مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

طب جنوب | سال:1382 | دوره:6 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  344
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی (HSV-1) عامل ایجاد بیماریهای مهمی در انسان می‌باشد. با توجه به افزایش شیوع ویروس هرپس در جامعه ظهور مستمر سویه‌های جدید مقاوم به درمانهای جاری، لازم است تا برای پیشگیری از ابتلاء افراد حساس و بروز بیماری در آنها اقدام به تولید یک واکسن مؤثر شود. برای این کار واکسنهای متفاوتی تولید شده‌اند که واکسنهای حاوی DNA از جمله کاندیداهای مناسب برای این مقصود می‌باشند. در این پژوهش با استفاده از کلونهای حاوی ژن کد کننده گیلوپروتئین D ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک (pcDNA3-gD-1) یا ژن کد کننده گلیکوپروتئین B این ویروس (pcDNA3-gB-1) و یا ترکیبی از این دو کلون اقدام به ایمن سازی موشهای BALB/c حساس و سپس ارزیابی پاسخ ایمنی موشها شد. برای این کار سه گروه از موشهای BALB/c به ترتیب با: pcDNA3-gD-1 یا pcDNA3-gB-1، یا ترکیبی از این دو کلون مورد تلقیح قرار گرفتند. هر گروه مجموعاً 3 بار و هر بار به فاصله 21 روز با کلونهای مربوط تلقیح شدند و قبل و بعد از هر تزریق از آنها خونگیری به عمل آمد. ضمناً به یک گروه مجزا از موشها به عنوان گروه شاهد مثبت، سویه استاندارد KOS از ویروس هرپس تیپ یک (HSV-1) تزریق شد، حال آنکه به دو گروه مجزا نیز که به عنوان شاهد منفی در نظر گرفته شده بودند به ترتیب PBS و پلاسمید فاقد ژن تلقیح شد. بیست و یک روز پس از آخرین تزریق، موشهای مربوط به گروههای 6 گانه با تزریق ویروس وحشی HSV-1 مورد چالش قرار گرفتند. ضمناً آزمایش خنثی سازی (TCID 50 صد) ویروس هرپس با رقتهای دو برابر از هر کدام از نمونه خونهای تهیه شده انجام پذیرفت. یافته‌های به دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که کلونهای فوق بتنهایی و یا به طور توام توانستند سیستم ایمنی موشها را تحریک و ضمن ایجاد آنتی بادی خنثی کنده ویروس حاد در آنها، باعث پیدایش مقاومت در موشها برابر ویروس چالش شوند. تولید آنتی بادی پس از سومین تزریق به حداکثر مقدار خود رسید. موشهایی که به آنها ترکیبی از دو کلون تلقیح شده بود دارای عیار بالاتری از آنتی بادیهای خنثی کننده ویروس در مقایسه با دو گروهی که فقط یک کلون به آنها تزریق شده بود شدند، در حالی که در گروههای شاهد منفی آنتی بادی تولید نشد. در عین حال موشهای واکسینه در مقایسه با موشهای شاهد منفی توانستند مقاومت واضحی علیه ویروس چالش نشان دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 344

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

دانستن موقعیت و الگوی شاخه دادن عصب اوبتوراتور در جراحیهای ترمیمی و توانبخشی که بر روی عضلات انجام می‌پذیرد اهمیت پیدا میکند. در مطالعه حاضر 64 نمونه از جسدهای فیکس شده انسانی موجود در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و بوشهر جهت مطالعه عصب اوبتوراتور مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از این تحقیق بررسی مسیر و شاخه‌های عصب اوبتوراتور می‌باشد. بعد از تشریح جدار خلفی شکم و سطح داخلی ران، عصب اوبتوراتور مورد بررسی قرار داده شد. عصب اوبتوراتور در تمام موارد از ریشه‌های قدامی اعصاب کمری دوم تا چهارم منشا می‌گرفت و در مجرای اوبتوراتور به دو شاخه قدامی و خلفی تقسیم میِ‌شد. شاخه قدامی در تمام موارد از بالای عضله اوبتوراتور خارجی لگن را ترک می کرد. این شاخه در 3.12% یک شاخه ظریف مستبقل به ثلث فوقانی داخلی ران می‌داد. تنه خلفی عصب اوبتوراتور در 3.12% مورد از بالای عضله اوبتوراتور خارجی لگن را ترک نموده و در 96.88% مورد از ضخامت عضله اوبتوراتور خارجی عبور می‌کرد. شاخه مفصلی زانو در 82.8% انتهای دیستال عضله نزدیک کننده بزرگ را سوراخ می‌کرده و در 2.17% همراه با شریان رانی از کانال هانتر عبور و وارد حفره پوپلیتئال می‌شد. بنابراین نتایج مربوط به ریشه‌های عصب اوبتوراتور همسان با نتایج از تحقیق دیگر پژوهشگران می‌باشد، اما در مورد نحوه عصب گیری عضله ادکتور برویس با بافته‌های پژوهشهای دیگر همخوانی ندارد و این عضله فقط از شاخه‌ قدامی عصب اوبتوراتور عصب گیری می‌کند.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

