مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  81-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  531
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره فعالیت در آب با دماهای متفاوت بر عملکرد قلبی - عروقی مردان میانسال است . به همین منظور دو گروه تجربی (15 نفر)و گواه (10 نفر) از مردان میانسال سالم با میانگین سنی 30تا 45 سال انتخاب شدند. گروه تجربی در آب گرم (40 درجه سانتیگراد )و گروه گواه در آب معمولی (29 درجه سانتیگراد ) هر روز 30دقیقه و به مدت 17 روز متوالی در آب فعالیت کردند (راه رفتن در آب طوری که سر و گردن از آب بیرون باشد).در روزهای اول،چهارم،یازدهم،و هجدهم از آموزدنی های دو گروه اکو کاردیوگرافی به عمل آمد. میانگین ضربان قلب (BR) زمان استراحت گروه تجربی در روز هجدهم کاهش معنی داری داشت(2.2 ±66، 1.4 ±69، 2.1 ±67، 4 ±70).میانگین حجم ضربه ای (SV) و حجم پایان دیاستولی(EDV)(1.1 ±115،1.2 ±114، 0.9 ±115، 2.2 ±111 )گروه تجربی در روزهای چهارم ، یازدهم و هجدهم افزایش داشت که در مقایسه باروز اول و با گروه گواه از نظر آماری معنی دار بود . حجم پایان سیستولی (ESV)، کسر تخلیه ای (MAP)دو گروه تغیری نشان نداد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت فعالیت در آب گرم سبب کاهش ضربان قلب استراحت و افزایش حجم ضربه ای و حجم پایان دیاستولی در مردان میانسال است .

آمار یکساله:  

بازدید 531

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امیرتاش علی محمد

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  5-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1534
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر عبارت بود از توصیف نظر داوران ، سرپرست ، مربیان و دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان تهران سال 1379 درباره سطح رشته های ورزشی دردانشگاه ها و اشکالات مهمی که در راه رشد و گسترش آنها د راین موسسه وجود دارد . از اهداف تحقیق ، محاسبه شاخص های آمار توصیفی برای ورزشهای رکوردی و امتیازی این المپیاد و تهیه نورم های استاندارد برای آنها بوده است. در ضمن ، تعیین مقامهای اول تا ششم دانشگاههای شرکت کننده در هر یک از از رشته های پنجمین المپیادهای ورزشی دانشگاهی برای زنان و مردان و همچنین رده بندی نهایی دانشگاه ها تا مقام بیستم در کل رشته ها د راین المپیاد بوده است. جامه تحقیق را سرپرستان ، مربیان ، افراد فنی و اجرایی مسابقات و دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در سال 1379 تشکیل می دادند که در مجموع از المپیاد زنان 1531 نفر (63.3 درصد) و از المپیاد مردان 2257 نفر (58.4 درصد) به طور کامل در تحقیق شرکت کنند . نتایج نشان می دهد ضعیف ترین رشته های ورزشی د رگروه زنان ژیمناستیک و تیر اندازی در دسته مردان ژیمناستبیک ، هندبال، بسکتبال ، کشتی فرنگی و تکواندو است . در رده بندی کلی ، در دسته زنان دانشگاههای تهران پیام نور و شیراز مقام های اول تا سوم و در المپیاد مردان ، دانشگاههای تهران پیام نور و تربیت معلم تهران این مقام ها را داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1534

دانلود 268 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  23-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1151
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

در تحقیق حاضر تاثیر روشهای یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای مقایسه شد . 66 آزمونی به صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند. گروه های اول و دوم تکلیف را بدون آگاهی از قواعد موجود در تکلیف (به صورت پنهان) تمرین کردند و گروه دوم علاوه بر تکلیف زمان واکنش زنجیره ای یک تکلیف ثانویه اضافی را همزمان اجرا کردند. به گروه سوم (یادگیری آشکار)از وجود تکرار در بخش میانی تکلیف اطلاعاتی داده شد.تکلیف مورد نظر شامل 21 محرک چهار گزینه ای بود که د ر هر بلوک یک سوم ابتدایی و انتهایی آن شامل الگوهای تصادفی بود و یک سوم میانی همیشه به صورت یک نواخت تکرار می شد. شرکت کننده پس از شرکت در پیش آزمون به مدت پنج روز و در هر روز 20بار بلوک 21 کوششی را تمرین کردند و سپس در آزمون یادداری ، مصاحبه و بازشناسی شرکت و پرسشنامه ویژهای را تکمیل کردند. داده ها با روش تحلیل واریانس عامل مرکب تجزیه و تحلیل و مشخص شد که شرکت کنندگان دو گروه پنهان و گروه آشکار به طور کلی د راجرای تکلیف زمان واکنش زنجیره ای در دوره تمرین پیشرفت کردند ولی این پیشرفت برای گروه یادگیری آشکار و کروه یادگیری پنهان با تکلیف ثانویه بهتر از گروه پنهان بدون تکلیف ثانویه بودند ولی تفاوت بین گروه ها از نظر آماری معنی دار نبود. در نتیجه میتوان گفت که د رمهارت های پیچیده یادگیری پنهان حداقل به اندازه یادگیری آشکار د رعملکرد افراد موثر است

آمار یکساله:  

بازدید 1151

دانلود 254 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

شهبازی مقدم مرتضی

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  41-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  555
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

در این مقاله ، روش جدید ریاضی برای مطالعه نیروی هیدرود ینامیکی شناگران ارائه می شود . هدف از این مطالعه ، ارائه روشی ساده ،ارزان،آسان و قابل اعتماد بوده است.برای اثبات مدل پیشنهادی ، از 5 شناگر حرفه ای با میانگین سن 25-20 سال و وزن 3 تا 5 بار با استراحت کافی بین آزمونها تکرار کردند و بعد از اتمام شنا با سوت داور دست از شنا کشیده ، روی آب سر می خورند تا از حرکت با ایستند . زمان 10 متر شنا و مسافت سر خوردن به ترتیب با دقت 0.01 ثانویه و 0.01 متر اندازه گیری شد . از یک شناگر حرفه ای خواسته شد شنا را با سرعتهای مختلف انجام دهد تا منحنی مشخصات مختلف برای مدل های ارئه شده بدست آید .اطلاعات جمع آوری شده در فرمولهای پیشنهادی برای آزمودنی های مختلف قرار داده شد تا سرعت ،شتاب،نیروی پیش برنده (نیروی مقاوم هیدرود ینامیکی)برای آنها بدست آید . نتایج به دست امده کاملا با نتایجی که محققان دیگر ،باروشهای پیچیده و گران قیمت به دست آورده بودند،همخوانی داشت

آمار یکساله:  

بازدید 555

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  63-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  4421
 • دانلود: 

  699
چکیده: 

استادیوم های فوتبال،زیر ساختهای اصلی این رشته ورزشی پر طرفدار در جامه بشمار می رود . رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم ها،ازجنبه های مختلفی نیز ایمنی ،بالا بردن کیفیت مسابقات،جلب تماشگر بیشتر به ورزشگاه،دریافت مجوز میزبانی مسابقات در سطوح بین المللی و غیره،حائز اهمیت است .در این تحقیق وضعیت استادیوم های فوتبال کشور با معیارهای اروپایی مقایسه شده است . این معیارها در 7 محیطه جداگانه نظیر امکانات و تسهیلات مناسب برای تماشاگران عادی،تماشاگران ویژه ،خبر نگاران و رسانه های گروهی ،بازیکنان،مربیان ،داوران و غیره دسته بندی شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار استنباطی (آزمون غیر پارامتریک یومان وایت نی)و آمار توصیفی (میانگین و نمودار درصد فراوانی)استفاده شد . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد اکثر استادیوم های کشور در حیطه های هفتگانه از وضعیت خوبی برخوردار نیستند . از این رو با توجه به اهمیت وجود استانداردهای لازم در استادیوم های فوتبال ، زوم ایجاد یک برنامه ریزی جامع و راهبردی برای استادیوم های فوتبال کشور پیشنهاد می شود

آمار یکساله:  

بازدید 4421

دانلود 699 استناد 6 مرجع 1
نویسندگان: 

BOLBOLI L. | NIKBAKHT H.A. | RAJABI H.

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  81-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56977
 • دانلود: 

  28405
چکیده: 

The pwpose of this study was to identiJY whether a period of 30 min-exercise in warm water for 17 days affects cardiovascular function in men in middle age. Fifieen warm water groups (WJ¥, 40°C) and ten neutral water groups (NW, 29°C). Were divided into. They exercised (water head - out walking) 30 minutes per day in WW and NW for 17 consecutive days respectively. Measurements: echocardiography was performed four times (day 1, day 4, day 11 and day 18) during the study. Heart rate (HR) in WW in day 18 si,5flificantly decreased, stroke volume (SV) and end diastolic volume (EDV) in WW significantly increased in day 4, day 11 and day 18. End sistolic volume (ESV), ejection fraction (EF), sistolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) did not change in each group. Blood pressure (DBP) did not change in each group. The data suggest that walking in WW reduces resting HR, but increases SV and EDV. Thus, we can conclude that WW affects cardiovascular function in men in middle age.

آمار یکساله:  

بازدید 56977

دانلود 28405 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1397
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

هدف از این تحقیق ،بررسی رابطه بین سبکهای رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضاء هیئات علمی بود.بدین منظور 176 نفر از اعضای هیئات علمی زن و مرد جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند .از پرسشنامه ویژگیهای فردی ، سبک رهبری (هرسی-بلانچارد) و منابع قدرت که پایانی و روایی آنان مورد تایید قرار گرفت،استفاده شد.همچنین رابطه بین سبک رهبری با منابع قدرت و رابطه بین منابع با برخی از ویژه گیهای فردی چون سن میزان تحصیلات ،جنسیت ،سابقه خدمت مدیرتی و مرتبه دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق از آمارتوصیفی و استنباطی مناسب از جمله آزمون های خی دو و کرامر استفاده شد . (0.05 = α). نتایج تحقیق نشان داد سبک رهبری غالب مدیران،سبک رهبری استدلالی است و سبک های مشارکتی ،دستوری و تفویضی به ترتیب در دوره های بعدی قرار گرفتد. بین میزان استفاده از منابع قدرت مدیران و جنسیت ،سن،سابقه خدمت مدیریتی ،مرتبه علمی و سطح تحصیلات با قدرت قهریه بیشتر از بقیه منابع قدرت بود . بین میزان استفاده از منابع قدرت مدیران و سابقه خدمت آموزشی در دانشکده های تربیت بدنی ،رابطه مثبت و معنی داری وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1397

دانلود 341 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  125-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

هدف از این پژوهش،مقایسه تاثیر سه دوره بازیافت (تناوب استراحتی)گوناگون بر اجرای پرس سینه دانشجویان ورزیده دانشگاه تهران بوده است . بدین منظور 15 نفر از دانشجویان ورزیده دانشگاه تهران ،به ترتیب با میانگین سن ، قدو وزن 2.01 ±28.55 سال،6.30 ±176.33 سانتی متر،و 8.33 ±73.068 کیلوگرم که داوطلب شرکت در پژوهش بودند ،به سالن وزنه کوی دانشگاه تهران دعوت شدند و )،چهار جلسه ارسال اجرای پرس سینه را به فاصله 48 ساعت اجرا کردند . آزمونهای آماری t زوجی،تحلیل و اریانس با اندازه گیری های مکرروآزمون تعقیبیLSD (کمترین تفاوت معنی داری ) نشان داد. تناوب های استراحتی با نسبت کار به استراحت 1به3،60درصد ضربان قلب بیشینه و سه دقیقه ،تفاوت معنی داری به لحاظ کاهش تعداد تکرار وجود دارد(0.00=P) تناوب استراحتی سه دقیقه ای در مقایسه با تناوب های استراحتی نسبت کار با استراحت 1به3و60 درصد ضربان قلب بیشینه تاثیر مطلوب تری بر اجرای پرس سینه دارد(0.00=P).بر اساس نتایج بدست آمده،می توان گفت د رگروه های ویژه ای از عضله ها،دوره بازیافت زمان مورد نیاز استراحت بین دوره ها اثر چشم گیری بر اعمال نیرو و قدرت همان گروه عضله ها دارد،حال آنکه د رسایر گروه های عضلاتی،مدت زمان بازیافت اثری بر قدرت عضلاتی ندارند.بنابراین،بهینه سازی و تعیین زمان بازیافت به منظور بهبود عملکرد عظلاتی در دوره های تمرین با احتیاط صورت گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 219 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  141-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  737
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر ،بررسی شیوه های افزایش انگیزش به یادگیری دبیران زن تربیت بدنی شهر اصفهان است. نتایج این تحقیق نشان میدهد شاخص های مورد نظر در افزایش انگیزش،در سطح زیاد موجب افزایش انگیزش کاری دبیران تربیت بدنی می شود. مقایسه میانگین نمرات دبیران با توجه به" سطح تحصیلات و سابقه کار "و" سطح تحصیلات و گروه های سنی نظیر"ارزشیابی نحوه عملکرد و امنیت شغلی و مستمری ماهانه،تفاوت معنی داری را نشان می دهد و در خصوص سایر شاخص ها تفاوت معنی داری مشاهده نگردیده است . اولویت بندی شاخص ها ی هفت گانه از دیدگاه تربیت بدنی در این تحقیق شامل ،ارزشیابی نحوه عملکرد و لحاظ کردن نتایج آن ،ایجاد زمینه های موفقیت شغلی و رشد حرفه ای ،شرایط فیزیکی محیط کار،احساس مسولیت شغلی ،امنیت شغلی ،اعمال مدیریت سرپرستی مطلوب ،تدوین اهداف تربیت بدنی در امر تدریس است که با توجه به نتایج به دست آمده می توان در برنامه ریزی های آینده برای افزایش انگیزش معلمان از آن استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 737

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  157-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2040
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر،تاثیر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم است .بدین منظور 16 آزمودنی با میانگین سنی 1.09 ±14.63 سال به برنامه تمرین موضعی عضلات شکم در 12 جلسه (هفته ا ی سه جلسه ) پرداختند. در ابتدا و پایان برنامه نیز علاوه بر خون گیری از ورید ناحیه ساعد برای تعیین میزان کلسترول تام و تری گلسیرید ،چربی زیر پوست نواحی شکم،تحت کفی،فوق خاصره ،سه سربازو،دوسربازو،و سینه آزمودنی ها با استفاده از کالیپر ثبت شد .همچنین اندازه دور شکم ،دور کمرو دور باسن آزمودنی ها با متر نواری اندازه گیری شد.و د ر پایان اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t استودنت ،مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج تحقیق نشان داد برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر مقدار کلسترول (Chol) تام،تریگلسیرید(TG)،چربی زیر پوست نواحی شکم ،تحت کتفی ،فوق خاصره سه سر بازو و سینه به همراه میزان دور شکم ،دور کمر و دور باسن ،وزن کل بدن ،توده چربی بدن و درصد چربی بدن آزمودنی ها اثر معنی داری (P≤0.05) داشته است. بنابراین نتیجه می گیریم که برنامه تمرین موضعی عضلات شکم با شرایط ذکر شده تنها موجب کاهش چربی موضع تمرینی(شکم) نمی شود، و دیگر نواحی بدن نیز کاهش چربی خواهد داشت. از طرف دیگر، با این نوع تمرینات فقط مقدار دور شکم کم نمی شود، بلکه کاهش دور کمر و دور باسن نیز همراه آن اتفاق می افتد.

آمار یکساله:  

بازدید 2040

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  171-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1937
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر،بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و نیز فیفا برای ارائه الگوی مناسب است .به این منظور محقق با مطالعه دقیق و جامع ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران ،آرژانتین ،استرالیا،آلمان،آفریقای جنوبی و ژاپن (به عنوان پنج کشور قاره مختلف)و نیز فدراسیون جهانی فوتبال فیفا،آن ها را مورد مقایسه و تحلیل محتوایی قرار دارد. با استفاده از نتایج بدست آمده پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و در اختیار خبرگان فوتبال کشور قرارداده شد.نتایج بدست آمده از بررسی تطبیقی و نیز تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه توسط آزمون های دو جمله ای و تحلیل واریانس فریدمن باکمکSPSS نسخه 10،مشخص کرد که ساختار سازمانی و نیز اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید مورد بازبینی قرار گیردودرتنظیم آن ها از تجارب کشورهای صاحب نام فوتبال و بخصوص اصول اساسی فیفا استفاده می شود

آمار یکساله:  

بازدید 1937

دانلود 484 استناد 0 مرجع 0