مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

علیجانی عیدی | همتی جمشید

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 26
 • صفحات: 

  85-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل آهن بر میزان فریتین ، هموگلوبین (HGB)، هماتوکریت (HCT)، گلبول های قرمز (RBC) و سفید (WBC) خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز است . بدین منظور 38 دانشجو با میانگین سنی 23.61 سال ، وزن 68.96 کیلوگرم و قد 173.96 سانتی متر از میان داوطلبان انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی در سه گروه تمرین + مکمل آهن ، تمرین و شبه دارو و کنترل قرار گرفتند. از همه آزمودنی ها قبل از شروع تمرینات نمونه گیری خون به عمل آمد. سپس گروه های تمرین + مکمل آهن و تمرین شبه دارو به مدت 8 هفته تحت برنامه تمرینات هوازی قرار گرفتند و در این مدت از آزمودنی های گروه کنترل خواسته شد هیچ گونه فعالیت ورزشی انجام ندهند. دو گروه تمرین + مکمل آهن و تمرین + شبه دارو در آغاز و پایان هر جلسه تمرین ، به ترتیب 100 میلی گرم قرص فروس سولفات و شبه دارو مصرف می کردند. پس از پایان 8 هفته تمرین ، مرحله دوم نمونه گیری خون انجام شد. از دستگاه شمارشگر هایسل برای شمارش اجزای خونی و کیت مونو بایند و روش الیزا برای اندازه گیری میزان فریتین استفاده شد. داده های به دست آمده از آزمون ها قبل و بعد از تمرینات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . برای این کار از آمار توصیفی ، آنالیز واریانس چند متغیره (MANOVA) و سپس آنالیز واریانس یکسویه و آزمون پیگیری شفه در سطح 0.05=α استفاده شد و یافته های زیر به دست آمد: مصرف 8 هفته مکمل آهن همراه با تمرینات هوازی بر متغیرهای WBC. HGB. HCT.RBC  آزمودنی ها تاثیر نداشته در حالی که موجب تغییرات معنی داری در میزان فریتین آزمودنی ها شده است (افزایش در گروه تمرین + مکمل آهن و کاهش در گروه تمرین شبه دارو و کنترل ).

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 151 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

جلالی فراهانی مجید

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 26
 • صفحات: 

  59-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  703
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

با توجه به مطرح بودن جایگاه تیم ملی فوتبال به عنوان نماد فوتبال کشور و بازتاب موفقیت ها و یا شکست های آن در سطح جهانی ، بررسی قوت ها و ضعف های تیم ملی فوتبال در روند پرفراز و نشیب حضور در جام جهانی 1998 فرانسه می تواند راهگشای خوبی برای همه مدیران ورزشی فوتبال و نیز مربیان و سایر دست اندرکاران فوتبال کشور در گام های بعدی و بویژه حضور موفقیت آمیزتر در مسابقات فوتبال جام جهانی 2006 آلمان باشد. به این منظور با دو روش کتابخانه ای و میدانی ، اطلاعات مفیدی از دیدگاه های مدیران ، کارشناسان و مربیان فوتبال کشور درباره تشکیلات و مدیریت ، بودجه و امکانات ، برنامه ریزی ، مربیان و بازیکنان و نیز چگونگی بازی های برگزار شده به دست آمد و برای استفاده کاربردی به فدراسیون فوتبال ارایه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای که شامل 86 سوال بسته بود و در اختیار نخبگان فوتبال کشور قرار گرفت ، نشان داد که تیم ملی باوجود کاستی ها و مشکلات فراوان در مجموع خوب عمل کرده اما در هر صورت باید نسبت به رفع نواقص و تقویت نقاط مثبت ، کوشش بیشتری صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 703

دانلود 192 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  149
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 26
 • صفحات: 

  5-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1017
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان حوزه معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش بود. بدین منظور پرسشنامه ای با 25 سوال در مقیاس لیکرت تنظیم و پس از بررسی مقدماتی بین کارکنان حوزه معاونت توزیع گردید. 85 پرسشنامه به صورت کامل از بین 130 پرسشنامه توزیع شده اعاده گردید و به عنوان نمونه از جامعه آماری در خصوص بررسی ابعاد سه گانه تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که بین سابقه خدمت با تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد. ولی بین سابقه خدمت با تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین رابطه بین میزان تحصیلات با تعهد عاطفی معنی دار بود و بین میزان تحصیلات با تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود نداشت. در رتبه بندی فریدمن بعد تعهد عاطفی در رتبه بالاتر و سپس بعد تعهد مستمر و بعد تعهد هنجاری به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1017

دانلود 252 استناد 6 مرجع 2
نویسندگان: 

یوسفی بهرام

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 26
 • صفحات: 

  23-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1262
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

این تحقیق با رویکرد توصیفی - علی به بررسی اثر میز و نیمکت ها بر اندام اسکلتی و ستون فقرات دانش آموزان پرداخته است . بدین منظور 373 دانش آموز پسر از سه مقطع تحصیلی در سطح شهر کرمانشاه انتخاب و معاینه شدند. سپس به سه گروه که ارتفاع رکبی و ارتفاع آرنج 90 درجه تا زمین در حالت نشسته آنها بیشتر، مساوی و کمتر از ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ها و ارتفاع میز تحریر بود، تقسیم شدند. پس از تعیین میزان شیوع ناهنجاری ها در سه گروه ، با تجزیه و تحلیل یافته های آماری در سطح اطمینان 95 درصد این نتایج به دست آمد؛ از عدم تناسب ارتفاع رکبی با ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ها با عارضه لوردوزیس با شدت 43 درصد برای ارتفاع کم و کیفوزیس با شدت 28 درصد برای ارتفاع زیاد در سطح 5 درصد=α، ارتباط معنی داری به دست آمد. همچنین عدم تناسب ارتفاع آرنج 90 درجه با ارتفاع میز تحریر برای کیفوزیس معنی دار و با شدت رابطه 27.5 درصد و برای لوردوزیس عدم ارتباط معنی دار بود. عدم تناسب بین میز و نیمکت ها با ابعاد بدن دانش آموزان و داشتن حداقل ناهنجاری در ستون فقرات و اندام اسکلتی ارتباط معنی داری (شدت ارتباط 30 درصد) مشاهده شده و بین سمت غالب با هیچ کدام از ناهنجاری های اسکولیوزیس و شانه افتاده (نامتقارن ) ارتباط معنی داری یافت نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1262

دانلود 393 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی جلال

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 26
 • صفحات: 

  41-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1041
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

هدف از این تحقیق ، بررسی میزان شیوع و مقایسه ناهنجاری های وضعیتی اندام فوقانی دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان گرگان با زاهدان و ارایه پیشنهادهای اصلاحی و حرکتی مناسب بود. بدین منظور از میان 800 دانش آموز سال چهارم بومی گرگان و زاهدان و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک و تصادفی ، 100 نفر انتخاب شدند. سپس پرسشنامه ای حاوی 46 سوال در 7 قسمت بین آزمودنی ها توزیع شد و پس از توجیه آزمودنی ها به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند و برای معاینه آماده شدند. سپس به ارزیابی اندام فوقانی آنها در پشت صفحه شطرنجی پرداخته شد. نتایج در برگ معاینه ای که بر اساس منابع پزشکی موجود تهیه شده بود، ثبت شد. تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی اطلاعات با استفاده از برنامه های رایانه ایspss/pc, HG-EPI - INFO و آزمون فرض ها با استفاده از روش مجذور کای X2 و t student و همبستگی انجام گرفت . نتایج نشان داد که درصد کل ناهنجاری های زاهدان 48 درصد و گرگان 32 درصد است . بین اسکولیوز و انحراف لگن دانش آموزان گرگانی ، همچنین دانش آموزان زاهدانی و کل دانش آموزان گرگان با زاهدان با استفاده از آزمون X2 در سطح 0.95 اطمینان اختلاف معنی داری مشاهده شد (0.05=α). بین لوردوز کمری و کیفوز پشتی دانش آموزان زاهدانی ، همچنین دانش آموزان گرگانی و مقایسه کل دانش آموزان گرگان با زاهدان با استفاده از آزمون X2 در سطح 0.95 اطمینان اختلاف معنی داری مشاهده شد (0.05=α). بین لوردوز کمری و برآمدگی شکم دانش آموزان زاهدانی با استفاده از X2 در سطح 0.95 اطمینان اختلاف معنی داری مشاهده شد، در حالی که بین همین عوارض در دانش آموزان گرگانی و مقایسه کل دانش آموزان گرگان با زاهدان اختلاف معنی داری مشاهده نشد (0.05=α).

آمار یکساله:  

بازدید 1041

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JALALI FARAAHANI M.

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  59-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54858
 • دانلود: 

  18177
چکیده: 

Attention to the place of national football team as the symbol of our football, it's victories or failures at the world level, and going over the national football team about the strengths and weaknesses during France World Cup 1998 would be a good guidline for all football managers, coaches and other authorities of football to take their next steps, specially for successful attendance at Germany World Cup 2006. For this perpous, library and field researches were used . Information was gathered from managers, experts and coaches of our football about administration, management, finance, properties, programming, coaches, players and the way games were held. It was sent to the football federation for practical use. The results of ananlysis of questionnaires (86 questions) were given to the national football experts. The results showed that our national team, inspite of all difficulties and deficiencies, has done well at whole, but to get over the deficiencies and strengthen the positive points, more trials should be done.

آمار یکساله:  

بازدید 54858

دانلود 18177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رجبی رضا

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 26
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

به هنگام دوچرخه سواری ، ستون فقرات در حالت غیرطبیعی قرار می گیرد. این حالت دوچرخه سواران رشته استقامتی ممکن است تا هشت ساعت در روز و چندین روز در هفته و سالیان نسبتا زیادی بویژه در بین ورزشکاران سطح بالا ادامه یابد. احتمال دارد که این نوع موقعیت قرارگیری ستون فقرات در ورزش دوچرخه سواری موجب بروز مشکلاتی در ناحیه کمر و ایجاد درد در آن ناحیه شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی وجود درد در بین دوچرخه سواران در مقایسه با گروه همسان غیردوچرخه سوار انجام شده است . بدین منظور 240 نمونه شامل 120 دوچرخه سوار و 120 غیر دوچرخه سوار در رده سنی بین 20 تا 60 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نظر تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که شیوع کمر درد در بین دوچرخه سواران (44 درصد) در مقایسه با گروه همسان غیر دوچرخه سوار (23 درصد) بیشتر بود. بر اساس یافته های تحقیق حاضر و نیز بررسی ادبیات پیشینه می توان وجود کمردرد در بین دوچرخه سواران را با نحوه قرارگیری غیر آناتومیکی ستون فقرات آنان بر روی دوچرخه در ارتباط دانست .

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALIJANI A. | HEMMATI J.

نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33689
 • دانلود: 

  17057
چکیده: 

The purpose of this study was to investigate the effects of 8 weeks of aerobic training along with iron supplementation on blood components such as ferrite. HGB.HCT.RBC and WBC of Ahwaz Shahid Chamran University male students 38 subjects aged between 23 and 61, weight 68/96 kg and height 173/96 cm were randomly divided into 3 groups. Exercise + iron supplementation. Exercise placebo and control. Before a treatment. Hematological measures and parameters of iron status were determined in venous blood. Then the exercise iron supplementation and exercise placebo groups took part in 8 weeks of a predetermined aerobic training program during this period. The exercise iron supplementation and exercise placebo groups used 100mg ferrous sulfat tablet and placebo respectively at the pre and post of each exercise session. After 8 weeks, research variables were again measured as post-test. In order to count blood component, HYCELL counter and to measure Ferritin, Monobind kit along with ELLZA method were used. Descriptive statistic MAXOVA and one way ANOVA and SHEFE tests at the significant level of α<0.05 were used to test the hypothesis. The findings are as follows : Use of 8 weeks of iron supplementation did not change significantly HGB.HCT.RBC and WBC levels in different groups, while it leads to an increase in Ferritin levels (48 to 54 µg/l) in iron-treated group and significant decrease in placebo and control groups.

آمار یکساله:  

بازدید 33689

دانلود 17057 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مختاریان نوراله

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 26
 • صفحات: 

  95-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  976
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

 هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر گرم کردن یکنواخت و حصول شرایط هوازی همراه تمرکز ذهن روی کاهش استرس قبل از مسابقه است . بر این اساس 2 گروه 20 نفره از بین 86 شرکت کننده در مسابقات رزمی انتخاب شدند. هر دو گروه 15 دقیقه فرصت گرم کردن داشتند. گروه اول به صورت آزادانه خود را گرم کردند که اغلب 1 تا 2 دقیقه دویدن و سپس چند حرکت انفجاری و مرور چند تکنیک را شامل می شد، اما گروه دوم نخست 8 تا 10 دقیقه به صورت ملایم دویدند و در این حین با شمارش اعداد سعی بر دور ماندن از افکار استرس زای مسابقه داشتند. قبل از ورود به مسابقه ، فشار آنها ثبت و از خون آنها نمونه گیری شد که نتایج نشان داد میزان تولید آدرنالین خون (نشان دهنده میزان استرس ) در هر گروه پس از گرم کردن نسبت به عدد آدرنالین در شرایط عادی اختلاف معنی داری داشت . در همین شرایط میزان تولید آدرنالین بین دو گروه نیز با هم اختلاف معنی داری نشان داد. گروه دوم از آدرنالین کمتری برخوردار بوده که نشان دهنده تاثیر کمتر استرس روی این گروه است . در ضمن 65 درصد برندگان مسابقه در گروه دوم قرار داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 976

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  107-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40592
 • دانلود: 

  15604
چکیده: 

 The purpose of this study was to determine. The Effect of 6 weeks of continuous and interval aerobic trainings on the humoral immune system in old female wistar rats. Twenty – four (20 months old and 300±10 gram weight) female wistar14848 rats were randomly assigned to one of three groups (control, continuous and interval group) and completed 6 weeks (5 days / week) of treadmill running. Animals were from pastor Institute of Iran and were individually housed in plastic cages used for this study. The animals were fed a standard laboratory food and allowed free access to food and water. The temperature of the animal room was between 19-22 C with 45%-65% relative humidity and of a 12/12 h light-dark cycle. Care and use of the rats were in accordance with protocols approved by pastor Institute of Iran. Lymphocyte subset fractions were measured twice: pre-test (at the beginning of training) and post-test (after 6 weeks of training) in blood samples including white Blood Cells, Neutrophil, Lymphocyte and Immunoglobulin (IgG, IgA and IgM). Normal distribution of dependent variables was documented by Kolmogorov-Smirnoff test. In case of a significant interaction, 2× 2 ANOVA was applied to investigate the effect of the two different tests more closely. Post hoc analyses were carried out using the scheffe test. The level of statistical significances were set at P<0.05. Results showed that 6 weeks of continuous aerobic training had a significant effect on weight, WBC, IgA and IgM and also there was a significant effect in WBC, lymphocyte and weight with 6 weeks of interval aerobic training in old female wistar rats (P<0.05). Although there were significant effects between pre and post test in continuous and interval groups, no significant effect was found in humoral immune system among groups (continuous, interval and control) in old female wistar rats.

آمار یکساله:  

بازدید 40592

دانلود 15604 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 26
 • صفحات: 

  127-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4145
 • دانلود: 

  471
چکیده: 

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر میزان ترشح هورمون های رشد، تستوسترون و کورتیزول بوده است. در این زمینه 20 نفر از شناگران دانشجوی دانشگاه کردستان، با دامنه سنی 18 تا 25 سال (2.61±20.8) به عنوان آزمودنی در نظر گرفته شدند وبه صورت تصادفی در دو گروه کراتین و شبه دارو (هر گروه 10نفر) قرار داده شدند. آزمودنی ها (هر دو گروه) به مدت 6 روز تمرینات سرعتی شنا را انجام دادند، در حالی که قبل و بعد از اتمام دوره 6 روزه تمرین از تمامی افراد خونگیری به منظور بررسی میزان ترشح هورمون های یاد شده به عمل آمد. نتایج تجزیه وتحلیل آماری داده ها که با آزمون T وابسته و غیر وابسته انجام گرفت، نشان داد که در هیچ کدام از دو گروه میزان ترشح هورمون های مذکور در پیش و پس آزمون تغییر معنی داری نیافته و تفاوت معنی دار مربوط به میانگین ترشح تستوسترون دو گروه در پس آزمون است که در گروه کراتین نسبت به گروه شبه دارو به میزان معنی داری بیشتر است (P=0.01). همچنین رکورد شنای 50 متر آزمودنی های گروه کراتین تا حد معنا داری بهبود یافت (P=0.44). نتایج تحقیق حاضر میزان تاثیر بارگیری کراتین بر ترشح هورمون های مذکور را قابل توجه نمی داند.

آمار یکساله:  

بازدید 4145

دانلود 471 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 26
 • صفحات: 

  139-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1712
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف بررسی دریبل بسکتبال و میزان انتقال یادگیری در اعضای قرینه و همچنین میزان تاثیرپذیری یادگیری قبلی بر روی مهارت جدید و تعمیم آن از یک عضو به عضو قرینه در دانشجویان دختر دانشگاه تهران انجام شد. به این منظور 32 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه الف و ب قرار گرفتند. پس از آن در یک جلسه توجیهی کلیات تحقیق و نحوه ارایه کار به دانشجویان ارایه شد و در جلسه دوم از هر دو گروه تست مقدماتی از هر دو دست به عمل آمد و در پایان دوره مجددا از هر دو گروه تست نهایی از هر دو دست گرفته شد. در بررسی های پایانی، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS/Windows صورت گرفت و نتایج زیر حاصل گردید. نتایج نشان داد که میزان انتقال یادگیری از دست برتر به دست غیربرتر معنی دار نیست و در بررسی آماری مشخص شد که اختلاف معنی دار است، همچنین میزان انتقال یادگیری از دست غیربرتر به دست برتر معنی دار نبود، ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار گزارش شد. میزان انتقال مهارت از دست برتر به دست غیربرتر و بالعکس یکسان بود و اختلاف معنی داری مشاهده نشد، ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار بود اثر آموزش از دست برتر به دست غیربرتر نیز یکسان بود و اختلاف معنی داری بین آن دو وجود نداشت، در بررسی آماری نیز اختلاف معنی دار نبوده و آموزش در هر دو گروه یکسان بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1712

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0