مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  80
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه: هر چند حوادث ناشی از ترومبوز در کودکان و نابالغین کمتر از بزرگسالان است اما شیوع آن در دوران نوجوانی افزایش می یابد. هدف این پژوهش مقایسه برخی فاکتورهای انعقادی مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی بعد یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده ساز در موش های صحرایی نر نابالغ با بالغ بود.مواد و روش ها: تعداد 27 سر موش نر نابالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی 5±97 گرم و 27 سر موش نر بالغ با میانگین وزنی 5±241 گرم پس از دو هفته آشنایی با محیط و نوارگردان به یک گروه کنترل و دو گروه فعال که بلافاصله و 24 ساعت بعد از آنان خون گیری به عمل آمد، تقسیم شدند. فعالیت استقامتی وامانده ساز شامل فعالیت روی دستگاه نوارگردان تا واماندگی بود. برای اندازه گیری فیبرینوژن به روش clauss و برای اندازه گیری APTT و PT از روش های انعقادی استفاده گردید. همچنین برای اطمینان از حصول نشانه های بلوغ در آزمودنی ها هورمون تستوسترون با استفاده از روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در سطح (p≤0.05) انجام شد.یافته ها: فیبرینوژن دو گروه موش های بالغ و نابالغ از مرحله قبل تا بلافاصله بعد از فعالیت کاهش معنادار (P=0.047 و P=0.004) و در 24 ساعت پس از فعالیت تنها در گروه موش های بالغ افزایش معنادار داشت (P=0.001).APTT  نیز در آزمودنی های بالغ و نابالغ از مرحله قبل تا 24 ساعت بعد از فعالیت کاهش معنادار داشت.نتیجه گیری: با توجه به افزایش فیبرینوژن و کاهشAPTT  در 24 ساعت پس از فعالیت استقامتی وامانده ساز در موش های بالغ و نابالغ به نظر می رسد انجام فعالیت ها در کودکان و بزرگسالان غیرفعال باید با ملاحظات ویژه ای همراه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  99
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

زمینه: با توجه به اثر مثبت روغن کنجد بر دستگاه عصبی و از آنجایی که اسیدهای چرب در دوران بارداری برای تکامل دستگاه عصبی و در دوران شیردهی جهت رشد سلول های مغزی نوزاد ضروری می باشند، در این تحقیق اثر مصرف رژیم غذایی حاوی روغن کنجد به میزان 10 درصد در دوران بارداری و شیردهی بر روی حافظه موش های صحرایی متولد شده در 30 روز بعد از تولد بررسی گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی موش های صحرایی ماده و نر بالغ نژاد ویستار به 2 گروه 12 تایی تقسیم شدند (در هر گروه 9 موش ماده و 3 موش نر). گروه کنترل با جیره غذایی معمولی و گروه آزمایش با جیره غذایی حاوی روغن کنجد به میزان 10 درصد در دوران بارداری و دوران شیردهی تغذیه شدند. زاده های نر و ماده گروه ها در سن 30 روزگی جهت بررسی حافظه احترازی غیرفعال با استفاده از دستگاه شاتل باکس تست شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه انجام گرفت.یافته ها: میانگین زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک در ابتدای آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کمتر بود (P<0.01). میانگین زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک 48 ساعت بعد از آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و میانگین زمان سپری شده در جعبه تاریک 48 ساعت بعد از آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کمتر بود (P<0.001).نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مصرف روغن کنجد 10 درصد در دوران بارداری و شیردهی حافظه احترازی غیرفعال پس از 48 ساعت را در موش صحرایی 30 روزه افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 104 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  100
 • صفحه پایان: 

