مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش | سال:1398 | دوره:6 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  239
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

ای سلکتین بازگوکننده تخریب و فعال سازی اندوتلیال می باشد، همچنین نقش مهمی در فرایندهای التهابی بازی می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی ایی سلکتین و شاخص های گلبول های سفید در مردان سالم بود. تعداد 23 نفر مرد جوان فعال از طریق فراخوان انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا (11 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 8 هفته فعالیت مقاومتی تناوبی با شدت بالا را به صورت 3 جلسه در هفته انجام داد و گروه کنترل زندگی عادی روزمره خود را ادامه دادند. از آزمون t همبسته و مستقل در سطح 0. 05 ≥ P برای تحلیل آماری داده ها استفاده شد. یافته نشان داد که 8 هفته تمرین مقاومتی تناوبی سبب کاهش معنی دار ایی-سلکتین شد (0. 001 =P) اما بر منوسیت ها، نوتروفیل ها، آئوزینوفیل ها و لنفوسیت ها تأثیر معنی داری نداشت (0. 05

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 111 استناد 239 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  89
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: بیماری کبد چرب، نوعی تجمع چربی در سلول های کبدی است که در صورت عدم کنترل، روندی بدخیم را به سمت فیبروز شدن بافت کبد و تخریب سلولی آن طی می کند. در این مطالعه تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و بر آنزیم های کبدی در رت های اوریکتومی شده مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: بدین منظور50 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار تحت شرایط کنترل شده )دما، چرخه ی روشنایی و تاریکی و دسترسی آزاد به آب و غذا(نگهداری شدند و بعد از آشناسازی با پروتکل تمرینی، به صورت تصادفی به 5 گروه 10 تایی شامل: گروه شم(Sham)، گروه اواریکتومی( (OVX، گروه اواریکتومی شده و تمرین مقاومتی (OVX+RE)، گروه اواریکتومی شده و تمرین استقامتی (OVX+EN)، گروه اواریکتومی شده و ترکیب تمرینات استقامتی-مقاومتی (OVX+EN+RE) تقسیم شدند. 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه ی تمرینی حیوانات بیهوش و تشریح شدند وبافت کبد برای بررسی آنزیم های مربوطه از بدن جدا شد. نتایج: نتایج نشان داد که تمرینات استقامتی و مقاومتی وترکیبی برآنزیم های کبدی ALT و AST در رت های اوریکتومی شده تأثیر معناداری دارد (05/0 p<). ولی تمرینات ترکیبی بیشترین تاثیر را برآنزیم کبدی ALT و AST در رت های اوریکتومی داشت (05/0 p<). اواریکتومی باعث افزایش آنزیم های کبدی ALT و AST شد (05/0 p≤ )

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID