مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  535
 • بازدید: 

  1400
 • دانلود: 

  738
چکیده: 

مقدمه: تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای می تواند عملکرد مغز را بهبود بخشد یا مختل کند. نقصان بازداری پاسخ به عنوان یکی از علل اختلال های روانپزشکی از قبیل اختلال وسواس فکری-عملی، مطرح شده است. مطالعه حاضر با بررسی تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای از طریق آندال تک موضعی بر بازداری پاسخ در بیمارانی که از اختلال وسواس فکری– عملی رنج می برند انجام شد. مواد و روش ها: شرکت کنندگان 25 بیمار بودند که به مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1396 مراجعه کرده بودند. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند و دو نوع متفاوت تحریک آند تک موضعی و ساختگی بر روی ناحیه F3 و همچنین تحریک کاتد در ناحیه قشر اوربیتوفرونتال (10 جلسه 20 دقیقه ای تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای 2 میلی آمپر) دریافت کردند. یافته ها: نتایج نشان داد که استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای به روش آندال تک موضعی همزمان به طور معنی داری بازداری پاسخ در بیمارانی که از اختلال وسواس فکری-عملی رنج می برند را بهبود می بخشد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای به روش آندال تک موضعی می تواند از طریق افزایش تحریک پذیری در قشر پیش پیشانی، بازداری پاسخ در بیماران دارای اختلال وسواس فکری – عملی را بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1400

دانلود 738 استناد 535 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1698
 • دانلود: 

  705
چکیده: 

مقدمه: صدا بیزاری حالتی است که در آن افراد نسبت به صداهایی که در موقعیت های به خصوصی رخ می دهد واکنش منفی نشان می دهند اما صداهای دیگر که اغلب بلندتر هستند را تحمل می کنند. پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی صدا بیزاری در دانشجویان انجام شد تا از این طریق ابزاری برای ارزیابی در فرایند پژوهش تهیه و مورد استفاده پژوهشگران و درمانگران قرار گیرد. مواد و روش ها: نمونه ی این پژوهش شامل 319 دانشجوی کارشناسی بود (176 دختر و 143 پسر) که از دانشگاه پیام نور اهواز به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای این مطالعه شامل پرسشنامه ی صدا بیزاری وو، لوین، مورفی و استورچ، مقیاس وسواس فکری-عملی یل براون، پرسشنامه ی اضطراب بک و پرسشنامه ی افسردگی بک بودند. یافته ها: همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون پایایی قابل قبولی را نشان داد. علاوه بر آن تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار دو عاملی این مقیاس از برازش مناسبی برخوردار است. به علاوه، نتایج بررسی روایی همگرا نشان داد که پرسشنامه ی صدا بیزاری با مقیاس وسواس فکری-عملی یل براون و پرسشنامه های اضطراب بک و افسردگی بک همبستگی مثبت معنی داری دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که پرسشنامه ی صدا بیزاری یک ابزار پایا و معتبر برای سنجش صدا بیزاری دانشجویان ایرانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1698

دانلود 705 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  693
چکیده: 

مقدمه: استرس شغلی یک وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ رواﻧ ﺸ ﻨ ﺎ ﺧ ﺘ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ه از اﺣ ﺴ ﺎ س ناهماهنگی ﻣ ﯿ ﺎ ن ظرفیت ها و موقعیت ها ﻧ ﺎ ﺷ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د و ﻧ ﻮ ﻋ ﯽ ﭘ ﺎ ﺳ ﺦ ﻏ ﯿ ﺮ اﺧ ﺘ ﺼ ﺎ ﺻ ﯽ به ﺗ ﻤ ﺎ ﻣ ﯽ ﻋ ﻮ اﻣ لی اﺳ ﺖ که می تواند بر روی سیستم ایمنی و حافظه عملکردی تأثیرگذار باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی با سیستم ایمنی و حافظه عملکردی زنان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص طبی بود. مواد و روش ها: برای ارزیابی فرضیه ها از روش همبستگی استفاده شد. جامعه تحقیق شامل کلیه زنان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص طبی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 بود. گروه نمونه شامل زنان 55-35 ساله بود که در آزمایشگاه مشغول به کار بودند. آن هابه صورت تصادفی از جامعه آماری انتخاب شدند. برای این هدف، پرسشنامه استرس شغلی سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان، آزمایش کورتیزول سرم خون و آزمون حافظه وکسلر جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استرس شغلی و سیستم ایمنی زنان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص طبی همبستگی مثبت و معنی داری داشتند (0/66=r). مهم ترین عوامل خرده مقیاس استرس شغلی حمایت همکاران و ارتباط بوده است که 29/6 درصد و 23 درصد از تغییرات سیستم ایمنی را نشان می دهد. همچنین حافظه عملکردی با استرس شغلی همبستگی مثبت و معنی داری داشت (0/57=r). ارتباط و کنترل بیشترین سهم را در تبیین واریانس حافظه عملکردی دارا بودند (18/6 درصد). با استفاده از ارتباط به عنوان یک آزمون جدا 9/2 درصد از شاغلین تغییرات حافظه عملکردی را ایجاد کردند. نتیجه گیری: به طور کلی اﺳ ﺘ ﺮ س ﺷ ﻐ ﻠ ﯽ و خرده مقیاس حمایت توسط دوستان و کنترل می تواند ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ایﻤ ﻨ ﯽ و حافظه ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮ دی زﻧ ﺎ ن ﺷ ﺎ ﻏ ﻞ را پیش بینی کند. به نظر می رسد که پزشکان و متخصصان می توانند از این عوامل روانی و فیزیکی جهت بهبود بهره وری کارکنان در خدمات آزمایشگاهی بالینی استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 693 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  939
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

مقدمه: باند فرکانسی آلفا در محدوده 12-8 هرتز با کارکردهای شناختی مانند خلاقیت در ارتباط می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی فعالیت باند فرکانسی آلفا در دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا بود. مواد و روش ها: بر اساس نمونه گیری در دسترس و مشارکت داوطلبانه 38 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (19 مرد و 19 زن) انتخاب شدند. 2 آزمودنی به دلیل وجود آرتیفکت در امواج مغزیشان از تجزیه و تحلیل حذف گردیدند. این مطالعه یک مطالعه شبه آزمایشی با اندازه گیری های مکرر می باشد. امواج الکتروآنسفالوگرام در طول عملکرد چهار تکلیف (استفاده های غیرمعمول، شمارش مارها، آزمون شمارش اعداد و میسونرها و تکالیف آدمخورها) در دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا ثبت شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین فعالیت امواج آلفا در نیمکره چپ و راست در تفکر واگرا و همچنین در تفکر همگرا هیچگونه تفاوت معنی داری وجود ندارد. علاوه بر این نتایج تجزیه و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که فعالیت امواج آلفا در تفکر واگرا در نواحی پیشانی، مرکزی و گیجگاهی با پدیده ی همگام سازی رو به رو بوده است. در حالی که در موقعیت تفکر همگرا ناهمگام سازی امواج آلفا مشاهده شد. نتیجه گیری: تغییرات توان باند آلفا در دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا نشانگر مکانیسم های متفاوت کارکردی امواج آلفا در دو موقعیت تفکر در نواحی مختلف مغز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 939

دانلود 393 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  44-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  296
 • بازدید: 

  821
 • دانلود: 

  708
چکیده: 

مقدمه: یادگارخواهی به عنوان یک انحراف جنسی، با تخیلات، امیال و رفتارهای مکرر جنسی متمرکز بر اشیاء مشخص می شود که برای دیگران از لحاظ جنسی محرک نیست. این پژوهش با هدفی دوگانه، از یک سو رابطه بین صفات شخصیت، سبک های دلبستگی و یادگارخواهی را بررسی می کند و از سوی دیگر نقش سبک های دلبستگی را در رابطه بین صفات شخصیت و یادگارخواهی می سنجد. مواد و روش ها: این یک مطالعه توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مردان بالای 18 سال در تبریز در سال 1397 بودند. از بین افراد جامعه، نمونه ای با حجم 300 شرکت کننده، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس دلبستگی بزرگسال، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو و سیاهه چندبعدی رشد، جنسیت و پرخاشگری بود. یافته ها: نتایج نشان دادند که هر چه نمره فرد در متغیرهای روان رنجوری و تجربه گرایی بالاتر باشد، احتمال اینکه فرد دچار اختلال یادگارخواهی باشد، بیشتر خواهد بود. احتمالاً افراد واجد صفت روان رنجوری، بیشتر دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا هستند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که 14 درصد از متغیر یادگارخواهی، می تواند توسط صفات شخصیت تبیین شود. بیشترین سهم به روان رنجوری (0/01>P) و سپس تجربه گرایی (0/05>P) اختصاص دارد. همچنین سه متغیر دلبستگی اجتنابی، دلبستگی ایمن و دلبستگی دوسوگرا در مجموع 24 درصد از واریانس متغیر یادگارخواهی را پیش بینی می کنند. با توجه به مقدار بتا مشخص می شود که سبک دلبستگی دوسوگرا بیشترین تأثیر را بر متغیر یادگارخواهی دارد. در آخر سبک های دلبستگی به عنوان میانجی صفت شخصیت روان رنجوری و اختلال یادگارخواهی عمل می کنند. نتیجه گیری: سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا همراه با صفات شخصیتی، روان رنجوری و تجربه گرایی می توانند منجر به انحرافات جنسی از قبیل یادگارخواهی گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 821

دانلود 708 استناد 296 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  56-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  623
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

مقدمه: BSC از بهترین و پرکاربردترین الگوها درارزیابی عملکرد بیمارستان هاست که از 4 منظر به ارزیابی می پردازد و منظر یادگیری یکی از آن هاست. برای استفاده از این مدل باید یک الگوی مفهومی جهت تدوین مجموعه ای از شاخص های عملکرد در راستای اهداف راهبرد بیمارستان فراهم گردد. با توجه به استفاده از مدل EFQM در ارزیابی عملکرد بیمارستان ها، این پژوهش با هدف بررسی نقش یادگیری در ارزیابی عملکرد بیمارستان های شاهرود با به کارگیری معیارهای EFQM درتنظیم شاخص های BSC انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است که در آن از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جمعیت آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل و بیماران بستری در بیمارستان های امام حسین (ع) و بهار شاهرود در سال 97 می باشد. حجم نمونه در بیمارستان امام حسین (ع) 700 نفر و بیمارستان بهار 200 نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها از طراحی 4 پرسشنامه مجزا مبتنی بر مناظر چهارگانه BSC بر اساس معیارهای EFQM و پرسشنامه استاندارد سروکوال استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها نیز توسط 11 نفر از خبرگان گروه اعتباربخشی بیمارستان ها، اساتید دانشگاه وصاحب نظران مدیریت تأیید شد. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارSPSS نسخه 24 و اکسل تحلیل گردید. یافته ها: با بازنگری در مناظر BSC و ارتباط بین اهداف آن ها، منظر مشتریان در بهترین سطح و به ترتیب مناظر فرایندها، مالی و رشد و یادگیری در پایین ترین سطح قرار گرفتند. "افزایش رضایت کارکنان" و "تشویق نوآوری" به عنوان زیربنایی ترین هدف و "رضایت بیماران از محیط فیزیکی" در بالاترین سطح نقشه راهبرد قرار گرفت. نتیجه گیری: این روش علاوه بر اینکه جنبه ای جدید برای تعیین شا خص های BSC به وجود آورد، به طور دقیق مشخص ساخت که سرمایه گذاری در حوزه رشد و یادگیری، بسیار با اهمیت است زیرا در نهایت این کارکنان هستند که بر فرایندها و نتایج سازمان تأثیر گذاشته و باعث تحقق اهداف سایر مناظر و دستیابی به چشم انداز بیمارستان می شوند. همچنین پیشنهاد می گردد مدیران بیمارستان ها ازشاخص های مشترک بین BSC و EFQM جهت تسهیل پیاده سازی اعتباربخشی در بیمارستان ها استفاده نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 623

دانلود 348 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  66-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1167
 • دانلود: 

  496
چکیده: 

مقدمه: میلین توسط سلول های الیگودندروسیت در سیستم اعصاب مرکزی تولید می شود. ماتریکس خارج سلولی نقش مهمی در تنظیم و هماهنگی بین الیگودندروسیت ها، آکسون و میلین ایفاء می کند. تکامل و بقاء سیستم اعصاب مرکزی وابسته به فعالیت دقیق اجزاء ماتریکس خارج سلولی شامل: پروتئین ها، گلیکوپروتئین ها، گلیکوزآمینوگلیکان ها و پروتئوگلیکان ها است. از لحاظ ساختاری، ماتریکس خارج سلولی نقاط لنگرگاهی برای سلول های عصبی فراهم می کند و سازماندهی این سلول ها را در نواحی مختلف سیستم اعصاب مرکزی تسهیل می کند. از لحاظ شیمیایی، ماتریکس خارج سلولی منبع سیگنال های مولکولی متنوعی است که سبب رشد، فعالیت و بقاء سلولی می شود. در این مطالعه، ما در مورد نقش اجزاء، عوامل و مسیرهای پیام دهی در ماتریکس خارج سلولی شامل: لامینین، کلاژن، فیبرونکتین، فاکتورهای نوروتروفیک، نوروگلین، تناسین، ترانسفرین، سمافورین و کندروئیتین سولفات بر روی تنظیم میلین سازی در سیستم اعصاب مرکزی بحث خواهیم کرد. هماهنگی دقیق تنظیم کننده های مثبت و منفی میلین ساز ماتریکس خارج سلولی در تولید و حفظ مقدار صحیح میلین به منظور بهینه سازی عملکرد سیستم اعصاب مرکزی مهم است. با شبیه سازی ماتریکس خارج سلولی مناسب برای محیط های کشت سه بعدی شرایط میلین سازی و یا بازسازی غلاف میلین می تواند در بهبود راهبردهای درمانی در بیماری های تحلیل برنده غلاف میلین نقش بسزایی ایفاء کند. نتیجه گیری: در این مقاله مروری، ما در مورد اینکه ماتریکس خارج سلولی چطور میلین سازی و الیگودندروژنز سیستم اعصاب مرکزی را تنظیم می کند بحث می کنیم. ما همچنین در مورد نقش ماتریکس خارج سلولی در بیماری های دمیلینه و محیط های کشت سه بعدی برای مدل های بیماری های تحلیل برنده عصبی بحث می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1167

دانلود 496 استناد 0 مرجع 10
نویسندگان: 

علویان فیروزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  553
 • بازدید: 

  1603
 • دانلود: 

  729
چکیده: 

مقدمه: سکته مغزی یکی از علل اصلی مرگ و میر در سرتاسر جهان است. بازماندگان سکته مغزی، از درد و انواع معلولیت های جسمی و همچنین اختلالات خلقی مانند افسردگی رنج می برند. بیش از 25 درصد از بازماندگان سکته مغزی به طور دایم از کارافتاده و استقلال انجام فعالیت های روزمره را از دست می دهند، به این ترتیب درمان مؤثر ضروری است. برای مدت طولانی، محققان سعی در پیدا کردن راه های کاهش آسیب مغزی پس از سکته مغزی نموده اند. تلاش جهت پیدا کردن راه های دارویی باوجود سرمایه گذاری عظیم اقتصادی با شکست مواجه شده است. علاوه بر درمان های دارویی، توان بخشی سکته مغزی نیز مهم است. این احتمال وجود دارد که تغییرات مولکولی برای بهبود خودبخودی حیاتی باشند. هدف از این مطالعه سیستماتیک، ارزیابی اثربخشی هایپوترمی برای کاهش مرگ ومیر و ناتوانی پس از سکته مغزی بود. این یک تحقیق کمی برای دستیابی به اهداف با استفاده از تجزیه و تحلیل مطالعات قبلی است. نتیجه گیری: کارهای تجربی و مشاهدات بالینی، ارتباط بین دما و آسیب مغز در سکته مغزی را نشان داده اند؛ به طوری که سکته مغزی همراه با تب با افزایش قابل توجه در مرگ ومیر همراه است. جلوگیری از افزایش درجه حرارت در مراحل اولیه سکته مغزی توصیه شده است. درحالی که توان بخشی سکته مغزی مفید است، دستاوردهای قابل توجه در ساعات و روزهای اول پس از سکته مغزی رخ می دهد. درک نقش محافظتی هایپوترمی ممکن است تلاش برای کاهش آسیب های مغزی پس از سکته مغزی را بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1603

دانلود 729 استناد 553 مرجع 10
نویسندگان: 

نبی زاده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6889
 • دانلود: 

  1886
چکیده: 

مقدمه: پیشرفت های درمانی، مطالعات تصویربرداری از مغز و نتایج تحقیقات داروشناختی موجب بازنگری نظریه های سبب شناسی اختلال وسواس فکری – عملی و ایجاد الگوهای پژوهشی جدید شده است. اختلال وسواس فکری – عملی به عنوان یک بیماری عصب روانپزشکی با ناهنجاری عصب زیست شناختی اساسی مطرح شده است. در این زمینه، عامل تعیین کننده مهم کیفیت تفکّر در آدمی، پردازش اطّلاعات در شبکه های نورونی مختلف است. محیط نورونی شیمیایی مغز برای کارایی و دقت تصور مهم است. در مطالعه حاضر خواص نوروشیمی و نقش ناقلین عصبی مختلف در اختلال وسواس فکری – عملی بحث می شود. نتیجه گیری: مطالعات بیشماری نشان داده اند که گیرنده 5-HT2C در پاتوفیزیولوژی اختلال وسواس فکری – عملی نقش مهمی دارد. علاوه بر این اختلال وسواس فکری – عملی با تغییرات در سیستم سروتونرژیک استریاتال همراه می باشد. غلظت ناقلین عصبی سروتونرژیک در استریاتوم به طور چشمگیری افزایش می یابد. علاوه بر سروتونین گیرنده های دوپامینرژیک D1، D2، D3 در توسعه اختلال وسواس فکری – عملی نقش مهمی دارند. افزایش قابل ملاحظه ای از عملکرد دوپامین در نوکلئوس اکومبنس و قشر پیش پیشانی راست مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 6889

دانلود 1886 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  1045
 • بازدید: 

  2018
 • دانلود: 

  1461
چکیده: 

مقدمه: کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، گروهی از کودکان هستند که از مشکلات فردی و عجیب در روابط بین فردی، تعامل اجتماعی با گروه های همتا و دیگران، مهارت های کلامی و علائق روزمره زندگی و رفتارها و حرکات رنج می برند. این مشکلات می تواند منجر به اختلالات روانی و عاطفی در خانوادشان گردد. نتیجه گیری: در کنار مداخله ها و رویکردهای توانبخشی، آموزشی و درمانی و همچنین هنر و موسیقی درمانی، تحقیقات متعددی نشان داد که سایکودراما یا تئاتر درمانی یک رویکرد مفید برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم است که با مشکلات شناختی، ادراکی و عملکرد کلامی همراه است. پژوهش ها نشان داده اند که تئاتردرمانی علایم اختلال طیف اوتیسم را در کودکان بهبود می بخشد. مطالعه حاضر اهمیت تئاتر و سایکودراما در درمان کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم را مورد بحث قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2018

دانلود 1461 استناد 1045 مرجع 1