در مناطق گرمسیر ایران عقرب گزیدگی در زمره یکی از مهمترین مشکلات پزشکی محسوب می‌گردد. بدون اطلاع و با توجه به فون و فعالیت فصلی عقربها در یک منطقه، اتخاذ یکسان روش‌های پیشگیری و یا مبارزه با گونه‌های مختلف عقرب، در بسیاری از موارد با موفقیت همه جانبه همراه نخواهد بود. با توجه به نوع زیستگاه عقرب‌های حفار و غیر حفار، پناهگاههای احتمالی آنها در جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، کوچک و هنگام با استفاده از دو روش، جستجو در روز و جمع آوری عقرب در شب (به کمک چراغ ماوری بنفش) مورد بررسی قرار گرفت.نمونه‌های جمع‌آوری شده پس از انتقال به آزمایشگاه تعیین هویت شده و نسبت جنسی آنها تعیین گردید. در عملیات جمع‌آوری عقرب از جزیره ابوموسی و تنب بزرگ به ترتیب تعداد 311 و 134 عقرب صید شد. این عقربها همگی متعلق به گونه بوتتوس جایاکاری بودند. در جستجوهای صورت گرفته از نواحی مختلف تنب کوچک، تیم نمونه‌برداری موفق به جمع‌آوری عقرب نشد. از تعداد 155 عقرب جمع‌آوری شده از جزیره هنگام، تعداد 134 عقرب از گونه بوتتوس جایاکاری و بقیه متعلق به گونه مزوبوتوس اپئوس بودند. عقربهای فوق از جزایر مذکور برای اولین بار گزارش می‌شود. عدم وجود تنوع در فون عقربهای این جزایر احتمالاً می‌تواند ناشی از عوامل مختلف مانند انتقال بسیار محدود مصالح ساختمانی و یا نهال‌های گیاهی و غیره از مناطق عقرب خیز کشور به این مناطق و یا عدم سازگاری سایر گونه‌های عقرب با شرایط بیو اکولوژی جزایر مذکور باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 100 استناد 1 مرجع 8
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

فلوکونازول یک تری آزول ضد قارچی است که فعالیت خوبی علیه کاندیدا آلبیکانس دارد به منظور مقایسه تاثیر تک دوز فلوکانازول با دوز دنبال شونده آن در درمان و عود واژینیت کاندیدایی مزمن یک کارآزمایی بالینی کنترل شده بر روی 80 زن مبتلا در شهر بوشهر در سال 81-80 انجام گرفت، این بیماران متاهل با سن 45-20 سال، دارای علائم بالینی واژینیت کاندیدایی مزمن و تایید آزمایشگاهی بودند، بیماران در دو گروه 40 نفری درمان با تک دوز و دوز دنبال شونده فلوکونازول (دو تک دوز 150 میلی گرمی فلوکونازول به فاصله 72 ساعت) در مقابل درمان تک دوز فلوکونازول خوراکی و پلاسبو ( تک دوز 150 میلی گرمی فلوکونازول و 72 ساعت بعد پلاسبو) قرار گرفتند. بیماران دو هفته و 6 هفته پس از درمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در کاهش شکایات و علائم اصلی این عفونت خارش، اریتم، ادم، خراشیدگی و شقاق دو هفته و 6 هفته پس از درمان موثر بوده بین دو گروه اختلاف معنی‌دار وجود نداشته است. هر چند در تمام بیماران هر دو گروه اسمیر مرطوب و کشت در دو هفته پس از درمان منفی بود ولی در 6 هفته پس از درمان در 3.95 درصد از بیماران گروه آزمون و در 5.72 درصد از بیماران گروه شاهد کشت منفی بود (0.05>P). بنابراین هر چند تک دوز فلوکونازول با دوز دنبال شونده آن در درمان علائم واژینیت کاندیدایی یکسان می باشد ولی روش درمانی دنبال شونده فلوکونازول در کاهش عود واژینیت کاندیدایی در 6 هفته پس از پیگیری تاثیر بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 99 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1163
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

