مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

دانشور پزشکی | سال:1380 | دوره:8 | شماره:34

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در افراد سالم، هنگام فعالیت عضلات اندام فوقانی، عضلات دیواره عروق احشا و اعضای غیرفعال بدن منقبض می گردد تا خون کم تری به قسمت های غیرفعال بدن برود و از طرفی، دیواره عروق عضلات فعال اندام فوقانی متسع می شود. اما در افراد پاراپلژیک به علت ضایعه عصب سمپاتیک، این امر انجام نمی گیرد. به علاوه پمپ عضلانی به علت فلج بودن عضلات اندام تحتانی مختل می شود که این دو عامل، سبب کاهش برگشت خون سیاهرگی به قلب می گردد؛ لکن ضربان قلب در این افراد به طور قابل توجه افزایش یافته، عملکرد عضلات اندام فوقانی نیز کاهش می یابد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی روش هایی برای بهبودی جریان خون در افراد پاپلژیک است.در این تحقیق شانزده جانباز پاراپلژیک مرد با سطح ضایع T8-T12 و یازده مرد سالم جهت مقایسه، مورد مطالعه قرار گرفتند. تمام افراد، رانش صندلی چرخدار را با سرعت یکنواخت و به مدت 5 دقیقه انجام دادند آزمایش ها در سه مرحله صورت پذیرفت: 1) ویلچر ارگومتری در وضعیت فلکسیون زانوها (زانوهای خم)، 2) ویلچر ارگومتری در وضعیت اکستانسیون زانوها (زانوهای صاف)، 3) ویلچر ارگومتری در وضعیت فلکسیون زانوها و همراه با اعمال تحریک الکتریکی عصبی- عضلانی (FNS) در اندام تحتانی. ضربان قلب توسط اسپورت تستر در زمان استراحت و حین آزمایش اندازه گیری شد. دوره زمانی (time course) ضربان قلب نشان داد که ضربان قلب افراد سالم و پاراپلژیک در هر 3 نوع آزمایش در مدت آزمایش به حالت ثابت (Steady State) رسید. همچنین، انجام آزمون- دوباره آزمون (test-retest) در افراد پاراپلژیک در 3 نوع آزمایش، تکرار پذیری آزمایش ها را مشخص کرد.نتایج، تغییرات معناداری را بین ضربان قلب در 3 حالت آزمایش در افراد پاراپلژیک نشان داد، (p>0.05) به طوری که تحریک الکتریکی و وضعیت زانو (اکستانسیون) باعث کاهش ضربان قلب در افراد پاراپلژیک گردید؛ اما در افراد سالم، هیچ تفاوت معناداری بین وضعیت های آزمایش مشاهده نشد (p>0.05). از طرفی، ضربان قلب افراد پاراپلژیک فقط در وضعیتی که FNS استفاده گردید با افراد سالم تفاوت نشان نداد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از FNS و قرار دادن زانوها در وضعیت اکستانسیون در کاهش ضربان قلب و بهبود وضعیت سیستم قلبی عروقی افراد پاراپلژیک موثر است. ضمنا تاثیر استفاده از تحریک الکتریکی در کاهش ضربان قلب افراد پاراپلژیک خیلی بیش تر از تغییر وضعیت زانو است. نتیجه این تحقیق، استفاده بیش تر از FNS را در افراد پاراپلژیک تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

حیدری معصومه

نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  374
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

با توجه به شیوع روز افزون بیماری هیرسوتیسم در خانم های ایرانی، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی تغییرات هورمونال در خانم های مبتلا به این بیماری از سال 1371 تا 1372 انجام شد. بدین منظور 176 خانم مبتلا به هیرسوتیسم - مراجعه کننده به کلینیک تخصصی هیرسوتیسم واقع در دانشگاه تربیت مدرس- مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات تخصصی هیرسوتیسم واقع در دانشگاه تربیت مدرس- مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم از نظر تاریخچه پزشکی، معاینه بالینی، و میزان هورمون ها ثبت گردید و درجه هیرسوتیسم براساس جدول فریمن و گالوی(Ferryman & Gallway) تعیین گردید. نمونه گیری خون در روز 24- 20 سیکل برای اندازه گیری هورمون TSH,T4,T3، پرولاکتین، LH، FSH، 17KS، 17OHP، پروژسترون، استروژن، DHEA.S، تستوسترون، ACTH، کورتیزول، اندروستن دیون SHBG, انجام شد و سپس تغییرات هورمونی در افراد مبتلا به هیرسوتیسم دارای پرولاکتین طبیعی و بالا مشخص شد و با گروه شاهد سالم مقایسه گردید. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای کمّی، از تست های آماری پارامتری مانند آزمون تی، و یکطرفه و آنالیز واریانس یکطرفه و در مورد متغیرهای کیفی از آزمون استقلال استفاده شد.از 176 بیمار در 14.9 درصد موارد، هیرسوتیسم، همراه هیپرپرولاکتینمی بود. سن این افراد در 55 درصد موارد بین 35-25 و سن شروع هیرسوتیسم در 57.8 درصد موارد 20-16 بود. میانگین شاخص توده بدنی (Body Mass Index = وزن(kg) /قد(m2)) در این افراد 25.7 به دست آمد. میانگین پرولاکتین در 176 نفر ng/ml 16.9، در 74.4 درصد طبیعی و در 25.6 درصد، بیش از حد طبیعی بود. میانگین هورمون های پروژسترون، استرادیول، SHBG، تستوسترون، آندروستن دیون در سه گروه (افراد هیرسوت با پرولاکتین بالا و طبیعی و افراد شاهد سالم) تفاوت معناداری داشت (p<0.05). ولی سایر هورمون ها در سه گروه اختلاف معناداری نداشت. میانگین SHBG و پروژسترون در افراد هیرسوت هیپرپرولاکتینمیک نسبت به افراد هیرسوت با پرولاکتین طبیعی و افراد شاهد سالم، کاهش نشان می داد؛ در حالی که استرادیول در این افراد نسبت به 2 گروه افزایش داشت. نسبت test/shbg به عنوان شاخص تستوسترون آزاد در افراد هیرسوت هیپرپرولاکتینمیک بالاتر از سایر افراد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 374

دانلود 79 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

پژوهش حاضر، تحقیقی نیمه تجربی است که در سال 78- 1377 انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل «پرسشنامه اطلاعات پایه و دموگرافیک»، «فرم راهنمای مصاحبه سنجش عملکرد مادران» و «بسامد خوراک یک ماهه دختران» بود که پس از تأیید روایی و اعتبار، مورد استفاده قرار گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی در طی چند مرحله از 10 کلاس در 7 دبیرستان دخترانه از مناطق 4 و 5 شهر اصفهان انجام شد. از 81 دختر دبیرستانی واجد شرایط، 69 نفر همراه با مادرانشان به مرحله پیگیری نهایی رسیدند که از این تعداد 37 نفر از 5 کلاس در گروه «مشاوره» و 43 نفر از 5 کلاس دیگر در گروه «کتابچه» قرار داشتند. پس از سنجش عملکرد مادران و بسامد خوراک دختران، برای هر یک از زیرگروه های مشاوره، 12- 10 جلسه مشاوره گروهی (در گروه های 8-5 نفره) برگزار شد و به نمونه های گروه دوم، کتابچه آموزشی ارائه شد. پس از گذشت 3 ماه از اتمام جلسات مشاوره، عملکرد مادران و آهن دریافتی از رژیم غذایی دختران بار دیگر اندازه گیری شد. نتایج زیر از تجزیه تحلیل داده ها توسط آزمون های آماری تی، تی مزدوج و مجذور کای به وسیله نرم افزار SPSS به دست آمد: 1. میانگین امتیاز عملکرد مادران در هر دو گروه نسبت به قبل از مداخله افزایش داشت (0.000 در P<) که این افزایش در مورد عملکرد تغذیه ای با 0.004=p گروه و کلی با 0.006=P گروه مشاوره بیش تر از کتابچه بود؛ به این ترتیب که در پایان مداخله، میانگین امتیازات مشاوره در برابر گروه کتابچه به ترتیب در مورد عملکرد تغذیه ای 65 در برابر 59 و در مورد عملکرد کلی 81 در برابر 74 بود.2. میزان آهن دریافتی از نظر کمّی فقط در گروه مشاوره افزایش یافته بود (0.006 P≤)، بدین نحو که میانگین متوسط آهن دریافتی نوع هِم از 0.9 به 1.3، غیر هم از 18 به 20.7 و کل آهن دریافتی از 18.9 به 22 میلی گرم روزانه افزایش داشت، ولی در گروه «کتابچه» این مقادیر به ترتیب در همان سطوح 0.9، 20 و 20.9 میلی گرم روزانه باقی ماند که با p>0.2 تفاوتی با قبل نداشت. همچنین گروه مشاوره، رژیم غذایی متعادل تری از نظر فراهمی زیستی آهن در پیش گرفته بودند. بنابراین فرضیات پژوهش مبنی بر تأثیر بیش تر مشاوره گروهی نسبت به کتابچه تأیید می شود.براساس یافته های فوق توصیه می شود با برگزاری جلسات مشاوره گروهی، از دختران به عنوان رابطین بهداشتی برای اصلاح عملکرد مادران و ارتقای رفتارهای بهداشتی خود و مادرانشان استفاده شود و به این ترتیب، سلامت زنان و دختران که جزء آسیب پذیرترین افراد در برابر فقر آهن هستند فراهم شود. در این باره، پرستاران با مهارت های علمی و عملی خود می توانند نقش مؤثری ایفا کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

انتخاب روش در مبحث اتصال لیگاند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این بررسی، به تجزیه و تحلیل چند مقاله تحقیقی چاپ شده در مجلات بین المللی که در آن ها میزان اتصال فنیتوئین به آلبومین طبیعی و آلبومین گلیکوزیله مطالعه و مقایسه شده و نتایج ضد و نقیضی به دست آمده، پرداخته شده است. بررسی این نتایج نشان می دهد که علت اصلی این تفاوت ها به عدم انتخاب روش مناسب برای مطالعه بر می گردد. نظر به این که پیوند قند به آلبومین واکنشی برگشت پذیر است و نیمه عمری حدود 8.1 ساعت دارد، برای مطالعه اتصال فنیتوئین- یا هر داروی دیگر- به آلبومین طبیعی در مقایسه با آلبومین گلیکوزیله، استفاده از روش دیالیز تعادلی که زمانی حدود 96 ساعت طول می کشد و در طی آزمایش، تمام قند متصل شده دوباره از پروتئین جدا می شود، روش مناسبی نیست. از این رو، لازم است محققان با شناخت دقیق خصوصیات مولکول های مورد مطالعه و میان کنش مورد نظر و همچنین آگاهی کامل از مزیت ها و معایب روش، فن مناسب را انتخاب کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی مقایسه ای تهیه اسمیر دهانه رحم با روش سیتوبرس اسپاچولا، و کاتن سواب اسپاچولا بوده است. از آن جا که وجود سلول های آندوسرویکال در تشخیص تغییرات سلولی در پاپ اسمیرهای تهیه شده نقش مهمی دارد و از مواردی که در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردار است، نوع وسیله نمونه گیری است، پژوهش حاضر به منظور مقایسه این دو وسیله برای به دست آوردن سلول های آندوسرویکال صورت گرفت. این تحقیق بر روی 295 نفر از افراد مراجعه کننده به درمانگاه بهداشت و تنظیم خانواده بیمارستان شهید اکبرآبادی در سال 1377 انجام شده است. در این تحقیق، نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گردید. افراد با در نظر گرفتن مشخصات خاص به عنوان نمونه مورد پژوهش وارد مطالعه شدند و اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه تکمیل گردید. از هر یک از دو وسیله به طور تصادفی برای نمونه گیری استفاده شد و سپس اسمیرها ارزیابی شدند. تفسیر یافته های پژوهش با کمک آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. طبق آزمون های آماری در این تحقیق بین دو گروه مذکور از نظر سن، سن ازدواج، سواد، نوع روش پیشگیری از حاملگی، تعداد زایمان های قبلی، اشتغال به کار، و اَعمال درمانی انجام شده بر روی دهانه رحم اختلاف آماری معناداری وجود نداشته است. یافته های این تحقیق گویای این واقعیت هستند که از نظر تعداد سلول های آندوسریکال به دست آمده، بین دو گروه اختلاف آماری معناداری وجود داشته است (P=0). در نمونه گیری با کاتن سواب اسپاچولا مواردی که اصلا سلول اندوسریکال مشاهده نشد بیش از گروه سیتوبرس اسپاچولا بوده است (P=0). در بین دو گروه از لحاظ چگونگی مشاهده خون فراوانی که منجر به ابهام نسبی یا کلی تشخیص گردد. اختلاف آماری معنادار وجود داشته است (p<0.03) ضمنا در هیچ یک از موارد گزارش شده آلودگی لام به خون، منجر به ابهام کلی در تشخیص نشده بود. تعداد سلول های به دست آمده از مخاط سنگفرشی دهانه رحم در هر دو گروه در تمام نمونه ها بیش از 200 سلول گزارش شد. همچنین ناراحتی ایجاد شده حین نمونه گیری در افراد دو گروه مقایسه گردید و اختلافی از این نظر مشاهده نگردید (P=0.5).

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 79 استناد 4 مرجع 1
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هنگامی اطلاعات مربوط به قبل از کشیدن دندان ها در دسترس نباشد، تعیین اندازه دندان ها دشوار خواهد بود. برای حل این مشکل، راه حل های متعددی پیشنهاد شده، اما در مورد این که کدامیک از الگوهای ارایه شده دارای دقت بیش تری است اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله روش هایی که پارامترهای عرض اینترکامیشورال  (Intercommissural Width)، عرض بای زایگوما (Bizygomatic Width)، عرض اینترآلار (Interalar Width)، عرض ساجیتال کرانیال (Sagittal Cranial Width) و عرض فیلتروم (Philtrum Width) را برای تعیین اندازه عرض مجموع دندان های قدامی فک بالا و عرض دندان ثنایای میانی سمت راست فک بالا به کار می برند ارزیابی شده اند.30 نفر مرد و 30 نفر زن با شرایط واحد آماری به وسیله پرسشنامه طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار PE2 ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، و استنباطی استفاده شد و برای اطلاع از نحوه ارتباط متغیرها با یکدیگر از ضرایب همبستگی متناسب با سطوح سنجش متغیرها به کار رفت.در این تحقیق نسبت های بیومتریک موجود بین اندازه های پارامترهای کرانیال و دندانی نیز محاسبه و ارزیابی شدند، ولی با توجه به دلایل آماری به نظر می رسد استفاده از این نسبت ها منطقی نیست و روندهای آماری آن ها را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

با توجه به شیوع لیشمانیوز جلدی در کشور و اهمیت شناخت، تشخیص و درمان این بیماری، مشکلات و هزینه ایجاد محیط کشت انگل از خون خرگوش، و به منظور مقایسه اثر خون انسان، گاو، گوسفند و بز بر رشد عامل لیشمانیوز و مقایسه آن ها با محیط محتوی خون خرگوش، این تحقیق طی سال 77- 1376 در کاشان انجام گرفت.پژوهش حاضر با روش تحلیلی (analytical) بر روی پروماستیگوت لیشمانیاماژور و تروپیکا (L.tropica & Leishmania major) مورد تایید سازمان جهانی بهداشت، در محیط کشت محتوی خون خرگوش و محیط های 8 گانه خون انسان، و محیط های خون گاو، بز و گوسفند با 10 تکرار صورت پذیرفت. زمان سازگاری با محیط، و حداکثر و حداقل رشد بر مبنای کاهش تعداد انگل فعال نسبت به تعداد انگل در زمان کشت محاسبه گردید و با آزمون آماری T student مورد قضاوت آماری قرار گرفت.سرعت زمان سازگاری پروماستیگوت در محیط ها با هم مساوی و بین 1 تا 3 روز بود. انگل در محیط کشت محتوی خون انسان، گوسفند و بز در زمان کوتاه تر و در محیط محتوی خون گاو در زمان بیش تری به حداکثر رشد رسید و حداقل تعداد رشد در خون خرگوش و گاو بیش تر از گروه خون انسان، بز و گوسفند بود. میزان رشد پروماستیگوت های هر دو گونه انگل در خون خرگوش بیش تر از گروه خونی انسان، بز و گوسفند بود (p<0.05) در حالی که میزان رشد تعداد هر دو نوع انگل در محیط محتوی خون خرگوش و خون گاو مشابه بود.از آن جا که سرعت رشد انگل در محیط های محتوی خون گاو و گروه خون- B انسان وضعیت مناسب و مفیدی دارد و دسترسی به خون انسان ساده تر از خون گاو است، توصیه می شود در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در صورت عدم دسترسی به خون خرگوش از خون انسان با گروه- B استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 79 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

به منظور بررسی کارایی پرسشنامه خود سنجی مانیک (SRMI) در تشخیص اختلال دو قطبی فاز مانیک، نمونه فارسی این آزمون" 48 سوالی" روی 26 بیمار مبتلا به مانیک (10 مرد و 16 زن با میانگین سنی 36.12) و 26 بیمار غیر مانیک(13 مرد و 13 زن با میانگین سنی 35.20) که در بیمارستان روزبه بستری بودند. اجرا شد. براساس نتایج حاصل، تفاوت میانگین های دو گروه کاملا معنادار بود (α=0.0001 ,t=87.4)تحلیل سوالات نشان داد که اکثر سوالات همبستگی بین 0.20 تا 0.54 با نمره کل آزمون دارند. به علاوه آلفای کرونباخ 0.90 است و حذف هر یک از سوالات موجب کاهش آلفای کرونباخ می شود. برآورد اعتبار با روش های دیگر نیز اعتبار قابل قبول این آزمون را نشان داد. برآورد نقطه برش مشخص کرد که در نقطه برش 21 آزمون توانایی تشخیص صحیح صد در صد موارد بیماری را دارد و در این نقطه، تشخیص صحیح افرادی که مانیک نیستند معادل 86 درصد است. باتوجه به نتایج به دست آمده می توان پذیرفت که این آزمون برای تشخیص یا غربالگری اختلال مانیک در بیماران ایرانی کارایی مناسبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1357
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

جویدن ناخن یک عادت شایع در کودکان است که عادتی خجالت آور، ناپسند و از نظر اجتماعی غیرقابل قبول است و باعث بی نظمی و آسیب ناخن و کوتیکول آن، التهاب و عفونت ناخن و اطراف آن، مشکلات دندانی یا عوارض دیگر می شود و نگرانی کودک و خانواده اش را باعث می گردد. در این مطالعه، هدف ما، تعیین شیوع جویدن ناخن در کودکان دبستانی تهران و رابطه آن با سن، جنس، تعداد فرزندان و منطقه زندگی کودکان مذکور است. سپس علل ایجاد کننده این عادت و طرز برخورد با آن را مرور خواهیم کرد. 1903 کودک مورد مطالعه قرار گرفتند که 6.8 درصد آن ها دچار جویدن ناخن بودند. شیوع این رفتار از نظر سن و جنس فرقی نداشت، اما شیوع آن در خانواده هایی که تعداد فرزندانشان زیر 3 یا بالای 6 بودند بیش تر از خانواده هایی که 5-4 فرزند داشتند بود و به علاوه در مناطق شمالی شهر، شیوع بیش تری نسبت به مناطق جنوبی داشت. جویدن ناخن معمولا محدود به ناخن های دست است و عواملی مانند استرس، اضطراب، تقلید، وراثت و نامنظمی ناخن ها ممکن است در ایجاد آن نقش داشته باشد و درمان آن باید معطوف به برطرف کردن عامل مستعد کننده، مراقبت از ناخن و کوتیکول آن و در صورت لزوم، استفاده از روش هایی مانند رفتار درمانی، دارو درمانی و پی گیری منظم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1357

دانلود 79 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

عفونت های انگلی روده ای یکی از مشکلات عمده در مناطق مختلف کشور ما محسوب می شوند. در راستای هدف سازمان بهداشت جهانی در خصوص شهرها و روستاهای سالم برای محیط های سالم و بهداشتی در خانه، مدرسه، محل کار و اماکن عمومی اقدام به انجام این طرح شد.در مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی خانوارهای ساکن در کوی سیزده آبان شهرستان ری، تعداد 406 خانوار به طور تصادفی انتخاب شدند و از کل خانوارها نمونه گیری مدفوع به عمل آمد. سپس نمونه ها با استفاده از روش تغلیظی فرمالین- اتر مورد آزمایش انگلی قرار گرفتند. از مجموع 1604 نمونه مدفوع اخذ شده از خانوارها تعداد 500 مورد (31.2 درصد) آلوده یه یک نوع انگل، 101 مورد (6.3 درصد) به دو نوع انگل، 17 مورد (1.1 درصد) به سه نوع انگل و 2 مورد (0.1 درصد) به 4 نوع انگل مبتلا بودند. میزان وفور کرم ها به ترتیب: آسکاریس (0.6 درصد)، اکسیور (0.2 درصد)، تریکوسفال (0.1 درصد)، هیمنولپیس نانا (0.7 درصد) و میزان وفور تک یاخته های بیماری زا و غیربیماری زا به ترتیب، ژیاردیا (10 درصد)، آنتاموباهیستولیتیکا (0.6 درصد)، آنتاموباکلی (10 درصد)، آنتاموباهارتمانی (0.4 درصد)، اندولیماکس نانا (3.5 درصد)، یداموبا بوتچلی (0.3درصد)، و بلاستوسیس تیس هومینیس (6.3 درصد) بود.با توجه به بالا بودن میزان آلودگی های انگلی روده ای، لازم است تدابیری از سوی ستاد بهداشتی شهر سالم برای درمان و جلوگیری از اشاعه آلودگی به سایر افراد خانواده از طریق آموزش های لازم اندیشیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 79 استناد 4 مرجع 3
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در رادیوتراپی، هدف، رساندن بیش ترین مقدار اشعه و آسیب به بافت سرطانی و کم ترین آسیب به بافت های سالم اطراف است. گرچه دز انتگرال یا انرژی جذب شده در ناحیه تحت تابش به تنهایی نمی تواند ما را در انتخاب نوع پرتو و تکنیک رادیوتراپی راهنمایی کند، اما می تواند یک معیار مفید و راهنمایی علمی برای ارزیابی هدف باشد.در این مطالعه، با استفاده از تصاویر CT Scan ناحیه تحت تابش و طرح های نقشه درمانی هر مقطع، انرژی جذب شده در بافت های مختلف تعیین و توزیع انرژی در ناحیه تحت تابش برای دو بیمار با سرطان سرویکس در چهار تکنیک مختلف رادیوتراپی BOX) با 10 MV X و 2 فیلدی، 4 فیلدی، 6 فیلدی با کبالت 60) مقایسه شده است.این تحقیق نشان داد که دز انتگرال هدف و رکتوم در هر دو بیمار در تکنیک 2 فیلدی بیش ترین مقدار و در تکنیک 4 فیلدی کم ترین مقدار را دارد. همچنین در تکنیک 6 فیلدی دز انتگرال بافت سالم کم ترین مقدار و در تکنیک BOX بیش ترین مقدار را دارد و این پژوهش نشان می دهد که دز انتگرال نسبی زیاد هدف در تکنیک 6 فیلدی نسبت به تکنیک BOX بیش تر به علت اختلاف در دز انتگرال بافت سالم در این دو تکنیک است.از نظر توزیع انرژی، تکنیک چهار فیلدی بهترین توزیع انرژی را در بافت سالم ایجاد می کند، اما دامنه تغییرات دز داخل حجم هدف در این تکنیک بیش تر از سایر تکنیک ها است.این پژوهش همچنین نشان داد به کارگیری پرتو با انرژی بالا (10 MV X) بهترین توزیع انرژی را در داخل حجم هدف از نظر پایین بودن دامنه تغییرات دز ایجاد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

توکلی رضا

نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  491
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقاله حاضر قسمتی از یک تحقیق وسیع میدانی است که به تجزیه و تحلیل یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی و اجتماعی جامعه می پردازد. علی رغم اتخاذ تدابیر مختلف و اقدامات گوناگون در سطح کشور، امروزه مصرف بی رویه دارو، به ویژه مصرف خودسرانه آن، همچنان از معضلات دارو و درمان جامعه ایران محسوب می شود که تاثیرات منفی آن بر رشد و توسعه اجتماعی- اقتصادی و ارتقای سطح سلامت آحاد جامعه بر اهل فن پوشیده نیست. گزارش مطالعات انجام شده در این خصوص، حاکی از تاثیر عوامل مختلف بر این مشکل است. بررسی حاضر نشان می دهد که "درمان علامتی کردن بیماری ها"، "مهم تلقی نشدن بیماری" و گرانی ویزیت پزشکان از علل مهم تاثیر گذار بر این رفتار است. در خصوص عوامل اجتماعی و اقتصادی نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که عواملی نظیر سطح سواد، شغل و منطقه سکونت در شکل گیری این رفتار موثرند.

آمار یکساله:  

بازدید 491

دانلود 79 استناد 3 مرجع 5

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID