مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

DANESHVAR MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  240
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شریعت پناهی شمسا

نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

مقدمه و هدف: سندروم تونل کارپ بیماری شایعی است که به علت گیرافتادن عصب مدیان در تونل کارپ ایجاد می شود و بیماران درد، پار استزی و در نهایت، آتروفی عضلات دست دچار می شوند. در جایگاه تشخیص بیماری از شرح حال، معاینه و مطالعات الکترو فیزیولوژیک استفاده می شود. به تازگی، علامت Volar Hot Dog (VHD) برای تشخیص بیماری مطرح شده است، در این مقاله، این علامت به منظور یک تست تشخیصی و بر اساس طب مبتنی بر شواهد، بررسی شده است.مواد و روش ها: در پنجاه بیمار که به علت درد، پاراستزی و کرختی در مسیر عصب مدیان مراجعه کرده بودند و بر اساس معیارهای NIOSH به سندروم تونل کارپ دچار بودند و در پنجاه بیمار بدون علایم بالا، تست (علامت) VHD به صورت لمس یک توده سوسیسی شکل در ناحیه مچ دست مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: حساسیت تست (علامت) 0.84VHD  و ویژگی تست 0.32 و دقت تست 0.58 محاسبه شد. احتمال بیماری پیش از انجام تست 0.5 و احتمال بیماری پس از وجود تست مثبت 0.55 و احتمال بیماری بعداز وجود تست، منفی 0.33 بود. نسبت درست نمایی مثبت 1.23(LR+)  و نسبت درست نمایی منفی  0.5(LR-) به دست آمد.نتیجه گیری: تست VHD حساسیتی بالاتر از تست های هافمن تینل و فالن دارد ولی ویژگی آن کمتر است و با توجه به  1.2LR+ (بین 1 تا 2) ارزش تست کم تا بدون ارزش و  0.5LR-  (بین 0.2 تا 0.5) ارزش تست، کم تا متوسط است و بیشتر به منظور غربالگری سندروم تونل کارپ کاربرد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1456
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

مقدمه و هدف: نگرش های مدیریتی جدید، کیفیت را خواسته مشتری تعریف می کنند. شناخت ادراک ها و انتظارهای مشتریان، اولین گام برای ارتقای کیفیت است. این مطالعه با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارایه شده در مراکز بهداشتی- درمانی نیشابور با استفاده از ادراک ها و انتظارهای دریافت کنندگان خدمت انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1389 و روی چهارصد نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان نیشابور (که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب-شده بودند) انجام شده است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با زنان برگزیده و با استفاده از پرسش نامه سروکوال (کیفیت خدمات) صورت گرفته است. داده های به دست آمده با بهره گیری از نرم افزار Spss نسخه شانزدهم تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج: در این مطالعه در همه ابعاد کیفیت، شکاف منفی مشاهده شد. شکاف کلی کیفیت 0.64- است و بیشترین شکاف کیفیت در بعد ملموس (0.68-) و کمترین شکاف کیفیت در بعد همدلی (0.59-) مشاهده شد و میان ادراک ها و انتظارهای مراجعه کنندگان در هر پنج بعد سروکوال، تفاوت اماری معناداری دیده شد (P<0.001).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که در هر پنج بعد کیفیت، انتظارهای دریافت کنندگان به طورکامل برآورده نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1456

دانلود 385 استناد 4 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  15-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1035
 • دانلود: 

  361
چکیده: 

مقدمه و هدف: تاثیر مصرف مواد قندی پس از فعالیت بدنی بر پاسخ های هورمونی و برخی شاخص های دستگاه ایمنی به خوبی ثابت شده است. این پژوهش قصددارد تاثیر مصرف قندهای مختلف را بر شاخص های خونی منتخب پس از یک جلسه فعالیت هوازی مطالعه کند.مواد و روش ها: 32 دانشجوی داوطلب مرد غیرورزشکار با شرایط سنی و وزنی مشابه انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه آب (8 نفر)، گلوکز (8 نفر)، فروکتوز (8 نفر) و ساکاروز (8 نفر) تقسیم شدند. افراد، فعالیت را در سه نوبت با استراحت فعال 3 دقیقه ای میان نوبت ها، انجام دادند. برای تعیین شاخص های هماتولوژیک، 8 میلی لیتر خون از ورید بازویی 30 دقیقه پیش، بی درنگ و 90 دقیقه پس از دریافت محلول (1.5 گرم قند به ازای هر کیلوگرم وزن) جمع آوری شد، گروه آب نیز حجم برابری از محلول را دریافت کرد.نتایج: تعداد گلبول های سفید در دو گروه فروکتوز و گلوگز، 90 دقیقه پس از فعالیت به طور معنی داری بالا بود. کاهش تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین و پلاکت در گروه های آب، گلوکز و ساکاروز معنی دار بود. کاهش در میزان هماتوکریت، تعداد لنفوسیت و افزایش در تعداد نوتروفیل، 90 دقیقه پس از فعالیت در تمام گروه ها معنی دار بود.نتیجه گیری: به نظرمی رسد که قند ساکاروز نسبت به گلوکز و فروکتوز در جلوگیری از افزایش گلبول سفید موثرتر است و فروکتوز به عنوان قندی با شاخص گلیسمی پایین، بر گلبول سفید، هموگلوبین و تغییرهای پلاکتی پس از فعالیت تاثیری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1035

دانلود 361 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1847
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

مقدمه و هدف: به کارگیری الگوی سازگاری «روی» برای بیماران دیابتی، به بررسی دقیق، برنامه مراقبتی، طبق اصول این الگو نیازمند است، اما مطالعه ای اینچنین در حیطه پرستاری کشور ما انجام نشده، لذا هدف این مطالعه، تعیین تاثیر برنامه مراقبتی بر اساس این الگو بر میزان سازگاری فیزیولوژیک بیماران دیابتی نوع دو است.مواد و روش ها: مطالعه به صورت نیمه تجربی در دو گروه و طی دو مرحله زمانی قبل و بعد، در بنیاد دیابت پارسیان مشهد (در سال 1388) انجام گرفت. 60 بیمار، به روش غیرتصادفی و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه اختصاص داده شدند. جمع آوری داده ها با فرم بررسی و شناخت «روی» که رفتارهای ناسازگار (بی خوابی، کم تحرکی و ...) و محرک های آنها را تعیین می کرد و آزمایش هموگلوبین گلیکولیزه صورت گرفت که پیش و پس از مداخله در دو گروه اندازه گیری شد. برنامه مراقبتی طبق نتایج حاصل از فرم بررسی، طراحی و در گروه آزمون 2.5 ماه اجرا و 1.5 ماه پیگیری شد. نتایج حاصل از بررسی اولیه وهموگلوبین گلیکولیزه با نرم افزار 17SPSS و با استفاده از آزمون های «تی»، «خی – دو» و «ویلکاکسون» تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: آزمون خی- دو نشان داد که دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک با یکدیگر همسان اند. (P>0.05)آزمون تی زوجی، کاهش معنادار مقدار هموگلوبین گلیکولیزه را با (P<0.05) و آزمون ویلکاکسون کاهش معنادار تعداد رفتارهای ناسازگار در گروه آزمون پس از مداخله را نشان دادند (P<0.05).نتیجه گیری: استفاده از برنامه طراحی شده در قالب الگوی سازگاری «روی» برای افزایش سازگاری فیزیولوژیک بیماران دیابتی نوع دو در ارایه مراقبت پرستاری پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1847

دانلود 398 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

یکتایی محمدرضا

نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2862
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

مقدمه و هدف: یکی از واقعیت های انکارناپذیر در زندگی دنیوی، درد و بیماری است. هدف این پژوهش، بررسی بینش و نگرش امام سجاد (ع) نسبت به بیماری است و اینکه از منظر صحیفه سجادیه، بیماری پدیده ای خوشایند و لذت بخش بوده یا پدیده ای ناخوشایند و نفرت انگیز است؟!مواد و روش ها: با توجه به هدف پژوهش، مواد تحقیق، بررسی نیایش ها و آموزه های امام سجاد (ع) و صحیفه سجادیه را شامل می شود، بنابراین از روش تحلیل محتوایی به صورت تحلیل کیفی استفاده شده است.نتایج: از، مطالعه و بررسی صحیفه سجادیه در این زمینه نتایج زیر به دست آمد:1- باید منزلت بیماری در حکمت الهی را درک و حس کرد.2- پیشگیری از بیماری، کاری عاقلانه، عالمانه و آرامش بخش است.3- بیمار با «پذیرش بیماری» زمینه ای اساسی و اصولی برای درمان فراهم می کند.4- در پرتو حکمت بیماری، شکرگزاری نسبت به بیماری، جایگاهی مناسب می یابد.5- باورهای دینی، نشاط و رضامندی را حتی در حالت بیماری به انسان هدیه می کند.6- خویشتنداری نسبت به بیماری، آثار و برکاتی در زندگی دنیوی و حیات اخروی دارد.7- انسان عاقل و معتقد هم از روش های پیشگیری بهره می برد و هم از روش های درمانی در صورت گرفتارشدن به بیماری سودمی جوید.نتیجه گیری: هر انسانی می تواند به «لذت بیماری» در پرتو «حکمت بیماری» نایل آید و به سلامتی و آرامش درونی برسد، البته این قاعده و قانون درباره «بیماری های جسمی» است. و بررسی نحوه برخورد با «بیماری های روحی» به پژوهشی دیگر نیازدارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2862

دانلود 441 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

مقدمه و هدف: استفاده از سلول های دندریتیک بارگذاری شده با آنتی ژن های توموری در جایگاه یک اقدام درمانی برای مقابله با تومورها پیشنهادشده است. به منظور افزایش کارایی سلول های دندریتیک از عواملی گوناگون، نظیر لیگاند مولکول های TLR و فراورده های باکتریایی استفاده می شود. در این مطالعه از عصاره تام و اجزای پروتئینی باکتری لیستریا مونوسایتوژنز برای القای بلوغ سلول های دندریتیک استفاده شده است.مواد و روش ها: سلول های مغز استخوان موش Balb/c به مدت 5 روز در حضور IL-4 و GM-CSF کشت داده شدند. در روز پنجم به سلول های دندریتیک نابالغ، لیزات توموری و سپس اجزای پروتئینی یا عصاره تام باکتری لیستریا مونوسیایتوژنز اضافه شد. به منظور بررسی میزان بلوغ، بیان مولکول های CD80،CD86 وMHC-II ، روی سلول ها در روز هفتم بررسی شد، پس از القای تومور در موش ها با استفاده از رده سلولی WEHI-164،106 سلول دندریتیک بالغ به صورت زیر جلدی به آنها تزریق شد. رشد تومور، میزان بقاء و قدرت کشندگی سلول های طحالی در گروه های مورد مطالعه بررسی گردید.نتایج: در موش های واکسینه شده با سلول های دندریتیکی که با اجزای پروتئینی بالغ شده بودند، تاخیر در رشد تومور و بقای بیشتر مشاهده شد، همچنین در این موش ها فعالیت کشندگی سلول های طحالی در مقایسه با مابقی گروه ها بالاتر بود. در تمامی گروه های دریافت کننده سلول های دندریتیک بالغ شده با عصاره تام و اجزای پروتئینی نسبت به گروه کنترل، افزایش فعالیت سیتوتوکسیسیتی و تاخیر در رشد تومور مشاهده شد.نتیجه گیری: اجزای پروتئینی باکتری لیستریا در مقایسه با عصاره تام، توانایی بالاتری برای افزایش کارایی سلول های دندریتیک در ایمونو تراپی مدل موشی تومور دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

مقدمه و هدف: در دنیای امروز که خود آبستن شرایط نوینی است، دیگر نمی توان با استفاده از روش ها و داشته های گذشته به راه خود ادامه داد. به دلیل توجه به کیفیت آموزش پزشکی در کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، روش ها و مد ل های مختلف مدیریت کیفیت به کارگرفته شده اند. هدف از انجام این پژوهش، نظرسنجی در مورد ساختار آموزش پزشکی عمومی در دانشگاه شاهد بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش به روش مقطعی توصیفی - تحلیلی درسال 1387 روی دانشجویان پزشکی عمومی در مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولو‍ژی، کارآموزی و کارورزی و استادان دانشکده پزشکی شاهد انجام گرفته است. حجم نمونه 83 نفربود و به شکل تصادفی انتخاب شدند و روش گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق شده، سرانجام داده ها با نرم افزار آماری SSP تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج: این مطالعه، روی 83 نفر از استادان و دانشجویان انجام شد. بیش از 50 درصد افراد مؤنث و مجرد بودند. از میان افراد شرکت کننده 13.3 درصد در مقطع علوم پایه، 26.5 درصد فیزیوپاتولوژی، 31.3 درصد کارآموز و 10.8 درصد کارورز و 18.1 درصد افراد از استادان بودند. میانگین سنی نمونه ها 25 سال (18-61 سال) بود. نزدیک به 100 درصد افراد مورد مطالعه درباره تغییر ساختار در آموزش پزشکی، نظر موافق داشته اند و تغییرساختار آموزش پزشکی عمومی را ضروری دانسته اند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به این نکته مهم می رسیم که اغلب افراد، لزوم تغییر ساختار در آموزش پزشکی را درک کرده، آن را اقدامی اساسی برای رسیدن به اهداف متعالی ارتقای سطح بهداشتی و سلامت جامعه قلمداد می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1285
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

مقدمه و هدف: بررسی میان کنش سالویژنین با DNA به منظور شناسایی ساختار مولکولی آثار ضد سرطانی سالویژنین.مواد و روش ها: سالویژنین از Tanacetum canescens وDNA از تیموس گوساله جدا و خالص سازی شد، سپس میان کنش سالویژنین با DNA در بافر تریس M0.05،PH برابر 7.4 و دمای 25°C با روش های مختلف مطالعه شد.نتایج: طیف های جذبی DNAدر حضور غلظت های مختلف هریک از لیگاندهای بالا نشان داد که DNAبا سالویژنین میان کنش می کند و با تشکیل کمپلکس، جذب در طول موج 260nmافزایش می یابد. تغییرات جذب DNA بر اثر لیگاند نشان دهنده تغییرات ساختاری در آن است، همچنین با کمک داده های به دست آمده از کاهش نشر کمپلکس DNA با اتیدیوم برماید توسط لیگاند بالا و آنالیز اسکاچارد، مشخص شد که ساختار کاهش نشر از طریق مهار غیر رقابتی است، یعنی اتصال سالویژنین به DNA با مکانیزم غیرفروروندگی و به احتمال از طریق اتصال به شیار کوچک صورت می گیرد.نتیجه گیری: نتیجه میگیریم که سالویژنین که بعنوان یک داروی ضد سرطان شناخته شده است یکی از مکانیسمهای عمل آن برهمکنش با DNA است.

آمار یکساله:  

بازدید 1285

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0