جدا نمودن کودکان از والدین و انتقال به اتاق عمل عموما باعث ایجاد حالت اضطراب شدید می‌گردد که می‌تواند اثرات فیزیولوژی و روانی نامطلوبی بدنبال داشته باشد. در مطالعه حاضر داروی کلونیدین بدلیل در دسترس بودن، بی مزه بودن، قابلیت استفاده خوراکی و اثرات دارویی مناسب بعنوان روش دارویی آرامبخش در کودکان مورد استفاده قرار گرفته است. شمار 105 کودک 9-4 ساله با ASA=I کاندید عمل جراحی اختیاری انتخاب و بصورت تصادفی به سه گروه 35 نفری تقسیم شدند. 90 دقیقه قبل از زمان پیش بینی شده برای انتقال به اتاق عمل1cc/kg  محلول آب سیب فاقد هیج دارویی (گروه گول دارو، (n=35، حاوی کلوئیدین بمیزان 2µg/cc (گروه کلوئیدین -2، (n=35 و یا کلونیدین بمیزان 4µg/cc (گروه کلونیدین -4، (n=35 به کودکان داده شد. روش القا و نگه داری بیهوشی در همه کودکان یکسان بوده است. وضعیت آرامش قبل و حین جدا شدن از والدین و در زمان القای بیهوشی و همچنین فاصله زمانی پایان عمل جراحی نشان می‌دهد که مصرف کلوئیدین خوراکی با دوزهای 2µg/cc یا 4µg/cc موجب بهبود وضعیت آرامبخشی کودکان گشته بنحوی که در دقیقه 90 بعد از مصرف پیش دارو در مقایسه با 12.5% از بیماران گروه گول دارو،78.3% از گروه کلوئیدین- 2 و 90.5% از گروه کلوئیدین- 4 در حالت خواب آلودگی قرار داشتند(P<0.001) در زمان جداسازی از والدین 31.4% کوکان گروه کلوئیدین-2 و 42.9% از گروه کلوئیدین-4 در وضعیت آرام خواب بوده‌اند. در گروه گول دارو هیچکدام از کودکان در این وضعیت نبوده و در عوض 77.1% آنان مضطرب و پرخاشگر بوده‌اند (P<0.001) در زمان القای بیهوشی 18 بیمار از گروه گول دارو حالتی وحشت زده و گریان داشته‌اند در حالیکه 22 بیمار از گروه کلوئیدین-2 و 19 بیمار از گروه کلوئیدین-4 در وضعیت کمی ترسیده که براحتی آرام شده‌اند قرار داشته اند(P<0.001) . فاصله زمانی پایان عمل جراحی تا آمادگی ترخیص از اتاق بهبودی در سه گروه اختلاف معنی‌داری نشان نمی‌دهد و هیچگونه عارضه‌ای در بیماران سه گروه مشاهده نگردیده است. همچنین در هیچکدام از پارامترهای مورد مطالعه تفاوت آماری معنی‌داری بین گروههای کلوئیدین-2 و کلوئیدین-4 دیده نشده است (P<0.001). بنابراین اثر داروی کلوئیدین خوراکی در کاهش اضطراب قبل از عمل کودکان چشمگیر می‌باشد و برای این منظور استفاده از کلوئیدین به میزان 2 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حل شده در محلول آب سیب، 90 دقیقه قبل از انتقال به اتاق عمل، توصیه می‌نمائیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1163

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

سونوگرافی با فشار تدریجی، هنگامی که علائم و نشانه‌های بالینی و همچنین نتایج آزمایشگاهی مهم هستند، ممکن است در تشخیص آپاندیسیت حاد بسیار مفید و سودمند باشد. برای تعیین سودمندی بالینی سونوگرافی در آپاندیسیت حاد، یافته‌های پاتولوژی 164 بیمار آپاندکتومی شده با یافته‌های سونوگرافی آنان در پیش از عمل جراحی در یک مطالعه آینده نگر، دو سویه کور مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص آپاندسیت حاد در 113 مورد (68.9 درصد) از طریق هیستوپاتولوژی اثبات شد که 64 نفر (56.6 درصد) از آنها نیز دارای یافته‌هایی به نفع آپاندسیت حاد در سونوگرافی بودند. از 51 بیمار دارای آپاندسیت طبیعی، در 40 نفر (78.4 درصد) در سونوگرافی نیز یافته‌ای به نفع التهاب حاد آپاندیس مشاهده نگردید، حساسیت، ویژگی و دقت سونوگرافی برای آپاندسیت حاد، به ترتیب 56.6%، 78.4% و 0.63 بود؛ همچنین ارزش اخباری مثبت و منفی آن به ترتیب 3/85 درصد و 49/44 درصد بدست آمد. بنابراین سونوگرافی، به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی مفید، بخصوص در بیماران با علائم و نشانه‌های گمراه کننده آپاندسیت حاد، توصیه می‌شود.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  426
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

دیسمنوره اولیه یکی از شکایات شایع زنان می‌باشد که 50 تا 90 درصد زنان را ماهانه برای دوره‌ای یک تا سه روزه غیر فعال می‌نماید. دیسمنوره دارای درمانهای متفاوتی است و در مورد موثرترین درمان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین برای مقایسه تاثیر آنالژزیکهای خفیف در بهبود دیسمنوره اولیه، 120 نفر از دختران شاکی از دیسمنوره اولیه پس از شناسایی بصورت تصادفی در چهار گروه درمانی ناپروکسن، مفتامیک اسید، ایبو بروفن و پلاسبو بطور مساوی تقسیم شدند و شدت درد در شروع درمان، یک، دو، چهار و شش ساعت بعد از درمان توسط مقیاس سنجش بصری توسط خود افراد تعیین شد. در آغاز مطالعه، اختلافی از لحاظ شدت درد در میان گروهها وجود نداشت، اما در دو، چهار و شش ساعت پس از درمان، تمام گروههای درمانی، با پلاسیبو از لحاظ شدت درد اختلاف نشان دادند (05/0‍>P). در ساعت دوم میانگین کاهش شدت درد در گروه ایبو بروفن از ناپروکسن و مفنامیک اسید بیشتر بود ولی در ساعت ششم پس از درمان، بین سه گروه تفاوتی از لحاظ میانگین کاهش شدت درد مشاهده نگردید. بنابراین با توجه به اثر سریع ایبو بروفن توصیه می‌شود از این دارو در دیسمنوره اولیه استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 426

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1724
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

سطوح سرمی کلسیم و فسفر از مارکرهای بیوشیمیایی اساسی در شناخت پاتوفیزیولوژی استخوان در سلامت و بیماری می‌باشند. اطلاعات موجود در مورد این مارکرهای بیوشیمیایی، از گروههای جمعیتی در کشورهایی است که از لحاظ تغذیه و نژاد تفاوت‌های اساسی با کشور ما دارند. در این مطالعه به منظور تعیین سطح سرمی این عناصر، 1463 نفر مرد و زن 20 تا 69 ساله در پنج دهه سنی به روش تصادفی خوشه‌ای که فاقد شرایط و عوامل مستعد کننده بیماری‌های استخوان و استئوپروز بودند انتخاب شدند و سطح سرمی ناشتای کلسیم و فسفر با دستگاه اتوآنالیزر مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین کلسیم 26/9 میلی گرم در دسی لیتر با محدوده اطمینان 95% برای زنان، 31/9-22/9 میلی گرم در دسی لیتر و برای مردان 54/9-43/9 میلی گرم در دسی لیتر بود. میانگین فسفر نیز 12/4 با محدوده اطمینان 95% برای زنان 24/4-16/4 میلی گرم در دسی لیتر و برای مردان 07/4-97/3 میلی گرم در دسی لیتر بود. بنابراین سطح سرمی کلسیم و فسفر در افراد بزرگسال نرمال شهر بوشهر، از دامنه طبیعی بین‌المللی تبعیت می‌کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1724

