مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

عطار سعید | کاظمی حجت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

نظر غالب در مطالعات توسعه این بوده که توسعه، موضوعی درباره مدیریت موثر اقتصادی توسط نهادهای بازاری یا بوروکراسی دولتی است. مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از روش مطالعات اسنادی، این فرضیه را به بحث بگذارد که ائتلا ف های سیاسی می توانند توسعه اقتصادی را ممکن یا ناممکن کنند. استدلال مقاله این است که به دلیل اینکه هم عرصه سیاسی، عرصه کنش های ائتلافی است و هم دولت در کشورهای در حال توسعه، دولتی چندپاره است، مطالعه نقش دولت در توسعه اقتصادی نیز باید مطالعه نقش ائتلاف های سیاسی در توسعه باشد. مقاله با طرح چارچوب تحلیلی ائتلاف های سیاسی (تاکتیکی-استراتژیک)، سه نوع ائتلاف (ائتلاف برای توسعه، ائتلاف ناتوسعه و ائتلاف بر ضد توسعه) را مورد بررسی قرار می دهد. مطالعات نظری و یافته های تجربی نشان می دهند که تنها ائتلاف سیاسی مفید برای توسعه اقتصادی، ائتلافی است که هم برای توسعه و هم از نوع استراتژیک باشد. این چارچوب نظری، چشم انداز جدیدی برای بررسی موانع توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  296
 • بازدید: 

  444
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

نقش و جایگاه بی بدیل و قدسی نهاد خانواده در کشور ایران سبب شده تا وضعیت آن نه تنها مورد توجه سیاست سازان بلکه اهم اولویت های شهروندان نیز قرار گیرد. با این وجود، تغییرات اجتماعی به وقوع پیوسته در بازار کار به دلیل رشد بخش خدمات در اقتصاد کشور سبب دگردیسی در ماهیّت و چارچوب های این نهاد بنیادین اجتماعی گردیده است که این امر خود سیاستگذاری خانواده را دستخوش تغییراتی عظیم کرده است. لذا در مقاله حاضر تلاش شده است تا طراحی مدل مطالعاتی و مفهومی جهت شناسایی و بررسی انواع سیاستگذاری خانواده در دستور کار قرار گیرد. همچنین سعی شده تا با کمک مدل مطرح شده، مطالعه ای تطبیقی در ارتباط با نقش و جایگاه سیاستگذاری خانواده در میان سه کشور جمهوری اسلامی ایران، آلمان و بریتانیا صورت پذیرد. در نتیجه، بررسی اسناد سیاستی سه کشور در حوزه سیاستگذاری خانواده با روشی تفسیری و رویکردی مقایسه ای مورد ارزیابی و کنکاش قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 444

دانلود 222 استناد 296 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

این مقاله به پاسخ این پرسش می پردازد که آیا فهم بومی از معنا و هندسه فرهنگ در همگراسازی تعاریف گوناگون فرهنگ و زمینه سازی و صورت بندی الگوی بومی سیاستگذاری فرهنگی موثر است؟ در این مقاله که با روش کیفی نظریه مبنایی انجام پذیرفته، بالغ بر 40 تعریف از فرهنگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از میان 237 مفهوم ابتدایی و 20 مفهوم محوری به سه مقوله مشترک در میان تعاریف از فرهنگ دست یافته ایم. در نتیجه قدر مشترک های تعاریف برگزیده از فرهنگ که سامان دهنده فهم سه درجه ای از هندسه فرهنگ بود، مبتنی بر اصول و مبانی فلسفی حکمت متعالیه (رویکرد بومی مطالعه) و با استفاده از آراء اندیشمندان بومی و غیر بومی استنباط و تدوین شده است و در پایان، این نگاه سه ساحتی، زمینه ساز فهم مدل واره هایی شده تا به کمک آن، به پرسش و هدف اصلی تحقیق پاسخ داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  177
 • صفحه پایان: 

  202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

در هر دوره انتخابات، احتمال حضور سه نوع رأی دهنده وجود دارد: الف) آنهایی که طرفدار یک حزب یا یک نامزد سیاسی هستند ب) آنهایی که طرفدار نیستند و در انتخابات مختلف نظر خود را عوض می کنند و ج) آنهایی که قبلا رأی نداده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که: "آیا بین سه گروه رأی دهنده مذکور و عوامل تصمیم گیری آنها (1-درگیری ذهنی 2-جستجوی اطلاعات 3-دانش 4-وفاداری 5-اطمینان 6-رضایت و 7-ثبات) رابطه معناداری وجود دارد؟ " هدف از این پژوهش نیز "بررسی تاثیر نوع تصمیم گیری رأی دهندگان بر عوامل تصمیم گیری آنان با استفاده از تکنیک های بازاریابی و رفتار مصرف کنندگان است. جامعه آماری این پژوهش 320 نفر از جوانان 18 تا 25 سال شهر اصفهان است که به صورت خوشه ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین متغیرهای "درگیری ذهنی"، "دانش"، "وفاداری"، "رضایت" و "ثبات" با سه گروه رأی دهنده فوق رابطه معنادار وجود دارد؛ ولی بین دو متغیر "دانش" و "اطمینان" با سه گروه مذکور رابطه معنادار دیده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نوایی فرهاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  203
 • صفحه پایان: 

  213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

«سیاستگذاری اصلاح آموزشی در کشورهای درحال توسعه: استراتژی ها و انتخاب های سیاستی» تلاش دارد تا به سیاستگذاران در این کشورها کمک کند تا فرآیندها و سیاست های اصلاح آموزشی و همچنین انتخاب های سیاستی موجود برای آنها را بهتر درک کنند. این کتاب بر محتوای انتخاب ها و استراتژی های دستیابی به اصلاح آموزشی در سطوح مختلف سیستم همچون ابتدایی، مقاطع دومین و سومین آموزش، برای بخش های فرعی همچون مدیریت، معلمان و نیز برای اهداف مختلف که سیستم های آموزشی مدنظر دارند مانند دسترسی گروه های حاشیه ای دانش آموزان متمرکز شده است. در این کتاب، رویکردی کل گرا برای شناسایی تعهدات آموزشی برای توسعه نوآوری سرمایه انسانی و اجتماعی در اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی پایدار، هارمونی اجتماعی و مشارکت بیشتر مدنی و برابری فزآینده معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نامداریان لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

در بررسی «اثرات آینده نگاری در سیاستگذاری»، آینده نگاری به عنوان یک ابزار هوشمند راهبردی در نظر گرفته می شود. این عنوان، نشان دهنده ضرورت ارزیابی موضع آینده نگاری در سیستم سیاستگذاری و شیوه های ارتقای اثرات آن است. همچنین، پیش نیاز طراحی موفقیت آمیز فعالیت های آینده نگاری، درکی واضح از نوع اثر آینده نگاری بر سیاست-گذاری می باشد و این موضوع هدف تحقیق حاضر است. در همین راستا، تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحلیل تم به شناسایی و طبقه بندی اثرات سیاستی برنامه های آینده نگاری کشورهای جهان پرداخته است. سپس بر پایه اثرات شناسایی شده، پرسشنامه ای طراحی و در میان کنشگران و مطلعین پروژه آینده نگاری ملی کشور به روش نمونه گیری گلوله برفی توزیع شده است تا میزان تحقق اثرات سیاستی آن ارزیابی شود. نتایج این بررسی نشان داده است که اثراتی چون شبکه سازی، یادگیری جمعی و خلق دانش، بهبود روابط متقابل میان بازیگران، تقویت نقش اجتماع در سیاستگذاری و توسعه فرهنگ آینده نگاری، دارای وزن بالایی می باشند و وضعیت تحقق آنها مناسب بوده ولی وضعیت تحقق اثری نظیر بهبود تصمیم گیری و سیاستگذاری چندان مناسب نبوده است. مزیتی که تحقیق حاضر با مطالعه تجربیات آینده-نگاری کشورهای مختلف حاصل نموده، ایجاد یک دانش کدبندی شده در خصوص اثرات سیاستی برنامه های آینده-نگاری کشورهاست که می تواند برای دست اندرکاران آینده نگاری و سیاستگذاری درس آموز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

سطوح حاکمیتی در امر سیاستگذاری خیلی موفق عمل نمی کنند که می توان یکی از علل آن را بی توجهی به عقلانیت های پایه در فرآیند سیاستگذاری دانست. هدف این پژوهش احصاء عقلانیت های پایه در مراحل اصلی فرآیند سیاستگذاری می-باشد. روش انجام این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد که طی آن در ابتدا عقلانیت ها با تحلیل محتوای کیفی احصاء شده و سپس میزان توجه به عقلانیت ها و اهمیت آنها در یکی از وزارتخانه ها با استفاده از پیمایش اندازه گیری شد. فرضیه اصلی این پژوهش این است که میزان توجه به عقلانیت ها در وضع موجود، با میزان اهمیت آنها (توجه در وضع مطلوب)، تفاوت معناداری دارد و همین موضوع سبب شکست سیاست ها می شود. در نهایت چهار دسته عقلانیت هنجاری، قانونی، تجربی و منطقی در چهار مرحله اصلی سیاستگذاری احصاء شد که با استفاده از تحلیل نتایج پیمایش در وزارتخانه مورد مطالعه، فرضیه پژوهش تایید شد. لذا می توان این غفلت های اساسی از عقلانیت ها در فرآیند سیاستگذاری را یکی از علل عدم موفقیت سیاست ها در عمل دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

حساسیت ها و ملاحظات خاص در حوزه عمومی، تکیه بر پشتوانه دانشی تصمیمات در این حوزه را دو چندان می سازد. اما تفاوت های بنیادین دو عرصه علمی با عرصه سیاسی و خط مشی گذاری، انجام پژوهش های مرتبط و متناسب را از یک سو و انتقال دانش به فرآیندهای سیاسی و خط مشی گذاری را از سوی دیگر، همواره با مشکلاتی روبرو می سازد که نیازمند شناخت و معماری دقیق فضای ارتباطی میان این دو عرصه و طراحی کارکردهای واسطه ای و مشاوره ای مفید میان آنهاست. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفاهیم و نهادهای واسطه ای مطرح در حوزه خط مشی گذاری و توجه به رابطه عرضه و تقاضای دانش در فرآیندهای حاکمیتی، مفاهیم و کارکردهای متنوع و ممکنی که از نهادهای واسطه ای و مشاوره ای در این خصوص وجود دارد، مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت، از ترکیب نوآورانه این طبقه بندی ها، یک گونه شناسی جامع و تلفیقی از کارکردهای مذکور بدست می آید که در پنج محور «تسهیل دسترسی به پژوهش»، «سازمان دهی و مناسب سازی پژوهش»، «ترویج گفتگو»، «شبکه سازی و دفاع از موضوع» و «افزایش ظرفیت خط مشی» خلاصه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مشیرزاده حمیرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

یکی از مهمترین دغدغه ها در حوزه سیاستگذاری عمومی در کل و سیاستگذاری خارجی به طور خاص، مسئله تصمیم گیری های نادرست است یعنی تصمیماتی که به احتمال زیاد در اجرا منجر به نیل به اهداف مورد نظر نشود یا حتی نتایج آن از نظر اهداف، منفی باشد. با وجودی که به دلیل جنبه های بازخوردی و نیز دخیل بودن کنشگران دیگری که احتمالاً نمی توان کنش ها و واکنش های آنها را تعیین کرد، تضمینی قطعی برای تصمیم گیری عقلانی یا درست وجود ندارد اما می-توان با شناخت زمینه های منجر به تصمیم گیری ای که احتمال شکست آن بالاتر است، از احتمال تصمیم نادرست کاست و نیز با توجه به بازخوردها، از تداوم ضرر جلوگیری کرد. هدف این مقاله این است که پس از ارائه الگویی از تصمیم گیری بهینه عقلانی، با تکیه بر دستاوردهای نظری در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی نشان دهد که چه عواملی می توانند باعث تصمیم گیری و سیاستگذاری نامناسب شوند. استدلال مقاله این است که به رغم تکثر عوامل دخیل، نهایتاً این عوامل ادراکی هستند که بر تصمیم گذاری تأثیر تعیین کننده ای دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0