مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

حرکت | سال:1383 | دوره:- | شماره:پیاپی 22

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8723
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The purpose of this study is to determine the prevalence of overweight and obesity and its relationship with physical activity in male students aged between 12 and 17 in Rasht. At first cluster sampling was done randomly and some of the schools were selected by their geographical situation and then some students from different classes were tested. The mean and standard deviation of age, height, weight, percent of body fat, fat weight and lean body mass were 14.52±1.2 (yrs), 161±6.12 (cm), 52.58±14.9 (kg), 16.4±89 (percent),9.8±8 (kg), 43.4±10.5 (kg) respectively. To determine the overweight and obesity prevalence the cut - off, BMI was used and 95% BMI and more was considered as obesity, 85-95% BMI as overweight, 15-85% BMI as optimal body weight and less than 15% BMI as under weight. The subjects also completed Baeck questionnaire of habitual activity. Finally, statistic analysis was applied using Pearson correlation coefficient, and following results was considered: Prevalence of overweight and obesity was 10.9% and 6.5% in male students respectively. Prevalence of optimal body weight and under weight was 52.8% and 29.9% in male students respectively. There was a significant relationship between prevalence of overweight and physical activity (P≤0.05). There was a significant relationship between prevalence of obesity and physical activity (P≤0.05). There was not a significant relationship between BMI and physical activity.

آمار یکساله:  

بازدید 8723

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران است. با توجه به اهمیت تاثیر فشار عصبی (استرس) در نیروی کار، پژوهشگران تحقیق حاضر بر آن شدند تا اولین مطالعه را در مورد مقایسه استرس فرد ورزشکار و غیرورزشکار به انجام رسانند. بدین منظور با توزیع پرسشنامه ای میزان استرس کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار را در نمونه 139 نفری و در سطح سازمان مرکزی دانشگاه تهران مرکب از معاونت های پنجگانه را مورد سنجش قرار دادند و کم و کیف آن را بررسی کردند. با تایید این فرضیه که بین استرس کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد، می توان با برنامه ریزی مناسب برای تشویق و ترغیب کارکنان به پرداختن ورزش با توجه به نقش آن در سلامتی روح و روان و جسم، افزایش کارایی و نشاط لازم برای بهره وری مطلوب، چشم انداز روشنی را ترسیم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 145 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات هیپوکسی اینتروال بر برخی عوامل خون همانند هموگلوبین، هماتوکریت، رتیکولوسیت و سلول های قرمز خون بوده است. تغییرات مطلوب در عوامل خونی ذکر شده می تواند موجب بالا رفتن آمادگی قلبی تنفسی در ورزشکاران گردد و آنها را در اجرای حرکات ورزشی یاری دهد. تمرینات ورزشی طراحی شده در زمینه رشد آمادگی های اشاره شده می تواند مثمر ثمر باشد. نمونه آماری این تحقیق را 30 نفر از هنرجویان تربیت بدنی دبیرستان ورزش شهر تهران که در سال تحصیلی 80-79 مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل می دهند. افراد مورد تحقیق در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول 8 هفته تحت تاثیر دویدن اینتروال در شرایط عادی، گروه دوم 8 هفته تحت تاثیر دویدن اینتروال در شرایط هیپوکسی بودند و گروه سوم به عنوان گروه کنترل هیچ برنامه تمرینی نداشتند. خونگیری از افراد برای تعیین سطح هموگلوبین، هماتوکریت، رتیکولوسیت و سلول های قرمز خون قبل و بعد از تمرینات به عمل آمد. نتایج به دست آمده نشان داد 8 هفته دویدن اینتروال اختلاف معنی داری را در هموگلوبین، رتیکولوسیت و سلول های قرمز خون ایجاد نکرد، اما این اختلاف در مورد هماتوکریت معنی دار بود. 8 هفته دویدن هیپوکسی، اینتروال در چهار مورد اختلاف معنی داری را مشخص ساخت و با مقایسه سه گروه از طریق واریانس یکطرفه مشخص شد که اختلاف معنی داری بین سه گروه وجود دارد. تمرینات هیپوکسی اینتروال در مقایسه با دو گروه دیگر موجب افزایش سطح هموگلوبین، هماتوکریت، رتیکولوسیت و سلول های قرمز خون شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 99 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  137
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  949
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

با توجه به ارتباطی که بین ضعف عضلات شکمی و سلامتی و ظاهر افراد وجود دارد، تقویت این عضلات همواره مورد توجه کارشناسان و محققان بوده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین دو نوع آزمون دراز و نشست ایفرد و آهنگین برای ارزیابی استقامت عضلات شکمی است. بدین منظور از بین دانشجویان داوطلب، 32 دانشجوی پسر تربیت بدنی به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای برآورد استقامت عضلات شکمی، آزمون های دراز و نشست ایفرد و آهنگین اجرا شد. از مدل آماری آنالیز رگرسیون و آزمون t برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد (P<0.05). نتایج تحقیق نشان می دهد همبستگی بین دو آزمون دراز و نشست ایفرد و آهنگین معنی دار است (P<0.001, r=0.65). ارتباط معنی داری بین تکرار دراز و نشست آهنگین و متغیرهای سن، وزن، قد، شاخص توده بدنی، محیط کمر، محیط لگن و نسبت محیط کمر به لگن به دست نیامد. همچنین نتیجه مذکور در مورد تکرار دراز و نشست ایفرد به دست آمد (به جز ارتباط معنی دار و منفی که بین تکرار دراز و نشست ایفرد و سن وجود داشت). با توجه به نتایج به دست آمده می توان از آزمون دراز و نشست آهنگین برای ارزیابی یا تقویت استقامت عضلات شکمی استفاده کرد. ضمن اینکه آزمون اخیر، برخی تردیدهایی را که در مورد آزمون دراز و نشست ایفرد وجود دارد، مرتفع می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 949

دانلود 182 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

گودرزی محمود

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

هدف از این پژوهش، مروری اجمالی بر ورزش باستانی و زورخانه و محقق در پی یافتن تاریخ و نحوه شکل گیری این نهاد سیاسی اجتماعی بوده است. بشر اولیه برای ادامه حیات نیازمند بود که توانمند باشد. پرورش تن و تقویت قوای جسمانی با تاسی از الگوهای طبیعی حیات او را به ورزش رهنمون می شد. این ورزش با پیشرفت و ترقی تدریجی انسان کامل یافت. ورزش در اکثر تمدن های باستانی پی گرفته می شده است (مصر باستان، ایران باستان، یونان باستان و ...) در ایران باستان بنابر عقاید حاکم و تعالیم اوستا، ناخوشی منسوب به اهریمن بوده و توسط او به بدن وارد می شده، از این رو وظیفه هر ایرانی مبارزه با اهریمن بوده است. بنابر همین عقیده، ایرانیان برای پرورش جسم و جان و تامین سلامت به فرزندان خود انواع ورزش ها را می آموختند. ادبیات ایران قبل و بعد از اسلام مملو از حماسه ها و حماسه سازان است. پادشاهان و پهلوانان سعی داشتند با انتساب خود به پهلوانان اساطیری برای خود مشروعیت کسب کنند. تحول زورخانه نیز به عنوان نهادی اجتماعی، سیاسی دو دیدگاه را به همراه دارد: اول آنکه قدمتی برای زورخانه به بلندای تاریخ ایران و قوم ایرانی قائل اند و دلایلی ارائه می کنند، دوم آنکه برای شکل گیری نهاد زورخانه و ورزش های زورخانه ای عمری بیش از سیصد سال قائل نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  189
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز بود. روش تحقیق از نوع توصیفی است که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه ای که بر اساس نظریه هرزبرگ تدوین شده، انجام شده است. پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پرسشنامه شاخص توصیف شغلی (JDI) تایید گردید. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی زن و مرد شهرستان اهواز است. تعداد 144 نفر از آنان به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. رابطه متغیرهای رضایت و نارضایتی با عوامل انگیزشی ذکر شده به وسیله هرزبرگ یعنی موفقیت: رشد و پیشرفت، نفس کار، شناخت، مسئولیت و عوامل بهداشتی یعنی حقوق و مزایا، شرایط کاری، سیاست و مدیریت، سرپرستی، روابط با همکاران و امنیت شغلی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این رابطه عوامل انگیزشی و بهداشتی و ویژگی های فردی (جنسیت، تاهل، سن، سنوات خدمت، رشته تحصیلی) با رضایت و نارضایتی شغلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی مناسب از جمله آزمون t، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک سویه استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بین رضایت و نارضایتی شغلی با عوامل انگیزشی و بهداشتی همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین بین عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود داشت. یافته های تحقیق حاضر نشان داد تاثیر عوامل انگیزشی، عوامل بهداشتی و جنسیت با رضایت شغلی معنی دار بود و تاثیر عوامل انگیزشی، عوامل بهداشتی و سنوات تحصیل، سن، رشته تحصیلی با نارضایتی شغلی معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 230 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  802
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه آمادگی جسمانی با تحلیل رفتگی و سلامت روانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های نظامی کشور است. جامعه آماری این تحقیق را 323 نفر از اعضای هیات علمی مرد دانشگاه های نظامی کشور تشکیل می دهند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای نسبی بر اساس تعداد و فراوانی دانشکده های موجود در دانشگاه ها به تعداد 175 نفر انتخاب شده اند. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که به صورت میدانی به بررسی و ارتباط آمادگی جسمانی با تحلیل رفتگی و سلامت روانی اعضای هیات علمی می پردازد. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل آزمون ایفر برتر و پرسشنامه ویژگی های فردی (محقق ساخته)، تحلیل رفتگی (مسلش) و سلامت روانی (گلدبرگ) است. در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق  از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و رگرسیون دو و چند متغیره استفاده شده است. با توجه به تحلیل آماری میانگین ها در خصوص رابطه آمادگی جسمانی با تحلیل رفتگی در آزمودنی ها، نتایج نشان داد رابطه معنی دار و معکوس در سطح 0.002 بین دو متغیر وجود دارد در نتیجه با افزایش میزان آمادگی جسمانی، میزان تحلیل رفتگی آنها کاهش می یابد. همچنین نتایج آماری در خصوص پیشگویی متغیرها نشان داد بین متغیر آمادگی جسمانی و تحلیل رفتگی رابطه معنی دار خطی و معکوس در سطح 0.002 وجود دارد. در نتیجه تحلیل رفتگی آزمودنی ها را می توان از روی میزان آمادگی جسمانی و برخی زیر مجموعه های آن از جمله استقامت قلبی و درصد چربی بدن آنها برآورد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 802

دانلود 141 استناد 2 مرجع 6
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف این تحقیق، تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان پسر 12 تا 17 ساله و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی است. نمونه های تحقیق را 728 دانش آموز تشکیل می دادند که از مدارس مقطع متوسطه انتخاب شدند. نمونه گیری در دو مرحله انجام شد؛ اول نمونه گیری خوشه ای – تصادفی که چند مدرسه با توجه به موقعیت جغرافیایی انتخاب شدند و سپس دانش آموزان کلاس های مختلف به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی در نظر گرفته شدند که میانگین و انحراف استاندارد سن، قد، وزن، درصد چربی بدن، وزن توده چربی بدن و توده بدون چربی بدن آنها به ترتیب 14.52±1.2 سال، 161±6.12 سانتی متر و 52.58±14.9 کیلوگرم، 16.4±8.9 درصد، 9.8±8 کیلوگرم و 43.4±10.5 کیلوگرم بود. برای تعیین شیوع اضافه وزن، چاقی، کم وزنی و وزن مطلوب از صدک های شاخص توده بدنی (cut off, BMI) استفاده شد و معیار اضافه وزن برابر با صدک ≤BMI≤95 صدک 85، چاقی برابر با 95≤BMI، وزن مطلوب صدک ≥BMI≥85 صدک 15 و کم وزنی ≥BMI صدک 15 در نظر گرفته شد. به منظور تعیین سطح فعالیت بدنی آزمودنی ها نیز از پرسشنامه فعالیت بدنی بک و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان پسر 12 تا 17 ساله شهر رشت به ترتیب 10.9 و 6.5 و شیوع وزن مطلوب و کم وزنی هم به ترتیب 52.8 و 29.9 درصد است. همچنین بین شیوع اضافه وزن و سطح فعالیت بدنی رابطه معنی داری (r=-0.12) مشاهده شد (P≤0.05). بین شیوع چاقی و سطح فعالیت بدنی نیز رابطه معنی داری (r=-0.13) مشاهده شد (P≤0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

این تحقیق به منظور تحلیل عناصر خلاقیت (انعطاف، سیالی، ابتکار و بسط) و رابطه آن با مدیریت تضاد در مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه الگوی تعاملی عناصر خلاقیت و شیوه برخورد با تضاد صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران سطح عالی و میانی سازمان تربیت بدنی (75 نفر) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (85 نفر) تشکیل می دهند. ابزارهای اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی، پرسشنامه مدیریت تضاد رابینز، پرسشنامه ویژگی های شخصی مدیران است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در مجموع در دو سازمان مورد مطالعه میان عناصر خلاقیت و شیوه های تضاد رابطه معنی داری وجود دارد. آزمون خی دو نشان می دهد بیشتر مدیران سازمان تربیت بدنی (68.3 درصد) در مواجهه با تضادهای درون سازمان نخست از روش اجتناب (عدم مقابله) و 29.3 درصد آنها از روش کنترل (رقابتی) و 2.4 درصد مدیران این سازمان از روش راه حل گرایی (همکاری و مصالحه) بهره می جویند.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر برنامه 8 هفته ای توانبخشی قلبی – عروقی بر کاهش فشارخون مردان مبتلا به پرفشارخونی بود. بدین منظور 20 بیمار مبتلا به پرفشارخونی بیشتر از 140 روی 90 میلی متر جیوه با میانگین وزن 80±10 کیلوگرم، قد 165±5 سانتی متر و سن 45±20 سال در تحقیق حاضر شرکت کردند. بیماران نمونه به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی در برنامه تمرینی 8 هفته ای، 3 روز در هفته، هر روز 45 دقیقه و با شدت 79-60 درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. فشارخون هر دو گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از برنامه توانبخشی سنجیده شد. تحقیق نشان داد فشار خون سیستولی و دیاستولی گروه تجربی پس از 8 هفته تمرین در حد معنی داری کاهش یافت (P=0.00) اما در گروه کنترل این کاهش معنی دار نبود (P=0.395, P=0.875).

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 107 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

حفظ تعادل ایستا و پویای قامت آدمی (Posture) به کارکرد طبیعی ساختارهای عضلانی، استخوانی و مفصلی (MBJ system) و لیگامنتی آن بستگی دارد. از طرفی، ظرفیت های فیزیولوژیکی نیز می توانند در اثر ناهنجاری های وضعیتی (Postural deformities) بدن مختل شوند. به نظر می رسد افزایش قوس ناحیه پشتی یا کیفوزیس به عنوان یکی از شایع ترین ناهنجاری های وضعیتی (Kyphosis) می تواند آثار نامطلوبی را بر دستگاه تنفسی افراد مبتلا داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف یافتن رابطه میان ظرفیت حیاتی و عارضه کیفوز در افراد مبتلا صورت گرفته است. بدین منظور جامعه تحقیق دانش آموزان پسر (n=364) با صفحه شطرنجی مورد غربال (Screening) قرارگرفتند. سپس مقدار (n=15) آزمودنی مبتلا به کیفوز با دامنه سنی 18-15 سال انتخاب و زاویه کیفوز آنها با خط کش انعطاف سنج (78 درصد=R) اندازه گیری شد. حجم حیاتی (V.C) آنها نیز با وسیله اسپیرومتر دیجیتالی به دست آمد. آنگاه آزمودنی ها در برنامه اصلاحی با هدف کاهش زاویه کیفوز به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته شرکت کردند. نتایج حاصل از t-student نشان داد که رابطه معنی داری میان زاویه کیفوز و حجم حیاتی آزمون ها در پیش و پس آزمون وجود دارد (P≤0.05). نتایج حاصل از رگرسیون نیز رابطه میان شدت کیفوز و حجم حیاتی را توصیف کرد. نتایج حاصل علاوه بر نشان دادن شیوع عارضه مذکور در میان دانش آموزان، بر اعتبار، دقت، سادگی کم خطر و اجرایی بودن روش های شناسایی و درمان دانش آموزان مبتلا به ناهنجاری های وضعیتی در افزایش ظرفیت تنفسی آنان را از طریق حرکات اصلاحی تاکید داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 230 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

مخلصی سعید

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 22
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

هدف از این تحقیق، ارزیابی میزان تغییرات آمادگی جسمانی کودکان و پسران جوان شرکت کننده در کلاس های ویژه فوتبال است. برای این منظور از میان دانش آموزانی که در فصل تابستان در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در کلاس فوتبال ثبت نام کرده بودند، افراد 11-7 سال انتخاب شدند. افراد مذکور، 3 روز در هفته برای مدت 3 هفته در کلاس های تمرینی منتخب فوتبال شرکت کردند. تمرینات منتخب اعمال شده در این تحقیق شامل گرم کردن بدن، تمرینات کششی، نرمش، تکنیک، تاکتیک و بازی بین گروهی بود. آزمون های مورد استفاده برای ارزیابی اجزای آمادگی جسمانی مشتمل بر آزمون رفت و برگشت، آزمون پرش طول جفتی، آزمون آویزان شدن از بارفیکس، آزمون دو سرعت، آزمون انعطاف پذیری و آزمون دو استقامت بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تمرینات منتخب فوتبال تاثیر معنی داری روی چابکی، استقامت عضلات شکم و انعطاف پذیری آزمودنی ها در این گروه سنی دارد. روش های آماری در این پژوهش عبارت اند از: آمار توصیفی و آمار استنباطی، که به ترتیب با هدف محاسبه میانگین ها و رسم نمودارها و تفاوت بین اجزای آمادگی جسمانی آزمودنی ها هفته های تمرین است.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 185 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID