مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

ARDESTANI V.E.

نشریه: 

GEOSCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  123
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7879
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Gravity and its usage in gravity interpretation is still a challenging field. It is not easy to compute these gradients especially in the case of noisy data. Analytical signal is one of the new methods that uses gravity gradients to locate the perturbing body. This method had already been used for high-resolution magnetic and gravity data and rarely used for low-quality gravity data. The gravity gradients and analytical signal have been applied in two different areas, Zahedan where we are looking for Choromite anomalies and Tehran (Mard Abad) where we are investigating for low density anomaly, Probably hydrocarbon.

آمار یکساله:  

بازدید 7879

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

اندازه گیری ناهمسانگردی مغناطیس پذیری (Anisotropy of Magnetic Suscpetibility) فنی مناسب برای کمی کردن فابریک مغناطیسی یک توده نفوذی با استفاده از مغزه هایی استوانه ای به قطر 25 میلی متر و طول 50 تا 100 میلی متر است. منشا فابریکهای مغناطیسی در گرانیتها، سوگیری بلورهای دارای خواص مغناطیسی در ماگما پیش از تبلور کامل آن است. در این مقاله، سعی شده است ضمن تشریح اصول ناهمسانگردی مغناطیس پذیری (AMS)، نتایج اولیه مطالعه گرانیت شاهکوه با بهره گیری از این روش ارائه گردد. بزرگای حساسیت مغناطیسی به دست آمده برای واحدهای مختلف این توده نفوذی بین 79µ SI و 2896µ SI است. مشاهدات سنگ نگاری و کانی نگاری گویای آن است که عامل اصلی این ناهمسانگردی، مگنتیت و سپس هورنبلند و بیوتیت هستند. بر این اساس، توده گرانیتوییدی شاهکوه به گرانیتهای فرومغناطیس تعلق دارد و در زمره گرانیتهای سری مگنتیت Ishihara(1977) قرار می گیرد. این نتایج با بررسیهای سنگ شناختی پیشین که توده نفوذی شاهکوه را از نوع I رده بندی کرده، کاملا سازگار است. حضور کانی تورمالین در گرانیتهای گرایزنی و میکروگرانیتهای لوکوکرات، می تواند به ایجاد فابریکهای مغناطیسی معکوس منجر شود. مطالعه چنین سنگهایی به دلیل دارا بودن فابریک مغناطیسی معکوس، به بررسیهای دقیق تری نیاز دارد. در حالت کلی بر گوارگیهای تقریبا قائم به دست آمده، تعیین کننده موقعیت اولیه نمونه ها در دیواره توده نفوذی و خطوارگیهای مغناطیسی قائم، بیانگر صعود ماگماست. بر این اساس، نمونه های با خطوارگی تقریبا قائم که از گرانودیوریتهای حوالی روستای ده مرغ برداشت شده، احتمالا نشان دهنده مجرای تغذیه کننده ماگمای سازنده توده گرانیتی شاهکوه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  108
 • صفحه پایان: 

  113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

امروزه تصاویر رادار، در مقایسه با تصاویر نوری، قابلیت ویژه ای در کاربردهای مختلف زمین شناسی نشان داده اند. از جمله این کاربردها، استخراج خطواره ها و گسلها، تهیه مدل رقومی زمین و تعیین جا به جاییها و دگرشکلی در اثر زمین لرزه است. ولی به دلیل وجود نوعی نوفه به نام اسپیکل در داده های راداری، این تصاویر، کیفیت رادیومتری پایینی دارند. انجام تصحیحات رادیومتری تصاویر رادار، در بهبود کیفیت این تصاویر برای استفاده بهینه از آنها، اهمیت ویژه ای دارد.در این مقاله، الگوریتمی بهینه برای کاهش نوفه اسپکل از تصاویر راداری با استفاده از تبدیل موجک ارایه شده است. با در نظر گرفتن یک تابع گوسی دو بعدی به عنوان بهترین مدل قابل برازش به سطح مقطع یک نوفه اسپکل در لگاریتم تصویر حاوی نوفه، یک فیلتر پایین گذر گوسی برای تجزیه تصویر به ضرایب موجک با به کارگیری الگوریتم a trous انتخاب می شود. سپس یک برآورد کننده بیز برای برآورد بهترین مقدار ضرایب موجک سیگنال بدون نوفه در تصویر به کار گرفته می شود. این برآورد بر اساس توابع توزیع مربوط به ضرایب موجک سیگنال و نوفه تصویر که به ترتیب توابع توزیع آلفا استیبل و گوسی هستند عمل می کنند. مقایسه کیفی و کمی روش پیشنهادی با روشهای موجود برای کاهش نوفه اسپکل از تصاویر رادار، نشان دهنده عملکرد بهینه این الگوریتم است.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  114
 • صفحه پایان: 

  123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

گرادیانهای گرانی و استفاده از آنها در تفسیر گرانی هنوز یک مساله مطرح می باشد. محاسبه گرادیانهای گرانی برای داده های نوفه دار کاری مشکل می باشد. یکی از جدیدترین روشها برای تعیین محل آنومالی با استفاده از گرادیانهای گرانی متد سیگنال تحلیلی می باشد. این روش در ابتدا برای داده های در این مقاله از این روش برای تعیین محل بی هنجاری در دو ناحیه مختلف در ایران استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

در این نوشتار تاریخچه کوتاه تحول روش برگشتی صفحه های گسلی و خط خشهای مربوطه آنها برای تعیین وضعیت جهت تنش بررسی می شود. مباحث مهمی چون مبانی این روش، روشهای مختلف برای جداسازی رویدادهای زمین ساختی، به صورت خلاصه در ادامه این تاریخچه به بحث گذاشته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 78 استناد 4 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

روش مگنتوتلوریک نسبت به تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی حساس است و از آنجا که منابع زمین گرمایی، مقاومت ویژه الکتریکی را کاهش می دهند، در نتیجه این روش به خوبی می تواند آنها را شناسایی کند و به دلیل ژرفای نفوذ بیشتر نسبت به روشهای مقاومت ویژه الکتریکی، برای اکتشاف منابع زمین گرمایی دقیق تر است. برای تفسیر بهتر نتایج مگنتوتلوریک، از مدل سازی مستقیم و معکوس استفاده شده است. در مدل سازی دو بعدی، پاسخ مقاومت ویژه الکتریکی نسبت به پارامترهای مدل و نیز بسامدهای مختلف به دست آمده و سپس در مدل سازی معکوس داده های به دست آمده صحرایی با این داده ها مقایسه و پارامترهای مدل پس از به دست آوردن کمترین خطا برآورد می شود. در مدل سازی دو بعدی از روش اجزای محدود و برای انجام برگردان، از الگوریتم اکام استفاده شده است. با توجه به ماهیت بی هنجاریهای زمین گرمایی، مدل سازی دو بعدی نتایج بهتری نسبت به مدل سازی یک بعدی به دست می دهد. با ترکیب نیمرخهای مدل سازی دو بعدی، یک تفسیر دو و نیم بعدی از داده های مگنتوتلوریک ناحیه مشکین شهر به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 89 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  471
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

تعیین درجه آزادی کانه های با ارزش در کانسنگ آسیا شده برای مشخص کردن کارایی مرحله خردایش و همچنین عملکرد فرایند جدایش در فراوری مواد معدنی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که برای تهیه مقاطع صیقلی نیاز به قالب گیری ذرات است، ریزنمونه برداری و قالب گیری در برآورد درجه آزادی موثر است.در مجتمع مس سرچشمه برای قالب گیری ذرات از روش گرمایی تحت فشار 300ºF) و (4000 psi استفاده می شود. در این مقاله، روش تعیین درصد وزنی کانه های مس دار (کلکوپیریت، کلکوسیت و کوولیت) و چگونگی محاسبه خطای برآورد درجه آزادی آنها، بررسی می شود. برای به دست آوردن نسبت وزنی مناسب نمونه کانسنگ آسیا شده به پودر قالب گیری، 10 نمونه با 5 نسبت وزنی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بهترین نسبت وزنی که کمترین خطا را به همراه داشت، نسبت 4 گرم نمونه سنگ معدن به 11 گرم پودر قالب گیری به دست آمد. همچنین حداقل ذره لازم برای بررسی میکروسکوپی برای به دست آوردن درجه آزادی هر یک از کانیها تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 471

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

بجز اطلاعات اندک موجود، ناحیه خاور میانه یکی از ناشناخته ترین نواحی دنیا از نظر آثار فسیلی مهره داران دوران دوم، بویژه دایناسورهاست. در این میان، ایران یکی از نقاطی است که بیشترین پتانسیل را برای یافته های تازه دارد، چرا که نهشته های قاره ای این دوران پهنه های وسیعی از آن را بویژه در ناحیه کرمان و خاور ایران مرکزی در بر گرفته است. در تابستان 1381 گروه اکتشافی ایرانی- برزیلی، با حمایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، فعالیتهای تازه ای را برای پی جویی نواحی مستعد کشف خزندگان دوران دوم در نواحی شمال کرمان آغاز کرد. در این برنامه، ردپاهای گزارش شده در دره نیزار در شمال زرند متعلق به ژوراسیک زیرین مورد بررسی دوباره قرار گرفت و مشخص شد که این آثار، که در دو افق مجزا در این ناحیه یافت شده اند، برخلاف دیدگاههای پیشین، به دایناسورهای گوشت خوار تعلق دارد. همچنین پی جویی در نهشته های سرخ رنگ ژوراسیک بالایی/ کرتاسه زیرین در ناودیس آب بید در یال غربی کوه تخت گاه در شمال کرمان، منجر به شناسایی نخستین آثار اسکلت دایناسورها، شامل یک دندان دایناسور گوشت خوار و همچنین قطعاتی از استخوان شد.

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 148 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

بیش از 80 درصد آب شرب شهر رو به رشد و پرجمعیت گرگان، از منابع آبهای زیرزمینی (آبخوانهای زیارت، شصت کلا و گرمابدشت) تامین می شود. تجزیه شیمیایی آبهای زیرزمینی گستره گرگان، وجود دو منطقه با غلظت غیر مجاز نیترات (آبخوان زیارت) را در محدوده شهری نشان می دهد. الگوی تغییرات غلظت کلر در چاههای با تمرکز بالاتر از حد نیترات، از الگوی تغییرات غلظت نیترات آب این چاهها تبعیت می کند. با وجود قرارگیری آبخوانهای شصت کلا و گرمابدشت در محدوده زمینهای کشاورزی، میزان نیترات این آبخوانها نسبت به آبخوان زیارت پایین تر است و عدم تاثیر یا اثر ناچیز کودهای شیمیایی بر آلودگی آبهای شرب این منطقه را نشان می دهد. تعیین مقادیر NO3/Cl و K/Cl، منشا غلظت غیر مجاز نیترات آبهای زیرزمینی این منطقه را فاضلابهای خانگی نشان می دهد. همچنین، قطع درختان جنگلی و توسعه شهر گرگان نیز سبب به هم خوردن چرخه نیتروژن و ورود مقادیر قابل توجهی نیترات به آبهای زیرزمینی منطقه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

آریاپوران سعید

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

ناحیه مورد مطالعه در جنوب خاور بخش چین خورده- رانده زاگرس واقع است و تحت تاثیر جنبش دوباره ساختارهای زیرسطحی و زایش تغییر شکلهای جوان در کوهزایی آلپ پایانی قرار گرفته است. استفاده از داده های دورسنجی در این ناحیه نشان داد که این ناحیه دارای پیچیدگی های ساختاری ناشی از اثر برهم افتادگی دگرشکلی های حاصل از فعالیتهای جوان تر خطواره های عرضی، بر ساختارهای چین خورده- رانده بخش پیشانی کوه زاد زاگرس است. با استفاده از تفسیر بصری تصاویر ماهواره ای و بررسی شواهدی مانند: هندسه خمیده لولای چین ها و وجود دگرشکلی های مشابه در ساختارهای زیرسطحی، زایش راستاهای متفاوت چین خورده، تداخل محور چین ها، زایش چین های کم شیب و رخنمون توده های نمکی پروتروزوییک بالایی، دو سامانه از گسلهای عرضی زیرسطحی در منطقه مورد مطالعه معرفی شده است. سامانه اول با راستایی در فاصله آزیموتی صفر تا 90º بر پایه رخنمون توده های نمکی در راستای آنها و جا به جایی چپگرد ساختارهای چین خورده- رانده شناسایی شده است. در حالی که سامانه دوم با راستایی در فاصله آزیموتی 270º تا 360º توانایی کمتری در دیاپیریسم و رخنمون ساختن توده های نمکی داشته و بدین ترتیب توده های نمکی بسیار کمی در راستای آنها دیده شده است. بر مبنای هندسه خمیده چین های بخش پیشانی کوهزاد، جا به جایی راستگرد این سامانه تحلیل شده است.همچنین با تحلیل آماری خطواره های ساختاری استخراج شده از تصاویر ماهواره ای، به نظر می رسد که پیشینه تنشی با آزیموت تقریبی 20 در منطقه حاکم بوده و یا می باشد و عملکرد آن به صورت ایجاد دو سامانه از گسلهای برشی مزدوج (با مولفه چیره راستالغز) نمایان شده است. مولفه راستالغز چپگرد مشاهده شده در راستای گسلهای زیرسطحی در فاصله آزیموتی 0º تا 90º و همچنین مولفه راستالغز راستگرد مشاهده شده در راستای گسلهای زیرسطحی در فاصله آزیموتی 270º تا 360º در منطقه مورد مطالعه، توجیهی بر این احتمال است. با توجه به شباهت های بسیار نمودار آماری خطواره های ساختاری جنوب خاور و شمال باختر زاگرس، الگوی ساختاری ارائه شده در منطقه مورد مطالعه را به احتمال می توان برای تمامی زاگرس در نظر گرفت.افزون بر این، الگوی ساختاری پیشنهاد شده می تواند برخی دلایل احتمالی را مبنی بر توزیع غیر یکنواخت گنبدهای نمکی در منطقه مورد مطالعه، بیان دارد. شمال عراق و جنوب خاور زاگرس به عنوان حاشیه شمالی و شمال خاوری صفحه عربی و بخش پیشانی کوه زاد آلپی توروس- زاگرس، شباهت های بسیاری با الگوی زمین ساخت پی سنگی بخش شمال خاور صفحه عربی در عربستان سعودی دارند. هم راستایی بیشتر گسلهای برشی مزدوج منطقه مورد مطالعه و همچنین چین خوردگی کم شیب حاصل از فعالیت آنها، با راستای گسلهای پی سنگی و چین های جوان پوشاننده آنها در بخش شمال خاوری صفحه عربی در عربستان سعودی بیان کننده این امر است که این گسلها بسیار ژرف و بنابراین، پی سنگی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شکیب عاصم محمد

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  70
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

واحد شیلی سازند لالون در ناحیه تویه- دروار (جنوب باختری دامغان) با ناپیوستگی هم شیب روی واحد زیرین سازند لالون جای دارد و به گونه تدریجی به واحد کوارتزیت بالایی تبدیل می شود. واحد یاد شده دارای رخساره های تخریبی و دو افق کربناتی )کمتر از 2 متر( است. در افقهای کربناتی، رخساره های باند ستون میکروبیولیتی و گرینستون ائوییدی دولومیت شده شناسایی شده است. این نهشته ها در مرحله آغازین پیشروی آب دریا (سرانجام کامبرین پیشین)، پس از نابودی زیستی جهانی کامبرین پیشین، در محیط خلیج دهانه ای وابسته به حاشیه واگرای شمال باختری گندوانا پدید آمده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 119 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  80
 • صفحه پایان: 

  95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

پی سنگ حوضه رسوبی کپه داغ از واحدهای سنگی پیش از ژوراسیک تشکیل شده است. این نهشته ها که در منطقه آق دربند رخنمون دارند، در کوهزایی هرسی نین، سیمرین و آلپین به شدت دگر شکل شده اند )شکل 1). کوهزایی هرسی نین سبب دگرگونی تا حد رخساره شیست سبز همراه با گسلش شدید در سنگها شده، در حالی که، کوهزایی سیمرین در تریاس منطقه را تحت تاثیر فعالیت گسلهای راندگی قرار داده است. در پایان، کوهزایی آلپین از زمان پالئوژن تا عهد حاضر سبب چین خوردگی نهشته های حوضه کپه داغ را باعث شده که در ابتدا گسلش راندگی و به دنبال آن گسلش مورب لغز (امتداد لغز با مولفه معکوس) را در منطقه ایجاد کرده است و هنوز فعالیت این گسلها مورب لغز ادامه دارد.واحدهای سنگی موجود در پی سنگ، شامل سنگهای رسوبی و آذرین است. سنگهای رسوبی، بیشتر شامل واحدهای آواری، کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل با سن احتمالی دونین تا تریاس می شود که بیشتر آنها از یک منشا آذرین تغذیه شده اند. بیشترین پوشش نهشته های این منطقه، شامل نهشته های تریاس است. سنگهای آذرین که رخنمون کوچکی در جنوب باختری پنجره آق دربند دارند را می توان به دو بخش تقسیم کرد:1-مجموعه افیولیت دره انجیر که بیشتر شامل سنگهای اولترامافیک و گابرویی است.2-توفهای اسیدی. این مجموعه به صورت ورقه های نازک توسط گسلهای راندگی بر روی مجموعه افیولیتی رانده شده و با آن درهم آمیخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 107 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  96
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

دیاتومیتهای نواحی آذربایجان نهشته های سیلیسی حاصل از تجمع پوسته دیاتومها هستند. در این تحقیق مطالعات سیستماتیک دیاتومها بیشتر مدنظر بوده است که پس از آماده سازی نمونه ها ابتدا به وسیله میکروسکوپ پلاریزان و سپس به کمک میکروسکوپ الکترونی (SEM) مطالعه و بررسی گردید.در نتیجه این مطالعات 17 جنس و 33 گونه از دیاتومها شناسایی، نامگذاری شده و رده بندی آنها ارایه گردیده است. در ضمن مشخص شد که فراوانی دیاتومهای سنترال کمتر از پنال بوده و سن نهشته های دیاتومیتی نیز پلیوسن پسین تا پلیسئوسن تعیین شد. مطالعه نانوفاسیس دیاتومیتها نیز نشان داد که نمونه های مربوطه به منطقه ممقان، کیفیت بهتری دارند، ولی نمونه های ناحیه مراغه پیش از استفاده نیاز به فرآوری دارند.مطالعه سیستماتیک دیاتومها به روش اولترامیکرسکوپی، از نظر ریخت شناسی و شناخت ساختار درونی، اندازه و درصد فراوانی، کمک موثر و شایانی به تعیین تخلخل آنها و درجه خلوص دیاتومیتها می کند تا به عنوان ذخیره با ارزش با قابلیتهای مصرفی فراوان در صنایع پالایش، دارویی، بهداشتی، شیمیایی، آرایشی، عایق کاری و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0