مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

DEPICTION OF HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1853
 • دانلود: 

  714
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1853

دانلود 714 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  233-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  971
 • بازدید: 

  1387
 • دانلود: 

  708
چکیده: 

زمینه و اهداف هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در بهبود کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدینی مادران کودکان اوتیستیک بود. مواد و روش ها این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود و در انجام آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، استفاده شد. جامعه این پژوهش را مادران کودکان اوتیستیک در سال 1397 تشکیل دادند، که فرزندان آنها در مرکز توان بخشی ندای عصر شهر تهران دارای پرونده بودند. 40 نفر از مادران، به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه 20 نفره، آزمایش و مورد کنترل قرار گرفتند. ارزیابی میزان خودکارآمدی والدینی و کیفیت زندگی، از طریق پرسش نامه خودکارآمدی والدینی دومکا و همکاران و پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی انجام شد. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه دو ساعته، در معرض درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفتند. داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری و با بهره گیری از نرم افزار SPSS 20، تحلیل شد. یافته ها نتایج تفاوت معناداری را در میزان کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدینی شرکت کنندگان گروه آزمایش و کنترل، در مرحله پس-آزمون نشان داد. نتایج، اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در بهبود کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدینی مادران در گروه آزمایش را، مورد-تایید قرار داد (P<0. 01). نتیجه گیری درمان متمرکز بر شفقت به عنوان شیوه درمانی جدید، احتمالا گزینه مداخله ای مناسبی در جهت کاهش مشکلات روان شناختی و افزایش سلامت روان مادران کودکان اوتیستیک، محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1387

دانلود 708 استناد 971 مرجع 9
نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  244-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  824
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

زمینه و اهداف یکی از موضوعات اساسی در بیمارستان ها، بررسی میزان کارآیی و اثربخشی است. به این منظور شاخص های متعددی بیان شده است، که به عنوان شاخص های عملکردی معروف هستند و با محاسبه و مقایسه آنها با استانداردها، می توان وضعیت بیمارستان را از نظر بهره وری سنجید. این مطالعه با هدف بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های شهر اهواز و مقایسه عملکرد این بیمارستان ها با استاندارد انجام شد. مواد و روش ها در این مطالعه که از نوع توصیفی-مقطعی می باشد. شاخص های عملکردی مربوط به دو بیمارستان آموزشی شهر اهواز که دارای بخش زنان بودند، جمع آوری شده و با استاندارد مقایسه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرس شنامه و فرم های آماری بود. یافته ها اغلب شاخص های مورد مطالعه مانند تعداد کادر مامایی به ازای تخت فعال، درصد اجرای کامل هم اتاقی مادر و دسترسی به اطلاعات بیمار از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی در وضعیت مطلوب قرار داشتند. نتیجه گیری یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، که تعدادی از شاخص های عملکردی در وضعیت مطلوب قرار ندارند و باید اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت این شاخص ها انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 824

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  252-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1447
 • دانلود: 

  789
چکیده: 

زمینه و اهداف اعتیاد به اینترنت مسئله ای نوظهور است، که می تواند عوارض زیادی بر ابعاد زندگی فرد داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی دانشجویان بود. مواد و روش ها مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی و جامعه پژوهشی آن تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود، که در سال 1396 صورت پذیرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش نامه سبک زندگی LSQ بوده است. یافته ها در این مطالعه مشخص شد، که 206 نفر (68. 6 درصد) از نمونه ها عدم اعتیاد، 86 نفر (28. 8 درصد) در معرض اعتیاد و 8 نفر (2. 6 درصد) معتاد به اینترنت بودند. همچنین، اعتیاد به اینترنت با ابعاد مختلف سبک زندگی شامل سلامت روان شناختی، سلامت معنوی و اجتناب از داروها و مواد مخدر ارتباط داشت. نتیجه گیری بین اعتیاد به اینترنت و ابعاد سبک زندگی، همبستگی وجود داشت و دانشجویان در ابعاد ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه و سلامت محیطی خود عملکرد ضعیف تری داشتند. اما بین نمره کل سبک زندگی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنا داری نبود، که این مسئله می تواند ناشی از تفاوت بین گروه ها باشد. پیشنهاد به برنامه ریزی های آموزشی جهت ترویج سبک زندگی سالم در بین دانشجویان رشته های پرستاری، مامائی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، شامل گسترش فرهنگ ورزش همگانی، ورزش صبحگاهی، بهبود تغذیه شامل مصرف غذاهای کم نمک و حاوی فیبر بالا مانند میوه های تازه و کاهش مصرف چربی های اشباع شده می کنیم. همچنین پیشنهاد می کنیم، مطالعات بیشتری در این زمینه در بین دانشجویان رشته های مذکور انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1447

دانلود 789 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  259-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  501
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

زمینه و اهداف هدف از پژوهش حاضر، بررسی عناصر نشر نشریات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه دوآج در بهره گیری از مجوزهای کریتیوکامنز با رویکردی داده کاوانه است. مواد و روش ها روش پژوهش داده کاوی توصیفی و شامل نشریات پزشکی نمایه شده در پایگاه دوآج تا اوایل سال 2016 است. داده های موردنیاز از پایگاه دوآج به صورت فراداده و با فرمت CVS ذخیره شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار رپیدماینر و روش شناسی استاندارد کریسپ و الگوریتم درخت تصمیم C5. 0 استفاده شد. یافته ها 28. 55 درصد نشریات پزشکی از مجوزهای کریتیوکامنز استفاده نکردند. بیشترین تعداد مجوزها مربوط به مجوز تخصیص بود. از بین کشورها، مصر با 24. 18 درصد رتبه اول، بریتانیا با 16. 71 درصد رتبه دوم را کسب کردند. بیشترین تعداد در بین ناشران، مربوط به ناشران موسسات و انجمن ها با 502 عنوان (50. 71 درصد)، ناشران تجاری با 307 عنوان (31. 01 درصد) و ناشران دانشگاهی با 181 عنوان (18. 28 درصد) بود. در بین سال ها نیز، سال2011 با 146 عنوان (13. 73 درصد) و سال 2013 با 122 عنوان (11. 47 درصد) بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج حاصل از درخت تصمیم C5. 0، الگویی با صحت 75. 19 درصد و با خطای 24. 81 درصد (صحت-1= نرخ خطا) به دست آمد، که بیشترین مجوزهای به کار رفته در این الگو مربوط به مجوز تخصیص با دقت 80. 45 درصد به دست آمد و مدل تایید شد. نتیجه گیری استفاده از مجوز تخصیص در حوزه پزشکی توسط کشورها و ناشران، نشانگر پذیرش جامعه درجهت توسعه و تداوم دانش پزشکی همراه با شتاب بیشتر در فضای مجازی است.

آمار یکساله:  

بازدید 501

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  273-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  456
چکیده: 

زمینه و اهداف کاربرد آموزش الکترونیکی در آموزش پزشکی، به عنوان یکی از مسائل کلیدی توسعه فناوری اطلاعات در شرایط فعلی و به عنوان یک چالش در آینده مطرح است. هدف از این پژوهش، بررسی نگرش دو گروه از اساتیدی که از آموزش الکترونیک استفاده کرده اند و اساتیدی که تجربه استفاده از آموزش الکترونیک را ندارند، به همراه بررسی چالش های به کارگیری آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید می باشد. مواد و روش ها در مطالعه مقطعی که در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت، 86 نفر از اساتید با روش نمونه گیری طبقه-بندی وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته در سه بخش، شامل اطلاعات جمعیت شناختی، نگرش و چالش ها بود. پس از تایید روایی با نظر متخصصین، پایایی با آزمون آلفای کرونباخ برابر 0. 76 برآورد شد. نتایج با استفاده از از نرم افزار SPSS 16 و روش های آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها اساتیدی که سابقه استفاده از آموزش الکترونیک داشتند، در مورد استفاده از آموزش الکترونیک 69. 5 درصد دارای نگرش مثبت و 16. 9 درصد دارای نگرش منفی بودند. همچنین، بین نگرش اساتیدی که از آموزش الکترونیکی استفاده کرده بودند و رتبه علمی آنها، رابطه معناداری وجود داشت و در اساتیدی که سابقه استفاده از آموزش الکترونیک نداشتند، ارتباط معنادار بین نگرش با سن و سابقه تدریس آنها به دست آمد. نتیجه گیری با شناسایی اثرات مثبت آموزش الکترونیک مانند کمک به یادگیری، شاید بتوان به نتایج مطلوب تری در ارتقای سطح نگرشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سایر دانشگاه های دارای وضعیت مشابه دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 456 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  282-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1355
 • دانلود: 

  654
چکیده: 

زمینه و اهداف برخی از رفتارهای ارتقاء دهنده یا مخرب سلامت، در دوران نوجوانی شکل می گیرند و اغلب تا سنین بزرگسالی باقی می مانند. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی ارتقاءدهنده سلامت در نوجوانان انجام شد. مواد و روش ها این مطالعه توصیفی-تحلیلی در بین 426 نفر از دانش آموزان شهر تبریز در سال 1395 انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ارتقای سلامت نوجوان (AHP) استفاده شد. داده ها در نرم افزار Spss 16 وارد و با استفاده از روش های آمار توصیفی، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها میانگین نمره کلی رفتارهای خودمراقبتی در نوجوانان 69. 83 بود. از بین شش بعد رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی، مسئولیت پذیری سلامت و تحرک بدنی در نوجوانان وضعیت مناسبی نداشتند. نوجوانان در بعد رشد معنوی از نمره بالایی (80. 62) برخوردار بودند. ازنظر وضعیت خودمراقبتی بین نوجوانان دختر و پسر، تفاوت معناداری وجود داشت (0. 05≥ p). بین خودمراقبتی با سن، بعد خانوار و رتبه تولد، ارتباط معنادار یافت نشد (0. 05

آمار یکساله:  

بازدید 1355

دانلود 654 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  292-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1622
 • دانلود: 

  568
چکیده: 

زمینه و اهداف فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دو موضوع مهم رفتاری هستند، که امروزه در حوزه تئوری های مدیریت رفتار سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بخش مهمی از مطالعات نظری و تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز می باشد. مواد و روش ها این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود، که در سال 1397 انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه ( 900 نفر) بود که از بین آنها تعداد 367 نفر براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت. پایایی آنها از-طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی و ضریب همبستگی) از طریق نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها یافته های پژوهش نشان داد، بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و نیز هریک از چهار مولفه آن، ارتباط مثبت و معناداری برقرار بود. نتیجه گیری نتایج بیانگر تاثیرپذیری مثبت رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فرهنگ سازمانی بود. لذا، پیشنهاد می شود ارتقای فرهنگ سازمانی به منظور افزایش رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار گیرد. زیرا کارکنانی که رفتار شهروندی سازمانی بالایی دارند، به بهتر شدن و غنای عمومی کار کمک کرده و بر کل سازمان تاثیر مثبتی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1622

دانلود 568 استناد 0 مرجع 3