  109
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

زمینه: انباشتگی فلزات سنگین که در اثر فاضلاب های صنعتی، شهری و کشاورزی به وجود می آیند معمولا در مقابل تصفیه شیمیایی مقاوم می باشند. این گونه فلزات به راحتی می توانند باعث آلودگی زیست محیطی آبزیان به خصوص میگوها شوند که یکی از مهم ترین زنجیره غذایی انسان ها محسوب می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی غلظت فلزات سنگین از جمله سرب، کادمیوم، روی، مس و جیوه در میگوهای دریایی و پرورشی آب های سواحل استان بوشهر (خلیج فارس) بوده است.مواد و روش ها: میگوهای دریایی از سه ناحیه از سواحل استان صید و جمع آوری گردید. همچنین میگوهای پرورشی از 3 گونه سفید هندی (Ferropenaeus indicus)، ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و پا سفید (Litopenaeus vannamei) انتخاب گردید. پس از شستشو، بافت خوراکی میگو جداسازی، تعیین وزن و در فور با دمای 70 درجه سانتی گراد خشک گردید، سپس به صورت پودر در آمده و در کوره با درجه حرارت 550 درجه سانتی گراد به خاکستر سفید تبدیل شدند. مقادیر فلزات سنگین سرب، کادمیوم، جیوه، مس و روی توسط دستگاه جذب اتمی شعله ای تعیین مقدار گردیدند.یافته ها: میانگین غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس و روی در میگوهای دریایی مورد بررسی به ترتیب 2.38، 9.27، 0.44، 1.34 قسمت در میلیون و جیوه 2.8 قسمت در میلیارد تعیین گردید. همچنین میانگین غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس و روی در میگوهای پرورشی به ترتیب 3، 9.8، 37.42 و 1.0 قسمت در میلیون و جیوه 2.7 قسمت در میلیارد محاسبه شد. اختلاف چندانی در مقادیر فلزات سنگین بین دو گروه دریایی و پرورشی مشاهده نگردید. مقادیر مجاز با استاندارد ملی ایران برای فلزات سرب، کادمیوم، مس و روی به ترتیب 1، 0.1، 20 و 50 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بافت میگو و در مورد جیوه 500 میکروگرم در کیلوگرم وزن تر بافت میگو می باشد.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که غلظت فلزات سنگین روی، مس و جیوه از استانداردهای گزارش شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) کمتر بوده و نگران کننده نمی باشد. هر چند میانگین غلظت فلزات سرب و کادمیوم در هر دو نوع دریایی و پرورشی از حداکثر مجاز برای مصارف انسانی بالاتر بوده و نیاز به بررسی و حساسیت بیشتری دارد. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که اقدامات لازم جهت پیشگیری از آلودگی آب های سواحل دریای بوشهر توسط مقامات مسوول صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 113 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  110
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  689
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

زمینه: آلرژن ایمونوتراپی از روش موثر درمان بیماری های آلرژیک وابسته به IgE می باشد که به صورت تزریق افزایشی دوزهای آلرژن به فرد آلرژیک صورت می پذیرد تا آنجایی که نسبت به آلرژن مورد نظر فرد تحمل پیدا کرده و علایم بالینی کاهش یابد. مطالعه حاضر بررسی اثر بالینی ایمونوتراپی با عصاره آلرژن های شایع شمال شرق ایران روی بیماران آسم و رینیت آلرژیک است.مواد و روش ها: مطالعه به شکل تصادفی و آینده نگر در بیماران 65-5 سال که مبتلا به آسم خفیف تا متوسط و رینیت آلرژیک متوسط تا شدید بودند و سابقه آتوپی داشتند، انجام شده همه آنها با درمان دارویی پاسخ بالینی مناسبی نداشتند. همه بیماران فوق تحت ایمونوتراپی قرار گرفتند. عصاره آئرو آلرژن های ناحیه شمال شرق ایران توسط کمپانی دال هولیستر آمریکا تهیه گردید. بیمارانی که هر یک تست پوستی پریک مثبت داشتند تحت ایمونوتراپی با عصاره آلرژن با سه ویال با رقت های 1.10000 پیکوگرم هر هفته به مدت 10 جلسه، 1.1000 پیکوگرم یک هفته در میان به مدت 10 جلسه و سپس با رقت های 1.100 پیکوگرم به فاصله یک ماه به مدت 2 سال قرار گرفتند.یافته ها: از میان 156 بیمار؛ 48 بیمار (30.8 درصد) مرد با میانگین سنی 35 سال و 108 نفر (69.2 درصد) زن با میانگین سنی 38 سال بودند. 120 نفر (77 درصد) رینیت آلرژیک و 29 بیمار (18.5 درصد) آسم و 7 نفر (4.8 درصد) هر دو بیماری را با هم داشتند. میانگین سنی بیماران 37 سال بود که 48 بیمار (30.8 درصد) مرد و بودند. ایمونوتراپی به صورت معنی داری در همه گروه ها سبب بهبود علایم بالینی شد. 84 نفر (70 درصد) از بیماران گروه رینیت آلرژیک به طور کامل بهبود یافتند، 22 بیمار (18.4 درصد) به طور متوسطی به درمان پاسخ دادند و 14 بیمار (11.6 درصد) نیز به درمان پاسخ ندادند. از 29 بیمار آسم آلرژیک، 22 نفر (75 درصد) به طور کامل بهبود داشتند، 4 بیمار (13.6 درصد) پاسخ متوسطی به درمان دادند و 3 بیمار (11.4 درصد) هیچ پاسخی به درمان نداشتند. در گروهی که هر دو بیماری را با هم داشتند 3 نفر (42.8 درصد) به طور کامل درمان شدند، سه بیمار (42.8 درصد) پاسخ متوسطی به درمان دادند و یک بیمار (14.4 درصد) نیز هیچ پاسخی به درمان نداد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ایمونوتراپی استاندارد با آلرژن های شایع بومی می تواند علایم عمده بالینی رادر بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید و آسم آلرژیک خفیف تا متوسط که به درمان طبی پاسخ مناسبی نداده اند، بهبود بخشد و به عنوان یک روش درمانی موثر در این بیماران پیشنهاد گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 689

دانلود 106 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  118
 • صفحه پایان: 

  127
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

زمینه: میگرن یک بیماری مغز و اعصاب است که از نظر اتیولوژی چندین عامل در شروع و یا تشدید آن تاثیر می گذارد. یکی از عوامل موثر بر این بیماری عوامل روان شناختی همچون مکانیزم های دفاعی، تاب آوری و سلامت عمومی می باشد، در این تحقیق به بررسی رابطه بین سلامت عمومی، تاب آوری و مکانیسم های دفاعی و همچنین پیش بینی سلامت عمومی افراد مبتلا به میگرن که دارای تاب آوری بالایی بوده و از مکانیسم های دفاعی رشد یافته استفاده می نمایند، پرداخته می شود.مواد و روش ها: در این تحقیق 50 نفر از زنان مبتلا به سردرد میگرنی شهرستان بوشهر با استفاده از پرسشنامه سبک های دفاعی، تاب آوری و سلامت عمومی و از طریق آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار SPSS ویرایش 17 مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان می دهد که افراد مبتلا به سردرد میگرنی بیشتر از مکانیسم دفاعی رشد نایافته و روان آزرده استفاده می کنند و بین وخامت سلامت عمومی با تاب آوری و همچنین با مکانیسم دفاعی رشد یافته رابطه منفی معنادار (p=0.003) و بین این وخامت با مکانیسم های دفاعی رشد نایافته (p=0.041) و مکانیسم های دفاعی روان آزرده (p=0.040) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین تاب آوری با مکانیسم های دفاعی روان آزرده (p=0.04) و تاب آوری با مکانیسم های رشد نایافته (p=0.009) رابطه منفی و بین تاب آوری با مکانیسم های دفاعی رشد یافته رابطه مثبت معناداری (p=0.003) وجود دارد. همچنین هر اندازه فرد بیشتر از مکانیزم های دفاعی رشد یافته استفاده کند از میزان وخامت سلامت عمومی او نیز کاسته خواهد شد، اما این رابطه با حضور متغیر تاب آوری قوی تر خواهد شد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که افراد میگرنی ای که از مکانیسم های دفاعی رشد یافته استفاده می کنند در شرایط تاب آوری بالا از سلامت عمومی مطلوب تری (وخامت کمتر در سلامت عمومی) برخوردار خواهند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 112 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  128
 • صفحه پایان: 

  137
تعامل: 
 • استنادات: 

  1664
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

زمینه: پرستاران اصلی ترین و مهم ترین نقش را در ارائه خدمات بهداشتی در بیمارستان ها ایفا می کنند. به همین دلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران همواره موضوعی مهم برای مطالعه هستند. هدف این مطالعه پیش بینی رضایت شغلی بر اساس هوش هیجانی و صلاحیت پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 132 پرستار شاغل در بیمارستان اصلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از مجموعه ای روا و پایا شامل مقیاس هوش هیجانی سیبریاشرینگ، مقیاس رضایت شغلی (جی دی آی) و مقیاس سنجش صلاحیت پرستاران استفاده شد. نتایج به کمک روش آماری رگرسیون خطی گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که ابعاد همدلی و مهارت های اجتماعی هوش هیجانی می توانند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند، اما هیچ یک از ابعاد صلاحیت قدرت پیش بینی رضایت شغلی را نداشتند. بین هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت اما صلاحیت رابطه معنی داری با رضایت شغلی نداشت.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ابعاد همدلی و مهارت های اجتماعی هوش هیجانی عامل پیش بین مناسبی برای رضایت شغلی پرستاران هستند اما صلاحیت نمی تواند رضایت شغلی را پیش بینی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 93 استناد 1664 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  138
 • صفحه پایان: 

  143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

زمینه: احیا اطفال برای گروه درمانی یک چالش می باشد و اکثرا تجربه کمی در شرایط اورژانس دارند، با توجه به اینکه دوز دارو در کودکان بر اساس وزن بوده و در شرایط اورژانس اندازه گیری وزن عملی نمی باشد، استفاده از یک روش سریع، آسان و قابل قبول مورد نیاز است. هدف از این مطالعه تعیین دقت نوار براسلو در کودکان شهر بوشهر می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 403 کودک 30 روزه تا 14 ساله که به اورژانس بیمارستان علی اصغر مراجعه کرده بودند، تحت مطالعه قرار گرفتند. کودکان مبتلا به بیماری های مزمن و بدحال، وزن کمتر از 3 کیلوگرم و بیشتر از 34 کیلوگرم از مطالعه حذف شدند. وزن تخمینی کودکان بر اساس استاندارد نوار براسلو یعنی فاصله بین فرق سر تا پاشنه پا و زمانی که کودک به پشت خوابیده خوانده و وزن حقیقی کودک توسط ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد. سپس مقایسه ای بین وزن های حقیقی و تخمینی انجام شد. آنالیز داده ها پس از کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18 و آزمون های آمار توصیفی تحلیلی تی تست، کای اسکور انجام شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 43.2 درصد دختر و 56.8 درصد پسر با میانگین سنی 43 ماه بودند با خطای±10 درصد، 72.5 درصد از وزن حقیقی و با در نظر گرفتن خطای در حدود±15  درصد، 78.9 درصد از وزن حقیقی که به درستی تخمین زده شده بود که به تفکیک جنسیت اختلاف معنی دار نبود.نتیجه گیری: نوار براسلو برای تخمین وزن کودکان بوشهری در شرایط اورژانس ساده، سریع و دقیق بوده که دقیق تر از تخمین وزن توسط والدین یا پرسنل درمانی می باشد. بنابراین برای پزشکان و کارکنان درمانی بخش اورژانس جهت محاسبه دوز دارو و تجهیزات در مواقع اورژانس کمک کننده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ابراهیمی مهبد

نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  144
 • صفحه پایان: 

  155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1483
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

زمینه: سونوهیستروگرافی انجام سونوگرافی واژنی همراه با تزریق سالین از راه دهانه رحم به درون حفره رحمی می باشد و با کمک گیری از آن می توان ضایعات پاتولوژیک حفره اندومتر و باز بودن لوله های رحمی را نمایان ساخت. این روش در میان محققین و پزشکانی که در کشورمان فعالیت می نمایند هنوز ناشناخته است.مواد و روش ها: مقالات تحقیقاتی که از سال 2000 تا 2012 در زمینه سونوهیستروگرافی در منابع معتبر منتشر شده را گردآوری نمودیم و از ابزارهای جستجوگر Google scholar، Pub Med، OVID، MEDLINE، EMBAS، Cochrane Labrary، SID، Iran Medex،Mag Iran   Med Lab وکمک گرفتیم.یافته ها: دقت تشخیصی سونوهیستروگرافی در بررسی حفره رحمی با هیستروسکوپی هم خوانی دارد. این روش می تواند اطلاعات مهمی در مورد ضایعات درون حفره رحمی بدهد و همچنین قادر است، رحم دیواره دار را از رحم دو شاخ افتراق دهد و در مقایسه با روش هیستروسالپینگوگرافی اطلاعات بیشتری از حفره رحم فراهم می کند. همچنین حساسیت و ویژگی بالائی در بررسی باز بودن لوله های رحمی دارد. می توان آن را به عنوان روش غربالگری در خون ریزی های نامنظم رحمی و یا ناهنجاری های مادرزادی رحم به کار برد.نتیجه گیری: سونوهیستروگرافی یک روش غربالگری مناسب و ارزان و ساده و ایمن و با قابلیت بالا و شانس عوارض پائین برای بررسی حفره و لوله های رحمی در زنان نابارور و یا مبتلا به خون ریزی های نامنظم رحمی می باشد. بیماران به خوبی انجام این روش را تحمل می کنند و پزشکان می توانند از آن برای غربالگری بیمارانی که به روش های تهاجمی تر نیاز دارند بهره جویند.

آمار یکساله:  

بازدید 1483

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  156
 • صفحه پایان: 

  163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  501
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

پارگی دیافراگم یک حالت تهدیدکننده حیات است که نسبتا ناشایع بوده و اغلب به علت ترومای بلانت یا نفوذی به وجود می آید. این حالت ممکن است در مراحل اولیه مورد توجه قرار نگرفته و با تاخیر تشخیص آن داده شود. این مطالعه به صورت گذشته نگر، اطلاعات پنج بیماری است که طی سال های 1375 تا 1390 دچار پارگی دیافراگم شده بودند. سن این بیماران (4 مرد و 1 زن)، بین 13 تا 63 سال (میانگین سنی 37 سال) بود. همه موارد پارگی دیافراگم در سمت چپ و علت 4 مورد آنها ترومای بلانت بود. تشخیص بیماری در 4 مورد با تاخیر 3 روز تا 4 سال بوده و به علت این تاخیر 3 بیمار دچار ناتوانی و 1 مورد منجر به مرگ شد. حتی با وجود انجام لاپاراتومی در مراکز دیگر (2 مورد) تشخیص با تاخیر داده شد. بنابراین با وجود ناشایع بودن پارگی دیافراگم تشخیص این بیماری مشکل می باشد و حتی در صورت عدم دقت در حین لاپاراتومی نیز ممکن است تشخیص با تاخیر داده شود، لذا داشتن شک بالینی قوی، انجام گرافی های سریال و به موقع، دقت در اکسپلور کامل شکم و به ویژه هر دو دیافراگم در حین لاپاراتومی می تواند به تشخیص به هنگام این بیماری کمک کند. هدف از ارائه این مقاله گزارشی از پارگی دیافراگم و ایرادات تشخیصی آن، به منظور جلب توجه پزشکان برای تشخیص سریع تر و درمان به موقع این بیماران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 501

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0