشاهده شد، اما بین وجود آنتی بادی و عواملی مثل در دسترس بودن آب آشامیدنی سالم، تماس با گربه و نگهداری حیوانات در خانه ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد.نتیجه گیری: شیوع کمتر از حد انتظار آنتی بادی ضد توکسوپلاسما در بوشهر با عواملی همچون وجود کم گربه در شهر بوشهر، مصرف کم گوشت گاو و گوسفند و فقدان دمای مناسب برای اسپوردار شدن انگل در بیشتر ماه های سال مرتبط است. پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی و تشخیصی جهت پیشگیری از توکسوپلاسموز مادرزادی در زنان غیر ایمن تدوین شود.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  123
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

زمینه: در حال حاضر درمان انتخابی کیست هیداتیک جراحی می باشد. با توجه به خطر ریخته شدن محتویات کیست به داخل اعضای شکم و انتشار اسکولکس ها حین خارج سازی، جهت پیشگیری، مواد اسکولکس کش مختلفی به داخل کیست تزریق می شود که عوارض جانبی گوناگونی در بدن میزبان دارند. لذا در این تحقیق تاثیر اسکولکس کشی متیلن بلو بر روی کیست هیداتیک مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: جهت انجام مطالعه، تعداد 50 کبد آلوده گوسفند که حاوی حداقل یک کیست بارور با پروتواسکولکس های زنده بودند، جمع آوری گردید. زنده بودن پروتواسکولکس ها از طریق حرکت سلول های شعله شمعی و تکان های محتویات داخلی آنها و در نهایت رنگ آمیزی ائوزین تایید شد و در سه گروه به ترتیب تحت تاثیر سالین هیپرتونیک اشباع، نرمال سالین و متیلن بلو به عنوان کنترل های مثبت، منفی و تست قرار گرفتند. پروتواسکولکس ها در زمان های 2، 4، 8 و 16 دقیقه از نظر زنده بودن در زیر میکروسکوپ نوری بررسی شدند.یافته ها: متیلن بلو و سالین نرمال در فواصل زمانی مذکور هیچ گونه تاثیری بر اسکولکس ها نداشتند و صد در صد پروتواسکولکس ها تا پایان 16 دقیقه زنده بودند، ولی سالین هیپرتونیک اشباع در زمان های 2 و 4 دقیقه، حدود 95 درصد و 8 و 16 دقیقه، 100 درصد پروتواسکولکس ها را از بین برد.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده حاکی از عدم تاثیر این ماده بر روی پروتواسکولکس ها بود و لذا پیشنهاد می شود مطالعات و تحقیقات بیشتر در زمینه دستیابی به یک ماده اسکولکس کش موثر و بدون عوارض برای انسان ادامه یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

زمینه: خود نمایی سویه های مقاوم چند دارویی باکتری ها در سطح جهان، کاربرد نابجای عوامل ضدعفونی و ظهور ارگانیسم های بازپدید، موجب گردیده است که پژوهشگران به صورت ژرف به شناسایی و کشف مواد جدید ضد عوامل عفونی از گستره دریا، تمایل از خود نشان دهند.مواد و روش ها: تعداد 611 گونه نرمتن شناسایی شده در سواحل و جزایر خلیج فارس، جهت تاکسونومی و یافت اسامی هم نام (Synonymy) در بانک اطلاعاتی نرمتنان هند - آرام (OBIS) مورد بررسی قرار گرفتند. سپس اسامی این نرمتنان همراه با اسامی هم نام آنها، در بانک اطلاعاتی پزشکی کتابخانه ملی کنگره آمریکا (PubMed) جهت یافت فرآورده های زیستی آنها جستجو شدند.یافته ها: از 611 گونه نرمتن خلیج فارس، 172 جنس/گونه دارای ترکیبات فعال زیستی بوده که جداسازی و تلخیص مواد ضد عوامل عفونی در 11 جنس/گونه نرمتن خلیج فارس گزارش شده بود. عصاره این نرمتنان یا مواد استخراجی و تلخیص شده آنها بر علیه باکتری های گرم مثبت (در پنج نرمتن)، گرم منفی (چهار نرمتن)، ویروس (دو نرمتن)، قارچ و لیشمونیا (هریک، یک نرمتن)، موثر بوده اند و در دو نرمتن نیز ملکول های شناساگر جهت عوامل عفونی نفوذی یافت شده است.نتیجه گیری: نرمتنان خلیج فارس دارای مواد فعال زیستی ضد عوامل عفونی بوده و رشد فزاینده جداسازی این ترکیبات، نشانگر آن است که پژوهش بر روی نرمتنان خلیج فارس می تواند گنجینه ای از مواد فعال زیستی ضد عوامل عفونی را برای ما نوید دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  137
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

در اغلب موارد انسداد مجرای صفراوی مشترک به دلیل نئوپلاسم ها، سنگ مجاری صفراوی، تروما یا علل ایاتروژنیک می باشد. با این وجود به ویژه در نواحی اندمیک انگل ها نباید فراموش شوند. پارگی کیست هیداتیک کبدی به داخل مجاری صفراوی یکی از مهم ترین علل انگلی انسداد مجرای صفراوی مشترک می باشد و باید در همه بیماران مبتلا به انسداد مجرای صفراوی مشترک که سابقه عفونت هیداتیک را دارند به عنوان یکی از تشخیص های افتراقی مطرح شود. در این مقاله ما یک مورد غیر معمول از عود کیست هیداتیک کبدی پس از 13 سال که همزمان با عود، کیست به داخل سیستم صفراوی پاره شده و باعث انسداد مجرای صفراوی مشترک شده است را معرفی می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  86
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

زمینه: اختلالات سیستم اندوکرین مانندکوتاه قدی، بلوغ دیررس و هیپوگنادیسم که به دلیل اثرات سمی آهن اضافی در بیماران تالاسمی به وجود می آید، یک معضل بزرگ است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین و گرلین با کوتاه قدی و لاغری در بیماران بت تالاسمی است.مواد و روش ها: در این بررسی سطح سرمی لپتین و گرلین در 50 کودک سالم، 50 بیمار تالاسمی ماژور و 50 بیمار تالاسمی متوسط اندازه گیری شد و نتایج با استفاده از آزمون های آماری توسط نرم افزار spss نسخه 15 تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: میانگین لپتین سرم در گروه تالاسمی ماژور 2.62±1.2mg/l و در گروه تالاسمی متوسط 2.87±2.4mg/l بود که به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل بود (P<0.01). میانگین گرلین در گروه تالاسمی ماژور 1042.192±275.9 pg/ml بود که به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (P<0.01). اما در گروه تالاسمی متوسط 989.39±275.5 pg/ml بود که تفاوت معنی داری نداشت. ارتباط معنی دار مثبتی بین سطح سرمی لپتین و شاخص توده بدنی در بیماران تالاسمی ماژور و متوسط وجود داشت. همچنین سطح سرمی لپتین در گروه افراد کوتاه قد تالاسمی ماژور در مقایسه با گروه کنترل کوتاه قد پایین تر بود، اما هیچ ارتباط معنی داری بین سطح گرلین و کوتاه قدی وجود نداشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد که یکی از مشکلات غددی در افراد تالاسمی نقص عملکرد سلول های چربی است که موجب سطح سرمی پایین لپتین در این بیماران می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

زمینه: تراکم استخوانی پایین یکی از عوامل خطر اصلی در شکستگی های حاصل از استئو پروز می باشد. شواهد دلالت بر اثر محافظت کنندگی ریزمغذی و درشت مغذی ها در مقابل اختلالات استخوانی، پیرو افزایش سن دارد. در این مطالعه ارتباط بین کلسیم غذایی با تراکم و همچنین نشانگرهای حساس سرمی استخوانی را در بالغین استان بوشهر مورد بررسی قرار دادیم.مواد و روش ها: دراین مطالعه 1028 نفر (36 درصد مرد و 63 درصد زن) از 13 منطقه بوشهر به صورت تصادفی انتخاب شده و بسامد غذایی به وسیله پرسشنامه معتبرارزیابی گردید. تراکم استخوانی مهره های کمری 1 تا 4، استخوان فمور (گردن، مثلث ward و تروکانتر) و قسمت انتهایی ساعد به وسیله دستگاه جذب اشعه x دوگانه (DXA) و -Cترمینال تلوپپتید کلاژن تیپ (CTX) I و استئوکلسین به روش الیزا مورد سنجش قرار گرفت.یافته ها: ارتباط معنی داری بین مصرف کلسیم غذایی در افراد شرکت کننده و تراکم استخوانی فمور (گردن فمور P<0.05، r=0.06؛ مثلثP=0.01 ward ، r=0.07 و تروکانتر P<0.05، r=0.05) وجود دارد. اما بین کلسیم غذایی با تراکم استخوانی مهره ها و یک سوم انتهایی استخوان ساعد دیده نشد. آنالیز رگرسیون به صورت معکوس ارتباط معنی داری بین کلسیم غذایی و استئوکلسین سرم (P<0.05، r=0.05) نشان داد، در حالی که ارتباط معنی داری بین کلسیم غذایی و CTX سرم مشاهده نگردید.نتیجه گیری: مصرف کلسیم می تواند اثر محافظت کنندگی در برابر بروز پوکی استخوان در بالغین داشته باشد، به خصوص این نتیجه گیری به وسیله یافته های مطالعه مبتنی بر کاهش بازگردش استخوانی در افرادی که کلسیم بیشتری دریافت کرده بودند، تقویت می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID