مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مطالعات حسابداری و حسابرسی | سال:1398 | دوره:8 | شماره:29

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

درحالی که یافته های برخی مطالعات حاکی از معایب چک لیست های حسابرسی است، نتایج سایر پژوهش ها مزایای استفاده از چک لیست ها در اجرای حسابرسی را تأیید می کند. با توجه به تضاد بین برخی از دیدگاه های منفی نسبت به چک لیست ها در ادبیات حسابرسی و شواهد موجود در سایر رشته ها مبنی بر دیدگاه های مثبت و استفاده موفق از چک لیست ها، شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی چک لیست های حسابرسی ضرورت دارد. بررسی ادبیات استفاده از چک لیست های حسابرسی و سایر رشته ها بیانگر آن است که بهبود طراحی و بکارگیری چک لیست ها، منجر به افزایش اثربخشی آن ها می شود. با توجه به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی چک لیست های حسابرسی، در مقاله حاضر براساس مرور و تحلیل ادبیات استفاده از چک لیست ها در حسابرسی و سایر رشته ها، چارچوبی برای استفاده اثربخش از چک لیست ها شامل ماهیت کار حسابرسی، طراحی چک لیست، به کارگیری چک لیست و عوامل زمینه ای ارائه می شود. در این مقاله ابتدا به بیان مفاهیم علائم هشداردهنده تقلب، چک لیست ها، مزایا و معایب استفاده و انواع چک لیست ها پرداخته می شود. در ادامه، عوامل مؤثر بر اثربخشی چک لیست ها تشریح خواهد شد. در خاتمه نیز، نتیجه گیری و پیشنهادهایی در راستای افزایش اثربخشی چک لیست ها ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  200
کلیدواژه: 
چکیده: 

نتایج پژوهش های تجربى در بازار سرمایه بیانگر آن است که قیمت گذارى اوراق بهادار به گونه اى است که کسانى ریسک بیشترى پذیرفته اند، در بلندمدت بازده بیشترى نیز به دست می آورند. از اینرو تاکنون مدل های مختلفی جهت تبیین رابطه بین ریسک و بازده مطرح بوده که در راستای این مدل ها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده (MCAPM) به عنوان دیگر مدل های قیمت گذاری و همچنین به عنوان یکی از نسخه های مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) مطرح شده است. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی آزمون تجربی این مدل در بورس تهران گام برداشته که نتایج نشان می دهد مدل MCAPM قدرت توضیح دهندگی بیشتری در مقایسه با CAPM سنتی در رابطه با بازده سهام داشته است. به عبارتی دیگر افزودن یک متغیر در مدل سنتی منجربه بهبود آن گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  225
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق به بررسی فلسفی مسأله فرصت طلبی مدیریتی و تشریح پارادوکس مدیر اجرایی فرصت طلب در زمانی که مدیرعامل را بتوان "مجرم آینده" درنظر گرفت، پرداخته می شود. همچنین بررسی خواهد شد که مکانیزم های حاکمیتی تا چه اندازه در جلوگیری از فرصت طلبی مدیریتی به ویژه از طریق بسته های جبران خدمات "هویج های مالی" سهم دارند. سپس، دیدگاه الیور ویلیامسون در زمینه فرصت طلبی تجزیه و تحلیل خواهد شد، زیرا تئوری وی شیوه تعریف فرصت طلبی مدیریتی در تئوری های نمایندگی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه شکاف موجود در بررسی سه نوع اصلی فرصت طلبی (خودگرای اسمیتی، خودگرای هابزی و خودگرای ماکیاولی) بررسی گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که خودگرای اسمیتی تلاش می کنند به تعادلی میان منافع شخصی و شفقت و دلسوزی دست یابد، درحالی که خودگرای هابزی توسط منافع شخصی، قدرت طلبی و گرایش به احتیاط برانگیخته می شود. خودگرای ماکیاولی همواره در جستجوی قدرت و ایجاد ترس در پیروان است. در واقع اگر مدیرعامل به شیوه خودگرای اسمیتی، هابزی یا ماکیاولی عمل کند، ساختارها و مکانیزم های حاکمیتی که باید طراحی و اجرا شوند می توانند کاملا متفاوت باشند. گرایش مدیر اجرایی ارشد به ارتکاب جرایم مالی ممکن است در هریک از این حالت ها متفاوت باشد، ریسک کم (خودگرای اسمیتی)، ریسک متوسط (خودگرای هابزی) یا ریسک زیاد (خودگرای ماکیاولی). فلسفه اسمیت، هابز و ماکیاولی به این دلیل انتخاب شده است که تئوری نمایندگی گاهی اوقات هنگام تعریف مفهوم فرصت طلبی، به این فلسفه اشاره کرده است. مفاهیم فلسفی دیگری را نیز می توان تجزیه و تحلیل کرد تا مشخص شود این مفاهیم فلسفی تا چه اندازه به سوی فرصت طلبی راهگشا هستند (برای مثال اسپینوزا).

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  737
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

حسابداری خارج از ترازنامه یکی از مهم ترین چالش های حرفه حسابداری کنونی به شمار می رود. مدیران بنا به دلایلی از قبیل افزایش جریان های نقدی، بهبود نسبت های مالی اهرمی، کاهش هزینه های استقراض و مدیریت مالیات درگیر فعالیت های حسابداری خارج از ترازنامه می شوند. روش های حسابداری خارج از ترازنامه به چهار گروه کلی روش ارزش ویژه، حسابداری اجاره ها، حسابداری مزایای بازنشستگی و واحدهای تجاری با اهداف خاص تقسیم می شود و برای تأمین مالی خارج از ترازنامه نیز ابزارهایی مانند اجاره های عملیاتی، فروش حساب های دریافتنی، تأمین مالی پروژه های خاص، برون سپاری و تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار استفاده می شود. حسابداری خارج از ترازنامه پیامدهای زیان باری همچون کاهش مطلوبیت گزارشگری مالی، کاهش صلاحیت حرفه حسابداری، تضعیف بازار سرمایه و وقوع بحران های مالی را به دنبال دارد. برای مقابله با این پیامدها، بازنگری و بسط تعاریف دارایی ها و بدهی ها، توجه به رجحان محتوا بر شکل استانداردها و فعالیت های تجاری، افزایش دامنه تلفیق صورت های مالی و توسعه دامنه افشای اطلاعات پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 737

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  120
کلیدواژه: 
چکیده: 

سود گزارش شده ازجمله اطلاعات مالی مهم است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود مدنظر قرار می دهند. هدف این پژوهش مطالعه اثر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش انجام شده از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی-استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1394 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود رابطه ی معنی دار و مثبت بین عدم اطمینان محیطی و نوسان بازده بود ولی بین حاکمیت شرکتی و نوسان بازده رابطه ای وجود ندارد. هم چنین عدم اطمینان محیطی بر رابطه ای حاکمیت شرکتی و نوسان بازده اثر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نیک کار جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 118 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1386 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که، معیار های در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل، شاخص هرفیندال و هیرشمن، شاخص لرنر، شاخص موانع ورود به صنعت و شاخص کیوتوبین تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت دارد. افزون بر این، به دلیل اینکه شاخص های بیان شده معیاری معکوس برای رقابت است می توان ادعا کرد، رقابت در بازار محصول با توجه به تاثیری که در ایجاد شفافیت در محیط اطلاعاتی و تصمیم گیری شرکت دارد، سبب ایجاد تاثیری مثبت و معنادار بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  84
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش به بررسی تاثیر بکارگیری موسسان و متولیان واحد تجاری در سمت عناصر سرپرستی و تصمیم گیر واحد اقتصادی تحت تملک خود بر قیمت گذاری سهام آن واحدها در زمان ورود به بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می شود. به بیانی دیگر تحقیق حاضر، تاثیرپذیری قیمت-گذاری سهام عرضه اولیه از مبدا و منشا ارکان راهبری را مورد بررسی قرار می دهد. نمونه پژوهش شامل 127 شرکت دولتی و غیردولتی عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1395 است. یافته های تحقیق حاکی از عدم تاثیرپذیری کمترقیمت گذاری سهام شرکت های عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران از عضو هیات مدیره بودن موسسان، حضور موسسان در ارکان راهبری و اندازه هیات مدیره است. نتیجه پژوهش عملکرد مناسب جایگاه نظارتی بورس را در ارزشگذاری حقوق مالکان و حفظ آن نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID