نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  855
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

گفتمان مادرانگی رویکردی است نظری که برداشت متعارف از زنانگی را در راستای حمایت و تقویت مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی، به کار می گیرد. مادرانگی نه تنها مسئله ی زنان بلکه مسئله ی جوامعی است که زنان بخشی از آن را تشکیل می دهند؛ بنابراین بقای جوامع انسانی در گرو دریافت درکی عمیق و سالم از مادرانگی است. دهه ی هشتاد در غرب دورانی است پرچالش برای مطالعات ادبی زنان. بسیاری از باورها در تقابل با ایده های پیشین و شعارهای ضد سنت و خانواده قرار گرفت و در پی آن تفسیری کهن از نقش زن به عنوان محور خانواده احیا شد که به شدت انسانی و بر اساس فطرت زن بود. در این میان، در مطالعات زنان مفهوم «مادرهراسی» مطرح گردید. «مادرهراسی» نه ترس از مادر و مادرانگی، بلکه واهمه ی دختر از تبدیل شدن به مادرِ خویش است. این واهمه پیامدهای عمیقاً رنج آور و محدودکننده ای در پی دارد و منجر به گسست دختران از مادران و در نهایت شکاف بین نسل های زنان می شود. در مقاله ی پیش رو نمایشنامه ی زن محور «سرگذشت هایدی»، اثر «وندی واسراشتاین»، نمایشنامه نویس سال های دهه ی هشتاد آمریکا، با هدف درک مادرانگی و چیستی مادرهراسی در گفتمان مادرانگی با بهره گیری از چارچوب نقد فمینیستی نقد و بررسی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 855

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  19-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از نشانه شناسی مکان، به تحلیل مکان و ارتباط آن با سایر عناصر نمایشی در نمایشنامه ی ملودی شهر بارانی نوشته ی اکبر رادی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش یافتن مهم ترین مؤلفه های مکانی در نمایشنامه ی منتخب و طبقه بندی و مطالعه ی آن هاست، بررسی چگونگی تأثیر مکان در پیشبرد عناصر درام از دیگر اهداف این پژوهش است. همچنین پژوهش حاضر بر آن است با بررسی و تحلیل مکان با رویکردی نشانه شناختی، روابط ضمنی و صریح مکان با عناصر گوناگون نمایشی مانند شخصیت پردازی، کنش و پیرنگ را مشخص سازد. برای تحلیل نشانه شناختی مکان در این نمایشنامه از مکان-پردازی کلامی (دستور صحنه، شاخص های کلامی، دیالوگ) و مکان-پردازی غیر کلامی (روابط صحنه و خارج از صحنه، روابط میان چند مکان واحد، روابط میان چند مکان متفاوت) استفاده شده است. این بررسی بر اساس آرای نشانه شناسانی که در این زمینه مطالعه کرده اند، انجام شده است. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت مکان در نمایشنامه ی ملودی شهر بارانی، نقش مهمی در ساختار دراماتیک اثر دارد و به پیشبرد عناصر نمایشی کمک کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آقاابراهیمی هاجر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  35-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

بارت (1967) با دلالتگر دانستن نظام خوراک، الگوی سوسوری تمایز میان زبان و گفتاررا بر این نظام اعمال نمود و به این ترتیب، ایده ی تشابه نظام خوراک و نظام زبان را مطرح ساخت. مقاله ی حاضر با الهام از این ایده بر آن است نشان دهد که این دو نظام می توانند نقش های مشترکی نیز داشته باشند. برای نظام زبان نقش های متنوعی مطرح شده است، نقش هایی مانند نقش های تعاملی و تبادلی، اما این پژوهش با توجه به نگاه نشانه شناختی آن، نقش هایی را که یوری لوتمان (2001)، بنیانگذار نشانه شناسی فرهنگی، برای گفتار یا به تعبیر او «متن» برشمرده است، محور مطالعه قرار خواهد داد. این نقش ها عبارتند از نقش انتقال پیام، نقش آفرینش و نقش حافظه. به منظور بررسی نقش نظام خوراک به بررسی این نظام در فیلم های سینمایی پرداختیم. با بررسی نقش خوراک در ده فیلم سینمایی ایرانی، محصول پانزده سال اخیر، نشان داده شد که متن خوراک می تواند نقش هایی را که برای متن زبان برشمرده شد، بر عهده داشته باشد و در این میان نقش انتقال پیام از دیگر نقش ها پررنگ تر است، اما این نقش ها تنها نقش های این نظام نیستند و باید به نقش هایی همچون همگرایی و واگرایی اجتماعی، متمایزسازی جنسیت و متمایزسازی ملیت نیز اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عادل شهاب الدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2135
 • دانلود: 

  849
چکیده: 

پیدایش هنر مونتاژ در تاریخ سینما در سال های 1900 تا 1907 بود. به باور بسیاری از مورخان سینما، هنر مونتاژ در فیلم های فیلمساز آمریکایی ادوین اس پورتر به کار گرفته شد، با این وجود نظریه ی مونتاژ و زیبایی شناسی این نظریه در روسیه ی عصر انقلاب اکتبر 1917، از سوی نظریه پردازان بزرگی همچون لف کلوشف، پودوفکین و به ویژه، آیزنشتاین مطرح شد و اسلاوکو ورکاپیچ، فیلمساز و مدرس سینما، تدوین گر و نظریه پرداز حوزه ی مونتاژ، در همان ایام و کمی بعدتر به طرح نظریه های خود پرداخت. اگرچه نام او کمتر در ردیف نام نظریه پردازان بزرگ مونتاژ از جمله آیزنشتاین قرار می گیرد، اما به حق یکی از متفکران نظریه ی فیلم و مونتاژ در سینماست. تأثیر اندیشه ها و عملکردهای این نظریه پرداز در تحول سینمای آمریکا در دهه های بیست و سی غیر قابل انکار است. نظریه ی کینه استتیک و مسئولیت ارزش آن در سینما و نقطه نظر بهم پیوستگی و زنجیره ی اتصالی نماها در هنر مونتاژ و تقابل با نظریه ی تصادم نماها در ایده ی سینماتیک آیزنشتاین قابل تعمق است. این مقاله به بررسی آراء این دو شخصیت درباره ی مونتاژ و وجوه تشابه و تمایز این دو دیدگاه می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2135

دانلود 849 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  65-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1242
 • دانلود: 

  421
چکیده: 

سکوت عنصری است که همانند دیگر مفاهیم و عناصر معناساز و دلالت مند با عنصر متضاد خود یعنی صدا دریافت و فهم می شود. مفهوم سکوت درگفتمان فیلم همچون گفتمان ادبیات ممکن است به شکل عنصری غایب و در پس زمینه ی متن قرار گیرد. سکوت توسط عناصر ساختاری و محتوایی و نشانه های متنی مانند رابطه ی طیفی و هم بسته در گفتمان فیلم تجلی می یابد. با پاسخ به این پرسش که سکوت در سینما چگونه بازنمایی می شود، می توان به تعریفی نشانه – معناشناختی از مفهوم سکوت در گفتمان سینما دست یافت. این مقاله بر آن است با بهره گیری از رویکرد نشانه-معناشناختی سینما، به بررسی بازنمایی سکوت بر اساس کارکرد تنشی گفتمان در فیلم سه رنگ: آبی، اثر کریشتف کیشلوفسکی بپردازد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ خواهیم داد که چگونه می توان با رویکردی گفتمانی و از منظر نشانه-معناشناسی، نظام سکوت را در گفتمانِ فیلم سه رنگ: آبی مورد خوانش قرار داد. و دیگر این که در این فرایند معناکاوی چه عوامل و متغیرهایی را باید در نظر داشت؟ به نظر می رسد عناصر فرمی و محتوایی مانند رنگ، نور، حرکت، تکرار، ریتم، گستره، صدا، فاصله گذاری، زمان، عواطف و ادراکات می توانند بر اساس کارکرد تنشی بیانگر عنصر سکوت در گفتمان فیلم سه رنگ: آبی باشند. هدف از این پژوهش تحلیل و بررسی جایگاه سکوت از دیدگاه تنشی و کشف کارکرد معنایی آن در فیلم سه رنگ: آبی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1242

دانلود 421 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  81-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  687
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

در بسیاری از انیمیشن های بلند دیزنی یک یا چند ترانه اجرا می شود که در نگاه نخست، نقش سرگرم کنندگی در روایت اصلی دارند. این مقاله بر آن است که نشان دهد ترانه ها کارکردی فراتر از میان پرده یا حتی انتقال صرف اطلاعات دارند. پرسش اصلی مقاله این است که «در صحنه های ترانه، چه گسست هایی از اسلوب و قواعد حاکم بر صحنه های دیگر رخ می دهد؟ ». در پاسخ به این پرسش نشان داده می شود که صحنه های ترانه تا اندازه ای از الگوها و قوانین واقع گرایانه ی دیگر صحنه ها فاصله می گیرند و تمهیدات و رخدادهایی که در صحنه های غیر ترانه، ناملموس، تصنعی و ناپذیرفتنی می نمودند، با نوعی آزادی نسبی، به کار می روند. پرسش دوم این است که «گسست ها چه امکاناتی برای روایتگری به وجود می آورند؟ ». پژوهش حاضر نشان می دهد که ترانه ها تا چه اندازه در شکل گیری ساختار روایی فیلم نقش دارند. در نهایت، تلاش می شود ارتباط صحنه های ترانه با ساختار روایی فیلم بررسی شده و نشان داده شود که این صحنه ها به شکلی عمیق و گسترده، با روایتگری فیلم پیوند خورده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 687

دانلود 441 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آزاده فر محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  99-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  954
 • دانلود: 

  1417
چکیده: 

شکل کلی یا شمای ملودی یکی از مفاهیمی است که در حوزه ی آفرینش و تجزیه و تحلیل موسیقی بسیار از آن یاد می شود. پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی حدود 106 گوشه، نشان می دهد که بیش ترین نوع حرکت ملودیک گوشه های ردیف موسیقی ایرانی حرکت های رفت و برگشتی سینوسی و حرکت های افقی در گستره ی محدود صوتی اند. هم زمان با این نوع حرکت ها، ملودی های گوشه ها به شکلی نا محسوس با حرکت های فرعی پایین رونده به صورت پلکانی دنبال می شوند. برخی از انواع حرکت های ملودیک، مانند حرکت های قوسی مقعر و حرکت های بالارونده ی پرشی و پلکانی، هیچ گاه در ساختار شمای حرکت ملودیک گوشه ها استفاده نشده یا بسیار به ندرت استفاده شده اند. گرایش به حرکت های وضعی در ملودی های ردیف بیش از گرایش به حرکت های انتقالی است، زیرا حرکت های وضعی بیشتر در نتیجه ی حرکت های افقی و دور زننده ی ملودی حاصل می شوند و حرکت های انتقالی بیشتر نتیجه ی حرکت های بالارونده و پایین رونده ی ملودی اند. بررسی راستا و جهت در ساختار ملودی های ردیف واقعیتی بسیار مهم را درباره ی ردیف موسیقی ایرانی آشکار می کند، این واقعیت که ردیف موسیقی ایرانی اساساً در خدمت آواز است، حتی اگر ردیف روایتی سازی باشد، زیرا حرکت های ملودیک طبیعتی سرایشی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 954

دانلود 1417 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  117-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  803
چکیده: 

از سال 1360(ه. ش) به منظور تلفیق شعر و موسیقی قواعدی در قالب کتاب تدوین شد. پژوهشگران آن دوره به جای آن که در پی کشف زیبایی شناسی حاکم بر تصنیف های قدیمی و تکامل آن باشند، بر اساس چارچوب هایی که خود تدوین کرده بودند، به محکوم کردن این قطعات پرداختند. مبنای نظری پژوهش در این دوره، ریتم گذاری کلام بر اساس قرائت متریک واژه ها بود، اما در تصنیف های دوره ی قاجار که پیش از تجویز این قوانین ساخته شده اند، بین کمیت هجا و کمیت لحن رابطه ای نسبی برقرار است، اگرچه در برخی موارد انعطاف هایی در تطبیق کمیت هجا و لحن دیده می شود. به طور طبیعی برای هجاهای کوتاه، در مقایسه با هجاهای بلند، کمیت لحنِ کوتاه تری انتخاب می شود و ما در این پژوهش این انتخاب را وجه غالب نامیده، مواردی را که در آن ها این نسبت رعایت نشده است، نبودِ انطباق نام گذاری کرده ایم. نبود انطباق ها ممکن است به واسطه ی ضرورت های کلامی، موسیقایی و زبانی ایجاد شده باشند. هجاهای بلند نسبت به هجاهای کوتاه و کشیده، انعطاف بیشتری برای پذیرش نبود انطباق دارند و کوتاه شدن هجای بلند بیشترین رواج را دارد. بلند شدن کمیت لحن انواع هجاها نیز تااندازه ای رایج است و در اعمال آن محدودیتی مشاهده نمی شود. نکته ی مهم این است که توالی هجای کوتاه با کمیت لحن بلند و هجای بلند با کمیت لحن کوتاه به ندرت دیده می شود و این همان نبود انطباق متوالی و معکوس است. تفاوت رویکرد نسبت به هجاهای باز یا بسته دیده نمی شود. تمپو و زمان لحن ها نیز در پذیرش نبود انطباق ها مؤثرند و محدوده ی 0. 4 تا 0. 80 ثانیه آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییرات دارد. نسبت تغییرات لحن ها به وجه غالب نیز معمولاً نصف یا دو برابر است و نسبت های دیگر کمتر دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 803 استناد 0 مرجع 0