مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه با مساحتی حدود 353150 هکتار در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قرار گرفته است. در این تحقیق خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک رویشگاه جامعه های گیاهی اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه پس از کاهش سطح دریاچه تعیین شد. نمونه های خاک سطحی از عمق 30-0 سانتی متر برای جامعه های علفی و 50-0 سانتی متر برای جامعه های بوته ای و درختچه ای برداشت شد و از نظر نوع بافت، واکنش خاک، هدایت الکتریکی و یون های سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، بیکربنات، کربنات و سولفات و نسبت سدیم قابل جذب در آزمایشگاه خاک شناسی مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از تجزیه مولفه های اصلی در نرم افزار PC-ORD4 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ارتباط ویژه ای بین پراکنش جامعه های گیاهی مختلف و خصوصیات خاک وجود دارد. مهم ترین عوامل در تفکیک این جامعه ها مقادیر هدایت الکتریکی، کلر و سدیم و درصد شن، سیلت و رس می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3042
 • دانلود: 

  631
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3042

دانلود 631 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

جنگل ده کهنه، منطقه ای محصور با وسعت 466 هکتار، در سپیدان در شمال استان فارس واقع شده است. این منطقه به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی گونه های گلابی وحشی محافظت می شود و از سال 1352 توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس محصور و مدیریت شده است. در این تحقیق به منظور درک اثرات قرق بر ساختار این توده های ارزشمند، سطحی معادل 50 هکتار از این جنگل انتخاب و با منطقه ای به همین مساحت که در جوار این جنگل حفاظت شده قرار دارد و از نظر ترکیب پوشش گیاهی و وضعیت توپوگرافی مشابهت زیادی با هم دارند مقایسه شد. نتایج نشان داد که گونه های درختی و درختچه ای در منطقه حفاظت شده به شکل معنی داری دارای افراد بیشتری نسبت به منطقه بدون حفاظت است. مقایسه فراوانی درختان و درختچه های دو منطقه نشان دهنده روند تقلیل گونه های انچوچک (.Pyrus glabra Boiss) و امرود (.Pyrus syriaca Boiss) و ارتقاء گونه های ون (Fraxinus rotundifolia Miller.) و خوشک (.Daphne mucronata Royle) به شکل مشخص در عرصه حفاظت نشده است. تراکم تاج پوشش کل درختان و درختچه ها در دو منطقه از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت، اما میانگین ارتفاع درختان منطقه حفاظت شده به علت زادآوری فراوان تری که نسبت به بخش حفاظت نشده داشتند به صورت معنی داری کوتاه تر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که قرق جنگل حفاظت شده ده کهنه سپیدان به مدت نزدیک به نیم قرن موجب بهبود کیفیت و کمیت ساختاری جنگل شده است لذا پیشنهاد می شود که با حفظ چنین الگوهایی ضمن نگهداری از ذخایر ژنتیک در جنگل ها، نسبت به ایجاد یک محیط تحقیقاتی برای سایر محققین در آینده اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

هدف این مطالعه، طبقه بندی پوشش گیاهی و تحلیل روابط بین پراکنش تیپ های رویشی و گرادیان های محیطی در مراتع غرب تفتان بود. نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی- با استقرار چهار خط نمونه 150 تا 200 متری در منطقه معرف هر تیپ گیاهی صورت گرفت. اندازه قطعات نمونه با توجه به گونه های گیاهی به روش حداقل سطح بین 2 تا 25 مترمربع و تعداد قطعات نمونه نیز با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و روش آماری در تیپ های مختلف گیاهی بین 45 تا 60 تعیین شد. نمونه برداری از خاک در هر رویشگاه، با حفر شش نیمرخ از دو عمق صفر تا 30 و 30 تا 60 سانتی متری انجام شد. خصوصیات خاک شامل سنگریزه، بافت، رطوبت اشباع، رطوبت قابل دسترس، آهک، گچ، ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی با روش های استاندارد اندازه گیری شد. طبقه بندی پوشش گیاهی با استفاده از روش تحلیل دوطرفه گونه های شاخص، منجر به تفکیک پنچ تیپ گیاهی با نیازهای بوم شناختی متفاوت در منطقه مورد مطالعه شد. تحلیل رابطه بین وقوع تیپ های رویشی و گرادیان های محیطی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی نشان داد که مهمترین عوامل محیطی موثر در تفکیک جوامع گیاهی در مراتع غرب تفتان ارتفاع از سطح دریا، شیب زمبن، نوع سازند زمین شناسی، درصد سنگریزه، درصد آهک و بافت خاک است. شناخت این عوامل و تمرکز بیشتر روی این متغیرها در مطالعات آینده، به مدیریت مراتع در منطقه مطالعه شده این امکان را می-دهد تا با شناخت بیشتر از نیازهای بوم شناختی گونه های مختلف گیاهی و انتخاب گونه های سازگارتر با شرایط منطقه، تصمیمات مدیریتی صحیحی را جهت اصلاح و احیاء پوشش گیاهی اتخاذ نماید. این مهم علاوه بر افزیش امکان موفقیت طرح های مرتبط با پوشش گیاهی، کاهش هزینه انجام این طرح ها را نیز به دنبال خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  17-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  640
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 640

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65391
 • دانلود: 

  31795
چکیده: 

Salt marshes around Urmia Lake with an area of 353150 hectares located in the West and East Azerbaijan provinces. In this research, the physical and chemical properties of the habitat soil of plant associations in the salt marshes around Lake Urmia was determined after reduction lake level. The soil samples were taken from depths of 0-30 cm for herbaceous associations and 0-50 cm for the bush and shrub associations. Physicochemical features of the soil including texture, pH, EC, Na, Ca, Mg, Cl, HCO3, CO3, SO4 and SAR were measured in the soil laboratory. The data were analyzed using principal component analysis method in PC-ORD4 software. The results showed that there is the special relationship between the distribution plant associations and soil properties. The most important factors in the separation of the associations were EC, Cl, Na and texture.

آمار یکساله:  

بازدید 65391

دانلود 31795 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  49-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  622
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط شاخص های تنوع زیستی اشکوب درختی با برخی مشخصه های مورفولوژیکی و عناصر غذایی برگ درختان ممرز (.Carpinus betulus L) در جنگل اسالم، گیلان بود. نه قطعه نمونه به ابعاد 50×50 متر برای آشکوب درختی در گرادیان ممرز خالص تا اختلاط نه گونه ای ممرز با سایر گونه های درختی انتخاب و شاخص های تنوع زیستی اشکوب درختی اندازه گیری و نیز نمونه برداری برگ درختان ممرز در اشکوب فوقانی انجام شد. نتایج نشان داد که بین شاخص های غنا و تنوع با صفات طول برگ، طول دمبرگ، فاصله رگبرگ، ضخامت برگ، مساحت برگ و تعداد دندانه برگ همبستگی معنی داری وجود ندارد، اما بین میزان حداکثر پهنای برگ، وزن تر و وزن خشک برگ با شاخص مزبور همبستگی منفی و معنی داری مشاهده شد. همبستگی پیرسون صفات مورفولوژی برگ با مشخصات درختان ممرز نشان داد که فقط سطح مقطع آن با وزن خشک برگ همبستگی معنی دار و مثبت و نیز با سطح ویژه برگ همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد. نتایج نشان داد که بین مقدار شاخص تنوع و مقدار منگنز و خوشخوراکی همبستگی معنی دار و مثبت و نیز غنا فقط با خوشخوراکی همبستگی معنی دار و مثبت وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 622

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  61-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

برای انتخاب پوشش مناسب به منظور حفاظت لایه سطحی خاک در نواحی خشک، در نظر گرفتن معیارهایی چون سازگاری، درصد تاج پوشش، شکل و نحوه استقرار زیتوده زیرزمینی و میزان بقایای گیاهی تولید شده ضروری است. ویژگی های گیاه .Carex stenophylla Wahl تا حدود زیادی با این معیارها مطابقت دارد. هدف این مقاله، معرفی این گونه و بررسی برخی از خصوصیات بوم شناختی آن است. بدین منظور بخشی از مراتع بیشه زرد در جنوب کشور انتخاب و مشخصات اقلیمی، زمین شناسی، تیپ رویشگاه، گیاهان همراه، متغیرهای رویشی گیاه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در رویشگاه آن ثبت گردید. نتایج نشان داد که این گونه در منطقه مورد مطالعه با ارتفاع 1300-1100 متری از سطح دریا، بارندگی متوسط سالانه 211 میلیمتر، دمای متوسط سالانه 17.32 درجه سانتیگراد و اقلیم گرم و خشک رویش مناسبی دارد. تیپ رویشگاه آن گل آفتابی و درمنه دشتی است و بیش از 37 گونه گیاهی در محدوده رویشی آن پراکنش دارند. از نظر زمین شناسی رویشگاه گونه مذکور به طور عمده از سازند بختیاری و آغاجاری تشکیل شده و خاک رویشگاه آن دارای بافت شنی- رسی است، حداکثر رشد این گیاه طی یک دوره سه ماهه حدود 12 سانتیمتر بوده و الگوی پراکندگی آن کپه ای می باشد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد گیاه Ca. stenophylla تشکیل بافت زیرزمینی متشکل از ریزوم های باریک، پیوسته و در هم تنیده و ریشه های افشان و کلاف مانند می باشد که تا ژرفای 15-10 سانتیمتری خاک گسترش یافته است. عملکرد این قشر به هم بافته شده به گونه ای است که می تواند به خوبی لایه سطحی خاک را به صورت فشرده در لابه لای خود محفوظ داشته و از فرسایش آن جلوگیری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  97-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85208
 • دانلود: 

  31995
چکیده: 

Determine the relationships between distribution of vegetation types and environmental variables in rangelands of western Taftan, southeastern Iran. At each key area, vegetation sampling was carried out by randomized-systematic method along four sampling lines with 150- 200 m length. Quadrat size was determined by minimal area method with regard to the type of plant species which ranged from 2 to 25 m2. Sample size was determined 45-60 samples using statistical method by taking into account variation of vegetation. At each vegetation type, soils were sampled in 0-30 and 30-80 cm depths within eight soil profiles. Soil properties including gravel percent, texture, saturation moisture, available water, lime, gypsum, organic matter, acidity (pH), electrical conductivity (EC) were measured by standard methods. Classification of vegetation using TWINSPAN in the study area generated five vegetation types with different ecological requirement. Analysis of the relationship between vegetation types and environmental gradient using principal component analysis showed that distribution of different vegetation types was mainly associated with environmental variables. Altitude, slope, gravel percent, geological formation, percentage of lime, and soil texture were the most important environmental variables, determining separation of plant communities in the studied rangeland. Knowledge on the effective environmental variables on plant species distribution can make possible the selection of plant species by range managers on the basis of their ecological requirements in range improvement and development programs. This important issue not only will increase success of vegetation management plant but also it will decrease management cost.

آمار یکساله:  

بازدید 85208

دانلود 31995 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  115-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  892
 • دانلود: 

  384
چکیده: 

تحقیق حاضر در بخشی از جنگل های سری سه ناو (3370 هکتار)، که یکی از سری های حوزه هفت ناو در غرب استان گیلان به شمار می آید، انجام گرفته است. به منظور شناسایی فلور، بررسی کورولوژیک عناصر گیاهی، شکل رویشی و زیستی گیاهان علفی زیرآشکوب راشستان های منطقه، اقدام به انجام این تحقیق گردید. بعد از جمع آوری و شناسایی گونه ها، تعداد 109 گونه گیاهی متعلق به 75 جنس و 41 خانواده گیاهی در توده های جنگلی راش ناو اسالم شناسایی شدند، که از بین آنها گونه های .Vicia abbreviata spreng از خانواده Papilionaceae و Hieracium vulgatum spreng. از خانواده Asteraceae برای اولین بار در گیلان گزارش می شود. خانواده هایDryopteridaceae ،Lamiaceae ،Orchidaceae ، Poaceae و Papilionaceae در مجموع با 35 گونه (32.1 درصد ) از 109 گونه بیشترین تعداد گونه های گیاهی را به خود اختصاص دادند. از نظر شکل زیستی ژئوفیت ها با 48.6 درصد و همی کریپتوفیت ها با 40.3 درصد از مهم ترین گروه های شکل زیستی منطقه به روش رانکایر بودند. مطالعه کورولوژیک هم بیانگر غلبه عناصر خزری در منطقه بود. از نظر شکل رویشی هم 77 درصد پهن برگ علفی، 12 درصد گراس و 11 درصد سرخس می باشد. حضور 109 گونه گیاهی علفی در زیرآشکوب بیانگر غنای گونه ای علفی زیاد است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و رویشگاهی مناسب راشستان های ناو اسالم با تاثیر از اقلیم هیرکانی می باشد و مطالعات کورولوژی این تحقیق با عناصر گیاهی بالای اروپا-سیبری موید آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 892

دانلود 384 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  133-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

این تحقیق، به منظور بررسی عوامل توپوگرافی موثر بر خصوصیات کمی و کیفی رویشی درختچه سماق در مراتع کوهستانی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی انجام شد. پس از تعیین رویشگاه های درختچه سماق در منطقه، نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. در این تحقیق، اثر سه عامل ارتفاع، شیب و جهت شیب بر روی خصوصیات کمی رویشی از قبیل تراکم، حداکثر قطر تنه، حداکثر قطر تاج پوشش، ارتفاع درختچه و سن درختچه و خصوصیات کیفی رویشی شامل وضعیت زادآوری، وضعیت شادابی و وضعیت زیر اشکوب بررسی شد. نتایج نشان داد اثر عوامل توپوگرافی بخصوص ارتفاع و جهت شیب بر روی خصوصیات کمی و کیفی رویشی درختچه سماق در مراتع حوزه آبخیز کاخک شهرستان گناباد معنی دار است. به طوری که در ارتفاعات بالای 2000 متر از سطح دریا، خصوصیات کمی و کیفی مورد مطالعه بهتر از ارتفاعات کمتر از 2000 متر است. همچنین، در جهت های شمالی و شرقی، وضعیت شادابی، وضعیت زادآوری و وضعیت زیر اشکوب درختچه سماق بهتر از سایر جهات است.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  151-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

گیاه وتیور (.Chrysopogon zizanioides L) یکی از شناخته شده ترین گیاهان جهت اصلاح و احیای مراتع است. با توجه به فقیر بودن خاک های کشور یکی از سریع ترین راه های مدیریتی برای رشد مطلوب گیاهان و بهبود عرصه های تخریب شده افزودن اصلاح کننده ها به خاک است. این تحقیق با هدف بررسی اثر متقابل زئولیت و کمپوست بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه وتیور و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت پنج ماه در سال 94-95 در گلخانه دانشگاه ملایر انجام شد. کود زئولیت در پنج سطح صفر (شاهد)، یک، دو، سه و چهار درصد وزنی خاک و کود کمپوست دامی در چهار سطح صفر (شاهد)، 20، 40 و 60 درصد حجمی خاک به گلدان های پنج کیلوگرمی حاوی پایه های وتیور افزوده شد. تیمارهای اعمال شده تاثیر معنی دار و افزایشی در پارامترهای: pH، هدایت الکتریکی، رطوبت وزنی و میزان K خاک ایجاد کرده و باعث کاهش معنی دار چگالی ظاهری خاک شد ولی در میزان Ca و Mg خاک تفاوت معنی داری ایجاد نکرد. تاثیر کود آلی در کاهش چگالی خاک ، بیش تر از زئولیت بود. سطوح تلفیقی زئولیت و کمپوست باعث افزایش معنی دار همه صفات مورد اندازه گیری در گیاه وتیور شد. بیش ترین درصد اسانس در تیمار یک درصد وزنی زئولیت و 20 درصد حجمی کمپوست و کم ترین درصد اسانس در تیمار عدم حضور زئولیت و 20 درصد حجمی کمپوست ایجاد شد. هم چنین درصد پروتئین خام برگ، غلظت قندهای محلول و نامحلول و طول ساقه و ریشه در تیمارهای مختلف زئولیت و کمپوست تاثیر افزایشی و معنی داری رانسبت به شاهد نشان دادند. البته این روند افزایشی به طور خطی و یکنواختی نبوده است. به نظر می رسد استفاده تلفیقی از زئولیت و کمپوست آثار مثبتی بر ویژگی های خاک و عملکرد گیاه وتیور داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 332 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  165-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

جهت بررسی میزان تنوع بین و درون برخی از جمعیت های گونه خرمندی (.Diospyros lotus L) بر اساس صفات مورفولوژیک برگ، سه جمعیت از این گونه در طول یک ترانسکت ارتفاعی (به ترتیب با ارتفاع 300، 500 و 700 متر از سطح دریا) انتخاب و از هر رویشگاه تعداد 10 پایه از هر جنس نر و ماده انتخاب شد. از هر درخت تعدادی برگ در نیمه اول شهریور، جمع آوری و به طور تصادفی، پنج برگ برای هر یک از تکرار های سه گانه تحقیق جدا و 10 صفت از صفات مورفولوژیک برگ اندازه گیری شد. طبق نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بین جمعیت ها، از نظر کلیه صفات به جزء وزن تر، شکل پهنک و عرض پهنک در 0.1 طول از قاعده برگ، در سطح 1 درصد اختلاف معنی دار بود. مقایسه میانگین بین جمعیت ها، جمعیت 700 متر از سطح دریا را دارای بالاترین میانگین از نظر کلیه صفات مورد بررسی نشان داد. نتایج این تحقیق معنی دار بودن تفاوت میان ژنوتیپ های جنس نر و ماده در هر مبدأ، از نظر بیشتر صفات مورد بررسی برگ را نشان داد. همچنین اختلاف میان ژنوتیپ ها در هر جمعیت نیز حاکی از تنوع بالای درون جمعیتی از نظر بیشتر صفات مورد بررسی بود. در نهایت ژنوتیپ های بهتر از نظر صفات تولیدی برگ در هر جمعیت معرفی شد که می تواند برای بذرگیری جهت تولید نهال مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جهان تیغ منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  181-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1000
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین پوشش گیاهی و خاک سواحل رودخانه ترشاب می باشد. برای اجرای این ‏تحقیق دو محدوده که دارای تیپ پوشش گیاهی متفاوتی بودند انتخاب و اقدام به اندازه گیری پوشش گیاهی گردید. دو ترانسکت ‏خطی هر یک به طول 500 متر مستقر و در فاصله هر50 متری پلات 3×3 متر با توجه به نوع پوشش مشخص و همچنین در داخل ‏آن نیز پلات 1×1 متری انتخاب و پارامترهای درصد پوشش تاجی، درصد خاک لخت و همچنین لاشبرگ مشخص گردید. 5 نمونه ‏خاک از عمق50-25 سانتی متر با توجه به عمق کاشت از هر تیپ گیاهی سواحل رودخانه ترشاب‏ به فاصله هر 100 متر از همدیگر ‏برداشت و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی اسیدیته، هدایت الکتریکی، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب و بافت خاک مورد ‏اندازه گیری قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل مقایسه داده ها از برنامه آماری ‏SPSS‏ استفاده شد. نتایج نشان داد که در انتهای ‏رودخانه که وارد رودخانه اصلی شیله می گردد، عمق خاک افزایش یاافته و تیپ بوته ای غالب بوده و گونه های گز، انواع سالسولا، ‏چغچغه، ترات در آن رویش دارد. میانگین درصد تاج پوشش، خاک لخت و لاشبرگ پوشش این محدوده به ترتیب 14.8، 79، 6.2 ‏درصد بوده است. همچنین در محدوده بالاتر درختچه تاغ به همراه گیاه بوته ای ترات پراکنش دارد که 12، 81.2 و 6.6 درصد آنرا ‏به ترتیب تاج پوشش، خاک لخت و لاشبرگ تشکیل داده است. تجزیه و تحلیل آماری پوشش گیاهی نشان داد که بین درصد تاج ‏پوشش، خاک لخت و لاشبرگ دو تیپ پوشش گیاهی مزبور اختلاف معنی داری وجود ندارد. همچنین بررسی نمونه های خاک ‏مناطق فوق در دو تیپ پوشش گیاهی نشان داد که بین ویژگی های مورد بررسی در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود دارد. ‏بنابراین نتایج این پژوهش نشان داد که اختلاف بین ویژگی های خاک با توجه به وجود شرایط یکسان رطوبت باعث تغییر پوشش ‏گیاهی در سواحل رودخانه مزبور گردیده است. از این روی با توجه به داده های این پژوهش می توان پوشش گیاهی سواحل رودخانه ‏را براساس استعداد آنها بهبود بخشید.‏

آمار یکساله:  

بازدید 1000

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  195-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

گونه گیاهی Ephedra strobilacea گونه ای ارزشمند از نظر علوفه ای و حفاظت آب و خاک بوده و در داروسازی نیز کاربرد فراوانی دارد. در این پژوهش رویشگاه بالقوه این گونه گیاهی در مراتع پشتکوه استان یزد با استفاده از روش Maxent مدلسازی شد و مهمترین عوامل موثر بر پراکنش این گونه و دامنه اکولوژیک پتانسیل آنها معرفی گردید. بدین منظور اطلاعات مربوط به نقاط حضور گونه با پیمایش صحرایی، اطلاعات مربوط به متغیرهای خاکی با استفاده از روش های زمین آماری، اطلاعات توپوگرافی از مدل رقومی ارتفاع منطقه و اطلاعات اقلیمی از نقشه های موجود تهیه شدند. آماده سازی لایه ها با استفاده از نرم افزارهای +GS و ARC GIS انجام شد. در ابتدا همبستگی بین متغیرهای محیطی مورد بررسی قرار گرفت و 24 متغیر محیطی برای ورود به مدل مناسب تشخیص داده شده و وارد نرم افزار Maxent3.3 شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که گونه E. strobilacea گونه ای گچ دوست می باشد زیرا که مهمترین شاخص تأثیرگذار در ترجیح رویشگاه این گونه گچ عمق دوم ( از 35 تا 40 درصد) می باشد. متغیرهای بعدی تأثیرگذار در حضور این گونه متغیرهای گچ عمق اول (35-5 درصد)، آهک عمق اول و دوم (45-5 درصد) و شن عمق اول و دوم (90-45 درصد)، کلسیم عمق اول ( 5 نا 40 درصد) و هدایت الکتریکی خاک کمتر از 10 دسی زیمنس بر متر می باشند. همچنین بیشترین احتمال استقرار و پراکنش این گیاه در اراضی کم شیب (کمتر از 10 درصد) است. دقت و توانایی مدل پیش بینی برای این گونه بر اساس مقدار سطح زیر منحنی (AUC) 0.98 خوب ارزیابی شد. ضریب کاپای حاصل از مقایسه نقشه های پیش بینی و واقعی نیز مقدار 0.88 به دست آمد که در سطح بسیار خوب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0