دانلود 105 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

ورزش در کنار تغذیه و برنامه‌ریزی غذایی استاندارد، می‌تواند تاثیر کاربرد مطلوب در بدن داشته باشد. لذا ما به منظور بررسی الگوی مصرف مواد مغذی در فوتبالیست مرد شهر شیراز، 323 نفر که در رده‌های گروه سنی جوانان (102نفر)، امید (112 نفر) و بزرگسالان (109 نفر) قرار داشتند به روش نمونه برداری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بطور تصادفی انتخاب گردیدند و با استفاده از پرسشنامه یادآمد 24 ساعته خوراکی و پرسشنامه بسامد خوراکی میزان مصرف مواد غذایی در 24 ساعت گذشته و مصرف روزانه وعده‌های ششگانه غذایی در کنار شاخص‌های تن سنجی آنان تعیین گردید. در کل جامعه فوتبالیست مورد بررسی، میزان درصد پروتئین دریافتی (24/1±83/10%) کمتر از حد استاندارد و درصد کربوهیدرات دریافتی (74/1±47/72%) بیشتر از میزان استاندارد بود، میانگین کلسیم (62/689 میلی گرم)، فسفر (45/734 میلی گرم)، آهن (35/220 میلی گرم)، ویتامین B1و (08/2 میلی گرم)، ویتامینB2 و (66/1 میلی گرم)، ویتامین Cو (73/10 میلی گرم)، ویتامنیAو (42/962 میلی گرم واحد تینول) در جامعه فوتبالیست‌ها بود. میانگین مصرف روزانه انرژی در گروه سنی جوانان 2667 کیلوکالری، امید 2713 کیلوکالری، بزرگسالان 2786 کیلوکالری و در کل افراد مورد مطالعه 2723 کیلوکالری به دست آمد. در یک فراگرد کلی، میزان دریافت پروتئین در جامعه فوتبالیست‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و میزان دریافت ریز مغذی‌ها نیز کمتر از حد استاندارد جهانی می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

مسایل و مفاهیم بهداشت باروری، به عنوان یک نیاز مبرم آموزشی، مورد تاکید شرع و عرف می‌باشند و در فرآیند تامین سلامت انسان و تعامل مثبت با محیط زیست و نهایتاً توسعه متوازن نقش انکارناپذیری دارند. بنابراین برای دستیابی به دیدگاههای والدین، معلمین و دانش آموزان به مفاهیم بهداشت باروری و روش‌های آموزشی مفاهیم مربوطه به دانش آموزان (راهنمایی و دبیرستان)، با روش پژوهش کیفی بحث گروهی متمرکز 24, (FGD) مصاحبه گروهی در 12 گروه با حضور 162 نفر (64 دانش آموز، 50 معلم، 48 ولی) انجام گردید. گروهها آموزش بهداشت بلوغ را به جهت افزایش آمادگی نوجوانان در قبال تغییرات جسمی و کاهش ترس حاصل از آن و پیشگیری از کسب اطلاعات ناصحیح یا از افراد بی صلاحیت لازم دانستند. در خصوص آموزش مسائل جمعیت و تنظیم خانواده، معدودی از پدران و گروهی از مادران معتقد بودند که آموزش دانش آموزان لازم نیست. دانش آموزان دختر بهبود روابط عاطفی و کیفیت زندگی زنان و افزایش فرهنگ خانواده را از نتایج این آموزشها می‌دانستند. مصاحبه شوندگان بر لزوم آموزش ایدز تاکید داشتند. آموزش مسائل مربوط به ازدواج مورد تاکید اکثر گروهها بود و دانش آموزان دختر دبیرستانی به نقش کلاسهای مشاوره پیش از ازدواج اشاره داشتند. از این رو پیشنهاد می‌شود با توجه به خلاهای موجود آموزشی و کمبود مهارتهای مناسب رفتاری در حیطه بهداشت باروری، علاوه بر استفاده از تبلیغات مناسب و به خصوص استفاده از رسانه‌های گروهی، افزایش دسترسی به رسانه‌های مکتوب و جذاب آموزشی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خانواده، کادر بهداشتی و معلمین در ارایه این آموزشها و جلوگیری از دوگانگی در آموزش مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 116 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

سفارش بیش از حد خون بسیار شایع است و باعث کاهش ذخیره بانک خون، کاهش کیفیت واحد خون و افزایش ضایعات ناشی از آن می‌گردد، ضمن آنکه هزینه زیادی را به مراکز بانک خون و بیمارستان‌ها تحمیل می‌کند. به منظور بررسی وضعیت مصرف خون در مراکز درمانی استان بوشهر، یک مطالعه گذشته نگر 8 ماهه بر روی 437 بیمار تحت عمل جراحی در بخش‌های جراحی عمومی، زنان، ارتوپدی، نورلوژی و اورولوژی استان انجام گرفت و شاخص نسبت C/T (نسبت کراس مچ به تزریق خون) و شاخص تزریق خون TI (نسبت تعداد واحدهای خون) TI (نسبت تعداد واحدهای خون تزریق شده به تعداد بیماران کراس مچ شده) برای آنها محاسبه شد. بیشترین میزان نسبت C/T در بخش زنان با 9/8 و کمترین در بخش ارتوپدی با 2/1 به دست آمد، این نسبت در بخش جراحی عمومی و اورولوژی به ترتیب 94/1 و 28/2 بود. همچنین بالاترین شاخص تزریق خون (TI) در بخش ارتوپدی با 85/1 و کمترین آن در بخش زنان با 14/0 به دست آمد؛ این نسبت در بخش جراحی عمومی و اورولوژی به ترتیب 59/0 و 0.70 بود. بنابراین بازنگری در نحوه سیستم سفارش دهی و مصرف خون در بعضی از بخش‌های بیمارستانی، به ویژه بخش زنان ضرورری به نظر می‌رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 96 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

مطالعات قبلی نشان داده‌اند که هسته اکومبنس احتمالا از ساختارهای مغزی است که در فرایند ذخیره حافظه هیجانی دخیل می‌باشد. هدف این مطالعه تعیین اثر حذف برگشت پذیر هسته مزبور بصورت دو طرفه بر اکتساب و تثبیت یادگیری و حافظه در مدل یادگیری احترازی غیر فعال می‌باشد. این پژوهش تجربی بوده و در طی آن از 80 سر موش نر آلبینو نژاد ویستار با وزن 220 تا 250 گرم استفاده شد. ابتدا به صورت دو طرفه روی هسته اکومبنس کانول راهنما گذاشته شد و یک هفته بعد، موش در دستگاه احترازی غیر فعال (1 میلی آمپر شوک DC برای مدت 3 ثانیه) آموزش داده شدند. به منظور غیر فعال سازی ناحیه مزبور از لیدوکائین 2% (0.6 میکرولیتر) 20 دقیقه قبل از آموزش برای بررسی روند اکتساب و تترودوتوکسین (5 نانوگرم در 0.6 میکرولیتر به ازای هر طرف) برای روند تثبیت بلافاصله 60 و 120 دقیقه بعد از آموزش یا هم حجم آن سالین به صورت دو طرفه به داخل هسته فوق تزریق شد. 48 ساعت بعد تست بخاطرآوری انجام شد که در طی آن مدت زمانی که طول می‌کشید تا حیوان برای اولین بار وارد محفظه تاریک شود و کل زمانی که در محفظه روشن طی می‌نمود (در طی 10 دقیقه تست) یادداشت و به عنوان معیار میزان حافظه در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که غیر فعال سازی هسته اکومبنس به طور دو طرفه بلافاصله و تا 60 دقیقه بعد از آموزش موجب اختلال در تثبیت اطلاعات تازه آموخته شده می‌شود (P<0.01) در حالی که غیر فعال سازی هسته مزبور قبل از آموزش اثر معنی‌داری بر اکتساب یادگیری هیجانی نداشت (P>0.05). یافته های فوق نشان می دهد که هسته اکومبنس وابسته به زمان نقش مهمی در تثبیت اطلاعات تازه آموخته شده دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 100 استناد 2 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID