مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شفیع زاده علی

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  53-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1983
 • دانلود: 

  1114
چکیده: 

پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل انگیزش شغلی معلمان مرد تربیت بدنی را بررسی کند. این پژوهش از روش زمینه یابی استفاده کرده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل 465 نفر از معلمان مرد تربیت بدنی راه یافته به مرحله کشوری پانزدهمین دوره مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی بودند که در مجموع 175 نمونه به صورت تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته انگیزش شغلی بود که بر اساس چهار گروه متغیر عمده زیر تهیه شده بود: 1- ویژگی های فردی، 2- ویژگی شغلی، 3- ویژگی های محیط کار، 4- ویژگی های محیط بیرونی. به منظور بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه آن را در مطالعه ای مقدماتی مورد ارزیابی قرار داده و میزان اعتبار آن از طریق ضریب آلفا کرونباخ α=0.8451 به دست آمد. در این پژوهش از آزمون آنالیز واریانس،LSD  و HSD استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین انگیزش شغلی معلمان مرد تربیت بدنی بر حسب مقطعی که در آن تدریس می کنند و همچنین بر حسب میزان تحصیلاتشان تفاوت معناداری وجود دارد، ولی بین انگیزش شغلی آنها بر حسب سنوات خدمتشان تفاوت معنا داری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1983

دانلود 1114 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  93-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1735
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

تصمیم گیری، جوهره اصلی فعالیت های مدریان است. مدیران سبک تصمیم گیری خود را با توجه به عوامل مختلفی از جمله سطح آمادگی مدیران و زیردستان انتخاب می کنند. هدف این تحقیق بررسی شیوه های تصمیم گیری مناسب مدیران تربیت بدنی دانشگاه هاست. در این خصوص یک سوال اساسی مطرح است که آیا سطح آمادگی زیردستان تعیین کننده سبک تصمیم گیری مدیران آنها موثر است؟ و چگونه می توان تصمیمات موفق تری اتخاذ کرد؟ روش تحیقی حاضر، از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور است، برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه مقدماتی (Pilot Study) و اصلی و در مواردی از روش مصاحبه نیز استفاده شد. این تحقیق در دو دسته دانشگاه های موفق و دانشگاه های ناموفق (با توجه به شاخص هایی که برای ارزیابی عملکرد ورزش دانشگاه ها مشخص شده است) انجام شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نشان داد که سطح آمادگی زیردستان به تنهایی عامل تعیین کننده سبک تصمیم گیری مدیران نیست، بلکه سطح آمادگی خود مدیر نیز در تعیین سبک تصمیم گیری وی موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1735

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  141-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7198
 • دانلود: 

  531
چکیده: 

به منظور بررسی روایی آزمون های دو 45 و 200 متر سرعت در سنجش توان بی هوازی، 32 دانشجوی پسر تربیت بدنی با دامنه سنی 20 تا 30 سال، از میان داوطلبان شرکت در تحقیق، به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها 3 آزمون را به عنوان آزمون های بی هوازی اجرا کردند: آزمون های وینگیت، دو 45 متر و 200 متر سرعت. در بررسی داده های تحقیق از روشهای آماری آنالیز رگرسیون و تی - استیودنت استفاده شده و سطح معنی داری 5 درصد منظور گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین توان بی هوازی وینگیت و مدت زمان آزمون میدانی دو 45 متر سرعت همبستگی معنی داری وجود ندارد. بین حداقل توان های مطلق و نسبی و شاخص خستگی در آزمون وینگیت و آزمون میدانی دو 200 متر سرعت، رابطه معنی دار متوسطی به ترتیب 0.40-، 0.45- و 0.35 به دست آمد (P<0.05). با این حال، اختلاف میانگین ها معنی دار بود. نتایج تحقیق نشان داد که برای سنجش توان بی هوازی نمی توان به شاخص مدت زمان آزمون های میدانی دو 45 و 200 متر سرعت اتکا کرد و بهتر است از آزمون های معتبری استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 7198

دانلود 531 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  109-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  673
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق، مقایسه تاثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها به دنبال یک فعالیت ورزشی با شدت بیشینه بوده است. به همین منظور، نخست تعداد 22 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران با استفاده از آزمون بروس از نظر آمادگی جسمانی تا حد ممکن همگن انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی به دو گروه 11 نفری تقسیم شدند. برنامه گرم کردن 10 دقیقه ای شامل 3 دقیقه حرکات نرمشی، 3 دقیقه حرکات کششی و 4 دقیقه دویدن بر روی نوار گردان با سرعت 6 کیلومتر در ساعت با شیب صفر درجه و برنامه گرم کردن 15 دقیقه ای شامل 4 دقیقه حرکات نرمشی، 4 دقیقه حرکات کششی و 7 دقیقه دویدن بر روی نوارگردان با همان سرعت و شیب قبلی بود که به ترتیب برای گروه های اول و دوم در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی است: 1- تغییرات غلظت لاکتات خون آزمودنی های دو گروه پس از دو برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای، تفاوت معنی داری نداشته است  (P=0.193)و 2- دو برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای، موجب بروز تفاوت معنی داری در تغییرات غلظت اسید لاکتیک ناشی از فعالیت شدید درمانده ساز نشده است (p=0.106).

آمار یکساله:  

بازدید 673

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  39-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1633
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

آمادگی قلبی تنفسی یکی از عوامل مهم آمادگی جسمانی است که بر اثر تمرینات منظم و برنامه ریزی شده توسعه می یابد. تمرینات اینتروال که بر اساس توان هوازی طرح ریزی شده باشد، یکی از برنامه های تمرینی برای پیشرفت آمادگی قلبی - تنفسی است. نمونه ای از این تمرینات، هیپوکسی، مواجه کردن بدن با کاهش فشار سهمی اکسیژن در سلول هاست تا بتوانند سازگاری لازم را با این وضعیت به دست آورند. در این تحقیق، 30 نفر از هنرجویان تربیت بدنی انتخاب و در سه گروه جایگزین شدند. گروه اول به مدت 8 هفته تحت تاثیر دویدن اینتروال در شرایط عادی و گروه دوم به مدت 8 هفته تحت تاثیر دویدن اینتروال در شرایط هیپوکسی بودند. گروه سوم (گروه کنترل) در این مدت هیچ برنامه تمرینی نداشتند. آزمون های توان هوازی بیشینه، ضربان قلب استراحت و خونگیری جهت تعیین مقدار اریتروپویتین قبل و بعد از تمرینات از هر سه گروه گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد بین توان هوازی بیشینه و ضربان قلب استراحت گروهی که تمرینات اینتروال انجام دادند و گروه کنترل، اختلاف معنی داری وجود دارد، اما در مورد اریتروپویتین این اختلاف معنی دار نیست. بین توان هوازی بیشینه، ضربان قلب استراحت و اریتروپویتین گروهی که تمرینات هیپوکسی اینتروال انجام دادند، و گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1633

دانلود 230 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  5-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1172
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی و مقایسه آثار دو برنامه بیش تمرینی قدرتی و استقامتی روی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مردان جوان ورزشکار بوده است. بیش تمرینی، عارضه ای است که موجب کاهش عملکرد ورزشکار شده و تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، ایمونولوژیکی و روانی متعددی را به وجود می آورد. در طی سال های متمادی متخصصان و پژوهشگران سعی و تلاش کرده اند که با تعیین برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در تشخیص زودهنگام این عارضه، قبل از کاهر در عملکرد ورزشکار کمک کنند. نمونه آماری این تحقیق را 39 نفر از دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه اراک که در سال تحصیلی 80-79 مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل می دهند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه بیش تمرینی قدرتی موجب افزایش معنی داری در غلظت هورمون تستوسترون پلاسمای خون و نیز توان بی هوازی ورزشکاران قدرتی گردید. از طرفی در غلظت هورمون تستوسترون پلاسمای خون و نیز توان بی هوازی ورزشکاران قدرتی گردید. از طرفی در غلظت هورمون کورتیزول کاهش معنی داری نشان داد. همچنین متعاقب اجرای برنامه بیش تمرینی استقامتی، غلظت هورمون تستوسترون، کورتیزول و توان هوازی بیشینه کاهش معنی داری نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1172

دانلود 311 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  911
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

هدف این تحقیق، مقایسه شش بعد رفتار حمایتی مدیر (تناسب دستمزد، عدالت کاری، مدیریت، تمرین و مسابقه، مشارکت در تصمیم گیری و حفظ استقلال مربی، تامین بودجه و ارزیابی عملکرد) از دیدگاه مربیان و مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور است. 193 مربی (77 زن و 116 مرد) از بین 346 مربی رسمی و 42 مدیر از بین54  مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها در تحقیق شرکت داشتند. ابزار تحقیق از یک پرسشنامه رفتار حمایتی (SB) شامل 29 سوال هفت ارزشی لیکرتی از نمره یک (بسیار کم) تا نمره هفت (بسیار زیاد) تشکیل شده بود. روایی آزمون اصلی با 45 سوال توسط 11 نفر مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفت و در یک مطالعه راهنما، روی 25 مربی ضریب پایایی آن 95 درصد محاسبه شد. اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری در محل مسابقات سراسری سال 1378 و گردهمایی مدیران جمع آوری و با آزمون ANOVA، تی و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شده است. نتایج نشان داد که در هر 6 عامل رفتاری، مدیران تربیت بدنی رفتار حمایتی خود را بیشتر از مربیان در نظر گرفته اند و تفاوت بسیار بارزی بین دیدگاه های دو گروه وجود دارد. بیشترین تفاوت معنی دار و فاصله بین دیدگاه مربیان و مدیران در عامل عدالت کاری و رفتار منصفانه شغلی و کمترین تفاوت معنی دار و فاصله بین دیدگاه این دو گروه در عامل دستمزد و مزایای مربیان مشاهده شده است. بنابراین کاملا آشکار است که تقویت رفتار عدالت کاری و شغلی مدیران به عنوان بخشی از حمایت های عاطفی و اجتماعی در واحدهای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های کشور بسیار ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 911

دانلود 229 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

MOHAMMADI F. | PARVAREH A. | RAHIMI M.

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  39-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58601
 • دانلود: 

  30995
چکیده: 

The purpose of this study was the exposure of body to oxygen deficit via interval training for assessing cardiorespiratory fitness. In interval hypoxic training, subjects control and reduce their respires in specific manners. In this study, exercises began from three steps and finished with six steps (For example, step 1, 2, 3 inspiration - step 4, 5, 6 inspire retention and step 7,8,9 expiration). Before and after exercises, maximal aerobic capacity, resting heart rate, and erythropoietin were measured. Subjects were physical education students (n=30, age=18 ±2) divided in three groups. One of the experimental groups performed interval running and another experimental groups performed interval hypoxic training. Control group didn't carry out any activity. The results indicate that interval group has significant difference with control group in maximal aerobic capacity and resting heart rate, but has no difference in erythropoietin Interval hypoxic group has significant difference with control group I in maximal aerobic I capacity, resting heart rate and erythropoietin.

آمار یکساله:  

بازدید 58601

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAFIEIZADEH A.

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  53-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63872
 • دانلود: 

  32295
چکیده: 

This study attempted to investigate the occupational motivation factors in male physical educators. The present study surveyed 465 male physical educators; finally a number of 175 samples were randomly selected. All of the information was obtained through a researcher - built questionnaire. Coefficients of these scales were all acceptable (α=0.8451). Validity information on these scales has been reported in the literature. The most important findings were as follows: There is no significant difference between occupational motivation and work years. There is a significant difference between work years and individual and external environment characteristics. There is no significant difference between job and work environment characteristics and work years. There is a significant difference between occupational motivation and educational grade. There is no significant difference between individual characteristics, work environment and external environment characteristics with educational grade. There is a significant difference between job characteristics and educational grade. There is a significant difference between occupational motivation and levels of education. There is a significant difference between individual, job and work environment characteristics and levels of education. There is no significant difference between external environment characteristics and levels of education.

آمار یکساله:  

بازدید 63872

دانلود 32295 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  69-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

پیشرفت های جوامع صنعتی، موجب افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر سایز لیپوپروتیین با چگالی پایین (LDL)، آپوپروتیینA1  و B به عنوان مهمترین عوامل بر بیماری های قلبی - عروقی مردان بزرگسال انجام گرفت. 23 نفر از کارکنان غیرفعال دانشگاه تربیت مدرس به عنوان آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از دو گروه تجربی یا گواه قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و در هر جلسه حداقل به مدت 30 دقیقه فعالیتی با 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه انجام می دادند. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که اندازه LDL در گروه تجربی افزایش معنی داری داشت (P≤0.001)، اما در گروه گواه بدون تغییر باقی ماند (P=0.861). میزان ApoA-1 آزمودنی های دو گروه در طول 8 هفته تغییر معنی داری نشان نداد. در میزان ApoB دو گروه نیز تغییر معنی داری مشاهده نشد. می توان گفت تغییرات عوامل خطرزای قلبی - عروقی به ویژه سایز LDL خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی آزمودنی های گروه تجربی را کاهش می دهد.بر همین اساس، برنامه های فعالیت بدنی با ویژگی تمرینات مورد استفاده در تحقیق حاضر، می تواند با هدف پیشگیری از بروز بیماری قلبی - عروقی در بین افراد میانسال به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZIZI E. | JAMSHIDI Z.

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  93-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70212
 • دانلود: 

  29629
چکیده: 

Decision making is the essence of managerial activities. The managers should consider different factors to select their decision style, including managers, and subordinates readiness. The main objective of this research is to survey a suitable decision making model for sports managers in public universities. The question of the study is whether level of readiness in sports managers is a key factor in decision making style? Method of the research is based on descriptive analysis. Subjects of this research included all physical education managers in universities. In this research, to collect the data, a preliminary questionnaire (Pilot study) and main questionnaires were provided for managers and their personnel of physical education in universities. In some cases the interview method was also used. This research has studied two groups of universities: Successful and unsuccessful ones. The results of the analysis of data showed that the level of readiness of subordinates is not the sole factor in decision making style. The level of readiness in sports managers is also a factor.

آمار یکساله:  

بازدید 70212

دانلود 29629 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GAEINI A.A. | MIRZAEI B.

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61695
 • دانلود: 

  30601
چکیده: 

The main purpose of this study is to compare the effect of two 10 and 15 minute-selected warm up programmes on subjects blood lactate concentration changes after an exhaustive exercise. 22 male undergraduate students in Physical Education Faculty of Tehran University were selected and then randomly assigned into two equal groups (n=11) often performing the Bruce maximal test. One group performed a 10 minute-warm up programme consisting of: 3 minutes calisthenics exercise, 3 minutes stretching exercise and 4 minutes running on the treadmill with the speed of 6 km/h and 0 degree grade. The other group perfonned a 15 minute-warm up programme in three stages: 4 minutes calisthenics exercise, 4 minutes stretching exercise and 7 minutes running on the, treadmill under similar conditions. Analyzing the data shows:There is no significant difference between the two groups in blood lactate concentration changes (P=0.193) after warm up programmes. There is no significant difference between the two groups in blood lactate concentration changes after performing exhaustive exercise (P=0.106).

آمار یکساله:  

بازدید 61695

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پیمانی زاد حسین

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  125-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1476
 • دانلود: 

  375
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و ارتباط آن با موفقیت شغلی است. بدین منظور دو پرسشنامه الگوی رفتاری و موفقیت شغلی که در سال 1982 توسط ایوانسویچ و رادسیپ ساخته شده، مورد استفاده قرار گرفت. جامعه مورد نرظ در این پژوهش، شامل مدیران آموزشی (روسای دانشکده ها، مدیران گروه ها و معاونین آموزشی تربیت بدنی) و مدیران اجرایی (مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها) بود. نتایج تحقیق نشان داد که 86 درصد مدیران تیپ A،4.3  درصد تیپ B و 9.7 درصد تیپ X یا بینابین A و B بودند. از نظر موفقیت شغلی، 88 درصد مدیران موقعیت برد - برد را ترجیح داده و در زمره افراد موفقیت طلب قرار داشتند، 12 درصد نیز موقعیت برد - باخت را پذیرفته بودند. همچنین تحقیقات نشان داد که ارتباط ضعیفی (r=0.50) بین مدیران آموزشی تیپ A و موفقیت شغلی وجود دارد، اما ارتباط بین موفقیت شغلی و افراد تیپ B از نظر آماری معنادار بود. نتایج نشان داد که اکثر مدیران تربیت بدنی از نظر شخصیتی تیپ A بوده و علی رغم اینکه از ویژگی های بارز افراد این تیپ موفقیت طلبی است، اما ارتباط بسیار ضعیفی با موفقیت شغلی داشتند. از طرفی افراد تیپ B که در اقلیت قرار داشتند، ارتباط بسیار قوی ای با موفقیت شغلی داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که هیچ یک از مدیران تربیت بدنی، مبتلا به بیماری خاص مرتبط با الگوی رفتاری A نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1476

دانلود 375 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

MOOSAPOUR F. | SAYYADI R.

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  141-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72007
 • دانلود: 

  31995
چکیده: 

The purpose of this study is to evaluate the validity of 45 and 200-meter speed run as anaerobic tests. In this research 32 male students with physical fitness (age: 20-30 years) participated. All subjects performed anaerobic Wingate, 45 and 200-m speed run tests. Data was analyzed by regression pattern and T-test (P<0.05). The findings of this research indicated no significant correlation between the Wingate anaerobic power and time of 45-m run test. Correlation between minimum absolute and relative power and fatigue index and time of 200-m run test was significant (-0.40,-0.45 and 0.35 respectively, P <0.05). However, the difference between means was significant. Conclusion: Results indicated that indexes of time of 45 and 200 - m speed run tests are not suitable for assessing anaerobic power.

آمار یکساله:  

بازدید 72007

دانلود 31995 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  151-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1104
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین TQM و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور است. این حوزه ها شامل سازمان تربیت بدنی، معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزشی و پرورش و اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم است. جامعه آماری اسن تحقیق را 178 نفر از کارشناسان شاغل در این سه حوزه تشکیل دادند که از میان آنها 123 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده عبارت بود از دو پرسشنامه که یکی مربوط به TQM و دیگری مربوط به اثربخشی بود که اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد. نظر به کیفی بودن اطلاعات و داده های به دست آمده از آزمون های ناپارامتری (ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون U من - ویتنی) استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد. بین اعمال مدیریت TQM و اثربخشی در اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم رابطه معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). بین اعمال مدیریت TQM و اثربخشی در معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در سازمان تربیت بدنی رابطه معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). شش فرض دیگر به بررسی تفاوت بین اعمال مدیریت TQM و بررسی میزان تفاوت اثربخشی به طور جداگانه در سه بخش پرداخته است

آمار یکساله:  

بازدید 1104

دانلود 297 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 14
 • صفحات: 

  167-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

این تحقیق بر روی 11 نفر از زنان کاراته کار نخبه کشور انجام شد نخست از آزمودنی ها خواسته شد فن گیاکوزوکی (ضربه مشت) را به دو روش اجرا از روی کمر و اجرا از نیمه راه و هر روش را به دو شکل کلاسیک و استیل فردی انجام دهند. سپس با روش نیمه تجربی و فیلمبرداری دو بعدی، به تجزیه و تحلیل و مقایسه روش ها و اشکال گوناگون اجرای فن پرداخته شد و 54 فرض برای آن منور گردید وپرامترهایی مانند نیروی بازو و ساعد، سرعت حرکت مچ دست، سرعت زاویه اثر مچ دست و شتاب مچ دست به طور مستقیم و اطلاعاتی مانند انرژی جنبشی بازو و ساعد و توان بازو و ساعد به شکل غیرمستقیم و با استفاده از فرمول های P=F.V و Fk =W=P.T محاسبه شد. فیلمبرداری طی دو مرحله انجام شد: در مرحله اول، از آزمودنی ها خواسته شد فن گیاکوزوکی را با حداکثر سرعت و به شیوه استیل خاص به خود یک بار از روی کمر و بار دیگر از نیمه راه اجرا کنند. در مرحله دوم فیلمبرداری، سه روز قبل از اجرای یک جلسه تمرینی، از آزمودنی ها خواسته شد فن گیاکوزوکی را به شکل کاملا کلاسیک و با رعایت پنج نکته اساسی تمرین و روز فیلمبرداری اجرا کنند. پس از اخذ داده های مربوط به متغیرها، با استفاده از آزمون T و با ضریب اطمینان 95% و خطای آلفا (α) کمتر از 0.05 ، تجزیه و تحلیل آماری به عمل آمد که در کل پنج فرض 2، 3، 9، 41 و 44 تفاوت معناری داری دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0