مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم زمین | سال:1380 | دوره:10 | شماره:40-39

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

KALAGARI A.A. | POLYA D.A. | PATTRICK R.A.D.

نشریه: 

GEOSCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39-40
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16338
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The magmatic suites in the Sungun area are a part of NW-SE trending Cenzoic magmatic belt of Iran. The Sungun porphyries occur as stocks and dikes ranging in composition from quartz monzo-diorite through quartz monzonite and granodiorite to granite. The stocks are divided into two groups, I and II.The porphyry stock II, hosting the copper ore experienced intense hydro-fracturing, jointing, and faulting.The mineralized porphyry stock II experienced multiple events of intense hydro-fracturing leading to the formation of stockwork-type and anastomozing veinlets and micro-veinlets of quartz, sulfides, carbonates, silicates, and sulfates. The veinlets are thought to have formed in three distinct, although continuous, hydro-fracturing stages. E-type quartz veinlets and micro-veinlets were formed during the early stage.Quartz-sulfide, quartz-moly, chalcopyrite, pyrite, molybdenite, dolomite, calcite, calcite-pyrite, and sericite veinlets and microveinlets were developed during the middle stage. Anhydrite (present gypsum), L-type quartz, chert, and some calcite and calcite-pyrite veinlets and micro-veinlets characterize the late stage of hydro-fracturing processes.

آمار یکساله:  

بازدید 16338

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

بر اساس دستاوردهای حاصل از مطالعه تفصیلی ساختاری و رخیت زمین ساختی در امتداد پهنه گسلی دامغان، و مقایسه طرح‌های نوزمینساختی در نقاط مختلف، این نظام گسلی در حاشیه جنوبی البرز خاوری متشکل از چهار تکه ده ملا ـ سیاه کوه، سیاه‌که ـ رودبار، رودبار ـ فولاد محله و لبرود ـ شترگرین معرفی شده است. تکه ده ملا ـ سایه کوه ساز و کار نرمال داشته و عملکرد سایر تکه‌ها معکوس چپگرد است. این سیستم یکی از عناصر تکتونیکی مهم در درون پهنه برشی همگرای چپگرد(Left lateral transpression Zone)  جنوب البرز خاوری با روند N60E است که در این مقاله، پهنه برشی همگرای آستانه ـ عطاری کواترنری، یک گسله چرخشی راستگرد (Clockwise rotational fault) را می‌سازند. این بخش چرخشی، یک گسله انتقالی (Transfer fault) برای گسله لبرود ـ شتر گردن است . تکه لبرود ـ شترگردن هیچگونه ارتباط ساختاری و شباهت عملکرد در تکوین محیط رسوبی با گسله عطاری در منطقه جام ندارد. اگر چه این پهنه برشی در کواترنری فعالیت مشخص داشته است و این شواهد در تکه‌های ده ملا ـ سیاه کوه، سیاه کوه ـ رودبار و لبرود ـ شترگردن بوضوح مشهد است ولی فعالیت کواترنری بخش باختری آن (تکه رودبار ، فولاد محله) بطور عمده در امتداد گسله آستارا با سازو کار چپگرد ثبت شده است.شواهد جنبشی (Kinematic evidences) جوان زمین شناسی برای الگوی برش همگرای چپگرد در این بخش از البرز خاوری با دستاوردهای دینامیکی ناشی از تحلیل ساز و کار کانونی زمینلرزه‌ها، دگر شکلی سطحی زمین لرزه‌های تاریخی و دستگاهی، و همچنین نتایج حاصل از مطالعات ماهواره‌ای بر روی جنبش ورق‌های لیتوسفری در منطقه مورد مطالعه، هماهنگی کامل دارد و موید عملکرد یک تنش فشاری مورب با راستای شمالی ـ شمال خاوری بر روی منطقه آستانه عطاری است و میتواند موجب تحرک و پویایی منظومه گسلی دامغان بر اساس الگوی ارایه شده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تاقدیس بادامستان یکی از تاقدیسهای پهنه زاگرس چین خورده در ایران است و سازندهای رخنمون یافته در آن به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از: شیل و مارن‌های گورپی ـ پابده، سنگ آهک آسماری، تبخیریها و شیل و مارن‌های رازک ـ گچساران و آغاجاری و کنگلومرای بختیاری. مطالعه الگوی درزه‌ها در سازند مقاوم آسماری نشان دهنده همزمانی تشکیل آنها با چین خوردگی است به گونه‌ایکه زیر تنشهای حاکم به شکلی متقارن نسبت به محور چین آرایش یافته‌اند. از سوی دیگر، وجود تاقدیس دیگری از سازند بختیاری در مجاورت شمال خاوری تاقدیس بادامستان تداعی کنندة حرکات گرانشی (؟) بر روی لایه‌های شکل پذیر است و شبکه درزه‌های موجود در آن بیانگر تنشهای جدید می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

