مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

کیمیای هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  7-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

چنان که بسیار گفته اند، «نقد اخلاقی هنر» دیرپاترین مبحث در فلسفه هنر بوده است؛ اما در این مبحث دراز دامان دو مساله عمده را باید از هم تمیز داد: نخست امکان نقد اخلاقی آثار هنری است، و دیگری ربط چنین نقدی به ارزش زیبایی شناختی آثار هنری. به عبارت دیگر، مساله اول این است که آیا می توانیم (یعنی معقول هست که) از منظر اخلاق به نقد اخلاقی آثار هنری دست یازیم یا نه، حال آن که مساله دوم عبارت از این است که آیا نقد اخلاقی اثر هنری ربطی به نقد زیبایی شناختی آن دارد یا نه. موضوع این جستار، اما، تنها مساله نخست است. برای تحقق این امر، نخست استدلال های مخالفان امکان نقد اخلاقی هنر را به سه دسته وجودشناختی، معرفت شناختی، و روش شناختی تقسیم کردیم و، آن گاه، کوشیدیم با گردآوردن موافقان امکان چنین نقدی، از اخلاق گرایان ریشه نگر گرفته تا خودآیینی گرایان معتدل و حتی «اخلاق ستیزان»، در مقام پاسخگویی بربیاییم و نشان دهیم که می توان به نحوی موجه به نقد اخلاقی آثار هنری پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کردنوغانی مهدی

نشریه: 

کیمیای هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  23-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  632
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

گامبریچ یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین شخصیت های حوزه تاریخ هنر و مبانی نظری مربوط به آن است. گامبریچ اگرچه هگل را پدر تاریخ هنر می دانست اما معتقد بود که تاریخ هنر باید خود را از سیطره هگل رها سازد. بخش اول این مقاله نقدهای گامبریچ بر تاریخ هنر و استتیک هگل را با توجه به دو متن اصلی او درباره هگل (در جستجوی تاریخ فرهنگی و پدر تاریخ هنر) شرح می دهد. بخش دوم این نوشته «تفسیر غلط» گامبریچ را مورد ارزیابی قرار می دهد. نقدهای گامبریچ بر تاریخ هنر و استتیک هگل را می توان به منزله نمونه ای از تجربیات غرب در فراهم کردن مبانی نظری مربوط به تاریخ هنر دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 632

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کیمیای هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  43-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1900
 • دانلود: 

  839
چکیده: 

درک مرلوپونتی از هنر با دیدگاه پدیدارشناسانه او از ادراک گره خورده است. به زعم وی مساله مهم در هنر، پرسش درباره زیبایی نیست، بلکه پرسش درباره ادراک و بیان است. مرلوپونتی با تمرکز بر هنر، در پی توصیف ارتباط هنرمند با اشیا و جهانی است که به تصویر می کشد. به عبارتی او رابطه هنرمند با اثر هنری را مد نظر قرار می دهد. اما در این پژوهش، با تمرکز بر شروح فلسفی مرلوپونتی، ما در صدد یافتن وجه دیگری از رابطه بوده ایم. هدف ما در اینجا، توصیف ارتباط متقابل کار هنری و مخاطب هنر است. با این هدف به جای پرداختن به نظرات مستقیم او در مورد هنر، بازگشتی به طرح فلسفی مرلوپونتی خواهیم داشت. در قدم نخست، در این مقاله، به شیوه توصیفی- تحلیلی، مفاهیم اساسی فلسفه مرلوپونتی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس از این مفاهیم به منظور توصیف رابطه مخاطب با رویداد هنر تعاملی، بطور کلی، و توصیف تداخل و در هم تنیدگی بدنی اجراگر با مخاطب در پرفورمنس تعاملی، بطور خاص، استفاده می کنیم. در خاتمه با اهتمام به داده های پژوهش نگاهی به پرفورمنس «کشت زار» (اجراگر: امیر معبد) خواهیم داشت و اهمیت وجه بدنمندی و تحلیل آن در حوزه هنر تعاملی، اجراگر و مخاطب را در رویداد و تعامل بین آن ها تحلیل می کنیم. موضوع پژوهش از آن جهت حائز اهمیت است که هنر تعاملی با وجود بسط و گسترش آن در دنیای هنر معاصر، و با وجود پژوهش های متعددی که در این زمینه انجام گرفته، از منظر فلسفی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بکارگیری دیدگاه فلسفی مرلوپونتی در تحلیل هنر تعاملی، امکانی برای رهاسازی کار هنری از تعاریف و محدودیت ها، و نیز گذر از دوگانه انگاری بیرون/ درون، هنرمند/ مخاطب، ... در کار هنری است. تعامل مخاطب با کار هنری، تجدید حیاتی برای هنر، در جهت برپایی جهانی مشترک بین هنرمند و مخاطب رویداد هنر تعاملی است. متناسب با مفاهیم فلسفی مرلوپونتی، در پرفورمنس «کشت زار» اجراگر، سرچشمه و تمام کننده اجرا نیست و کنش های بدنی او مستقل از مخاطب نبوده، بلکه او در معرض بدنمندی، اعم از نگاه، حسیت، حرکت و همچنین در معرض بیان و کنش های بدنی او قرار دارد. رویداد تعاملی، جهان مشترک اجراگر و مخاطب است که در آن هم در معرض ادراک هم، و هم متاثر از کنش هم، در رویدادی گشوده و غیرقابل پیش بینی سهیم هستند. در این اجرا، مفهوم بیان مرلوپونتی، پیش از هر فکر و استدلالی، و بواسطه مجاورت بدنمندانه اجراگر و مخاطب، به دفعات تجلی پیدا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1900

دانلود 839 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آفرین فریده

نشریه: 

کیمیای هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  57-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  584
چکیده: 

زیبایی از دوره کهن تاکنون تعاریف گوناگونی داشته است. مساله این پژوهش پرسش از معیار تعریف زیبایی در دوران معاصر است. فرض بر این است که تعریف زیبایی در دوره معاصر از محدودیت های زیبایی ابژکتیو و سوبژکتیو رها شده است. در مرحله اول برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیل محتوا تلقی از زیبایی در دوره های مختلف از منظر متفکران مهم عرصه زیباشناسی در دو گرایش ابژکتیو و سوبژکتیو بررسی شده است. در مرحله بعد نشان داده شده که تعریف زیبایی در هنر معاصر به رویداد و امر نو گرایش یافته است. در آرای متفکران معاصر زیبایی از تعین های ابژکتیو و سوبژکتیو می رهد. برای نمونه در نظر هایدگر، زیبایی همان آشکارگی هستی و حقیقت است که رخ می دهد. در مورد فلسفه و زیباشناسی معاصر فرانسوی به جای زیبایی؛ نومایگی، امر هراس آور و غریب یا «رویداد» نشسته است. رویداد را از هم پاشاندن اقتضائات سازمان بصری فرض گرفته ایم که در کنش هر هنرمندی به نحوی تحقق می یابد و متعاقبا زیبایی نیز به طور متفاوتی تعریف می شود. در این راستا با نظر به اجراهای اورلان هنرمند معاصر فرانسوی نشان می دهیم که هنرمند معاصر تجربه امور غریب جهانی از هم پاشیده را از سر می گذارند و زیبایی فاصله گرفتن از جهان آشنای روزمره است.

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 584 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کیمیای هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  71-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1090
 • دانلود: 

  777
چکیده: 

دوره گذار ایران در جریان مدرنیسم بعد از انقلاب مشروطه، با شکل گیری مکتب سقاخانه به عنوان یک جریان هنری منسجم تعریفی دوباره یافت. این مکتب که مقارن با حکومت پهلوی بود منجر به تحولات بسیاری در حوزه هنر شد. حمایت های دولت با سیاست های فرهنگی سبب بسط و گسترش تشکل هایی با اهداف مدرنیستی شد که شکل گیری مکتب سقاخانه را می توان یکی از آن ها عنوان کرد. این مکتب با پروپاگاندای ویژه ای پاسخگوی اهداف و سیاست های دولت وقت شده و در ضمن با گرایش های مدرنیستی سعی در هماهنگ و همسو شدن با جریانات هنری جهان به خصوص غرب داشت تا با اعتبار و اصالت باستانی ایرانی در صحنه بین المللی حضور یابد. این تحولات و دگرگونی ها در سیر شکل گیری این مکتب تا سال های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در نهایت چهره دوگانه و متناقض نمای این مکتب بازه گسترده ای از سلایق را در بر گرفت که تا به امروز می توان تاثیرات آن را در هنرهای تجسمی مشاهده کرد. از این رو در این مقاله با استفاداه از آراء جامعه شناختی پیربوردیو درحوزه هنر که بر رابطه شرایط اجتماعی و هنر تاکید دارد و مکتب سقاخانه که برگرفته از نیازهای اجتماعی و گرایشات عامه مردم بود را مورد برررسی قرار می دهیم. بدین ترتیب قصد بر آن است تا قضاوت و نقد درست و عادلانه ای از عملکرد هنرمندان این مکتب در جریان تحولات مدرنیستی ایران داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1090

دانلود 777 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کیمیای هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1002
 • دانلود: 

  563
چکیده: 

از سال 1990 میلادی تاکنون، موضوع «گفتمان نمایشگاه» در مباحث نظری هنر معاصر جهان مطرح بوده و در حیطه تمرین، به مثابه فرایندی پویا در تولید مفاهیم فرهنگی موثر بوده است. در هنر معاصر ایران به خصوص در دهه اخیر، مباحث مربوط به نمایشگاه و رابطه اثر هنری و بیننده تا حدودی اهمیت یافته، هرچند عملا نحوه برگزاری نمایشگاه ها از روش های مدرنیستی فراتر نرفته و نشان دادن ابژه هنری به بیننده در نمایشگاه، همچنان تکرار می شود. با این پیش زمینه، مقاله پیش رو به دنبال اثبات فرضیه خود در ارتباط با مباحث نظری چون «مادیت زدایی اثر هنری» و «مشارکت گفتمانی» در برپایی نمایشگاه های هنری ایران بوده و با مطالعه موردی نمایشگاه «کارگل» (سومین نمایشگاه از چرخه نمایشگاهی جیغدان های بابک گلکار در ایران)، تلاش می کند با روش تحقیق کیفی و گردآوری اطلاعات از طریق مشاهدات میدانی و اسناد مکتوب، پاسخگوی سوالاتی در باب چگونگی برگزاری نمایشگاه، ایجاد گفتمان فرهنگی در هنر امروز ایران و جایگاه بیننده در این فرایند باشد. یافته های پژوهشی حاکی از توان بالقوه نمایشگاه های هنری ایران است که چنانچه بر پایه حضور بیننده و شناخت دقیق ساختارهای نظری معاصر شکل بگیرند؛ آنگاه در دایره تولید و توزیع پدیده های فرهنگی جامعه جایگاه مناسبی را در کنش گفتمانی ایجاد خواهند کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1002

دانلود 563 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فرشته حکمت فرشاد

نشریه: 

کیمیای هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  101-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1394
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

در طول تاریخ صد ساله سینما، بسیاری از فیلم های هنری، مبتنی برنوعی نگاه رویاگونه و بازآفرینی جهانی دگرگون و ویژه در برابر جهان واقعیت ساخته شده اند. گرایش این گونه از فیلم ها، به سمت ساختارشکنی، هنجارگریزی و آشنایی زدایی است. سینمایی مبتنی بر دریافت های شهودی فیلم ساز از زندگی و جهان هستی. کارکردهای ساختاری و محتوایی فیلم های هنری، ایجاد پرسش و برانگیختن تماشاگر به تاویل است. از این رو، فیلم های مستند و داستانی که در این قلمرو جای می گیرند، بازتاب صرف واقعیت نیستند بلکه کاشف حقیقت هایی اند که در فراسوی پدیده های رایج زندگی، طبیعت و جهان هستی در جریان است. بر این اساس، نقد هرمنوتیکی، نقد فلسفی، دانش نشانه شناسی و زبان شناسی، ما را به دریافت های کاملتر معناها و شناخت ویژگی های این نوع از سینما، یاری می رساند. بنیاد این سینما بر زبان و بیان تصویری است و کلام (گفتگو یا گفتار متن) در آن نقش محوری را ایفا نمی کند. تلاش قابل ستایش سینمای هنری و شاعرانه، در نوآوری، ساختارشکنی، تجربه گرایی، هنجارگریزی و برخورداری از پیام ها و معانی فلسفی و اشراقی (و به گونه ای فراگیر، داشتن پیام های مثبت) است.در فیلم «سرچشمه» ساخته دارن آرنوفسکی دنیای رویاها، افسانه ها، اسطوره ها و آیین ها، منابع مناسبی برای الهام بخشی به این فیلم هنری و شاعرانه بوده اند. درونمایه ها و اندیشه های این فیلم شاعرانه؛ عشق، زیبایی، ستایش زندگی، شکوه طبیعت، رستگاری، نقد خشونت، هستی شناسی، ترسیم رنج ها، شادی ها و احساسات بشری بوده و از ازیر ساخت های فلسفی، عرفانی، انسان شناسی و روانشناسی، اسطوره شناسی و تمثیل شناسی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1394

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اخوان اقدم ندا

نشریه: 

کیمیای هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  261
کلیدواژه: 
چکیده: 

دایرة المعارف، هنر اثری سه جلدی است که به همت جناب آقای رویین پاکباز در سال 1395 شمسی توسط انتشارات فرهنگ معاصر در تهران به چاپ رسید. جلد نخست آن که مداخل الف- س را در بر می گیرد، 876 صفحه همراه با بیست و سه صفحه آغازین کتاب و 6 صفحه سفید در پایان آن با عنوان یادداشت؛ ....

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0