مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 13
 • صفحات: 

  73-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  859
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت و بلندمدت مکمل ترکیبی ویتامین C، کوبوهیدرات بر روی برخی از اجرای دستگاه ایمنی بدنی شدید درمانده ساز تک جلسه ای و چند جلسه ای است. بدین منظور بیست نفر دانشجوی (داوطلب) رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران با میانگین سن 1.56±20.8 سال، وزن 7.04±67.50 کیلوگرم، قد 6.33±175.77 سانتی متر و حداکثر اکسیژن مصرفی 5.64±50.60 میلی لیتر/ کیلوگرم/ دقیقه/ انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه ده نفری (تجربی و شاهد) تقسیم شدند. دانشجویان نمونه، مکمل مورد نظر را که شامل 500 میلی گرم ویتامینC به اضافة 200 میلی متر محلول 5% ساکاروز بود یا دارونما را در سه مرحله (24ساعت، 2 ساعت و بلافاصله قبل از فعالیت) مصرف کرده و پس از آن آزمون درمانده ساز بروس را انجام دادند. تمرین درمانده ساز و مصرف مکمل یا دارونما برای دو هفته ادامه داشت، مجدد در آزمون بروس شرکت کردند. نمونه های خونی به منظور تجزیه و تحلیل زیررده های لنفوسیتی (سلولهای nk, CD8 CD4 و نسبت سلولهای (CD4/CD8 در زمان صفر، قبل و بعد از هر آزمون بروس اخذ شد. نتایج نشان داد که دستکاری تغذیه ای دستگاه ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 859

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 13
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  659
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر، دستیابی به ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی، غیرتربیت بدنی و دانشگاه های آموزش عالی کشور است. بدین منظور پرسشنامه های مشخصات فردی (محقق ساخته) و تحلیل رفتگی  هازل و مسلش برای مدیران 10 دانشگاه که دانشکده تربیت بدنی دارند، در سه بخش مدیران دانشکده های تربیت بدنی، غیرتربیت بدنی و دانشگاه ها ارسال شده. نتایج به دست آمده نشان می دهد بین تحلیل رفتگی و سن مدیران دانشگاه ها و مدیران دانشکده های غیرتربیت بدنی ارتباط معنی داری وجوددارد، لیکن ارتباط معنی داری بین سن و تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی وجود ندارد. ارتباط بین سابقة ورزشی و میزان تحلیل رفتگی  مدیران تربیت بدنی و دانشگاه ها معنی دار نیست ولی این ارتباط در مدیران غیرتربیت بدنی در سطح 0.0001 معنی دار بوده و نوع ارتباط حاصله به صورت معکوس است. بین سطح تحصیلات و میزان تحلیل رفتگی مدیران جوامع تحت بررسی ارتباط مثبت وجود دارد، اما این ارتباط از نظر آماری معنی  دار نیست. بین سابقة خدمت و تحلیل رفتگی مدیران تربیت بدنی، غیرتربیت بدنی و دانشگاه ها ارتباط معنی داری در سطح 0.01 مشاهده می شود. بین تحلیل رفتگی بالا به ترتیب در مدیران دانشگاه ها، مدیران غیرتربیت بدنی و تربیت بدنی مشاهده شده است. این وضعیت در مورد معاونین مدیران هم صادق است.

آمار یکساله:  

بازدید 659

دانلود 139 استناد 3 مرجع 1
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 13
 • صفحات: 

  89-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

برنامه ریزی آرمانی یک روش بسیارکارآمد در تصمیم گیری در مورد چند هدف است. تخصیص منابع در تربیت بدنی یک تصمیم گیری چند هدفی است. در این مقاله با مرور سوابق برنامه ریزی ریاضی در تخصیص منابع، مدل برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص منابع در تربیت بدنی طراحی شده است. با توجه به قابلیت های بالای این مدل، می توان مصالحه لازم بین هدف های بخش ورزش ایجاد نمود و با توجه به ترجیحات مدیران بخش با اعمال وزن در تابع هدف، مجموع انحرافات از هدف ها را کمینه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خبیری محمد

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 13
 • صفحات: 

  5-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1199
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

رعایت موازین اخلاقی در محیط های ورزشی و مسابقات توسط ورزشکاران، از جمله خاستگاه جهانی و ملی دارد در مورد پسند کلیه دست اندرکاران و تماشاچیان می باشد. هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی در بین بانوان ورزشکار و غیرورزشکار و اهداف ویژه تحقیق بررسی میزان تفاوت این دو گروه در متغیرهای تنبیه و اطلاعات ، ابزار گونه نسبی بودن، توافق بین اشخاص، احترام به قراردادهای اجتماعی، احترام به قوانین و نظم و رعایت اصول جهانی بوده است. تعداد 60 نفر از بانوان ورزشکار 30 تا 19 ساله عضو تیم های ورزشی دانشگاه ها که حداقل 5 سال سابقه فعالیت های ورزشی در دانشگاهها و آموزشگاهها داشتند و نیز 60 نفر از بانوان دانشجوی 30 تا 19 سالة غیرورزشکار که هیچ گونه فعالیت ورزشی مستمر نداشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و مقایسه ای و ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته که با روش آلفاکرونباخ با ضریب 66/0، پایایی آن مورد تائید قرار گرفت ، بوده است که براساس محورهای اخلاقی گلبرگ ساخته شد. در نتیجه، محقق بین گروههای ورزشکار و غیرورزشکار از نظر رعایت اخلاقی به طور کلی و نیز متغیرهای تنبیه و اطلاعات ، ابزارگونه نسبی بودن، احترام به قوانین و نظم، احترام به قراردادهای اجتماعی تفاوت معنی داری مشاهده نکرد، ولی در متغیر اخلاق براساس اصول جهانی بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده کرد که غیرورزشکاران نسبت به ورزشکاران در این متغیر برتر نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1199

دانلود 322 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 13
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1351
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و غیرهوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن، LH و درصد چربی دانشجویان دختر غیرورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز است. به همین منظور 30 نفر از دانشجویان دختر غیرورزشکار از دانشکده های مختلف با دامنه سنی 25-18 سال انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه هوازی، بی هوازی، کنترل تقسیم شدند. تاثیر تمرینات هوازی و بی هوازی بر روی تعدادی از متغیرها مثل هورمون های استروژن، LH و درصد چربی محاسبه شد. بعد از 8 هفته تمرینات هوازی با شدت 65 تا 75درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه و تمرینات هوازی با شدت 80 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه مجدداَ متغیرها اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق افزایش معنی دار استروژن (P>0.001) را هم پس از تمرینات هوازی و هم پس از تمرینات بی هوازی نشان داد که این افزایش در گروه هوازی بیشتر بود. تفاوت معنی داری بین هورمون LH گروههای مختلف وجود نداشت (P> 0.2)، ولی میزان LH افزایش بیشتری در گروههای تمرینی داشت. اگرچه درصد چربی گروه هوازی در مقایسه با گروه کنترل و بی هوازی کاهش بیشتری یافت، ولی تفاوت مشخصی بین آنها ملاحظه نشد (P> 0.147) یافته های این تحقیق نشان داد که تمرینات بویژه هوازی موجب افزایش هورمون استروژن و LH و کاهش درصد چربی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1351

دانلود 299 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

یوسفی بهرام | شیخ محمود

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 13
 • صفحات: 

  31-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه اثر سه برنامه هدف چینی، بازآموزی اسنادی و ترکیبی برمیزان عزت نفس، احساس خودسودمندی، سبک اسنادی و انگیزه توفیق گرایی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی بوده است. بدین منظور 240 دانش آموز پسر مقطع راهنمایی به طور تصادفی انتخاب و به چهارگروه زیر تقسیم شدند: 1) گروهی که برنامه هدف چینی داشتند، 2) گروهی که برنامه بازآموزی اسنادی داشتند، 3) گروهی که برنامه ترکیبی (هدف چینی و بازآموزی اسنادی) داشتند و 4) گروه کنترل. نخست از طریق پیش آزمون و به وسیله پرسشنامه خط پایه میزان عزت نفس سبک اسنادی احساس خودسودمندی و توفیق گرایی آزمودنی ها تعیین گردید. سپس 16 جلسه هریک از گروهها بجز گروه کنترل به انجام فعالیتهای منتخب پرداختند. در پایان برنامه ها نیز پس آزمون انجام گردید و داده ها از طریق روش های آماری آزمون T آنالیز واریانس و آزمون کمکی توکی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71786
 • دانلود: 

  30405
چکیده: 

The purpose of this research is to find out "The correlation between personal characteristics and bum-out among managers in faculties of Physical Education Universities". The, Two personal characteristics and bum-out questionnaires include: J. Personal characters questionnaire (researcher-made) 2. Bum-out questionnaire of Hassles and Maslash. On the other hand, 44 physical education and 88 non-physical education and 30 university managers answered to the questionnaires. There was a significant correlation between age and the bum-out in both university managers and non-physical education managers. There wasn't any relation between the years spent in .\port and bum-out level, but there was a significant relation in case of physical education managers conversely. There wasn't a significant correlation between the education level and bum-out level among managers. There was a significant correlation between the employment career and bum-out in managers. There was a significant difference among university managers. So a significant difference has been shown in university, non-physical education and physical Education managers respectively and also this case is in the vice of managers too.

آمار یکساله:  

بازدید 71786

دانلود 30405 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خلجی حسن

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 13
 • صفحات: 

  55-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  703
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی برنامه دوره کارشناسی تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموختگان تربیت بدنی شاغل در آموزشگاههای استان مرکزی است. متغیر اصلی مورد بررسی، برنامه دوره کارشناسی تربیت بدنی است، که با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته روا و پایا (α= 0.92)، دیدگاه دانش آموختگان جمع آوری شد. در این ابزار، 16 سوال اصلی در مورد دروس تربیتی ، پایه، تخصصی، اختیاری نظری و علمی وجود دارد. جامعه آماری 118 دانش آموخته شاغل در آموزشگاه های استان بود که در مجموع 105 پرسشنامه به پرسشگران مسترد شد و همین تعداد به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر، قلمداد شده اند. داده های جمع آوری شده، با استفاده از روشهای آمار توصیفی ارائه شد. همچنین از روشهای تحلیل واریانس برای مقایسة میان دروس هر سوال و دیدگاه دانش آموختگان مراکز مختلف آموزش عالی و شهرهای مختلف استان برای دروس مختلف، استفاده به عمل آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 703

دانلود 228 استناد 1 مرجع 4
نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  73-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67479
 • دانلود: 

  31995
چکیده: 

This study examined the influence of carbohydratic vitamin C supplementation versusplacebo beverage ingestion on the circulation lymphosyte subpopulation responses to exhaustive exercise on the treadmill by Physical Education Faculty students. Twenty physical education college male students were selected randomly. Their age average was (20.8±t1.56) years; weight (67.50 ±t7.04) kilograms; height (175.77±t6.33) centimetres; Vo2max (50.60±t5.64) ml/kg/min. Sample students receivedplacebo or 500 mg vitamin C and 200ml solution 5% sacarose 24-h, 2-h immediately before bruse test and executed bruse test. Then exhaustive exercise ingestion supplementation or placebo continued for 2 weeks later and again was bruse test. Performed Blood samples were collected zero time, before and after each test. The distribution of leukocyte subpopulation contains: number of CD4, CD8, CD56 and CD4/CD8 ratio were measured by flow cylometrically. The Results indicated that nutritional manipulation effects on the lymphosyte subpopulation.

آمار یکساله:  

بازدید 67479

دانلود 31995 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAD ELAHI FARSI J.

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  89-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58277
 • دانلود: 

  30405
چکیده: 

Goal programming is a powerful technique for multiple objective decisions making. Resource allocation in the sport sector is a multiple objective decision making. In this paper we review the application of mathematical programming in resource allocation and then formulate a goal programming for it in the sport sector. GP with its abilities could bring up trade-off between goals and minimize the sum of deviation from goals.

آمار یکساله:  

بازدید 58277

دانلود 30405 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 13
 • صفحات: 

  107-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  899
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر اعتبار سنجی چگالی بدن (BD) و درصد چربی (%BF) بوسیله شیوه های سنجش با روش استاندارد هیدروستاتیک می باشد. 310 نفر دانشجو از دانشگاه شهید چمران اهواز، نژاد سفید با ویژگی های فیزیکی: (X±SD) سن سال 2.82±21.9، قد متر 1.73±0.056، وزن کیلوگرم 9.63±69.2کیلوگرم)، به صورت تصادفی رتبه ای انتخاب شدند. اندازه BD به روش توزین زیرآب (UW) تعیین شد. پیش بینی BD به وسیله پنج معادله فراگیر اروپایی به ترتیب، سه و هفت موضعی جکسون - پولاک (j-P)، روش دو موضعی اسلوان (SL) و روش چهار موضعی دورنین (Dur) به شیوه اسکین فولدکالیپر اندازه گیری شدند.%BF  با تکنیک اسکین فولد از رابطه سایری (Siri) برآورد شد. در تحلیل آماری خطای ثابت (CE)، برآورد خطای استاندارد (SEE)، خطای کل (TE)، مدل همبستگی رگرسیونی یک و چند متغیری و آزمون تی- استیودنت وابسته منظور گردید (P≤0.05). نتایج تخمین BD به روش های پنج گانه اسکین فولد، فقط اعتبار معادله غیرخطی (J-P) مورد تایید قرار گرفت (P≤0.022, R=0.931,TE=0.0041 g/cc). به منظور تعیین BD مختص فنوتیپ مردان ایرانی جدید خطی و غیرخطی (دو و چهارموضعی اسکین فولد) مدل سازی و طراحی و به عنوان معادلات جایگزین جمعیت های اروپایی پیشنهاد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 899

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 13
 • صفحات: 

  123-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2221
 • دانلود: 

  610
چکیده: 

توجه به چگونگی اتخاذ سبکهای رهبری از سوی مدیران در برخورد با موقعیت های متفاوت سازمانی به منظور حصول اثربخشی، یکی از مهمترین مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری است. به گونه ای که سبک انتخابی مدیر با موقعیت موجود سازگار باشد. این امر در نتیجة شناسایی و تشخیص صحیح کلیه عوامل موجود در موقعیت و نیز شناسایی نیروهای مداخله گر که سازمان را در شرایطی تحت تاثیر قرار می دهد، به همراه اندیشه های نو و خلاق مدیران تحقق پیدا خواهد کرد. هدف این تحقیق، تبیین رابطه  سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثربخشی مدیران ورزشی دانشگاه هاست. روش تحقیق حاضر، از نوع صیفی- تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران ورزشی دانشگاه هایی است که دارای رشته تربیت بدنی هستند. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه (LBALL) هرسی و بلانچارد (برای تعیین سبک رهبری و اثربخشی مدیران) و نیز پرسشنامه خلاقیت رندسیپ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثربخشی مدیران با سبک های رهبری انتخابی و خلاقیت مدیران ارتباط دارد و نیز ارتباط معنی داری در تعامل بین متغیرهای تحقیق مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2221

دانلود 610 استناد 0 مرجع 5