نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

AKBARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  499
 • صفحه پایان: 

  518
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7438
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Learning a new language is a difficult job, especially when it is to be carried out in a foreign language situation; the reason being that a "foreign language situation" provides language learners with little authentic communication in the foreign language. As experts, we have noticed that most language learners spend most of their time doing written exerises, memorizing words and preparing for exams rather than writing lettres, reading newspapers, and speaking in or listening to the foreign language. Such a situation deprives most language learners of acquiring the optimal ability in communicating correctly in the foreign language: by "communicating" I mean a kind of communication which is both linguistically correct (according to the rules of grammar) and sociolinguistically appropriate (according to the social rules of the society in which the language is spoken). This, in turn , results in language learners" ignorance of the social and cultural rules of the foreign language. Obviously, this kind of social and cultural ignorance can be a big obstacle in the way of successful communication. This study tries to assess Iranian EFL learners" success in learning the sociolinguistic aspect of English as well as its linguistic aspect. I would like to thank Mr. Seyed MASOUD HADJI SEYED HOSSEINI FARD without his contribution this research could not have been successfully completed.

آمار یکساله:  

بازدید 7438

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1044
 • دانلود: 

  345
چکیده: 

توسعه و ابعاد مختلف آن از جمله مفاهیم کلیدی است که در چند دهه اخیر در مطالعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاربرد داشته و در فرهنگ جغرافیای اقتصادی و سیاسی بعنوان یک عامل تفکیک کننده جوامع و کشورها مطرح می گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن ارایه تعاریفی از توسعه، شاخصهای توسعه یافتگی و عدم توسعه و شیوه های دستیابی به توسعه را مورد بررسی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1044

دانلود 345 استناد 1 مرجع 5
نویسنده: 

پیشگاهی فرد زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  185
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

آنچه به عنوان یک انگیزه اصلی و مهم برای تدوین مقاله حاضر نزد این مولف مطرح بوده است که انتخابات پارلمانی در حوزه اردکان، زادگاه پنجمین رییس جمهور ایران را از آغاز انقلاب اسلامی تا پایان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار دهد تا میزان و نحوه مشارکت مردم آن شهرستان را در روند انتخابات پارلمانی کنکاش کند و بدینوسیله اعتقادات آنان را نسبت به نظام جمهوری اسلامی سنجیده و آن را با شهرستانهای دیگر استان یزد مقایسه کند.همچنین در فرایند جریان رسمی احراز نمایندگی به فراز و نشیب هایی که بر سر راه نمایندگان این حوزه قرار داشته پرداخته، تمایلات سیاسی مردم را در هر دوره انتخابات نسبت به 4 گروه اصلی سیاسی کشور قبل از دوره جدید شکل گیری احزاب در نظام اسلامی مورد سنجش قرار دهد.از جانب دیگر بررسی پراکندگی آرا منتخبین از هر جناح در هر دوره و مقایسه آن با دوره های قبل و بعد، از موضوعات دیگر این پژوهش است. 

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 73 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

خورسندی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

ابوحیان در نحو بیشتر به مکتب بصره تمایل دارد و روش سیبویه را الگوی خویش قرار می دهد اما به شکل تعبدی از علمای بصره پیروی نمی کند. او در اصول نحوی بر خلاف کوفیان عمل می کند و از هیچ قبیله ای شاهد نمی آورد مگر اینکه لهجه آنها خالص بوده و با عجمه و لکنت نیامیخته باشد. ابوحیان همیشه موضع مخالف در برابر کوفیان ندارد بلکه در مواردی که آنان را بر حق می بیند با آن ها موافقت می نماید. نظر نحوی ابوحیان فقط در یک مورد با آرای علمای بغداد توافق دارد و آن عبارتست از جایز شمردن صیغه تعجب از افعال ناقصه منفی، مانند: "لیس" و "مازال". ابوحیان از ابن مضا متاثر گردید و به الغاء عامل روی آورد ولی موضعی متعادل بین مذهب ابن مضاء و روش طرفداران نظریه عامل داشت. 

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

تلفیق و ترکیب بهینه بین بخشهای مختلف اقتصادی هر سرزمین (کشاورزی، صنعت، خدمات) باعث توسعه اقتصادی آن سرزمین شده و اتکا به یک بخش اقتصادی برای شکوفایی و پیشرفت کارآیی لازم را نخواهد داشت.هر گروه از صنایع دارای ویژگیها و نیازهای خاص خویش است که در مکان یابی آن باید مورد توجه قرار گیرد زیا رابطه صنعت و مکان استقرار آن مانند رابطه گیاه و خاک محل کشت است. حصول به حداکثر بازدهی اقتصادی ایجاب می کند که مکان استقرار هر صنعت متناسب با ویژگیها و نیازهای آن انتخاب گردد. از این رو شناسایی رشته های صنعتی که با امکانات و قابلیتهای مناطقی چون استان کردستان متجانس باشد در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 89 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  155
 • صفحه پایان: 

  175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

در این مقاله پس از بررسی و نقد دو دسته رویکرد عمده هرمنوتیکی برای تاویل متن، روشی برای تاویل اشعار نمادین نیما یوشیج ارایه شده است. این دو دسته رویکرد عمده عبارتند از:الف: رویکردهایی که توجه خاصشان به فردیت و ذهنیت مولف است و به معنای نهایی، اصلی و قطعی و نیز کشف "معنای نهایی" متن معتقدند، ضمنا دانسته ها و شرایط خواننده در حال حاضر را برای تاویل، زیان آور می دانند.ب: رویکردهایی که اصالت را به متن و یا خواننده (تاویل کننده) می دهند و معتقد به معنای نهایی و اصلی و قطعی متن و یگانه تاویل صحیح نیستند و دانسته ها و شرایط تاویل کننده در حال حاضر را از شرایط تاویل می دانند.روش ارایه شده برای تاویل اشعار نمادین نیما در واقع، تلفیقی است با اندکی تعدیل، از دو دسته رویکرد بالا. در پایان مقاله اش "هست شب" نیما در چارچوب روش یاد شده تاویل شده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 88 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

پس از گذشت دوران انحطاط ادب معاصر با تنازع و سازگاری عوامل درونی و بیرونی جامعه عربی جنبشی جدید به خود گرفت. نویسندگان و شعرای این دوره دوباره نهال امیدهای خفته جامعه عربی را در عرصه اندیشه و احساس بارور کردند. در میان شعرا نام احمد شوقی با عنوان امیرالشعرا بر تارک این دوره می درخشد. شاعری که شخصیت مزدوج او نقادان را به اظهار نظرهای بسیار مختلف واداشته است. از آنجا که بهترین راه شناخت شخصیت ها آثار بجای مانده آنهاست، به همین جهت آنچه در این مقاله می آید نگاهی است موضوعی- فارغ از اغراض ادبی- به شعر شوقی؛ که طی آن دیدگاه های شاعر در زمانی بحرانی نسبت به علم، فقر و غنی، بررسی می گردد. پیشرفت جدی کشورهای اروپایی شاعر را چنان به درد واداشته است که او پیوسته جوانان را به فراگیری علم فرا می خواند و به پیامبر (ص) شکوه می برد که چرا امت او در فقر و جهل بسر می برند. شعر شوقی می تواند وضعیت علمی و اقتصادی جامعه مصر را ترسیم نماید. مسلما درک شرایط پیچیده زمان شوقی اهمیت موضوع های فوق را روشن خواهد ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ساروی پریچه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  207
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

تکرار در کلام بشری به عنوان یک ابزار، هرگاه در راستای تامین هدف اصلی از وضع الفاظ، یعنی انتقال معانی قرار گیرد، مطلوب است و گرنه نامطلوب خواهد بود. در کلام الهی یعنی قرآن نیز پدیده تکرار حتی در حد تمام الفاظ آیه دیده می شود. این تکرارها با چنین گستردگی از کدام نوع هستند؟ دو بخش این مقاله، پاسخگوی این سوال اساسی است. در بخش اول، پس از آشنایی با مفهوم تکرار به طور کلی، ضمن برشماری و طبقه بندی انواع تکرارهای قرآن و سپس گردآوری و بررسی عملکردهای پژوهشگران در این زمینه، مشخص می شود که متاسفانه چگونه بررسی مهمترین نوع آن، یعنی تکرار آیه مورد بی توجهی واقع شده است. در بخش دوم، طی پژوهشی نوین و فراگیر، با تقسیم بندی آیات مکرر از لحاظ محل تکرار و بررسی جداگانه هر یک از آنها، علل تکرار همین قسم ارایه می گردد 

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 132 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

عرب مهین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  209
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

ولایت نقطه عطفی است که مشترک میان شریعت و طریقت و حقیقت می باشد. عارف بزرگ، جناب هجویری در کتاب "کشف المحجوب" درباره اهمیت ولایت در عرفان فرموده است: "بدان که قاعده و اساس طریقت تصوف و معرفت جمله بر ولایت و اثبات آن است که جمله مشایخ اندر حکم اثبات آن موفق اند، اما هر کسی به عبارتی دگرگون بیان این ظاهر کرده اند."ما در این مقاله بر آنیم که بر اساس دیدگاههای عارف بزرگ شیعی سید حیدر آملی، مروری اجمالی بر مبحث ولایت در ساحت عرفان داشته باشیم، در این سیر پس از تعریف ولایت و بیان اقسام و مراتب آن، نظر سید حیدر در باب ختم ولایت و خاتم الاولیا آورده شده است، باشد که نقش عرفان شیعی در تعمیق و تعالی بخشی از ارکان و تعالیم شریعت، هرچه بیشتر نمایان گردد. 

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  229
 • صفحه پایان: 

  243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  407
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

هدف از تحریر مقاله حاضر، باور نگارنده نسبت به گویای واقعیت زیر است. به نظر می رسد، آنچه را که تاکنون در منابع دستور زبان فارسی تحت عناوین اصطلاحاتی چون "بند وابسته قیدی" و یا "حرف ربط مرکب" مورد بررسی قرار گرفته است، بر اساس تحلیل زبان شناختی استوار نیست. در سطور نوشته حاضر، سعی می شود تا از یک طرف آن دسته از بندهای وابسته قیدی که دارای عنصر "که" هستند به صورت بند وابسته موصولی تحلیل شود، و از طرف دیگر هر حرف ربط مرکب، به صورت مجموعه ای متشکل از گروه اسمی و حرف ربط استدلال گردد. بدین منظور در وهله اول تجزیه جملات مرکب مورد بحث قرار می گیرد و سپس نشان داده می شود که تا چه حد رویارویی تحلیل سنتی از این پدیده با ملاک های ارایه شده در مقاله حاضر تعارض دارد. 

آمار یکساله:  

بازدید 407

دانلود 100 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

قاضی ملاعاشور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  245
 • صفحه پایان: 

  257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

افلاطون در رساله تئاتتوس به موضوع اصلی معرفت و شناخت آن می پردازد و سعی می کند تعریفی برای آن بیابد.سه تعریف افلاطون در پاسخ به سوال «معرفت چیست= epistéme estin «ti سه قسمت اصلی رساله را تشکیل می دهند. هر سه تعریف افلاطون از شناخت که در واقع آرای مختلف موجود درباره معرفت، از جمله سوفیست ها و حس گرایان می باشد، بی نتیجه می ماند.موضوع این مقاله، تعریف اوّل افلاطون از معرفت می باشد.سوال "معرفت چیست؟" در مکالمه اصلی (9 س 143- 3 د 151) طرح می گردد.نخستین پاسخ تئاتتوس به سوال در باره ماهیت معرفت (معرفت =aisthesis) با استناد به جمله پروتاگوراس و نظریه هراکلیت نقد و بررسی می شود (4 د 151- 8 س 183). 

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

زمردی حمیرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  259
 • صفحه پایان: 

  273
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

در این مقاله، تجلیات قدسی اعداد به عنوان سمبل هایی در عرفان و اسطوره در سه شاهکار بزرگ ادبیات فارسی: شاهنامه فردوسی (در قرن پنجم)، خمسه نظامی (در قرن ششم) و منطق الطیر عطار (در قرن ششم) مورد نظر قرار گرفته است و نیز در همین حال گونه های مختلف اعداد عرفانی و اساطیری با اساطیر ایران، چین، هند، مصر و یونان و نیز برخی ادیان پیش از اسلام مطابقت داده شده است. موارد مورد توجه در این مقاله عبارتند از:بررسی اعداد به عنوان سمبل هایی در اساطیر ایران، چین، هند، مصر و یونان، تجلیات قدسی اعدادی چون: سه، شش، هفت، سی، چهل، و ... تمهیدات عددی اسطوره و ..همه این موارد با داستانهای چون گیل گمش، یوسف، یعقوب، موسی، نوح، و ایلیای نبی هماهنگ شده و سرانجام همه موارد فوق با شواهدی از سه متن مذکور نیز مطابقت داده شده اند. 

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 146 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

غفاری حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  275
 • صفحه پایان: 

  304
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

معرفت شناسی، به عنوان بحثی مستقل در کتب فلاسفه پیشین مطرح نبوده است و تنها بعد از فلسفه کانت است که این بحث به عنوان یک رشته مستقل آمده است و حتی در پاره ای موارد- مانند خود فلسفه کانت- به عنوان تنها بحث فلسفی ممکن مطرح شده است. در فلسفه اسلامی نیز اگر چه باب مستقلی تحت این عنوان به چشم نمی خورد ولی اصول مباحث معرفت شناسی در ضمن دیگر مباحث فلسفی مطرح گردیده است. یکی از مباحث اصلی در فلسفه اسلامی که ربط وثیقی با مباحث عمده معرفت شناسی دارد بحث وجود ذهنی است. مقاله حاضر با بیان یک برهان تحلیلی از فلاسفه اسلامی درباره واقع نمایی علم آغاز می شود و سپس به بیان سه نظریه مشهور در بین حکما و متکلمین اسلامی می پردازد این سه نظریه عبارتند از (1- قول به اضافه 2- نظریه اشباح 3- نظریه وجود ذهنی. پس با تبیین هر یک از این نظریات، از نظریه وجود ذهنی به عنوان نظریه مورد اعتقاد عموم حکمای اسلامی یاد می کند، و نهایتا به بیان استدلال فلاسفه اسلامی موسوم به قضایای حقیقیه می پردازد که به موجب آن اگر قائل به نظریه وجود ذهنی و تطابق کامل میان ذهن و خارج نشویم ناگزیر قضایای حقیقیه را که قضایای بنیادی تشکیل دهنده کلیه علوم نظری می باشند از دست خواهیم داد. 

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 107 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

سجادیان ناهید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  305
 • صفحه پایان: 

  321
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

نتایج حاصل از مطالعات مسکن در جهان نشانگر آن است که در مواقع بحران کمیت و کیفیت مسکن دولت در امر مسکن دخالت نموده و با ساخت مسکن اجتماعی و انبوه سازی مشکل مسکن را مرتفع نموده است. اکنون نیز به منظور رفع مشکل کمی مسکن برنامه انبوه سازی، کوچک سازی و برج سازی در شهر تهران اعمال شده است و از آنجا که بدون لحاظ نمودن پیشینه تاریخی و عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی این سیاست اتخاذ گردیده است، لذا اعمال کامل این سیاست جز به تخریب فضای اجتماعی و طبیعی تهران منجر نخواهد شد. 

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 143 استناد 1 مرجع 1
نویسنده: 

مظاهری عبدالرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  323
 • صفحه پایان: 

  336
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

برای دعا آداب و شرایطی است از جمله اینکه داعی باید عظمت خداوند را در نظر بگیرد، و راه خیر و شر را تشخیص دهد، تا حاجت مشروع، در زمان و مکان خاص، از خداوند طلب نماید.طلب در دعا برای رفع گرفتاری تضادی با صبر ندارد، زیرا ایوب (ع) با اینکه طلب دفع بلا از خدا کرد، باز هم خداوند او را اواب (بازگردنده به سوی حق) خواند.عرفا نفس دعا را دلیل مقبولیت آن می دانند، زیرا حال دعا را عنایتی الهی می دانند که از جانب خداوند به داعی افاضه می شود و اگر حاجت را تاخیر می اندازد، برای این است که تضرع و زاری بنده را دوست دارد و می خواهد با این تاخیر، بنده بر آن تضرع و زاری بیفزاید تا دریای رحمتش به جوش آید.انس به مناجات و تنهایی جویی از نشانه دوستان خدا است. زیرا رابطه عاشقی و معشوقی که بین خدا و داعی برقرار می گردد، داعی را به عاشقی بدل می کند که فقط سخن معشوق ورد زبان اوست، و دارای دلی شکسته می گردد، و اشک خونین میریزد، تا در سایه آن اشک و سوز و گداز به انوار غیبی دست یابد. 

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 106 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

ملاابراهیمی عزت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  337
 • صفحه پایان: 

  347
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

پژوهشگران مسلمان از همان آغاز کتابت در سده دوم هجری به جمع آوری و تدوین ادب کهن عربی دست یازیدند، بر آن شرح و تعلیق فراوان نگاشتند و در آثار خود سخت به آن تمثیل جستند. تدوین و گردآوری اشعار کهن در مجموعه های نفیس و ارزنده سبب شد تا شعر از گزند تحریف و دستبرد مجدد مصون ماند. در میان منتخبات و جنگهای شعری، شرح اعلم شنتمری بردواوین شعرای جاهلی که از روایات و گزیده های مفصل شعری آکنده است، بیش از دیگر شرحها شهرت یافت، چنانکه نویسندگان متاخر به نوشته ها و روایتهای آن سخت استناد جسته اند. شرح احمد بن امین شنقیطی بر معلقات و دهها کتاب ادبی دیگر شاهد صادقی بر این مدعاست. نگارنده در این مقاله بر آن است تا به بررسی جنبه های گوناگون شرح اشعار شعراالسته الجاهلیین بپردازد. 

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

احمدعثمان حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  349
 • صفحه پایان: 

  359
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

سید یحیی فدایی یزدی از جمله شخصیتهای علمی و ادبی قرن سیزدهم می باشد. او در شهر یزد زندگیش در اشتغال به تعلیم و تعلم سپری نموده است. و در سال 1280 یا 1282 هجری قمری رو در نقاب خاک کشید، و مجموعه ای از آثار علمی و ادبی از خود بجای گذاشت. از جمله آثار قلمی او کتاب "منظومه فی علم النحو" به زبان عربی است که مشتمل بر بیشترین مطالب نحوی می باشد و تاکنون بصورت نسخه خطی باقی مانده. مولف آرا و نظریه های مختلف را از مکتب بصریان و کوفیان و دیگر علمای نحوی فراهم آورده و با زبردستی پیوستگی و انسجام بخشیده و به شیوه شیرین به نظم درآورده. در این منظومه بعضی از مطالب نحوی با تفصیلات بیشتر از الفیه ابن مالک بیان شده. 

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  361
 • صفحه پایان: 

  380
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

یکی از شیوه های بررسی آثار ادبی از دیدگاه سبکی، توجه به جنبه های درونی و بیرونی و نیز بررسی وجوه سه گانه صوت، معنا و تصویر است.بررسی منظومه حمله حیدری از نظر زبان و مضمون می نمایاند که راجی به حماسه نزدیک شده است و از شاهنامه فردوسی اثر پذیرفته است. مقایسه حوزه واژگانی "حمله" و "شاهنامه" "همگونیها" و "ناهمگونیها" این دو کتاب را باز می نمایاند. ویژگی دیگر "حمله راجی" زبان روایی آنست. اگر چه از نظر مضمون حمله حیدری را باید آمیزه ای از شعر حماسی و غنایی دانست.تصویر پردازیهای راجی نیز از پیوند دو جنبه حسی و عقلی، بوجود آمده است. افزون بر این، بزرگنمایی حوادث و مبالغه یا غلو را می توان از انواع صور خیال آن شاعر حماسه پرداز دانست، که گاهی اثرپذیری از شاهنامه در آن، به خوبی نمایان است. 

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 92 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

فوادیان محمدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

با توجه به ویژگیهای خط عربی و وجود لهجه های مختلف در میان اقوام عرب در باره قرائت قرآن و ادا کلمات نورانی آن، اختلافاتی در باره قرائت قرآن در میان مسلمانان از همان آغازین روزهای گسترش اسلام پدیدار گشت. ناتوانی عده ای در فراگیری و قرائت قرآن کَما انزل و شوق قرائت و تعلیم آن موجبات نشر اختلافاتی در قرائت گردید و این همه بعد از تلاش خلفا بویژه عثمان برای محو اختلافات صورت می گرفت با گذشت نزدیک به یک قرن از نزول قرآن عده ای آشنا به فن قرائت با نام امامان قرائت در میان مردم شهرت و اعتباری یافتند و به تعلیم قرآن پرداختند و گروهی دیگر که به راویان قراءات مشهور گردیدند به ثبت و نقل آنچه از امامان قرائت می یافتند، مبادرت نمودند. با گذشت زمان و تدوین علم قراءات و تعیین عدد قراء توسط محققین علوم قرآنی مانند ابن مجاهد بحث تواتر قراءات و رد و اثبات آن در میان مسلمین و اهل نظر بالا گرفت. (این مقاله بررسی مختصر تاریخچه قراءات و بیان دیدگاه علماء شیعه در باره تواتر و یا عدم تواتر آن می باشد.)

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 93 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

پاک سرشت خدیجه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  381
 • صفحه پایان: 

  395
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

بنیانگذار عرفان نظری شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی است. وی در عرفان از اصول ابن حزم پیروی نموده و از بزرگانی چون امام محمد غزالی، احمد غزالی و عین القضاه همدانی متاثر بوده است.اساس نظریه ابن عربی بر اصل وحدت وجود مبتنی است و اهم مباحث عرفانی وی عبارتند از: فیض، اعیان ثابته، تشبیه و تنزیه، جبر و اختیار، خلق و فعل، تجدد اکوان، انسان کامل، ولایت، رسالت، نبوت و حضرات خمس.عراقی، شبستری و جامی از پیروان مکتب ابن عربی بوده اند. وی وحدت وجود را چنین بیان میکند: وجود حقیقی است واحد و ازلی که آن هم خداست و عالم مظاهر گوناگون این حقیقت واحد است. ابن عربی به جبر ذاتی معتقد بوده، او و پیروانش جمع بین تشبیه و تنزیه را پذیرفته اند. به نظر آنها فعل و خلق سلسله ای از تجلیات حق در مظاهر اشیا بوده و انسان کامل مظهر اسم اعظم در دار هستی است. وی و تابعانش مراتب کلی ظهور حق را پنج مرتبه دانسته اند که حضرات خمس نامیده می شود. 

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رفیعی راد زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  397
 • صفحه پایان: 

  416
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  424
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

شرح شاعرانه از پهلوانیهای قهرمانان اساطیری در راه حفظ کیان ملت و در قالب داستانهای جذاب و اوزانی دلنشین و متنوع، شعر حماسی نامیده می شود. هرچند که ادبیات عربی با شعر حماسی به معنی اخص آن آشنایی نداشت، در عصر حاضر و بنا به دلایل گوناگون، ادبیات حماسی در میان ادبای عرب مطرح شد و در آثار شعرای حماسه سرا نظیر احمد محرم ظهور یافت. از سوی دیگر خصائص شعر حماسی به زیباترین شکل در آثار فوزی معلوف (سراینده حماسه علی بساط الریح) و شفیق معلوف (با حماسه عبقر) تجلی یافت و با جریانهای ادبی عصر همراه شد و صفحات جدیدی به شعر حماسی افزوده شد که حتی در ادبیات حماسی هم سابقه نداشت. 

آمار یکساله:  

بازدید 424

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

میرسعیدی نادر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  417
 • صفحه پایان: 

  435
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

بخش عمده ای از مطالب مربوط به تاریخ ساسانیان در کتابهای تاریخ و کتابهای ادب ایرانیان، جنبه داستانی دارد. منابع ایرانی حاوی تاریخ ساسانیان مربوط به دو دوره می باشند؛ دوره قبل از اسلام و دوره بعد از اسلام. منابع قبل از اسلام در زمینه تاریخ ساسانی بسیار اندکند و شاید علت آن، از میان رفتن برخی منابع و نیز وجود سنت حفظ سینه به سینه مطالب در آن اعصار است. در منابع قبل از اسلام، مطالب واقعی و تاریخی، اندک است و مطالب عمدتا صورت افسانه ای دارد. اغلب قریب به اتفاق اطلاعات در مورد ساسانیان در منابع ایرانی، مربوط به منابع بعد از اسلام است اما مورخین ایرانی بعد از اسلام، در کنار ثبت وقایع تاریخی، نظر به تاثیری که از روایت نگاری ساسانی پذیرفته بودند، مطالب افسانه ای و غیر منطقی و ماورای طبیعی را نیز جا به جا در لا به لای مطالب تاریخی گنجاندند. در کتب تاریخ و ادب، افسانه هایی تاریخی درباره چهارده تن از شاهان ساسانی نقل شده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 194 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

خسروی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  437
 • صفحه پایان: 

  454
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

شعرهای بازمانده از دوره جاهلی کهن ترین شعرهایی است که در این زمینه برای ما بر جای مانده است. در این دوره شعر نخجیرگانی بخشی از قصیده جاهلی را تشکیل می داد شاعر بیشترین توجه خود را به حیوان شکار شونده اختصاص داده توصیف کاملی از این حیوان که معمولا گورخر گاو یا شترمرغ است بدست می دهد. در پایان سده دوم هجری شاهد شکل گیری و استقلال نهایی شعر نخجیرگانی با عنوان "طردیه یا شعر الطرد" هستیم. تکوین این فن شعری به صورت یک فن مستقل ادبی بدست شاعر توانمند سده دوم حسن بن هانی ابونواس صورت گرفت. در روزگار فرمانروایی عباسیان به سبب وجود ایرانیان در دربار ایشان شاهد نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی و واژگان فارسی معرب نزد اعراب هستیم. قالب رجز که قالبی مهیج و انعطاف پذیر است، برای این نوع شعر برگزیده شده، زیرا ایقاع خوش و آهنگ تند آن می تواند تصویرگر صحنه پرجنب و جوش شکار باشد در موارد اندک نیز شاعر از دیگر بحرهای عروضی همچون بحر سریع یا بحر متقارب یاری گرفته و حرکت جنبش میدان نخجیر را با آن به تصویر می کشد. 

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

صافی قاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  455
 • صفحه پایان: 

  464
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

مقاله حاضر با شناسایی موقعیت کنونی دانشگاه پکن و بیان کوششهای فرهنگی این دانشگاه در زمینه توسعه زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی، بر اهمیت و ضرورت آگاهی بیشتر دو ملت ایران و چین برای برقراری مرابطات علمی و گسترش مناسبات و همبستگیهای فرهنگی و اقتصادی تاکید دارد و راههای تفاهم و رهنمودهای ارزنده ارایه می دهد. 

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رحمان دوست مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  465
 • صفحه پایان: 

  485
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

نقش ادبیات و هنر در انتقال فرهنگ ملل مختلف به نسل های بعد بر کسی پوشیده نیست. تاریخ اکثر ملل جهان مشحون از مقاومت در برابر نیروهای متجاوز است. ادبیات مقاومت آینه انعکاس فرهنگ ملت هایی است که در مقابل دشمن به مقاومت برخاسته اند و در این میان نقش رمان و مشخصا "رمان مقاومت" و خاصیت ترجمه پذیری آن به زبان های مهم دنیا غیر قابل انکار است. حتی کشورهای متجاوز برای انتقال فرهنگ ضد بشری خویش و ثبت وقایع ایام جنگ خود، دست به نگارش رمان های جنگ زده اند. در این میان رمان های جنگ آمریکایی از کمیت بیشتری برخوردارند.برای تالیف رمان مقاومت می توان به "منابع" زیر مراجعه کرد: رزمندگان ایام جنگ خصوصا مجروحان و اسرای بازگشته از اردوگاه دشمن، صحنه های فیزیکی باقیمانده از جنگ، اتاق های عملیات، خاطرات مکتوب و سایر کتب حاوی اطلاعات از جنگ. 

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 83 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

کی منش عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  487
 • صفحه پایان: 

  498
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

نگارنده این سطور همراه جناب آقای دکتر سید امیر محمود انوار استاد دانشمند دانشگاه تهران در روز جمعه 79.8.6 با جمعی از استادان ارجمند دانشگاه های مختلف کشور به منظور شرکت در کنگره بین المللی استادان زبان فارسی در سراسر هند راهی آن کشور شد که شرح آن در این مقاله پیش روی خوانندگان گرامی است. 

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اکبری منوچهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  499
 • صفحه پایان: 

  517
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

مقاله، به مقایسه دقیق و واژه به واژه هفت نسخه از ترجمه های نهج البلاغه اختصاص دارد. علاوه بر آن با این مقایسه به سبک و سیاق و عبارت پردازیهای هر مترجم پی می بریم. دقت و وسواس مترجمین را در حسن انتخاب نزدیکترین واژه معادل از زبان فارسی نیز باز می یابیم.شاخصترین ویژگی نسخه اصل (نسخه ترجمه دکتر شهیدی)، رعایت جانب اختصار و سجع پردازی در عبارتهای برگردان است. برای اثبات این نظر، تعداد واژه های بکار رفته در ترجمه یک عبارت، در هفت نسخه شمارش شد تا روشن شود تعداد کلمه های برخی از نسخه ها حتی بیش از دو برابر دیگر نسخه هاست.با این مقایسه دریافتیم که در متن عربی به لحاظ اعراب یا پس و پیش آوردن کلمه ها نیز تفاوتهایی به چشم می خورد، ناگفته نماند که مترجمین از دو طیف روحانی و دانشگاهی انتخاب شده است، نوع واژه ها و سبک و سیاق عبارت پردازی هر قشر و طیف رابطه مستقیمی با زمینه های علمی و پیشینه تحصیلی آنان دارد. 

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

افخمی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  519
 • صفحه پایان: 

  536
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

فراگیری یک زبان در محیط خارجی که امکان بکارگیری زبان را بسیار کاهش می دهد با مشکلات زیادی مواجه است. به عنوان مدرس زبان های خارجی ملاحظه می نماییم که دانشجویان این رشته بیشتر وقت خود را صرف حفظ کردن لغات و متون نوشتاری می کنند و کمتر مجالی برای به کارگیری این عناصر زبانی (آموخته های خود) در موقعیت های واقعی پیدا می کنند و این امر باعث می شود که دانشجویان اصل توانش ارتباطی را فراموش کنند و در این زمینه موفق نباشند، بعبارتی دیگر در کلاس های درس قواعد و هنجارهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر زبان کنار گذاشته می شود و صرفا قواعد گرامری و واژگان و احیانا تلفظی خاص تدریس می گردد. در این تحقیق سعی بر آن است که برآوری از موفقیت و توانایی دانشجویان ایرانی را در حوزه توانش ارتباطی بعمل آوریم. 

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

رشد جمعیت کشور طی چند دهه اخیر و افزایش جمعیت جوان آن لزوم توجه به راهکارهای جدید برای ایجاد اشتغال در کشور را نمایان می سازد. وجود توانهای مختلف جهانگردی در سطح کشور و استفاده از این توانها در جهت ایجاد درآمد و اشتغال می تواند یکی از این راهکارها باشد. شهرستان کرمان دارای رشد جمعیت بالایی نسبت به استان است. برای ایجاد اشتغال مخصوصا برای جمعیت جوان آن می توان از جهانگردی به عنوان راهی در این جهت سود جست. بر همین اساس در این تحقیق با در نظر گرفتن ساختار جمعیتی و میزان ورود جهانگردان به شهرستان کرمان به بررسی گروههای عمده شغلی و میزان اشتغالی که جهانگردی می تواند فراهم آورد پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری راهکارهایی نیز در این زمینه پیشنهاد گردیده است. روش اصلی پژوهش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات موجود در ارتباط با هدف مورد مطالعه بوده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 109 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

قیطانچی جاوید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

ویلیام وردزورث (1850- 1770) یکی از پربارترین شعرای رمانتیک انگلستان است که شعر رمانتیک توسط او و دوست شاعرش کالریج به اوج شکوفایی و کمال رسیده است. وردزورث در دوران کودکی و جوانی با زادگاهش، دریاچه ها، کوه ها و تپه هایش انس و الفتی یافت و بر این باور شد که طبیعت مونس و یار بزرگ آدمی است، آن گونه که می توان حضور شکوهمندانه خدا را در آن جلوه گردید.دوروتی، خواهر وردزورث، همدم زندگانی او بود و در تدوین سروده هایش او را یاری داد. او از 1830 به بعد آنچنان شهره شده بود که همگان او را گرامی می داشتند. دانشگاه های درام و آکسفورد با اعطای درجه افتخاری او را ستودند. وردزورث در 7 ساله پایان عمر خود ملک الشعرای دنیای ادب انگلستان بود. یکی از اشعار مشهور او دروگر تنها است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. 

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بی جن خان محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

در این مقاله نظام واجگونه های زبان فارسی در چارچوب نظریه واج شناسی تولیدی تجزیه و تحلیل می شود. برای این منظور، "بستارهای تولیدی" به عنوان واحدهای کمینه تجزیه و تحلیل واجی تعریف می شوند. بستارهای تولیدی، الگوهای گرفتگی در جهاز صوتی هستند که چون برخلاف مشخصه های تمایز دهنده ذاتا زمان مند هستند، با ترکیب غیر خطی خود در فضای زمانی- مکانی، واج ها و واجگونه های زبان را سازماندهی می کنند. تعداد 64 کلمه فارسی برای مطالعة بعضی از واجگونه های زبان در بافت CC انتخاب شدند. نگارنده با استفاده از دستگاه الکتروپالاتوگراف و نصب کام مصنوعی در دهان خود، کلمات را تولید کرد و علامت صوتی کلمات و قالب های حرکت زبان در دهان را بدست آورد. سرانجام قواعد همپوشی بستارهای زبان فارسی در چارچوب واج شناسی تولیدی برای واجگونه ها بدست آمدند. 

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0