وزیری سیدحمید

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سنگهای تریاس ناحیه نخلک با ستبرای 2701 متر به سه سازند علم، باقرق و عشین تقسیم و در مجموع بین دو راندگی (Thrust fault) محدود می‌باشند. 1 ـ سازند علم با ستبرای 1298 متر به سن اسکیتین پسین ـ آنیزین میانی از رخساره‌های کربناته در قاعده و به طور عمده از رخساره‌های آواری توربیدیتی در بخش بالایی (سنگ ماسه و شیل) تشکیل شده است. رخساره‌های کربناته مربوط به محیط فلات قاره (Continental shelf) و رخساره‌های توربیدیتی بیشتر مربوط به محیط شیب قاره‌های (Continental slope) هستند و بصورت ساختارهای فنگلومرای زیر دریایی (Submarine fanglomerate) بر جای گذاشته شده‌اند این سازند روی سنگ‌های افیولیتی ناحیه نخلک رانده شده و سازند باقرق با ناپیوستگی فرسایشی (Disconformity) آن را می‌پوشاند.2 ـ‌ سازند باقرق با ستبرای 1122 متر به سن آنیزین پسین؟ ـ لادی نین میانی به طور عمده از رخساره‌های آواری دانه درشت، کنگلومرا به همراه سنگ ماسه و شیل تشکیل شده است . این سازند در محیط قاره‌ای توسط بادزن‌های آبرفتی(Alluvial fans) ، رودخانه‌های مئاندری و بریده بریده(Meandering & Braided rivers)  راسب شده‌اند. این سازند توسط سازند عشین بایک ناپیوستگی فرسایشی پوشیده می‌شود.3 ـ سازند عشین با ستبرای 281 متر به سن لادی نین پسین ـ کارنین پیشین؟ از رخساره‌های آواری (بیشتر سنگ ماسه دانه ریز و شیل) تشکیل شده است که در بخش انتهایی (Distal) ساختارهای فنگلومرای زیر دریایی (Submarine fanglomerate) در انتهای محیط شیب قاره‌ای تا پهنه‌های کف اقیانوسی (Plains Abyssal) راسب شده‌اند. این سازند توسط سنگهای کرتاسه بالایی به واسطه یک گسل رانده پوشیده می‌شود.مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که سنگهای تریاس نخلک از دیدگاه سنگ شناسی و دیرینه شناسی با هیچ یک از ردیف‌های سنگی شناخته شده تریاس در ایران قابل مقایسه نیستند. تنها ردیف سنگی در ایران که شباهت‌هایی با تریاس نخلک دارد تریاس آق در بند است. نتایج مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که موقعیت سنگ‌های تریاس نخلک به هنگام تشکیل در حاشیه جنوبی و فعال (active margin)  صفحه توران در مجاورت ناحیه آق دربند بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رشیدی سحر

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  46
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

توده الترامافیک ـ مافیک سیخوران در داخل دگرگونه‌های پالئوزوئیک و با مرز گسله (گسل آشین) در زیر گلوکوفان شیست‌های مزوزوئیک قرار گرفته و از سه واحد (الف) هارزبورژیتی پورفیروکلاستیک با بافتها و ترکیبات دیرگداز و پسماندی کانیها و سنگ کل پریدوتیتهای گوشته آلپی (ب) عبوری متسکل از دوینتهای پورفیروکلاستیک پسماندی و کومولاهای التارمافیک ماگمایی و (ج) کومولاهای الترامافیک ـ مافیک لایه‌ای، تشکیل شده است . گابروی ایزوترو آبشور به سن تریاس میانی - فوقانی و دایکهای پراکنده دیابازی به سن ژوراسیک میانی ـ فوقانی و کرتاسه، تمامی این واحدها را قطع می‌نمایند. مطالعه دقیق واحدهای ماگمایی این مجموعه نشان می‌دهد که بخش زیرین توالی کومولایی (الترامافیک‌ها) را یک سیستم باز که با ورود ماگمای تازه، تجدید می‌شوده و بخش فوقانی آن (گابروهای لایه‌ای) در یک سیستم بسته متبلور شده است. این روند با روند تبلور توالی‌ ماگمایی افیولیتهای کم تیتان مطابقت دارد.این مجموعه در اثر کشش و ایجاد گسیختگی در پوسته پلاتفورمی ایران زمین و بالا زدگی و ذوب بخشی گوشته فوقانی (20 تا 30 درصد) در خلال یا قبل از کربونیفر فوقانی ـ پرمین (همگام با رخداد کوهزایی هرسینین و آغاز ریفت زایی حوضه‌های نئوتتیس زاگرس و سنندج ـ سیرجان) ایجاد شده و سپس در تریاس میانی ـ فوقانی (رخداد سیمرین پسین) و ژوراسیک میانی ـ فوقانی (رخداد سیمرین پسین) به ترتیب مورد هجوم گابروهای ایزوتروپ و دایکهای دیابازی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  70
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مجموعه ماگمایی منطقه سونگون بخشی از کمربند ماگمایی دوران نوزیستی ایران است که دارای روند شمال باختری- جنوب خاوری است. پورفیری های سونگون به شکل استوک (Stock) و دایک (dike) می باشند و از نظر ترکیب سنگ شناسی از کوارتز ـ مونزودیوریت، کوارتز مونزونیت و گرانودیوریت تا گرانیت تغییر می نمایند.استوک ها به دو گروه I و II تقسیم شده اند. استوک های پورفیری گروه II به عنوان میزبان کانه های مس به شدت گسلیده و درزه و شکافدار آبدار شده اند. استوک ها کانه دار نوع II رویدادهای چند گانه را تحت اثر درزه ای آبدار تحمل نموده اند که منجر به تشکیل انواع استوک ورک (Stock-Work) و رگچه های کوارتز و همچنین رگچه های در پیوند با تشکیل سولفیدها، کربناتها، سیلیکاتها و سولفاتها گردیده است. رگچه ها به نظر می رسند که در سه مرحله جداگانه ولی بطور پیوسته از درزه های آبدار (Hydro- fracture) تشکیل شده باشند.رگچه ها و ریزرگچه های کوارتز نوع E در مرحله اولیه تشکیل شده اند. رگچه ها و ریز رگچه های کوارتز ـ سولفید، کوارتز ـ مولی، کالکوپیریت، پیریت، مولیبدنیت، دولومیت، کلسیت ـ پیریت و سریسیت در مرحله میانه و ایندریت (گچ موجود)، کوارتز نوع L، چرت و مقداری رگچه ها و ریز رگچه ها کلسیت و کلسیت ـ پیریت مشخصه آخرین عملکرد فرآیند درزه آبدار (Hydro - fracturing) هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID